درخواست مشاور متخصص
0 امتیاز
1,048 بازدید
قبل در مفاصا حساب بیمه توسط (1,180 امتیاز)
سلام

چه اشخاص و شرکت هایی از دریافت مفاصا حساب بیمه تامین اجتماعی معاف هستن ؟
دریافت مشاوره تخصصی >>

1 پاسخ

0 امتیاز
قبل توسط (29,060 امتیاز)
انتخاب شده قبل توسط
 
بهترین پاسخ

با سلام

مفاصا حسابها براساس ماده 37 و 38 ق.ت.ا اجتماعی اخذ میگردد و هر گونه قرارداد پیمانکاری ( نه کار) با افراد حقیقی یا حقوقی با کلیه سازمانها ، دستگاههای اجرایی ، شرکتهای خصوصی ، بنادر ، نفت و پتروشیمی ، نظامی (غیرمحرمانه) و ... چه مشمول کسر حق بیمه باشند یا نباشند باید مفاصا از سازمان اخذ گردد.

لیکن برای اطلاع بیشتر شما بهتر است بخشنامه 11/3 جدید درآمد با پیوست جداول مطالعه گردد.

بخشنامه 11/3 جدید درآمد


ماده37.
هنگام نقل و انتقال عين يا منافع مؤسسات و كارگاههاى مشمول اين قانون اعم از اينكه انتقال به صورت قطعى، شرطى، رهنى، صلح حقوق يا اجاره باشد و اعم از اينكه انتقال به طور رسمى يا غيررسمى انجام بگيرد انتقال گيرنده مكلف است گواهى سازمان را مبنى بر نداشتن بدهى معوق بابت حق بيمه و متفرعات آن از انتقال دهنده مطالبه نمايد. دفاتر اسناد رسمى مكلفند در موقع تنظيم سند از سازمان راجع به بدهى واگذاركننده استعلام نمايند در صورتى كه سازمان ظرف 15روز از تاريخ ورود برگ استعلام به دفتر سازمان پاسخى به دفترخانه ندهد، دفترخانه معامله را بدون مفاصاحساب ثبت خواهد كرد. در صورتى كه بنا به اعلام سازمان واگذاركننده بدهى داشته باشد مى تواند با پرداخت بدهى معامله را انجام دهد بدون اينكه پرداخت بدهى حق واگذاركننده را نسبت به اعتراض به تشخيص سازمان و رسيدگى به ميزان حق بيمه ساقط كند. در صورت انجام معامله بدون ارائه گواهى مذكور انتقالدهنده و انتقال گيرنده براى پرداخت مطالبات سازمان داراى مسؤوليت تضامنى خواهند بود. وزارتخانها و مؤسسات و شركتهاى دولتى همچنين شهردارىها و شوراى مركزى اصناف و ساير مراجع ذيربط مكلفند در موقع تقاضاى تجديد پروانه كسب يا هر نوع فعاليت ديگر مفاصا حساب پرداخت حق بيمه را از متقاضى مطالبه نمايند. در هرحال تجديد پروانه كسب موكول به ارايه مفاصاحساب پرداخت حق بيمه مى باشد.
تبصره.
سازمان مكلف است حداكثر پس از يكماه از تاريخ ثبت تقاضا مفاصاحساب صادر و به تقاضاكننده تسليم نمايد.

ماده 38.
در مواردى كه انجام كار به طور مقاطعه به اشخاص حقيقى يا حقوقى واگذار مىشود كارفرما بايد در قراردادى كه منعقد مىكند مقاطعه كار را متعهد نمايد كه كاركنان خود همچنين كاركنان مقاطعه كاران فرعى را نزد سازمان بيمه نمايد و كل حق بيمه را به ترتيب مقرر در ماده 28 اين قانون بپردازد. پرداخت پنج درصد بهاى كل كار مقاطعه كار از طرف كارفرما موكول به ارايه مفاصاحساب از طرف سازمان خواهد بود. در مورد مقاطعه كارانى كه صورت مزد و حق بيمه كاركنان خود را در موعد مقرر به سازمان تسليم و پرداخت مىكنند معادل حق بيمه پرداختى بنا به درخواست سازمان از مبلغ مذكور آزاد خواهد شد. هرگاه كارفرما آخرين قسط مقاطعه كار را بدون مطالبه مفاصاحساب سازمان بپردازد مسؤول پرداخت حق بيمه مقرر و خسارات مربوط خواهد بود و حق دارد وجوهى را كه از اين بابت به سازمان پرداخته است از مقاطعه كار مطالبه و وصول نمايد كليه وزارتخانهها و مؤسسات و شركتهاى دولتى و همچنين شهردارىها شوراى مركزى اصنافو مؤسسات غيردولتى و مؤسسات خيريه و عام المنفعه مشمول مقررات اين ماده مى باشند.

تبصره. كليه كارفرمايان موضوع اين ماده و ماده 29 قانون بيمه هاى اجتماعى سابق مكلفند، مطالبات سازمان تأمين اجتماعى از مقاطعه كاران و مهندسين مشاورى كه حداقل يك سال از تاريخ خاتمه، تعليق و يا فسخ قرارداد آنان گذشته و در اين فاصله جهت پرداخت حق بيمه كاركنان شاغل در اجراى قرارداد و ارايه مفاصاحساب سازمان تأمين اجتماعى مراجعه ننموده اند را ضمن اعلام فهرست مشخصات مقاطعه كاران و مهندسين مشاور از محل پنج درصد كل كار و آخرين قسط نگهدارى شده به اين سازمان پرداخت نمايند. ميزان حق بيمه پس از قطعى شدن، طبق قانون و براساس آراء هيئت تجديدنظر موضوع ماده 44 قانون تأمين جتماعى و ابلاغ مجدد به پيمانكار جهت پرداخت بدهى حق بيمه ظرف 20 روز از تاريخ ابلاغ، توسط سازمان تأمين اجتماعى اعلام خواهد شد.
نحوه اجراى تبصره به موجب آيين نامه اى خواهد بود كه توسط سازمان تأمين اجتماعى تهيه و به تصويب هيئت وزيران ميرسد.


با احترام
پیشنهاد می کنم برای بررسی مورد خاص شما، اینجا کلیک کنید و بیدبرگ را به عنوان مشاور خود انتخاب کنید. >>

مشاوره های مشابه

  انتخاب بیدبرگ به عنوان مشاور
تماس با بیدبرگ    درباره بیدبرگ    قوانین بیدبرگ 
مشاور و وکیل بیمه
مشاور آنلاین

.
.
...