دریافت مشاوره تلفنی از متخصص
+1 امتیاز
2,305 بازدید
دریافت مشاوره تخصصی >>

2 پاسخ

0 امتیاز
قبل توسط (56,040 امتیاز)
با سلام ،

توجه شما را جلب می کنم به آئین نامه سندیکای بیمه گران ایران :

آئین نامه داخلی سندیکای بیمه گران ایران

سندیکای بیمه گران ایران که به استناد ماده (75 ) قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری مصوب مورخ 30/03/1350 ( با اصلاحات بعدی آن) برای مدت نامحدود تاسیس گردیده و اساسنامه آن به تصویب شورایعالی بیمه رسیده است ، براساس اساسنامه و ترتیبات مندرج در این آیین نامه (آیین نامه داخلی سندیکای بیمه گران ایران ) که منبعد بطور اختصار آیین نامه نامیده می شود اداره خواهد شد

مقدمه :

 سندیکای بیمه گران ایران که به استناد ماده (75 ) قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری مصوب مورخ 30/03/1350 ( با اصلاحات بعدی آن) برای مدت نامحدود تاسیس گردیده و اساسنامه آن به تصویب شورایعالی بیمه رسیده است ، براساس اساسنامه و ترتیبات مندرج در این آیین نامه (آیین نامه داخلی سندیکای بیمه گران ایران ) که منبعد بطور اختصار آیین نامه نامیده می شود اداره خواهد شد

فصل اول: ارکان و اداره سندیکا

ماده 1-  ارکان سندیکا :

1-1-  شورای عمومی : شورای عمومی متشکل از کلیه شرکتهای بیمه ای ( دولتی ، خصوصی ) عضو سندیکا می باشد که بالاترین مقام اجرایی آن شرکتها بعنوان نماینده در جلسات شورا حضور می یابد . مقام مزبور می تواند به جای خود یکی از اعضای موظف هیات مدیره را برای شرکت در جلسات شورا کتباً به دبیرکل سندیکا معرفی نماید .

شورای عمومی از بین خودو با رای اکثریت یک نفر را بعنوان رئیس ، یک نفر را بعنوان نائب رئیس و یک نفر را بعنوان خزانه دار و یک نفر را به عنوان منشی برای مدت دو سال  انتخاب می نماید و انتخاب مجدد آنان برای دوره های بعدی بلامانع است .

شورای عمومی عالی ترین رکن و مرجع برای رسیدگی و اخذ تصمیم درباره کلیه امور سندیکا می باشد و وظایف و اختیارات خود را بر اساس مفاد ماده ( 10 ) اساسنامه سندیکا انجام میدهد .

2-1 -دبیرکل سندیکا :

دبیرکل سندیکا توسط شورای عمومی وبرای مدت دو سال انتخاب شده و انتخاب مجدد وی بلامانع است . با عنایت به مفاد ماده ( 15 ) اساسنامه سندیکا ، دبیرکل بالاترین مقام اجرایی سندیکامی باشد و وظایف خود را مطابق اساسنامه مورد عمل سندیکا و اختیارات و وظایفی را که حسب مورد توسط شورای عمومی به وی تفویض میگردد انجام میدهد. بموجب مواد 16 و 17 اساسنامه سندیکا دبیرکل نماینده قانونی و تام الاختیار سندیکا در کلیه مراجع قضایی و غیر قضایی و تمامی نهادها و سازمانهای دولتی و غیر دولتی است و اختیار طرح دعوی از طرف سندیکا و دفاع از دعاوی مطروحه علیه سندیکا را در تمام مراحل و مراجع با حق توکیل به غیر دارد.

تبصره 1: بمنظور تسهیل و تسریع در امور جاری سندیکا ، دبیرکل می تواند با تصویب شورای عمومی فرد واجد شرایط و دارای سوابق مدیریتی را بعنوان قائم مقام خود انتخاب و با مسئولیت خویش بخشی از اختیارات خود را به وی تفویض نماید .

