باز هستیم
مشاوره مالیاتی
021-91023784
واتساپ
+1 امتیاز
1,632 بازدید
در حسابداری و مالیات توسط
ماده 39 قانون مالیات بر ارزش افزوده چیست ؟
1 پاسخ
0 امتیاز
توسط (30,070 امتیاز)

ماده ۳۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده

مودیان مکلفند عوارض و جرائم متعلق موضوع ماده ( ۳۸ ) این قانون را به حسابهای‌رابطی‌که بنابه درخواست‌سازمان‌امور مالیاتی‌کشور و توسط خزانه‌ داری‌ کل‌ کشور افتتاح می‌گردد و از طریق سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌گردد ، واریز نمایند. سازمان امور مالیاتی کشور موظف است عوارض وصولی هر ماه را تا پانزدهم ماه بعد به ترتیب زیر به حساب شهرداری محل و یا تمرکز وجوه حسب مورد واریز نماید:

  1. عوارض وصولی بند ( الف ) ماده ( ۳۸ ) در مورد مودیان داخل حریم شهرها به حساب شهرداری محل و در مورد مودیان خارج از حریم شهرها به حسابب تمرکز وجوه وزارت کشور به منظور توزیع بین دهیاریهای همان شهرستان بر اساس شاخص جمعیت و میزان کمتر توسعه یافتگی؛
  2. عوارض وصولی بندهای ( ب ) ، ( ج ) و ( د ) ماده ( ۳۸ ) به حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور.
  • تبصره ۱ ماده ۳۹ – سه درصد ( ۳% ) از وجوه واریزی که به حسابهای موضوع این‌ماده واریز می‌گردد ،  در حساب مخصوصی نزد خزانه به نام سازمان امور مالیاتی کشورر واریز می‌شود و معادل آن از محل اعتبار اختصاصی که در قوانین بودجه سنواتی منظور می‌گردد در اختیار سازمان مزبور که وظیفه شناسایی ، رسیدگی ، مطالبه و وصول این عوارض را عهده دار می‌باشد ، قرار خواهد گرفت تا برای خرید تجهیزات ، آموزش و تشویق کارکنان و حسابرسی هزینه نماید. وجوه پرداختی به استناد این بند به عنوان پاداش وصولی از شمول مالیات و کلیه مقررات مغایر مستثنی است.
  • تبصره ۲ ماده ۳۹ – حساب تمرکز وجوه قید شده در این ماده توسط خزانه داری کل کشور به نام وزارت کشور افتتاح می‌شود. وجوه واریزی به حساب مزبور ( به استثناءنحوه توزیع مذکور در قسمتهای اخیر بند ( الف ) این ماده و تبصره ( ۱ ) ماده ( ۳۸ ) این قانون ) به نسبت بیست درصد ( ۲۰% ) کلان شهرها ( شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت ) بر اساس شاخص جمعیت ، شصت درصد ( ۶۰% ) سایر شهرها بر اساس شاخص کمترتوسعه‌ یافتگی و جمعیت و بیست درصد ( ۲۰% ) دهیاری‌ها بر اساس شاخص جمعیت تحت نظر کار گروهی متشکل از نمایندگان معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌ جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت کشور و یک نفر ناظر به انتخاب کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی مطابق آئین‌نامه اجرائی که به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی ، وزارت کشور و شورای عالی استان ها به تصویب هیأت وزیران می‌رسد توزیع و توسط شهرداری‌ها و دهیاری‌ها هزینه می‌شود. هرگونه برداشت از حساب تمرکز وجوه به جز پرداخت به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و وجوه موضوع ماده ( ۳۷ ) ، تبصره‌ های ( ۲ ) و ( ۳ ) ماده ( ۳۸ ) این قانون و تبصره ( ۱ )  این ماده ممنوع می‌باشد. وزارت کشور موظف است ، گزارش عملکرد وجوه دریافتی را هر سه ماه یکبار به شورای عالی استان‌ها و کمیسیون اقتصادیی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

مشاهده قانون کامل مالیات بر ارزش افزوده :

قانون مالیات بر ارزش افزوده با آخرین اصلاحات


با احترام
برای دریافت مشاوره مالیاتی یا حسابداری اینجا کلیک کنید

مشاوره های مشابه

مشاوره رایگان
تماس با بیدبرگ
درباره بیدبرگ
قوانین بیدبرگ

.
.
...