دریافت مشاوره تلفنی از متخصص
+2 امتیاز
960 بازدید
قبل در تامین اجتماعی و قانون کار توسط
با سلام

نیروی کار من برای تمدید دفترجه بیمه همسرش به تامین اجتماعی مراجعه کرده ولی به او گفته شده که این امکان وجود ندارد چرا که دو ماه گذشته بیمه 10 روزه رد شده است (البته قبل از آن به دلیل کار بیمه کامل رد می شد و حداقل 4 ماه کامل داشتند اما فقط دو ماه به دلیل تعطیل بودن کار فقط 10 روزه رد شده است) می خواستم ببینم آیا این یک قانون است ؟؟ و چه راه کاری برای آن وجود دارد . در صورتی که این قانون نبوده از چه طریقی می توان برای احیای حقوق آن پیگیری نمود؟

با تشکر
دریافت مشاوره تخصصی >>

1 پاسخ

0 امتیاز
قبل توسط (56,040 امتیاز)
 
بهترین پاسخ

با سلام ، 

چون شرایط همسر ایشان را ذکر نکردید ، چند مورد قانونی مرتبط را می گذارم ، ان شاء ا... که کارساز افتد :

ماده 67 . بیمه شده زن یا همسر بیمه شده مرد در صورتى که ظرف یک سال قبل
از زایمان سابقه پرداخت حق بیمه شصت روز را داشته باشد مى تواند به شرط عدم
اشتغال به کار از کمک باردارى استفاده نماید. کمک باردارى دوسوم آخرین مزد یا
حقوق بیمه شده طبق ماده 63 مى باشد که حداکثر براى مدت دوازده هفته جمعاً
قبل و بعد از زایمان بدون کسر سه روز اول پرداخت خواهد شد

ماده 68 . بیمه شده زن یا همسر بیمه شده مرد در صورتى که در طول مدت یک سال قبل از وضع حمل حق بیمه شصت روز را پرداخته باشد از کمک ها و
معاینه هاى طبى و معالجات قبل از زایمان و حین زایمان و بعد از وضع حمل
بنا به درخواست بیمه شده « تأمین خدمات درمانى » استفاده خواهد کرد. سازمان
مى تواند به جاى کمک هاى مذکور مبلغى وجه نقد به بیمه شده پرداخت نماید،
تأمین خدمات » مبلغ مزبور در آیین نامه اى که از طرف هیئت مدیره سازمان
تهیه و به تصویب شوراى عالى سازمان می رسد تعیین خواهد شد. 1 « درمانى
ماده 69 . در صورتى که بیمه شده زن و یا همسر بیمه شده مرد به بیمارى هایى
مبتلا شود که شیردادن براى طفل او زیان آور باشد یا پس از زایمان فوت شود شیر
مورد نیاز تا 18 ماهگى تحویل خواهد شد.

فصل پنجم: حوادث و بیمارى ها و باردارى
ماده 54 . بیمه شدگان و افراد خانواده آنها از زمانى که مشمول مقررات این قانون قرار
مى گیرند در صورت مصدوم شدن براثر حوادث یا ابتلا به بیمارى مى توانند از
تأمین » خدمات پزشکى استفاده نمایند. خدمات پزشکى که به عهده سازمان
است شامل کلیه اقدامات درمانى سرپایى، بیمارستانى، تحویل « خدمات درمانى
داروهاى لازم و انجام آزمایشات تشخیص طبى مى باشد. 
ماده 55 . خدمات درمانى موضوع این قانون به دو صورت انجام مى گیرد

الف) اولویت درمان به روش مستقیم داده مى شود.
ب) استفاده از روش درمان غیرمستقیم با اختیار و تشخیص وزارت بهدارى
و بهزیستى به موجب آیین نامه اى خواهد بود که وزارت بهداشت درمان و
آموزش پزشکى ظرف مدت 15 روز پس از تصویب این ماده واحده تهیه و
به مرحله اجرا در خواهد آورد.
تبصره. ضوابط استفاده از روش هاى فوق طبق آیین نامه اى که ظرف شش ماه از تاریخ
« تأمین خدمات درمانى » تصویب این قانون تهیه و به تصویب شوراى فنى سازمان
خواهد رسید تعیین مى گردد.
ماده 56 . به منظور توانبخشى، ترمیم و تجدید فعالیت بیمه شدگان آسیب دیده که
1 براى « تأمین خدمات درمانى » قدرت کار اولیه خود را از دست داده اند سازمان
اشتغال آنها به کارهاى مناسب دیگر طبق آیین نام ه هایى که از طرف شوراى
فنى سازمان مذکور پیشنهاد و به تصویب شوراى عالى سازمان خواهد
رسید از طریق مؤسسات حرفه اى معلولین اقدام خواهد نمود.
ماده 57 . در صورتى که معالجه بیمار مستلزم انتقال او از روستا یا از شهرستان به
شهرستان دیگر باشد ترتیب نقل و انتقال طبق ضوابطى خواهد بود که از طرف سازم ان
پیشنهاد و به تصویب شوراى فنى سازمان مذکور می رسد.  « تأمین خدمات درمانى »
ماده 58 . افراد خانواده بیمه شده که از کمک هاى مقرر در ماده 54 این قانون
استفاده مى کنند عبارتند از:
1. همسر بیمه شده.
2. شوهر بیمه شده در صورتى که معاش او توسط بیمه شده زن تأمین مى شود و
سن او از شصت سال متجاوز باشد یا طبق نظر کمیسیون پزشکى موضوع ماده 91
این قانون ازکارافتاده شناخته شود.
3. فرزندان بیمه شده که داراى یکى از شرایط زیر باشند: 
الف) کمتر از هجده سال تمام داشته باشند و در مورد فرزندان اناث به شرط
نداشتن شوهر تا بیست سالگى و یا منحصراً طبق گواهى یکى از مؤسسات رسمى

آموزشى به تحصیل اشتغال داشته باشند.
ب) در اثر بیمارى یا نقص عضو طبق گواهى سازمان تأمین خدمات درمانى قادر به
کار نباشد.
4. پدر و مادر تحت تکفل بیمه شده مشروط بر اینکه سن پدر از شصت سال و سن
مادر از پنجاه و پنج سال متجاوز باشد و یا اینکه به تشخیص کمیسیون هاى پزشکى
موضوع ماده 91 ازکارافتاده باشند و در هرحال از سازمان مستمرى دریافت ننمایند.

 

پس طبق قوانین فوق هیچ جای بهانه ای نیست !!!!

موفق و پیروز باشید - مهندس محمد حسین یمکان گز - نماینده 3247 بیمه پاسارگاد - شهر اندیشه - مشاور بیمه ای شما


با احترام
پیشنهاد می کنم برای بررسی مورد خاص شما، اینجا کلیک کنید و بیدبرگ را به عنوان مشاور خود انتخاب کنید. >>

مشاوره های مشابه

+2 امتیاز
1 پاسخ 92 بازدید
سوال شده 4 سال قبل در تامین اجتماعی و قانون کار توسط منیره میرای
انتخاب بیدبرگ به عنوان مشاور
تماس با بیدبرگ    درباره بیدبرگ    قوانین بیدبرگ
مشاور و وکیل بیمه. تنظیم لایحه و دادخواستخرید بیمه عمر و سرمایه گذاری

.
.