تبصره 2:دبیر کل سندیکا برای اجرای وظایف مقرر در ماده (15)  اساسنامه و اداره امور سندیکا  می تواند نسبت به استخدام کارکنان و کارشناسان مورد نیاز با مسئولیت خود اقدام نموده و از خدمات مشاوره ای و کارشناسی افراد واجد شرایط استفاده نماید. حقوق و دستمزد و حق المشاوره کارکنان و کارشناسان و اعضای کمیسیونهای داخلی و کارگروههای تخصصی سندیکا توسط دبیرکل تعیین و از محل اعتبارات سندیکا پرداخت خواهد شد .

تبصره 3 : تهیه چارت و تشکیلات سازمانی سندیکا و همچنین تهیه و تدوین آئین نامه های انضباطی کارکنان ،اداری،استخدامی ، مالی،، معاملاتی از جمله وظایف و اختیارات دبیرکل می باشد که پس از تصویب شورای عمومی عملیاتی می شود .

تبصره 4- در صورتیکه اجرای تصمیمات و طرحهای پیشنهادی دبیرکل سندیکا و شورای عمومی برحسب قوانین و مقررات مستلزم جلب موافقت بیمه مرکزی ایران یا سایر مراجع باشد دبیرکل سندیکا موظف است اقدامات لازم را بعمل آورد .

تبصره 5-  حضور و مشارکت دبیرکل سندیکا در همایش ها و کنفرانس های بین المللی صنعت بیمه در خارج از کشورو به  نمایندگی از سوی سندیکا با هماهنگی و اطلاع رئیس شورای عمومی و در غیاب رئیس شورا و نائب رئیس ، شورای عمومی خواهد بود .

تبصره 6-  اقدامات اجرایی و عملیاتی مرتبط با موضوع ماده (12) اساسنامه سندیکا پس از تصویب شورای عمومی بعهده دبیرکل می باشد و تصمیمات شورا با امضای دبیرکل به شرکتهای عضو سندیکا ابلاغ خواهد شد .

تبصره 7 : حقوق و مزایای دبیرکل به پیشنهاد رئیس شورای عمومی به تصویب شورای عمومی

می رسد.

ماده 2 :نحوه تشکیل و اداره جلسات شورای عمومی :

1-2 – نحوه تشکیل جلسات :

جلسات شورای عمومی حداقل هر 15 روز یک بارو بر اساس دعوت کتبی دبیرکل سندیکا در محل سندیکا و عنداللزوم در محلی که بر اساس اعلام رئیس شورا و یا درخواست دبیرکل و یا یکی از اعضای شورای عمومی سندیکا تعیین میگردد تشکیل می شود .

دبیرکل موظف است دعوتنامه ها را حداقل ده روز قبل از تاریخ تشکیل جلسه برای کلیه اعضای شورای عمومی ارسال نماید . ضمن اینکه علاوه بر جلسات مذکور ،در صورت درخواست رئیس شورای عمومی یا دبیرکل و یا حداقل (5) نفر از اعضای شورا ، جلسات شورای عمومی با دعوت کتبی دبیرکل که بایستی حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ دریافت تقاضای اعضاء صورت پذیرد برگزار میگردد .

تبصره 1:روز و ساعت تشکیل جلسات با تصویب شورای عمومی تعیین می گردد. در صورت برگزاری جلسه خارج از برنامه های منظم ، محل و ساعت تشکیل جلسه توسط دبیر کل و با هماهنگی رئیس شورا تعیین می گردد.

تبصره2 : بمنظور اطلاع از تصمیمات شورای عمومی نماینده منتخب رئیس کل محترم بیمه مرکزی که کتباً معرفی شده است بدون داشتن حق رای می تواند در جلسات شورا شرکت نماید .

2-2- نحوه تعیین دستور جلسات شورای عمومی :

دستور جلسات شورای عمومی در چارچوب اساسنامه سندیکا و با عنایت بمفاد ماده (4) و (5 ) و (9 ) اساسنامه و یا متناسب با موضوعات صنعت بیمه پس از تایید رئیس شورای عمومی توسط دبیر کل سندیکا تنظیم می گردد.. همچنین بر اساس درخواست کتبی هر یک از اعضای شورا موضوعات دیگر به ترتیب وصول می تواند در دستور جلسه قرار گیرد . مشروط بر اینکه درخواست مذکور حداقل ( 15 ) روز قبل از تاریخ جلسه شورا به دبیرکل سندیکا اعلام شود تادر دستور جلسه بعدی قرار گیرد . دبیرکل سندیکا همراه با ارسال دعوتنامه جلسه نسبت به ارسال مستندات و مدارک مرتبط با دستور جلسه به اعضای شورا اقدام خواهد نمود .

