باز هستیم
مشاوره مالیاتی
021-91023784
واتساپ
0 امتیاز
151 بازدید
در ثبتی و اداری توسط (19,610 امتیاز)
سلام با تشکر از سایت خوبتون

تاسیس و ثبت شرکت ها و موسسات بیمه در مناطق آزاد چگونه انجام می شود ؟

با تشکر
1 پاسخ
0 امتیاز
توسط (21,100 امتیاز)
 
بهترین پاسخ

سلام

برای فعالیت های بیمه ای در مناطق آزاد ، ضوابط خاصی حاکم است که در قالب " مقررات تاسیس و فعالیت موسسات بیمه در مناطق آزاد " طی مصوبه شماره 24117 / ت 22117 ه مورخ 8 / 6/ 1379 به تصویب هیات وزیران رسیده است.

در ماده 2 این مصوبه انجام عملیات بیمه ای در مناطق آزاد ، در دو چارچوب ذیل مجاز دانسته شده است :

 1.  شرکت سهامی و یا تعاونی بیمه
 2. موسسه نمایندگی و یا کارگزاری بیمه

بنابراین فقط از هفت  نوع شرکت تجاری پیش بینی شده در قانون تجارت فقط در قالب دو نوع شرکت سهامی یا تعاونی می توان در مناطق آزاد شرکت بیمه ای تاسیس کرد.

به موجب ماده 4 مقررات تاسیس و فعالیت موسسات بیمه در مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران حداقل سرمایه برای موسسات بیمه ، نمایندگی و کارگزاری بیمه به قرار ذیل است :

1. موسسات بیمه مستقیم با سرمایه حداقل پانزده میلیارد ریال تشکیل می شوند که باید حداقل پنجاه درصد آن به صورت نقد پرداخت شده باشد.
2. موسسات بیمه متقابل با سرمایه حداقل دویست میلیون ریال تشکیل می شوند که باید حداقل پنجاه درصد آن به صورت نقد پرداخت شده باشد.
3. موسسات بیمه اتکایی با سرمایه حداقل هشتاد و پنج میلیارد ریال تشکیل می شوند که باید حداقل پنجاه درصد آن به صورت نقد پرداخت شده باشد.
4. مؤسسات‌ نمایندگی‌ و یا کارگزاری‌ بیمه‌ با سرمایه‌ حداقل‌ سیصد میلیون‌  ریال‌ تشکیل‌ می‌شوند که‌ باید حداقل‌ پنجاه‌ درصد آن‌ به‌ صورت‌ نقد پرداخت‌ شده‌ باشد.

تبصره 1 : هر گونه تعدیل در ارقام مندرج در این ماده هر 2 سال یک بار موکول به پیشنهاد مشترک دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و بیمه مرکزی ایران و تصویب هیات وزیران است .

تبصره 2: سهامداران خارجی موسسات موضوع این آیین نامه سهم الشرکه ریالی خود را باید به ارزهای مورد قبول بانک مرکزی ایران پرداخته و یا گواهی تبدیل ارز را ارائه نمایند.

تبصره 3: وجوه سرمایه موضوع این ماده باید نزد یکی از بانک های مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که ترجیحاَ در مناطق آزاد دارای شعبه باشد واریز شود.

طبق مقررات تاسیس و فعالیت موسسات بیمه در مناطق آزاد بر خلاف سایر انواع شرکت های تجاری، تاسیس و ثبت شرکت ها و موسسات بیمه در مناطق آزاد مستلزم اخذ  مجوز از شرکت  بیمه ی مرکزی ایران می باشد. لذا ثبت موسسات و شرکت های بیمه در منطقه موکول به ارائه مجوز ثبت که توسط بیمه مرکزی ایران صادر می شود و ثبت هر گونه تغییرات بعدی در اساسنامه ، میزان سرمایه و سهام موسساتی که به ثبت رسیده باشند موکول به ارائه موافقت بیمه مرکزی ایران است.

برای تحصیل مجوز ثبت ، مدارک و اطلاعات ذیل باید به بیمه مرکزی ایران تسلیم شود :

 1.  اساسنامه موسسه
 2.  میزان سرمایه موسسه ، رسید یا گواهینامه تعهد پرداخت آن
 3.  سهام نقدی و غیرنقدی و نحوه پرداخت آن
 4.  صورت اسامی سهامداران ، بازرسان و مدیران و تابعیت و تعداد سهام هر یک از آن ها
 5.  اسناد و مدارک و اطلاعات دیگری که معرف صلاحیت مالی و فنی موسسه و حسن شهرت مدیران آن باشد.

تبصره : مجوز ثبت شده برای مدت 6 ماه اعتبار دارد. در صورت عدم ثبت موسسه ظرف مهلت مذکور باید مجدداَ مجوز ثبت تحصیل شود.

به موجب ماده 7 آیین نامه نامبرده ، بیمه مرکزی ایران موظف است ظرف 30 روز از تاریخ تسلیم آخرین مدارک و اطلاعات خواسته شده با رعایت ماده 28 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جکهوری اسلامی ایران و مصوب 1372 و مقررات این آیین نامه نظر خود را اعم از قبول یا رد تقاضا به طور کتبی به سازمان اعلام نمایند.

چنانچه متقاضی به نظر اعلام شده اعتراض داشته باشد می تواند ظرف 30 روز اعتراض خود را به مجمع عمومی بیمه ایران تسلیم کند. تصمیم مجمع مزبور قطعی و لازم الاجرا است.

بیمه مرکزی ایران با دریافت گواهی ثبت موسسه در منطقه ، پروانه فعالیت برای بیمه اتکایی، یک یا چند رشته بیمه مستقیم و یا هر دو را صادر خواهد کرد.

 

تاسیس شعبه یا نمایندگی بیمه

 مقررات مربوط به مناطق آزاد فقط دو حوزه فعالیت اقتصادی را مجاز به تاسیس شعبه در مناطق آزاد توسط شرکت های ایرانی دانسته است که عبارتند از :

 1. عملیات اعتباری و بانکی
 2. عملیات بیمه

در ماده 1 از " مقررات تاسیس و فعالیت موسسات بیمه در مناطق آزاد " ( مصوب 1379 با اصلاحات مصوب 1382 ) شعبه اینچنین تعریف شده است : " شعبه ، واحد تابعه یکی از موسسات بیمه ایرانی که در چارچوب موضوع و وظایف موسسه اصلی تحت نام و مسئولیت آن در منطقه فعالیت می کند ."

همچنین در تبصره 3 ماده 2 مقررات مزبور آمده است : " موسسات بیمه ایرانی مشمول مقررات قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری ( اعم از دولتی و غیردولتی ) مجاز به فعالیت در مناطق آزاد به یکی از اشکال ذیل می باشند :

 1. تاسیس شعبه و ایجاد نمایندگی با رعایت قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری
 2. تاسیس موسسه بیمه با مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی در چهارچوب مقررات این آیین نامه "


با احترام
برای دریافت مشاوره مالیاتی یا حسابداری اینجا کلیک کنید

مشاوره های مشابه

مشاوره رایگان
تماس با بیدبرگ
درباره بیدبرگ
قوانین بیدبرگ

.
.
...