باز هستیم
مشاوره مالیاتی
021-91023784
واتساپ
0 امتیاز
237 بازدید
در ثبتی و اداری توسط (19,610 امتیاز)
سلام و درود خدمت عزیزان

ثبت افزایش سرمایه در موسسه چه مدارکی لازم دارد ؟

پیشاپیش از شما عزیزان ممنونم
1 پاسخ
0 امتیاز
توسط (60,190 امتیاز)
ویرایش شده توسط
 
بهترین پاسخ

تصمیم افزایش سرمایه از طریق افزایش سهم الشرکه

( عنوان صورنجلسه مجمع عمومی فوق العاده ) 

 1.  ارائه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده به امضاء کلیه شرکاء .
 2.  ارائه لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها (قبل و بعد از افزایش سرمایه ) با امضاء کلیه شرکاء .
 3.  ارائه کپی مصدق شناسنامه و کارت ملی شرکاء جدید .
 4.  ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه شرکاء شرکت اشخاص حقوقی می باشند .
 5.  درصورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده ارائه اصل اگهی دعوت مطابق اساسنامه شرکت و با  رعایت موارد مواد 6 و  قانون تجارت الزامی می باشد .
 6.  در صورتیکه محل افزایش سرمایه غیرنقدی می باشد ارائه تقویم سرمایه غیر نقد به امضاء کلیه شرکاء
 7.  درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح

تصمیم افزایش سرمایه از طریق افزایش سهم الشرکه

( عنوان صورجلسه مجمع عمومی شرکاء )

 1. ارائه صورتجلسه مجمع عمومی شرکاء به امضاء کلیه شرکاء .
 2. ارائه لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها (قبل و بعد از افزایش سرمایه ) با امضاء کلیه شرکاء .
 3. ارائه کپی مصدق شناسنامه و کارت ملی شرکاء جدید .
 4. ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه شرکاء شرکت اشخاص حقوقی می باشند . .
 5.  درصورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده ارائه اصل اگهی دعوت مطابق اساسنامه شرکت و با  رعایت موارد مواد 6 و  قانون تجارت الزامی می باشد .
 6.  در صورتیکه محل افزایش سرمایه غیرنقدی می باشد ارائه تقویم سرمایه غیر نقد به امضاء کلیه شرکاء .
 7.  درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح.

تصمیم افزایش سرمایه از طریق ورود شریک جدید

( عنوان صورجلسه مجمع عمومی فوق العاده )

 1. ارائه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده به امضاء کلیه شرکاء .
 2.  ارائه لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها (قبل و بعد از افزایش سرمایه ) با امضاء کلیه شرکاء
 3.  ارائه کپی مصدق شناسنامه و کارت ملی شرکاء جدید .
 4.  ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه شرکاء شرکت اشخاص حقوقی می باشند .
 5. درصورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده ارائه اصل اگهی دعوت مطابق اساسنامه شرکت و با  رعایت موارد مواد 6 و  قانون تجارت الزامی می باشد .
 6.  در صورتیکه محل افزایش سرمایه غیرنقدی می باشد ارائه تقویم سرمایه غیر نقد به امضاء کلیه شرکاء
 7. درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح

تصمیم افزایش سرمایه از طریق ورود شریک جدید

( عنوان صورتجلسه مجمع عمومی شرکاء )

 1.  ارائه صورتجلسه مجمع عمومی شرکاء به امضاء کلیه شرکاء .
 2.  ارائه لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها (قبل و بعد از افزایش سرمایه ) با امضاء کلیه شرکاء .
 3.  ارائه کپی مصدق شناسنامه و کارت ملی شرکاء جدید .
 4. ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه شرکاء شرکت اشخاص حقوقی می باشند .
 5.  درصورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده ارائه اصل اگهی دعوت مطابق اساسنامه شرکت و با  رعایت موارد مواد 6 و  قانون تجارت الزامی می باشد .
 6.  در صورتیکه محل افزایش سرمایه غیرنقدی می باشد ارائه تقویم سرمایه غیر نقد به امضاء کلیه شرکاء
 7.  درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح

بسمه تعالي

نمونه صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده در خصوص افزايش سرمايه مؤسسه

نام مؤسسه :..............................................................

شماره ثبت مؤسسه:....................................................

سرمايه ثبت شده مؤسسه:............................................

شناسه ملی : ...........................................................

مجمع عمومي فوق العاده مؤسسه..........................ثبت شده به شماره ...........................مورخ ................

باحضور اکثریت / کلیه شركاء درمحل قانوني مؤسسه تشكيل شد.