3-2- حد نصاب رسمیت جلسات:

جلسات شورای عمومی با حضور حداقل دو سوم اعضای شورا رسمیت می یابد . اعمال رای در موارد خاص و بر اساس تشخیص و پیشنهاد رئیس جلسه می تواند بصورت کتبی صورت پذیرد . تصمیمات شورای عمومی با رای اکثریت آرای اعضای سندیکا اتخاذ میگردد و برای کلیه اعضای حاضر و غائب عضو شورای عمومی نافذ و لازم الاجرا خواهد بود . ضمناً ملاک رسمیت جلسه ورقه حضور و غیابی است که اعضاء اصالتا و یا وکالتاً آنرا امضاء می نمایند و جزء لاینفک صورتجلسه شورای عمومی می باشد.

4-2-نحوه  اداره جلسات:

اداره جلسات شورا بعهده رئیس شورا و در غیاب وی نائب رئیس شورا می باشد و در مواردی که آنان در جلسه حضور ندارند یکنفر از اعضای شورا با تصمیم اکثریت اعضای حاضر ، اداره جلسه را عهده دار خواهد شد .

ترتیب برگزاری جلسه به شرح زیر می باشد:

الف: اخبار و اطلاعات صنعت بیمه به مدت حداکثر15 دقیقه توسط اعضاءو متناسب با درخواست وقت اعضاء(به ترتیب اولویت درخواست وقت)

ب: گزارش دبیرکل از اهم اقدامات انجام شده به مدت حداکثر5 دقیقه(درصورت وجود موضوع )

ج: گزارش نماینده سندیکا در شورای عالی بیمه از مصوبات و دستورات جلسه شورای عالی بیمه به مدت حداکثر5 دقیقه ( در صورت وجود موضوع)

د: طرح دستور جلسه : پس ازورود به دستور جلسه در خصوص مسائل مطروحه دو نفر بعنوان ، موافق دو نفر بعنوان مخالف با موضوع می توانند هر یک بمدت پنج دقیقه نظرات و پیشنهادات خود را ارائه نمایند ( در صورت تشخیص رئیس کل جلسه تعداد اعضای موافق و مخالف و زمان ارائه مطالب می تواندتا سقف ده دقیقه افزایش یابد ) و پس از استماع نظرات موافقین و مخالفین با موضوع ، رای گیری توسط رئیس جلسه بعمل می آید .

تبصره 1 : در صورت طرح موضوع جدید توسط هر یک اعضای شورای عمومی در جلسه ، در صورتیکه موضوع پیشنهادی از حساسیت و اهمیت خاصی برخوردار باشد و در صورت تصویب حداقل 3/2 اعضای حاضر در جلسه موضوع پیشنهادی پس از خاتمه موضوعات مطرح در دستور جلسه ، قابل طرح در جلسه خواهد بود و در اینصورت زمان جلسه  برای بررسی و اتخاذ تصمیم افزایش خواهد یافت .

تبصره 2: دبیر جلسات دبیرکل سندیکا بوده و ترتیب ثبت وقت و اولویت وقت به عهده دبیر می باشد.

تبصره 3:ثبت و تنظیم صورتجلسات به عهده دبیر می باشد و کلیه مذاکرات شورا ضبط و در دبیر خانه نگهداری می شود .

تبصره 4:اعلام کفایت مذاکرات ،درخواست رای گیری واعلام نتیجه به عهده رئیس جلسه می باشد.

تبصره 5 : در صورت تصویب شورای عمومی و یا موافقت رئیس شورا، دبیرکل سندیکا می تواند از رئیس کل و معاونین و مدیران بیمه مرکزی و یا سایر مقامات مسئول ذیربط جهت حضور در جلسات دعوت بعمل آورد .

