باز هستیم
مشاوره مالیاتی
021-91023784
واتساپ
0 امتیاز
604 بازدید
در ثبتی و اداری توسط (19,610 امتیاز)
سلام

در تشکیل مجمع عمومی چه تشریفاتی باید رعایت شود ؟
1 پاسخ
0 امتیاز
توسط (60,190 امتیاز)
 
بهترین پاسخ

سلام

مجمع عمومی شرکت سهامی، از اجتماع صاحبان سهام تشکیل می شود. مجمع عمومی به تصمیم گیری در موضوعات کلی شرکت مبادرت می ورزد و بر حسب نوع ، اهیمت و ضرورت تصمیمی که قرار است اخذ گردد قابل تشکیل است.

 در تشکیل مجمع عمومی باید تشریفات ذیل رعایت شود :

 1.  در کلیه موارد، دعوت از سهامداران باید از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های مربوطه به شرکت در آن نشر می گردد، به عمل می آید. هر یک از مجامع عمومی سالیانه برای سال پیش رو این روزنامه را انتخاب می کنند. ( ماده 97 ل. ا. ق. ت )
 2. البته در مواقعی که کلیه سهامداران در مجمع حاضر باشند نشر آگهی و تشریفات دعوت الزامی نیست. ( تبصره ماده 97 ل. ا. ق. ت )
 3. در آگهی دعوت صاحبان سهام باید این موارد قید گردد : 1) دستور جلسه ، 2 ) تاریخ جلسه با قید ساعت 3) محل تشکیل مجمع با قید نشانی کامل ( ماده 100 ل. ا. ق. ت )
 4. اگر بخواهیم در یک روز دو تصمیم اتخاذ نماییم که یکی از آن ها در صلاحیت مجمع عمومی عادی و دیگری در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است، باید در آگهی دعوت از مجمع عمومی هر دو مجمع را به صورت جداگانه با تصریح موضوع آن ها به طور جداگانه و ساعت تشکیل جداگانه درج نماییم. طبیعی است که در این حالت در ساعت مربوط به مجمع عمومی عادی حد نصاب تشکیل مجمع و تصمیم تابع قواعد مجمع عمومی عادی است و در ساعت تشکیل مجمع عمومی فوق العاده نیز حد نصاب تشکیل مجمع و تصمیم تابع قواعد مجمع عمومی فوق العاده است.
 5.  با توجه به آنکه در آگهی دعوت باید دستور جلسه قید گردد، به طریق اولی باید نوع مجمع، اعم از موسس، فوق العاده، عادی سالیانه یا عادی به طور فوق العاده قید گردد. البته در صورت سکوت ، به دلیل آنکه اکثر جلسات مجامع عمومی، مجمع عمومی سالیانه است ، بنا را بر این می گذاریم که جلسه تشکیل شده جلسه مجمع عمومی سالیانه است. به عنوان مثال اگر جلسه مزبور، مجمع عمومی فوق العاده یا عادی به طور فو.ق العاده باشد و مراتب در آگهی قید نشده باشد ، تصمیمات مجمع باطل است.
 6. فاصله بین تشر دعوت نامه مجمع عمومی و تاریخ تشکیل آن حداقل ده روز و حداکثر چهل روز خواهد بود. ( ماده 98 ل. ا. ق. ت )
 7. قبل از تشکیل مجمع عمومی، هر سهامدار ، اگر مایل به حضور در مجمع عمومی باشد، باید با ارایه ورقه سهم یا گواهینامه موقت سهم متعلق به خود شرکت مراجعه و برگه ورود به جلسه را دریافت نماید ، در غیر این صورت حق حضور در جلسه مجمع را نخواهد داشت. ( ماده 99 ل. ا. ق. ت )
 8. در کلیه مجامع عمومی حضور وکیل یا قایم مقام قانونی صاحب سهم ، مانند وراث و همچنین حضور نماینده یا نمایندگان شخصیت حقوقی به شرط ارایه مدارک وکالت یا نمایندگی به منزله حضور خود صاحب سهم است. ( ماده 102 ل. ا. ق. ت )
 9. هر صاحب سهم می تواند از پانزده روز قبل از انعقاد مجمع عمومی در مرکز شرکت به صورت حساب ها مراجعه کرده و از ترازنامه و حساب سود و زیان و گزارش عملیات مدیران . گزارش بازرسان رونوشت بگیرد. ( ماده 139 ل. ا. ق. ت )
 10.  در صورت تشکیل مجمع عمومی عادی بازرس یا بازرسان موظفند گزارش جامعی راجع به وضع شرکت به مجمع عمومی عادی تسلیم کنند. گزارش بازرسان باید لااقل ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی جهت مراجعه صاحبان سهام در مرکز شرکت آماده باشد. ( ماده 150 ل. ق. ت ) اگر مجمع عمومی بدون دریافت گزارش بازرس یا بر اساس گزارش اشخاصی که انتخاب آنان به بازرسی ممنوع بوده است، صورت دارایی و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت را مورد تصویب قرار دهد این تصویب به هیچ وجه اثر قانونی ندارد و از درجه اعتبار ساقط خواهد بود. ( ماده 152 ل. ا. ق. ت )
 11.  از حاضرین در مجمع صورتی ترتیب داده خواهد شد که در آن هویت و اقامتگاه و تعداد سهام و تعداد آراء هر یک از حاضرین قید و به امضاء آنان خواهد رسید. ( ماده 99 ل. ا. ق. ت )
 12.  مجامع عمومی توسط هیات رییسه ای مرکب از یک رییس و یک منشی و دو ناظر اداره می شود. اگر ترتیب دیگری در اساسنامه پیش بینی نشده باشد ریاست مجمع با همان رییس هیات مدیره خواهد بود، مگر در مواقعی که انتخاب یا عزل بعضی از مدیران یا کلیه آن ها جزء دستور جلسه مجمع باشد که در این صورت رییس مجمع از بین سهامداران حاضر در جلسه به اکثریت نسبی آن ها انتخاب خواهد شد. ناظران از بین صاحبان سهام انتخاب خواهند شد ولی منشی جلسه ممکن است صاحب سهم نباشد. ( ماده 101 ل. ا. ق. ت )
 13.  از مذاکرات و تصمیمات مجمع عمومی صورت جلسه ای توسط منشی ترتیب داده می شود که به امضاء هیات رییسه مجمع رسیده و یک نسخه از آن در مرکز شرکت نگهداری خواهد شد، در مواردی نسخه ای دیگر از آن به مرجع ثبت شرکت ها ارسال خواهد شد. ( ماده 105 ل. ا. ق. ت )
 14. اگر در مجمع عمومی تمام موضوعات مندرج در دستور مجمع مورد اخذ تصمیم واقع نشود، هیات رییسه مجمع با تصویب مجمع می تواند اعلام تنفس نموده و تاریخ جلسه بعد را که نباید دیر تر تز دو هفته باشد تعیین کند، تمدید جلسه محتاج به دعوت و آگهی مجدد نیست . در جلسه بعدی مجمع با همان حد نصاب جلسه قبل رسمیت خواهد داشت. برای مثال اگر جلسه قبل، جلسه اول مجمع عمومی عادی بوده است از آن جا که حد نصاب، حضور دارندگان اقلاَ بیش از نصف سهام ضروری است ، در جلسه بعد از تنفس نیز باید این حد نصاب رعایت گردد و اگر جلسه قبل، جلسه دوم مجمع عمومی عادی بوده است از آن جا که با حضور هر تعداد از سهامداران مجمع تشکیل می گردد، در جلسه بعد از تنفس نیز حضور هر تعداد از سهامداران کافی است. ( ماده 104 ل.ا.ق. ت )

