درخواست مشاور متخصص
0 امتیاز
959 بازدید
قبل در مفاصا حساب بیمه توسط (1,180 امتیاز)
سلام

در صورت نگرفتن مفاصا حساب بیمه تامین اجتماعی چه جرایمی باید پرداخت شود ؟
دریافت مشاوره تخصصی >>

1 پاسخ

0 امتیاز
قبل توسط (29,060 امتیاز)
ویرایش شده قبل توسط
با سلام

وفق ماده 38 قانون تامین اجتماعی کارفرما یا واگذارنده کار باید یک نسخه از قرارداد را بدو انعقاد قرارداد به سازمان تامین اجتماعی تحویل دهد و پیمانکار موظف به اخذ مفاصا حساب و ارائه به کارفرما میباشد و در صورت عدم اخذ مفاصا حساب توسط پیمانکار و عدم پیگیری کارفرما در صورتی که کارفرما یا واگذارنده کار دارای شخصیت حقوقی باشد در حسابرسی دفاتر قانونی حق بیمه قرارداد مذکور وفق بخشنامه 11/3 جدید درآمد محاسبه و اخذ میگردد یا گاها بیشتر از حق بیمه ای میباشد که پیمانکار مفاصا حساب اخذ خواهد نمود.

همچنین وفق بند "و" بخشنامه 14/5 جدید درآمد در صورتیکه پیمانکاران در طول دوره اجرای قرارداد، حداقل جهت یک ماه لیست کارکنان شاغل در عملیات قرارداد را در مهلت مقرر وفق ماده " 39 " قانون تامین اجتماعی به شعب سازمان ارسال نمایند از شمول جریمه عدم ارسال لیست معاف بوده و در غیراینصورت مطابق مصوبه مورخ 73/5/9 مجلس محترم شورای اسلامی و با در نظر گرفتن میزان اصل حق بیمه ماهیانه حسب مورد جریمه به مأخذ 5 ، 10 ، 15 و 20 درصد محاسبه و مطالبه میگردد .

بدیهی است در صورتیکه لیست کارکنان با تاخیر ارسال گردد جریمه دیرکرد منحصراً نسبت به حق بیمه مندرج در لیست همان ماه محاسبه خواهد شد.

نحوه محاسبه جریمه تاخیر پرداخت حق بیمه پیمانکاران  طرحهای عمرانی و همچنین قراردادهای غیرعمرانی که حق بیمه توسط واگذارنده کار از هر صورت وضعیت یا صورتحساب پیمانکار و مشاور کسر و به حساب سازمان واریز میگردد یا پیمانکار لیست ار سال و حق بیمه لیستهای ارسالی را نیز پرداخت مینماید :

وفق بند و بخشنامه 14/5 جدید درآمد  پس از محاسبه حق بیمه وفق مقررات مربوطه در صورت وجود مانده بدهی بابت اصل حق بیمه و بیمه بیکاری در محاسبه اولیه جریمه ای بابت تأخیر تأدیه محاسبه نمیگردد.  پس از ابلاغ مانده بدهی به پیمانکار، چنانچه ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ، آن را پرداخت ننماید مشمول جریمه تأخیر تأدیه میگردد.

نحوه محاسبه جریمه :
اگر خاتمه یا تحویل موقت قرارداد قبل از 82/7/1 باشد جریمه به کل مبلغ قرارداد در غیر اینصورت جهت هر ماه تاخیر 2 درصد نسبت مانده بدهی جریمه تاخیر محاسبه میگردد.
نحوه محاسبه جریمه تاخیر پرداخت حق بیمه پیمانکاران  قراردادهای غیرعمرانی که حق بیمه توسط واگذارنده کار یا پیمانکار و به حساب سازمان پرداخت نگردیده است :

وفق بند و بخشنامه 14/5 جدید درآمد در محاسبه اولیه جریمه تأخیر و تأدیه برای  مدت یکسال محاسبه و مطالبه میگردد، باین ترتیب که اگر تاریخ تحویل موقت یا خاتمه قرارداد قبل 82/7/1 باشد بر مبنای کل حق بیمه قرارداد جریمه تأخیر تأدیه به مأخذ مندرج در قانون مصوب 53/7/9 به میزان 7 ، 12 ، 17 و 22 درصد میباشد و چنانچه بعد از 82/7/1 باشد طبق ماده " 11 " قانون نوسازی صنایع به مأخذ 2 درصد در هر ماه پس از گذشت 30 روز از تاریخ تحویل موقت یا خاتمه کار و حداکثر برای 12 ماه محاسبه و از کارفرما مطالبه میگردد .

چنانچه پیمانکار ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ بدهی آن را پرداخت نکند در مورد بدهیهایی که تاریخ تحویل موقت یا خاتمه قرارداد قبل از 82/7/1 میباشد جریمه تأخیر بر مبنای کل بدهی اصل حق بیمه و بیمه بیکاری طبق قانون مصوب 53/5/9 و در مورد بدهیهایی که تاریخ تحویل موقت یا خاتمه قرارداد از 82/7/1 به بعد میباشد طبق ماده " 11 " قانون نوسازی صنایع و ماهانه بمأخذ 2 درصد تعلق میگیرد.

با احترام
پیشنهاد می کنم برای بررسی مورد خاص شما، اینجا کلیک کنید و بیدبرگ را به عنوان مشاور خود انتخاب کنید. >>

مشاوره های مشابه

  انتخاب بیدبرگ به عنوان مشاور
تماس با بیدبرگ    درباره بیدبرگ    قوانین بیدبرگ 
مشاور و وکیل بیمه
مشاور آنلاین

.
.
...