تبصره6 :  دبیرکل سندیکا می تواند از روسا و دبیران کارگروههای تخصصی سندیکا و همچنین مدیران و کارشناسان صنعت بیمه جهت استفاده از نظرات کارشناسی آنان حسب مورد و متناسب با موضوع جلسه دعوت بعمل آورد .

تبصره 7:موضوعات پیش از دستور جلسه نیز تا 10 دقیقه با تشخیص رئیس جلسه قابل افزایش است و می توان در مخالفت و یا موافقت با موضوعات پیش از دستور جلسه و در چارچوب سقف تعیین شده حداکثر دونفر موافق و دو نفر مخالف صحبت کنند .

5-2- نحوه ابلاغ مصوبات:

 مصوبات جلسات شورا توسط دبیرکل تنظیم و حداکثر ظرف 3 روز از برگزاری جلسه به امضاء رئیس یا نائب رئیس شورا میرسد .

مصوبات جلسات شورای عمومی سندیکا پس از امضای رئیس یا نائب رئیس شورا ( حسب مورد ) بایستی حداکثر ظرف 2 روز توسط دبیرکل سندیکا به کلیه اعضای شورا جهت اطلاع و اقدام مقتضی ابلاغ گردد .

تبصره1 : یک نسخه از صورتجلسات شورای عمومی که به امضای رئیس یا نائب رئیس شورای عمومی رسیده است توسط دبیرکل سندیکا جهت استحضار رئیس کل بیمه مرکزی ارسال خواهد شد .

تبصره 2 : دبیرکل سندیکا موظف است در پایان هر سه ماه گزارشی از عملکرد و مصوبات شورای عمومی را تهیه و باطلاع شورا برساند .

تبصره 3 : مصوبات شورای عمومی نبایستی مغایر با قوانین و مقررات باشد .

6-2- ضمانت اجرایی مصوبات شورای عمومی :

شرکتهای بیمه ای عضو سندیکا مکلفند تصمیمات شورای عمومی را اجراء نموده و تخلف از اجرای تصمیمات شورای عمومی توسط هر یک از اعضا مشمول تدابیر انضباطی از طرف شورا بشرح مصّرح در ماده ( 12 ) اساسنامه سندیکا خواهد بود .

تبصره1 : دبیرکل سندیکا مکلف است موارد تخلف از مصوبات شورای عمومی را پیگیری و گزارش آنرا بصورت مکتوب ( مستند و مستقل ) در اولین جلسه شورای عمومی جهت اتخاذ تصمیمات لازم ارائه نماید .

تبصره 2:دبیر کل موظف است گزارش استنکاف هر یک از شرکتهای عضو از مصوبات شورای عمومی را به شورا گزارش نماید .

فصل دوم:کمیسیونها و کارگروههای تخصصی

ماده 3-

بمنظور کمک به تحقق اهداف ، وظایف و برنامه های سندیکا در راستای تحول و توسعه صنعت بیمه ونیز حفظ حقوق قانونی و صنفی اعضای سندیکا ، کوشش در جهت حفظ و تقویت سلامت بازار بیمه در کشور ، گسترش معیارهای اخلاق حرفه ای بین اعضای سندیکا ، انجام امور کارشناسی و برنامه ریزی در راستای تحقق اهداف سندیکا ، ایجاد هماهنگی و اتخاذ وحدت رویه در فعالیتهای بیمه ای و تلاش در جهت هماهنگی روشها و عملیات شرکتهای عضو ، سندیکا اقدام به تشکیل کمیسیونها ، کمیته ها و کارگروههای تخصصی بر اساس پیشنهاد دبیرکل یا هر یک از اعضاء و در چارچوب مصوبات شورای عمومی می نماید .