سوال : اداره جلسات مجامع عمومی به چه ترتیبی صورت می گیرد ؟

جواب : اداره این جلسات توسط هیات رییسه ای متشکل از اشخاص ذیل صورت می گیرد :

 1.  یک رییس که همان رییس هیات مدیره است.
 2.   دو ناظر که باید از بین سهامداران تعیین گردند.
 3.  یک منشی که می تواند از بین سهامداران یا از خارج سهامداران تعیین گردد.

سوال : در چه مواردی، نسخه ای از صورت جلسه مجمع باید جهت ثبت به مرجع ثبت شرکت ها ارسال گردد ؟

جواب : اگر تصمیمات مجمع متضمن یکی از موارد ذیل باشد، نیاز به ثبت دارد و بنابراین باید نسخه ای از آن برای ثبت به اداره ثبت شرکت ها تسلیم شود. ( ماده 106 ل. ا. ق. ت )

 1.   انتخاب مدیران اعم از اعضاء هیات مدیره و مدیر عامل.
 2.   انتخاب نماینده حقیقی شخص حقوقی که عضو هیات مدیره است.
 3.   انتخاب بازرس یا بازرسان.
 4.  تصویب ترازنامه.
 5.   تغییر در سرمایه شرکت ( کاهش یا افزایش سرمایه )
 6.   هر نوع تغییر در اساسنامه
 7.   انحلال شرکت و محوه نصفیه

 


با احترام
برای دریافت مشاوره مالیاتی یا حسابداری اینجا کلیک کنید

مشاوره های مشابه

مشاوره رایگان
0 امتیاز
1 پاسخ 522 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 1,413 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 565 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 203 بازدید
تماس با بیدبرگ
درباره بیدبرگ
قوانین بیدبرگ

.
.
...