درخواست مشاور متخصص
+1 امتیاز
103 بازدید
قبل در سوالات کارشناسان و نمایندگان بیمه توسط
جدول برنامه زمانبندی همایش بیمه و توسعه چگونه است
دریافت مشاوره تخصصی >>

2 پاسخ

0 امتیاز
قبل توسط (298,250 امتیاز)

سالن شماره 3

سالن شماره 1

سالن رودکی

سالن سعدی

سالن اصلی (حافظ)

زمان

برنامه

8:14 -8:54

ثبت نام و پذیرایی

-

-

سرود جمهوری اسالمی ایران، تالوت قرآن و اعالم برنامه

8:50-9:50

8:54 -11:54   افتتاحیه

-

-

گزارش جناب آقای دكتر صفری (دبیر همایش)

9:50-9:50

-

-

كلیپ وضعیت بازار بیمه كشور

9:50-9:50

-

-

سخنرانی جناب آقای دكتر همتی (رئیس كل محترم بیمه مركزی ج.ا.ایران)

9:50-05:00

-

-

سخنرانی جناب آقای دكتر طیب نیا (وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی)

05:00-05:00

-

-

سرود بیمه

05:00 -00:50

-

-

سخنرانی الكساندر آنكل (مدیر اجرایی شركت بینالمللی ارگو)

00:50-00:50

-

-

سخنرانی پروفسور دكتر هنری لوبژه (استاد و رئیس بخش اقتصاد دانشگاه ژنو)

00:50 -00:50

11:54 -13:31

ناهار و نماز

ارائه مقاله

ارائه مقاله

ارائه مقاله

ارائه مقاله

ارائه مقاله

13:31-14:31

نشستهای علمی

سخنرانی و جمعبندی

سخنرانی و جمعبندی

سخنرانی و جمعبندی

سخنرانی و جمعبندی

سخنرانی و جمعبندی

14:31-10:11

پذیرایی

پنل جمعبندی (سالن اصلی)

10:11-10:11

اختتامیه

معرفی مقاالت برتر همایش، معرفی خبرنگاران برتر و اهداء جوایز (سالن اصلی)

10:11-10:31


با احترام
پیشنهاد می کنم برای بررسی مورد خاص شما، اینجا کلیک کنید و بیدبرگ را به عنوان مشاور خود انتخاب کنید. >>
0 امتیاز
قبل توسط (298,250 امتیاز)

سالن شماره 3

موضوع: مقررات ورود بیمهگران خارجی و عملكرد بیمهگران داخلی

سالن شماره 1

موضوع: نوآوری در بازار بیمه

سالن رودکی

موضوع: اعتماد عمومی و نهادسازی در صنعت بیمه

سالن سعدی

موضوع: فضای كسبوكار در صنعت بیمه

سالن اصلی (حافظ)

موضوع: قیمتگذاری در بازار بیمه (زبان انگلیسی)

