Category: بیمه حوادث

خطرات اضافی بیمه آتش سوزی

چه مورد هایی خطرهای اضافی بیمه آتش سوزی هستند؟ خطرات اضافی آن دسته از خطراتی هستند که شرکتهای بیمه از پذیرفتن ریسک آنها بطور مجزا اجتناب می ورزند و لذا …

رقابت قیمتی

افسانه سهم بازار یکی از پیش فرض های غلطی که باعث می شود شرکت ها به رقابت قیمتی بپردازند، موضوعی است که در ادبیات قیمت گذاری به آن افسانه …