باز هستیم
مشاوره مالیاتی
021-91023784
واتساپ
0 امتیاز
223 بازدید
در ثبتی و اداری توسط (19,610 امتیاز)

سلام

مدارک مورد نیاز جهت ثبت افزایش سرمایه شرکت تضامنی چیست ؟

1 پاسخ
0 امتیاز
توسط (60,190 امتیاز)
 
بهترین پاسخ

سلام

تصمیم افزایش سرمایه از طریق افزایش سهم الشرکه

 عنوان صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده 

 1.  ارائه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده به امضا کلیه شرکا .
 2.  ارائه لیست شرکا و میزان سهم الشرکه آنها (قبل و بعد از افزایش سرمایه ) با امضا کلیه شرکا .
 3.  ارائه کپی مصدق شناسنامه و کارت ملی شرکا جدید .
 4.  ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه شرکا شرکت اشخاص حقوقی می باشند.
 5.  درصورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکا تشکیل شده ارائه اصل اگهی دعوت مطابق اساسنامهشرکت و با رعایت موارد مواد 6 و قانون تجارت الزامی می باشد .
 6.  در صورتیکه محل افزایش سرمایه غیرنقدی می باشد ارائه تقویم سرمایه غیر نقد به امضا کلیه شرکا
 7. درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح

تصمیم افزایش سرمایه از طریق افزایش سهم الشرکه

 عنوان صورتجلسه مجمع عمومی شرکا

 1.  ارائه صورتجلسه مجمع عمومی شرکا به امضا کلیه شرکا .
 2. ارائه لیست شرکا و میزان سهم الشرکه آنها (قبل و بعد از افزایش سرمایه ) با امضا کلیه شرکا . .
 3.  ارائه کپی مصدق شناسنامه و کارت ملی شرکا جدید . .
 4.  ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه شرکا شرکت اشخاص حقوقی می باشند
 5.  درصورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکا تشکیل شده ارائه اصل اگهی دعوت مطابق اساسنامهشرکت و با رعایت موارد مواد 6 و قانون تجارت الزامی می باشد .
 6.  در صورتیکه محل افزایش سرمایه غیرنقدی می باشد ارائه تقویم سرمایه غیر نقد به امضا کلیه شرکا .
 7.  درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح.

تصمیم افزایش سرمایه از طریق ورود شریک جدید

عنوان صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده 

 1.  ارائه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده به امضا کلیه شرکا .
 2.  ارائه لیست شرکا و میزان سهم الشرکه آنها (قبل و بعد از افزایش سرمایه ) با امضا کلیه شرکا .
 3.  ارائه کپی مصدق شناسنامه و کارت ملی شرکا جدید.
 4.  ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه شرکا شرکت اشخاص حقوقی می باشند
 5. درصورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکا تشکیل شده ارائه اصل اگهی دعوت مطابق اساسنامشرکت و با رعایت موارد مواد 6 و قانون تجارت الزامی می باشد .
 6. در صورتیکه محل افزایش سرمایه غیرنقدی می باشد ارائه تقویم سرمایه غیر نقد به امضا کلیه شرکا
 7.  درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح

 تصمیم افزایش سرمایه از طریق ورود شریک جدید

عنوان صورتجلسه مجمع عمومی شرکا 

 1.   ارائه صورتجلسه مجمع عمومی شرکا به امضا کلیه شرکا .
 2.  ارائه لیست شرکا و میزان سهم الشرکه آنها (قبل و بعد از افزایش سرمایه ) با امضا کلیه شرکا .
 3.  ارائه کپی مصدق شناسنامه و کارت ملی شرکا جدید.
 4.  ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه شرکا شرکت اشخاص حقوقی می باشند
 5.  درصورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکا تشکیل شده ارائه اصل اگهی دعوت مطابق اساسنامهشرکت و با رعایت موارد مواد 6 و قانون تجارت الزامی می باشد .
 6.  در صورتیکه محل افزایش سرمایه غیرنقدی می باشد ارائه تقویم سرمایه غیر نقد به امضا کلیه شرکا
 7.  درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح

 بسمه تعالی

نمونه صورتجلسه افزایش سرمایه در شرکت های با مسئولیت محدود ( تضامنی ، نسبی )

 

نام شرکت…............................... شماره ثبت ….................. و شناسه ملی .................. سرمایه ثبت شده …............................... ریال در تاریخ …........... ساعت …...... مجمع عمومی فوق العاده شرکت با حضور کلیه شرکا / اکثریت شرکا در محل شرکت تشکیل و نسبت به افزایش سرمایه اتخاذ تصمیم شد.