با احترام
پیشنهاد می کنم برای بررسی مورد خاص شما، اینجا کلیک کنید و بیدبرگ را به عنوان مشاور خود انتخاب کنید. >>
0 امتیاز
قبل توسط (56,040 امتیاز)
الف- کمیسیونهای سندیکا:

کمیسیونهای سندیکا عبارتند از :

الف -  کمیسیون فنی

ب – کمیسیون حقوقی

ج – کمیسیون اخلاق حرفه ای

د - کمیسیون مالی

ا-الف - وظایف کمیسیونها:

وظیفه اصلی کمیسیونها بررسی موضوعات ارجاعی از سوی شورای عمومی و یا دبیر کل می باشد تا پس از بررسی و ارائه پیشنهاد مشخص در جلسه شورای عمومی طرح و یا به تناسب موضوع به شرکتهای بیمه ای و یا سایر مراجع ذیربط اعلام گردد.

تبصره 1-  مصوبات کمیسیونهای تخصصی سندیکا که توسط دبیرکل و یا رئیس کمیسیون در جلسات شورا مطرح می شود بایستی به تصویب شورای عمومی برسد .

تبصره 2- ابلاغ مصوبات کمیسیونها حسب مورد پس از تصویب شورای عمومی توسط دبیرکل سندیکابه شرکتهای عضو سندیکا جهت اجراء ابلاغ میگردد.

2- الف - اعضای کمیسیونها:

تعداد اعضای کمیسیونها حداقل سه نفر می باشند که با تصویب شورای عمومی مشخص می گردند .روسای  کمیسیونها الزاما از اعضای شورای عمومی بوده و سایر اعضای کمیسیون به پیشنهاد رئیس کمیسیون و تصویب شورای عمومی تعیین می گردند.

رئیس کمیسیون می تواند به تناسب موضوع از افراد صاحب نظر( بدون حق رای) در جلسات دعوت به عمل آورد.

تبصره -  اعضای کمیسیونهای برای مدت دو سال انتخاب می شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است . ضمناً تغییر هر یک از اعضای کمیسیونها از اختیارات شورای عمومی می باشد .

3- الف - ترتیب تشکیل کمیسیونها:

روسای کمیسیونها موظفند حداقل هر یک ماه یکبار نسبت به تشکیل جلسه اقدام نموده و مسائل و موضوعات ارجاعی توسط کارگروههای تخصصی ، دبیرکل و یا شورای عمومی را در جلسات مطرح و گزارش آنرا به سندیکا جهت طرح در شورا یا سایر مراجع ذیربط ارائه نمایند .

تبصره 1 – وظیفه  دبیرخانه کمیسیونها بعهده سندیکا بوده  و سندیکا موظف است همکارهای لازم را با روسای کمیسیونها در این خصوص بعمل آورد .

تبصره2- رئیس کمیسیون موظف است گزارش عملکرد و برنامه های خود را هر سه ماه یکبار جهت طرح در شورای عمومی متناسب با فعالیت های انجام شده به سندیکا ارائه نماید .ب:کارگروههای تخصصی سندیکا

1-ب - وظایف :

کارگروههای تخصصی سندیکا در راستای اهداف و برنامه ها و بموجب مصوبات شورای عمومی و با توجه به مسائل و موضوعات مبتلا به صنعت بیمه و نیازهای موجود بنابه پیشنهاد دبیرکل  یا هر یک از اعضاءو با هدف انجام امور کارشناسی مرتبط با صنعت بیمه و در راستای حمایت از حقوق قانونی و صنفی اعضای سندیکا و همچنین بررسی و اظهارنظر در مورد موضوعات ارجاعی مربوط بمسائل بیمه توسط سندیکا و کوشش در جهت هماهنگ کردن روشها و عملیات شرکتهای بیمه ای و ارائه پیشنهادات در حدود مقررات و مصوبات شورای عمومی تشکیل میشوند .2- ب- اعضای کارگروهها

انتخاب اعضای کارگروههای تخصصی توسط سندیکا با معرفی نمایندگان مطلع و متخصص و تام الاختیار شرکتهای بیمه ای عضو سندیکا توسط مدیر عامل  شرکت بیمه ای صورت می گیرد.