1-خانم/آقای................................... داراي مبلغ...............................................ريال سهم الشركه

2-خانم/آقای....................................داراي مبلغ...............................................ريال سهم الشركه

3-خانم/آقای.................................... داراي مبلغ...............................................ريال سهم الشركه

دستور جلسه :افزايش سرمايه مؤسسه

افزايش سرمايه مؤسسه مورد بحث وبررسي قرار گرفت :

1- خانم/آقای........................... به شماره ملی ............................... باپرداخت ...............ريال به صندوق مؤسسه سهم الشركه خود را  از ..........................ريال به......................ريال افزايش داد.

2- خانم/آقای......................... به شماره ملی ...............................باپرداخت ...............ريال به صندوق مؤسسه سهم الشركه خود را  از ..........................ريال به......................ريال افزايش داد.

3-  خانم/آقای......................... به شماره ملی .............................باپرداخت ...............ريال به صندوق مؤسسه سهم الشركه خود را  از ..........................ريال به......................ريال افزايش داد.

درنتيجه سرمايه موسسه از ..........................ريال به...................................ريال افزايش يافت وماده...........اساسنامه بشرح مذكور اصلاح مي گردد.

اسامی شرکاء و میزان سهم الشرکه هریک پس از افزایش سرمایه بشرح ذیل می باشد :

1-خانم/آقای................................... داراي مبلغ...............................................ريال سهم الشركه

2-خانم/آقای....................................داراي مبلغ...............................................ريال سهم الشركه

3-خانم/آقای.................................... داراي مبلغ...............................................ريال سهم الشركه

مدير عامل يا هيئت مديره مؤسسه اقراربه دريافت وجوه افزايش سرمايه نمود.

به خانم / آقای ........................(احدي ازشركاءيا مديران ياوكيل رسمي مؤسسه )وكالت داده ميشود كه ضمن مراجعه به اداره ثبت شركتها نسبت به ثبت صورتجلسه وپرداخت حق الثبت وامضاءذيل دفاترثبت اقدام نمايد.

امضاء شركا:

بسمه تعالي

نمونه صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده در خصوص افزايش سرمايه موسسه و ورود شريك جديد

نام مؤسسه :..............................................................................

شماره ثبت مؤسسه :.................................................................

سرمايه ثبت شده مؤسسه :........................................................

شناسه ملی : ...................................................

مجمع عمومي فوق العاده مؤسسه..........................ثبت شده به شماره ...........................مورخ ................

باحضور اکثریت / کلیه شركاء درمحل قانوني مؤسسه تشكيل شد.

1- خانم/آقای ...................................داراي مبلغ...............................................ريال سهم الشركه

2-خانم/آقای................................... داراي مبلغ...............................................ريال سهم الشركه

3-خانم/آقای....................................داراي مبلغ...............................................ريال سهم الشركه

دستورجلسه: افزايش سرمايه و ورود شريك جديد

1- .............................. به شماره ملی .............................. فرزند ......................... متولد ......شماره شناسنامه.............. به آدرس تهران ............. خيابان ..................كوچه .....................پلاك ..................كدپستي ....................باپرداخت مبلغ.....................ريال به صندوق مؤسسه درزمره شركاء مؤسسه درآمد.

2 -  .............................. به شماره ملی ............................... فرزند ......................... متولد ......شماره شناسنامه.............. به آدرس تهران ............. خيابان ..................كوچه .....................پلاك ..................كدپستي ....................باپرداخت مبلغ.....................ريال به صندوق مؤسسه درزمره شركاء مؤسسه درآمد.

3- سرمايه مؤسسه از مبلغ..................................ريال به .............................ريال افزايش يافت وماده.........

اساسنامه مؤسسه بشرح مذكور اصلاح ومديرعامل يا هيئت مديره اقرار به دريافت وجه افزايش سرمايه نمود.

اسامی شرکاء و میزان سهم الشرکه هریک پس از افزایش سرمایه بشرح ذیل می باشد :

1-خانم/آقای................................... داراي مبلغ...............................................ريال سهم الشركه

2-خانم/آقای....................................داراي مبلغ...............................................ريال سهم الشركه

3-خانم/آقای.................................... داراي مبلغ...............................................ريال سهم الشركه

به ........................(احدي از شركاء يا مديران يا وكيل رسمي مؤسسه ) وكالت داده ميشود كه ضمن مراجعه به اداره ثبت شركتها نسبت به ثبت صورتجلسه وپرداخت حق الثبت وامضاء ذيل ثبت اقدام نمايد.

امضاءشركاء:


با احترام
برای دریافت مشاوره مالیاتی یا حسابداری اینجا کلیک کنید

مشاوره های مشابه

مشاوره رایگان
0 امتیاز
1 پاسخ 1,143 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 202 بازدید
تماس با بیدبرگ
درباره بیدبرگ
قوانین بیدبرگ

.
.
...