 

نام شرکا میزان سهم الشرکه

1ـ خانم / آقای …............................ دارای …............................ ریال سهم الشرکه

2ـ خانم / آقای …............................ دارای …............................ ریال سهم الشرکه

3ـ خانم / آقای …............................ دارای …............................ ریال سهم الشرکه

4ـ خانم / آقای …............................ دارای …............................ ریال سهم الشرکه

پس از بحث و تبادل نظر در خصوص وضعیت مالی شرکت

خانم /آقای.................... به شماره ملی ..................... با پرداخت.................... ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به میزان ................... ریال افزایش داد.

خانم /آقای.................... به شماره ملی ..................... با پرداخت.................... ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به میزان ................... ریال افزایش داد.

خانم /آقای.................... به شماره ملی ..................... با پرداخت.................... ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به میزان ................... ریال افزایش داد.

خانم /آقای.................... به شماره ملی ..................... با پرداخت.................... ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به میزان ................... ریال افزایش داد.

در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ................................... به ................................... .ریال افزایش و ماده ....................... اساسنامه بنحو مذکور اصلاح می گردد.

مدیر عامل اقرار به دریافت مبلغ افزایش سرمایه نمود.

به خانم / آقای ...................................... احدی از شرکا یا وکیل رسمی شرکت وکالت داده شد که ضمن حضوردر اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت وامضا ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

خانم / آقای ….................................. امضا

خانم / آقای ….................................. امضا

خانم / آقای ….................................. امضا

خانم / آقای ….................................. امضا

 

 

12

بسمه تعالی

 

نمونه صورتجلسه افزایش سرمایه همراه با ورود شریک جدید در

شرکت های با مسئولیت محدود ( تضامنی ، نسبی )

 

نام شرکت..................................... شماره ثبت .............. و شناسه ملی ................. سرمایه ثبت شده ................................... ریال در تاریخ ............ ساعت ......... مجمع عمومی فوق العاده شرکت با حضور کلیه شرکا / اکثریت شرکا در محل شرکت تشکیل و نسبت به افزایش سرمایه و ورود شریک جدید اتخاذ تصمیم شد.

 

نام شرکا میزان سهم الشرکه

1ـ خانم / آقای …............................ دارای …............................ ریال سهم الشرکه

2ـ خانم / آقای …............................ دارای …............................ ریال سهم الشرکه

3ـ خانم / آقای …............................ دارای …............................ ریال سهم الشرکه

4ـ خانم / آقای …............................ دارای …............................ ریال سهم الشرکه

پس از مذاکره در خصوص وضعیت شرکت تصمیم گرفته شد که:

1ـ خانم / آقای ...................... فرزند......... متولد ......... شماره شناسنامه…..................... و شماره ملی ............................ صادره از ....... به آدرس ........................................................................................................... با پرداخت ........................ ریال به صندوق شرکت در زمره شرکا درآمد.

2ـ خانم / آقای ...................... فرزند......... متولد ......... شماره شناسنامه…......................... و شماره ملی صادره از ....... به آدرس ........................................................................................................... با پرداخت ........................ ریال به صندوق شرکت در زمره شرکا درآمد.

مدیر عامل شرکت اقرار به دریافت مبلغ افزایش یافته نمود.

سرمایه شرکت از مبلغ ...................... ریال به ...................... ریال افزایش یافت. در نتیجه ماده .......... اساسنامه به شرح مذکور اصلاح می گردد.

به خانم / آقای ................................ احدی از شرکا یا وکیل رسمی شرکت وکالت داده شد که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت وامضا ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

خانم / آقای ….................................. امضا

خانم / آقای ….................................. امضا

خانم / آقای ….................................. امضا

 


با احترام
برای دریافت مشاوره مالیاتی یا حسابداری اینجا کلیک کنید

مشاوره های مشابه

مشاوره رایگان
0 امتیاز
1 پاسخ 137 بازدید
تماس با بیدبرگ
درباره بیدبرگ
قوانین بیدبرگ

.
.
...