تبصره 1-  حداقل حد نصاب لازم برای تشکیل کارگروه تخصصی حضور 12 نماینده از شرکتهای بیمه ای عضو سندیکا می باشد

تبصره 2-  در صورتی که نمایندگان معرفی شده توسط شرکتهای بیمه به هر دلیل از جمله تغییر شغل یا مسئولیت و یا غیبت بدون عذر موجه در دو جلسه متوالی نتوانند در جلسات شرکت نمایند ، شرکت ذینفع مکلف است با اعلام سندیکا نسبت به معرفی نماینده دیگری اقدام نماید .

 3- ب- ترتیب تشکیل کارگروهها

کارگروههای تخصصی دارای یکنفر دبیرخواهد بود که در اولین جلسه کارگروه با اکثریت آرای اعضای حاضر در جلسه برای مدت یکسال انتخاب می شوند ، دبیران کارگروه بعنوان هماهنگ کننده امور کارگروه تخصصی موظفند با همکاری سندیکا نسبت به تعیین دستور جلسه متناسب با موضوعات و مسائل روز و موارد ارجاعی شورای عمومی و دعوت از اعضای کارگروه برای برگزاری جلسات اقدام نمایند .

تبصره 1-  تشکیل جلسات کارگروههای تخصصی حداقل هر 20 روز یکبار خواهد بود و در موارد ضروری بنابه پیشنهاد دبیرکل سندیکا و یا دبیر کارگروه نسبت به برگزاری جلسه به صورت فوق االعاده اقدام خواهد شد .

تبصره 2-  تهیه دستور جلسه و ارسال دعوت نامه از طریق دبیرخانه سندیکا انجام می شود و دعوتنامه ها بایستی حداقل 3 روز قبل از برگزاری جلسات باطلاع اعضای کارگروه برسد .

تبصره 3-  کارگروههای تخصصی موظفند امور ارجاعی از جانب سندیکا و کمیسیونهای تخصصی سندیکا را که از طریق دبیرکل به آنها ابلاغ و ارجاع می شود در دستور جلسات کارگروه قرارداده و نتایج آنرا به سندیکا گزارش نمایند .

تبصره 4- دبیران کارگروههای تخصصی موظفند گزارش اقدامات و مصوبات و برنامه های در دست اجرای خود را هر دو ماه یکبار به سندیکا ارائه نمایند .این گزارشات توسط دبیرکل و عنداللزوم با حضور دبیران کارگروه در شورای عمومی و یا کمیسیونهای ذیربط  مطرح و در صورت تصویب شورای عمومی توسط دبیر کل به کلیه شرکتهای بیمه ای جهت اجراء ابلاغ می شود .

تبصره 5-  سایر مقررات مربوط به برگزاری و اداره امور کارگروههای تخصصی بر اساس دستورالعملی که توسط دبیرکل سندیکا تهیه و ابلاغ می شود خواهد بود .

تبصره6-  احکام دبیر و اعضای کارگروههای تخصصی توسط دبیرکل سندیکا صادر و ابلاغ میگردد .

ماده 4-  نحوه تعامل ، هماهنگی کارگروهها ، کمیسیونها و سندیکا :

الف -  بمنظور دستیابی به اهداف تعیین شده و تسریع و تسهیل در انجام امور و وظایف محوله ، کلیه هماهنگی های لازم از طریق سندیکا صورت می پذیرد .

ب- روسای کمیسیونها و دبیران کارگروههای تخصصی موظفند برنامه اقدامات و فعالیت های سالانه خود را تهیه و در اختیار دبیرکل سندیکا قرار دهند .

ج -  دبیرکل سندیکا بمنظور ایجاد همکاری و هماهنگی و تعامل فیمابین کارگروهها و کمیسیونهای تخصصی نسبت به برگزاری جلسات هماهنگی بین روسای کمیسیونها و دبیران کارگروههاهر سه ماه یکبار اقدام خواهد نمود .

د – موضوعات ارجاعی از طریق شورای عمومی و سندیکا به کارگروههای و کمیسیونهای تخصصی بایستی حداکثر ظرف 15 روز در جلسات مربوط مطرح و نتایج آن به دبیرکل سندیکا جهت طرح در شورای عمومی ارائه شود .

