درخواست مشاور متخصص
+1 امتیاز
120 بازدید
قبل در سوالات کارشناسان و نمایندگان بیمه توسط

سخنرانان همایش بیمه و توسعه چه کسانی هستند

دریافت مشاوره تخصصی >>

1 پاسخ

0 امتیاز
قبل توسط (298,290 امتیاز)

موضوع: قیمتگذاری در بازار بیمه (زبان انگلیسی)

ساعت
دكتر محبوبه اعالیی دكتر نسرین حضار مقدم-
منتخب خارجی به ایران و كشورهای مقررات ورود موسسات بیمه

جاللی دهقانان - محسن كفاش- دكتر حامد دكتر مهدی حقیقی

بانک- بیمه و بیمه ها در شكل گیری انگیزههای اتحاد بانکها شناسایی و اولویتبندی

حضارمقدم عباسی- دكتر نسرین مرادی- دكتر ابراهیم سید موسی موسوی
بازرگانی عمومی به بیمه های بررسی میزان اعتماد

كوپائی آتوسا نوری دهقانی- دكتر دكترعلی
در بازار بیمه كشور مناسب كسبوكار پیشنیازهای الگوی
Dr. Piotr Manikowski

Underwriting Cycles in Asia-Pacific Countries: A New Approach
13:31-13:41

بحث و بررسی: دكتر ابراهیم كاردگر

بحث و بررسی: دكتر غالمرضا كشاورز حداد

بحث و بررسی: دكتر حمیدرضا نورعلیزاده

بحث و بررسی: معصوم ضمیری

بحث و بررسی: دكتر رضا افقی

13:41-13:44Ahmad

Market-Consistent

بررسی و تحلیلSalahnejhad

Actuarial Valuations
دكتر نیما نوراللهی- حسینعلی

بختیار نصرآبادی- مهدی

پویاییهای صنعت بیمه در

پسا برجام: الزامات، فرصت ها و

دكتر نادر مظلومی-

فاطمه صیدی عقیل

بررسی تاثیر نوآوری در

صنعت بیمه بر حفظ و

دكتر سعید صحت-

زهرا صیدی عقیل

عوامل كاله بردارانه

در بیمه شخص ثالث

مهدی سامری-

سیدفرهنگ

مقدمهای بر مقررات

ورشكستگی در

Ghalehjooghi

-Prof. Dr.

with Applications to EIOPA Risk-margin

13:44-15:14

خسروی- آسیه بختیار

چالشها

آبادی- راضیه چاقری

نگهداری بیمه گذاران

آبادی- رسول صالحی

اتومبیل (خسارات

حسینی

صنعت بیمه كشور

Antoon

and Time-consistent

بدنی)Pelsser

Pricing

 • بحث و بررسی: دكتر اهلل محمد آقایی
 • بحث و بررسی: دكتر تیمور محمدی
 • بحث و بررسی: دكتر كامبیز پیكارجو
 • بحث و بررسی: دكتر یونس مظلومی
 • بحث و بررسی: دكتر محمدقاسم وحیدی اصل

15:14-15:41

Development of a
سید صائب موسوی بهروز نوری-
عملكرد در سود تقسیمی و رابطه آن با

شركتهای بیمه
حامد ایرانمنش فریدون كاظمی-

نمایندگان صدور دادهكاوی برای جذب استفاده از تكنیکهای

در صنعت بیمه
دكتر لیلی نیاكان-

مجتبی عابد سجاد درزی رامندی-
بیمه نهادسازی در صنعت

نیاكان- سجاد دكتر لیلی

مجتبی عابد درزی رامندی-

میزان و حدود

بیمهنامه ها شرایط عمومی مقررات در تدوین دخالت نهاد واضع
ذوالفقاری دكتر محمدرضا

Catastrophe Risk Model to Manage Earthquake Risk and to Promote Catrisk Insurance in Iran15:41-15:51

 • بحث و بررسی: غالمعلی غالمی
 • بحث و بررسی: دكتر محمد وصال
 • بحث و بررسی: نصراهلل طهماسبی آشتیانی
 • بحث و بررسی: مهندس علی اكبر اولیاء
 • بحث و بررسی: دكتر امین حسن زاده

15:51-15:54
Employer’s third

party liability

محمدآبادی ابوالفضل

insurance premium calculation using GAMLSS with
15:54-14:14
emphasis on claim

severity 
بحث و بررسی: دكتر احمدرضا انصاری

14:14-14:11

 • سخنران: حبیب میرزایی
 • سخنران: دكتر سیدمحمدرضا فرّحی
 • سخنران: دكتر سیدمحمد عباسزادگان

Angelica Bienz :سخنران

Hassan Nasser :سخنران

14:11-14:31

 • مسئول پنل: حسین كریمخانزند
 • مسئول پنل: دكتر اكبر افتخاری
 • مسئول پنل: سید رسول تاجدار
 • مسئول پنل: رحیم مصدق
 • مسئول پنل: دكتر امیرتیمور پاینده

با احترام
پیشنهاد می کنم برای بررسی مورد خاص شما، اینجا کلیک کنید و بیدبرگ را به عنوان مشاور خود انتخاب کنید. >>

مشاوره های مشابه

  انتخاب بیدبرگ به عنوان مشاور
تماس با بیدبرگ    درباره بیدبرگ    قوانین بیدبرگ 
مشاور و وکیل بیمه
مشاور آنلاین

.
.
...