رشد مناسب بیمه دام عشایر طی سال گذشته

 سهم عشایر از ماده ۱۸۰ قانون برنامه پنجم از بودجه کل کشور حدود ۶۰۰۰ میلیارد تومان است، و تاکنون این سهم جذب عشایر نشده است؛ البته امور عشایر شهرستان ها و استان ها بطور جدی پیگیر جذب سهم عشایر از این است.

به گزارش بیدبرگ و نقل از پایگاه خبری اعتبار، کرمعلی قندالی از وابستگی ۷۰ درصدی در آمدهای عشایر به دام خبر داد. رئیس سازمان امور عشایر اعتبار سازمان امور عشایر در سال جاری را ۲۰۰ میلیارد تومان عنوان کرد و افزود:این رقم بسیار ناچیز است.

وی تاکید کرد:جامعه عشایر یک جامعه تولیدکننده است و براین اساس نقش ویژه ای در اقتصاد دارد؛ بنابراین اعتباری که برای این سازمان در نظر گرفته شده بسیار اندک است.

قندالی گفت: سهم عشایر از ماده ۱۸۰ قانون برنامه پنجم از بودجه کل کشور حدود ۶۰۰۰ میلیارد تومان است و تاکنون این سهم جذب عشایر نشده است؛ البته امور عشایر شهرستان ها و استان ها بطور جدی پیگیر جذب سهم عشایر از این اعتبار است.

رئیس سازمان امور عشایر در خصوص بیمه دام عشایر ، اظهار کرد:طی سال گذشته یک میلیون و ۶۷۰ هزار راس دام عشایر بیمه شده است.

وی افزود: این میزان طی سالجاری به سه میلیون و ۴۰۰ هزار راس رسیده است.

رئیس سازمان امور عشایر از رشد بیمه خانوار عشایری خبر داد و افزود: هم اکنون ۴۶ هزارخانوار تحت پوشش بیمه قرار دارند.

Leave a Reply