و  – موضوعات ارجاعی به کارگروه پس از طرح و بررسی و اتخاذ تصمیم و اعلام نتیجه توسط دبیر کارگروه به سندیکا اعلام میگردد در صورتیکه دبیرکل سندیکا تشخیص دهد موضوع جهت بررسی به کمیسیون مربوط و یا شورای عمومی  ارسال میگردد . مصوبات کارگروهها پس از تصویب شورای عمومی لازم الاجرا می باشد.

ز – کلیه مصوبات کارگروهها و کمیسیونهای تخصصی در حدود مقررات جاری پس از تصویب شورای عمومی و ابلاغ آن توسط دبیرکل برای شرکتهای بیمه ای عضو سندیکا لازم الاجرا می باشد .

فصل سوم : سایر موارد

ماده 5- وظایف نماینده سندیکا در شورایعالی بیمه :

الف -  پیگیری مصوبات و درخواست ها و پیشنهادات شورای عمومی سندیکا در جلسات شورایعالی بیمه و تلاش در جهت قرار گرفتن موضوعات مذکور در دستور جلسات شورایعالی  بیمه .

ب – نماینده سندیکا در شورایعالی بیمه موظف است نظرات و مصوبات شورای عمومی سندیکا را در جلسات شورایعالی بیمه مطرح نماید.

ج- نماینده سندیکا در شورایعالی بیمه در صورت طرح موضوعات تخصصی می تواند از کارشناسان مربوط برای طرح موضوعات و دفاع از حقوق سندیکا در شورایعالی بیمه استفاده نماید و موافقت اعضای شورایعالی بیمه را در این خصوص جلب نماید .

د - نماینده سندیکا در شورایعالی بیمه موظف است در صورت ضرورت در جلسات شورای عمومی قبل از دستور جلسه گزارش اجمالی از موضوعات و مصوبات شورایعالی بیمه را مطرح و نظرات اعضای شورا را اخذ نماید .

ماده 6 – مقررات مالی سندیکا :

کلیه معاملات سندیکا اعم از خرید ، فروش ، اجاره ، پیمانکاری و اجرت کار ( بغیر از موارد استخدام کارکنان قراردادی و دائم که مشمول آئین نامه جداگانه ای خواهد بود ) در چارچوب بودجه سالانه مصوب شورای عمومی سندیکا با رعایت صرفه و صلاح بشرح زیر صورت می پذیرد .

الف -  معاملات از نظر نصاب ( قیمت معامله ) به سه دسته تقسیم می شوند .

1. معاملات کوچک : معاملاتی است که کمتر از یکصد میلیون ریال باشد .

2. معاملات متوسط : معاملاتی است که مبلغ مورد معامله بیش از سقف معاملات کوچک بوده و از ده برابر سقف ارزش معاملات کوچک تجاوز نکند .

3. معاملات بزرگ : معاملاتی است که مبلغ برآورد اولیه آنها بیش از ده برابر سقف ارزش مبلغ معاملات کوچک است .

تبصره 1- انجام معاملات کوچک با تشخیص دبیرکل و معاملات متوسط با تشخیص دبیرکل و تایید رئیس شورای عمومی و در غیاب وی نائب رئیس شورای عمومی خواهد بود .

تبصره 2 – اتخاذ تصمیم در خصوص انجام معاملات بزرگ و خرید اموال غیر منقول برای سندیکا بنابه پیشنهاد دبیرکل و با تصویب شورای عمومی سندیکا می باشد  .

تبصره 3 – معاملات بزرگ بنابه پیشنهاد دبیرکل می تواند از طریق مناقصه و یا مزایده انجام شود مگر این که مورد معامله کالا و خدمات منحصر بفرد ، انحصاری بوده و یا مشمول نرخ گذاری دولتی باشد ( نرخ معین اعلام شده باشد ) و یا خدمات مورد نظر به تشخیص دبیرکل و تایید خزانه دار قابل معامله از طریق مناقصه و مزایده نباشد که در اینصورت معامله پس از تصویب شورای عمومی سندیکا انجام خواهد شد .

تبصره 4- کلیه اسناد مالی و تعهد آور سندیکا اعم از چک ، قرارداد و نظایر آن بایستی با امضای دبیرکل و خزانه دار و مهر سندیکا باشد و در غیاب دبیرکل امضای رئیس شورای عمومی سندیکا نافذ می باشد .