ساعت

دكتر محبوبه اعالیی دكتر نسرین حضار مقدم-

منتخب خارجی به ایران و كشورهای مقررات ورود موسسات بیمه

جاللی دهقانان - محسن كفاش- دكتر حامد دكتر مهدی حقیقی

بانک- بیمه و بیمهها در شكلگیری انگیزههای اتحاد بانکها شناسایی و اولویتبندی

حضارمقدم عباسی- دكتر نسرین مرادی- دكتر ابراهیم سید موسی موسوی

بازرگانی عمومی به بیمه های بررسی میزان اعتماد

كوپائی آتوسا نوری دهقانی- دكتر دكترعلی

در بازار بیمه كشور مناسب كسبوكار پیشنیازهای الگوی

Dr. Piotr Manikowski

Underwriting Cycles in Asia-Pacific Countries: A New Approach

13:31-13:41

بحث و بررسی: دكتر ابراهیم كاردگر

بحث و بررسی: دكتر غالمرضا كشاورز حداد

بحث و بررسی: دكتر حمیدرضا نورعلیزاده

بحث و بررسی: معصوم ضمیری

بحث و بررسی: دكتر رضا افقی

13:41-13:44

Ahmad

Market-Consistent

بررسی و تحلیل

Salahnejhad

Actuarial Valuations

دكتر نیما نوراللهی- حسینعلی

بختیار نصرآبادی- مهدی

پویاییهای صنعت بیمه در

پسا برجام: الزامات، فرصتها و

دكتر نادر مظلومی-

فاطمه صیدی عقیل

بررسی تاثیر نوآوری در

صنعت بیمه بر حفظ و

دكتر سعید صحت-

زهرا صیدی عقیل

عوامل كالهبردارانه

در بیمه شخص ثالث

مهدی سامری-

سیدفرهنگ

مقدمهای بر مقررات

ورشكستگی در

Ghalehjooghi

-Prof. Dr.

with Applications to EIOPA Risk-margin

13:44-15:14

خسروی- آسیه بختیار

چالشها

آبادی- راضیه چاقری

نگهداری بیمهگذاران

آبادی- رسول صالحی

اتومبیل (خسارات

حسینی

صنعت بیمه كشور

Antoon

and Time-consistent

بدنی)

Pelsser

Pricing

بحث و بررسی: دكتر اهلل محمد آقایی

بحث و بررسی: دكتر تیمور محمدی

بحث و بررسی: دكتر كامبیز پیكارجو

بحث و بررسی: دكتر یونس مظلومی

بحث و بررسی: دكتر محمدقاسم وحیدی اصل

15:14-15:41

Development of a

سید صائب موسوی بهروز نوری-

عملكرد در سود تقسیمی و رابطه آن با

شركتهای بیمه

حامد ایرانمنش فریدون كاظمی-

نمایندگان صدور دادهكاوی برای جذب استفاده از تكنیکهای

در صنعت بیمه

دكتر لیلی نیاكان-

مجتبی عابد سجاد درزی رامندی-

بیمه نهادسازی در صنعت

نیاكان- سجاد دكتر لیلی

مجتبی عابد درزی رامندی-

میزان و حدود

بیمهنامهها شرایط عمومی مقررات در تدوین دخالت نهاد واضع

ذوالفقاري دكتر محمدرضا

Catastrophe Risk Model to Manage Earthquake Risk and to Promote Catrisk Insurance in Iran

15:41-15:51

بحث و بررسی: غالمعلی غالمی

بحث و بررسی: دكتر محمد وصال

بحث و بررسی: نصراهلل طهماسبی آشتیانی

بحث و بررسی: مهندس علی اكبر اولیاء

بحث و بررسی: دكتر امین حسن زاده

15:51-15:54

Employer’s third

party liability

بحث و جمعبندی

بحث و جمعبندی

بحث و جمعبندی

بحث و جمعبندی

محمدآبادي ابوالفضل

insurance premium calculation using GAMLSS with

15:54-14:14

emphasis on claim

severity

بحث و بررسی: دكتر احمدرضا انصاری

14:14-14:11

سخنران: حبیب میرزایی

سخنران: دكتر سیدمحمدرضا فرّحی

سخنران: دكتر سیدمحمد عباسزادگان

Angelica Bienz :سخنران

Hassan Nasser :سخنران

14:11-14:31

مسئول پنل: حسین كریمخانزند

مسئول پنل: دكتر اكبر افتخاری

مسئول پنل: سید رسول تاجدار

مسئول پنل: رحیم مصدق

مسئول پنل: دكتر امیرتیمور پاینده


با احترام
پیشنهاد می کنم برای بررسی مورد خاص شما، اینجا کلیک کنید و بیدبرگ را به عنوان مشاور خود انتخاب کنید. >>

مشاوره های مشابه

  انتخاب بیدبرگ به عنوان مشاور
تماس با بیدبرگ    درباره بیدبرگ    قوانین بیدبرگ 
مشاور و وکیل بیمه
مشاور آنلاین

.
.
...