باز هستیم
مشاوره مالیاتی
021-91023784
واتساپ
0 امتیاز
208 بازدید
در ثبتی و اداری توسط (19,610 امتیاز)
سلام

تنظیم صورتجلسه موسسین در ثبت شرکت های سهامی خاص چگونه انجام می شود ؟

سپاس
1 پاسخ
0 امتیاز
توسط (21,100 امتیاز)

سلام

پنج نفر اعضاء که 3 نفر عضو هیئت مدیره و 2نفر بازرس اصلی و علی البدل می باشند.

حداقل سرمایه جهت ثبت یک شرکت سهامی خاص یک میلیون ریال برابر با یکصد هزار تومان می باشد.

در بدو تاسیس حداقل 35% سرمایه به صورت نقدی باید به حساب شرکت تودیع شود.

موسسین شرکت، نسبت به کلیه اعمال و اقداماتی که به منظور تاسیس و به ثبت رسانیدن شرکت انجام می دهند، مسوولیت تضامنی دارند.

 

تنظیم صورتجلسه موسسین در ثبت شرکت های سهامی خاص

تذکر : در موقع تنظیم صورتجلسه مجمع عمومی موسس وفق دستور ماده 101 قانون تجارت هیات رئیسه ای مشتمل بر یک رئیس و دو ناظر و یک منشی از بین سهامداران انتخاب و سپس رئیس رسمیت جلسه را اعلام و نسبت به موضوعات ذیل اتخاذ تصمیم کرده و ذیل صورتجلسه توسط هیات رئیسه امضاء می شود.

  1. تصویب اساسنامه
  2. انتخاب هیات مدیره
  3.  انتخاب بازرسان
  4.  انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت

نمونه صورتجلسه مجمع عمومی موسس

مجمع عمومی موسسین شرکت .................. سهامی خاص در تاریخ ................... روز ....................... ساعت .............................. با حضور کلیه سهامداران در محل شرکت واقع در تبریز – خیابان ......................................................................................... نشکیل و در اجرای ماده 101 قانون تجارا :

1. آقای / خانم ..................... به شماره شناسنامه ...................... به سمت رئیس

2. آقای / خانم ..................... به شماره شناسنامه ...................... به سمت ناظر

3. آقای / خانم ................... به شماره شناسنامه ........................ به سمت ناظر

و یا ..................................

4. آقای / خانم ....................... به شماره شناسنامه .......................... به سمت منشی  جلسه انتخاب و سپس رئیس جلسه رسمیت مجمع را اعلام و در خصوص موضوعات ذیل بحث و بررسی گردید :

1. تصویب اساسنامه
2. انتخاب اعضای هیات مدیره
3. انتخاب بازرسان
4. انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت
5. تعیین سهامداران و تعداد سهام هر یک از آنان

بعد از بحث و بررسی با اتفاق آراء به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید.

الف ) اساسنامه شرکت در .............. ماده و ............. تبصره به تصویب  کلیه موسسین رسید و ذیل صفحات آن امضاء شد.

ب) نامبردگان ذیل به عنوان اعضای هبات مدیره برای مدت 2 سال انتخاب شدند.

1.

2.

3.

4.

ج) در اجرای ماده 147 قانون تجارت آقای / خانم ......... فرزند ................. شماره شناسنامه ................ ساکن ............................................................................................... به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب و با امضای ذیل این صورتجلسه قبولی خود را برای انجام وظایف مربوطه اعلام کردند.

د) روزنامه کثبرالانتشار ........................... برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد.

ه) کلیه سهامداران به آقای / خانم .....................( احدی از سهامداران – وکیل رسمی شرکت – عضو هیات مدیره ) وکالت می دهند ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت ها و پرداخت حق الثبت نسبت به امضای ذیل ثبن اقدام کند.

رئیس جلسه                                                    ناظر جلسه

نام و نام خانوادگی و امضاء                                نام و نام خانوادگی و امضاء

ناظر جلسه                                                   منشی جلسه

نام و نام خانوادگی و امضا                                نام و نام خانوادگی و امضا

فهرست سهامداران حاضر در جلسه مجمع عمومی موسسین

نام سهامدار – تعداد سهام – درصد تعهدی – درصد پرداخت شده – امضاء سهامداران

نام سهامدار     تعداد سهام  درصد تعهدی   درصد پرداخت شده      امضاء سهامداران

1. ......    ...........     ..............     ...............   .................

2. ......    ...........     ..............     ...............   .................

3. ......    ...........     ..............     ...............   .................

4. ......    ...........     ..............     ...............   .................

5. ......    ...........     ..............     ...............   .................

6. ......    ...........     ..............     ...............   .................


با احترام
برای دریافت مشاوره مالیاتی یا حسابداری اینجا کلیک کنید

مشاوره های مشابه

مشاوره رایگان
0 امتیاز
1 پاسخ 203 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 713 بازدید
تماس با بیدبرگ
درباره بیدبرگ
قوانین بیدبرگ

.
.
...