باز هستیم
مشاوره مالیاتی
021-91023784
واتساپ
+1 امتیاز
1,368 بازدید
در حسابداری و مالیات توسط
ماده 27 قانون مالیات بر ارزش افزوده چیست ؟
1 پاسخ
0 امتیاز
توسط (30,070 امتیاز)

ماده ۲۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده

مودیان موضوع این قانون می‌توانند تنظیم گزارش های حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده خود را به سازمان حسابرسی جمهوری اسلامی ایران یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ارجاع نمایند. اشخاص مذکور در صورت قبول درخواست مودی ، مکلفند گزارش حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده را با رعایت شرایط زیر و طبق نمونه و دستورالعملی که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می‌کند ، تنظیم نموده و جهت تسلیم به اداره امور مالیاتی مربوط ، در اختیار مودی قرار دهند.

  1. اظهار نظر نسبت به کفایت اسناد و مدارک حسابداری برای امر حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده طبق مفاد قوانین و مقررات و استانداردهایی حسابداری؛
  2. تعیین مأخذ مشمول مالیات و مالیات متعلق هر دوره مالیاتی براساس مفاد این قانون و مقررات مربوط.
  • تبصره ۱ ماده ۲۷ – اداره امور مالیاتی گزارش حسابرسی مالیاتی را که با رعایت شرایط اخیرالذکر این  ماده تنظیم شود ، بدون رسیدگی قبول و مطابق مقررات مربوطط برگه مطالبه صادر می‌کند. قبول گزارش حسابرسی مالیاتی هر دوره مالیاتی موکول به آن است که مودی گزارش مزبور را به همراه اظهارنامه مالیاتی دوره مزبور و یا حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ انقضاءمهلت تسلیم اظهارنامه ، تسلیم اداره امور مالیاتی مربوط نموده باشد
  • تبصره ۲ ماده ۲۷ – سازمان امور مالیاتی کشور می تواند حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده اشخاص  حقیقی و حقوقی را به سازمان حسابرسی جمهوری اسلامیی ایران یا حسابداران رسمی و مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی واگذار نماید. در این صورت ، پرداخت حق الزحمه ، طبق مقررات مربوط به عهده سازمان امور مالیاتی کشور می باشد .

مشاهده قانون کامل مالیات بر ارزش افزوده :

قانون مالیات بر ارزش افزوده با آخرین اصلاحات


با احترام
برای دریافت مشاوره مالیاتی یا حسابداری اینجا کلیک کنید

مشاوره های مشابه

مشاوره رایگان
تماس با بیدبرگ
درباره بیدبرگ
قوانین بیدبرگ

.
.
...