تبصره 5- سقف معاملات فوق با تصویب شورای عمومی در ابتدای هر سال قابل تغییر می باشد .

ماده 7 - سال مالی سندیکا :

باستناد ماده (25) اساسنامه سندیکا سال مالی از اول فروردین ماه هر سال آغاز و در پایان اسفندماه همان سال خاتمه می یابد .

ماده 8- نحوه پرداخت حق الزحمه ها

پرداخت حق الجلسات اعضای کمیسیونها و کارگروههای تخصصی و سایر هزینه های مربوط به فعالیت های توسعه ای کمیسیونها و کارگروههای تخصصی که متناسب با وظایف شرکتهای عضو سندیکا باشد با استفاده از توان تخصصی کارشناسان و مدیران شرکتها و سندیکا در راستای تحقق اهداف مصرح در اساسنامه و شورای عمومی سندیکا شکل می گیرد، متناسب با تعداد جلسات متشکله و گزارشات و اقدامات انجام شده و بر اساس ارائه گزارشات مکتوب توسط روسا و دبیران کمیته ها ، بنابه تشخیص دبیرکل و با هماهنگی خزانه دار سندیکا هر سه ماه یکبار پرداخت خواهد شد .

تبصره- پرداخت حق الزحمه و حق الجلسات اعضای هیات های داوری و حل اختلاف و هیاتهای حل اختلافات مالیاتی بر اساس پیشنهاد دبیرکل و تایید رئیس شورای عمومی خواهد بود .

ماده 9- ساختار سازمانی سندیکا :

بمنظور اجرای اهداف ، وظایف و مسئولیتهای شرکتهای مصرح در اساسنامه سندیکا ، چارچوب تشکیلاتی و سازمانی سندیکای بیمه گران ایران که شامل دبیرکل ، قائم مقام ، معاون ، مشاورین و کارشناسان و کارکنان ثابت و قراردادی و ... و متناسب با نیازهای توسعه ای صنعت بیمه و متضمن حمایت از حقوق و منافع صنفی اعضای سندیکا بوده و دارای قابلیت توسعه و پذیرش مسئولیت ها و اختیارات جدیدی که در راستای واگذاری بخشی از امور حاکمیتی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به سندیکا باشد حداکثر ظرف مدت دوماه از تصویب این آئین نامه توسط دبیرکل سندیکا تهیه و پس از طرح و تصویب در شورای عمومی سندیکا لازم الاجراء خواهد بود .  

تبصره - آئین نامه انضباطی کارکنان سندیکا حداکثر ظرف یکماه پس از تصویب چارت سازمانی در شورای عمومی توسط دبیرکل و  باهمکاری خزانه دار سندیکا تهیه و پس از تایید رئیس شورا لازم الاجرا خواهد بود .

ماده 10- هرگونه تغییر در مواد و تبصره های این آئین نامه بنابه پیشنهاد دبیرکل و یا هر یک از اعضای شورای عمومی و با تصویب  3/2 اعضای شورای عمومی صورت می گیرد .

این آئین نامه در 10 ماده و 38 تبصره در جلسه مورخ هجدهم خرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد ونه  شورای عمومی سندیکای بیمه گران ایران بتصویب رسیده است و از تاریخ تصویب بمدت یک سال بصورت آزمایشی اجراء میگردد و مواردی که در این آئین نامه پیش بینی نشده است حسب مورد تابع قوانین و مقررات اساسنامه سندیکای بیمه گران خواهد بود

منبع : وب سایت سندیکای بیمه گران ایران

با احترام
پیشنهاد می کنم برای بررسی مورد خاص شما، اینجا کلیک کنید و بیدبرگ را به عنوان مشاور خود انتخاب کنید. >>

مشاوره های مشابه

انتخاب بیدبرگ به عنوان مشاور
تماس با بیدبرگ    درباره بیدبرگ    قوانین بیدبرگ
مشاور و وکیل بیمه. تنظیم لایحه و دادخواستخرید بیمه عمر و سرمایه گذاری

.
.