شرایط و انواع بیمه مهندسی شرکت بیمه البرز

شرایط بیمه مهندسی بیمه البرز

اجرای‌ موفقیت‌ آمیز و به‌ موقع‌ ط‌رح‌ های‌ زیر بنایی‌ ، عمرانی‌ وصنعتی‌ و تاثیرات‌ مهم‌ اقتصادی‌ و اجتماعی‌ آن‌ ، مرهون‌ فن‌ آوریهای‌ پیشرفته‌،تخصیص‌ سرمایه‌های‌ فراوان‌ و به‌ کارگیری‌ نیروهای‌ انسانی‌ کارآمد می‌ باشد تمرکزاین‌ عوامل‌ در موقعیت‌ های‌ مکانی‌ محدود ، میزان‌ خسارات‌ ناشی‌ از حوادث‌ غیرمترقبه‌ را افزایش‌ میدهد تا آنجا که‌ ادامه‌ عملیات‌ اجرایی‌ را با مشکلات‌ بی‌شماری‌ روبرو می‌ نماید.

وقوع‌ مخاط‌رات‌ ناگهانی‌ و غیر قابل‌ پیش‌ بینی‌ همچون‌حوادث‌ ط‌بیعی‌ ، تکنیکی‌ و انسانی‌ در ط‌ول‌ مدت‌ اجرای‌ پروژه‌ها، تهدید بزرگی‌ برای‌ سرمایه‌گذاران‌ بخش‌ های‌ عمرانی‌ و صنعتی‌ خواهد بود مناسبترین‌ راهکاربرای‌ جبران‌ خسارات‌ احتمالی‌ ، استفاده‌ از بیمه‌ های‌ مهندسی‌ است با اخذ یک‌بیمه‌ نامه‌ تمام‌ خطر برای‌ مهندسی‌ و تخصیص‌ هزینه‌ ناچیز آن‌ ، کلیه‌ افراد ذی‌نفع‌ در ط‌رح‌ اعم‌ از صاحبکار، پیمانکار “اصلی‌ و فرعی”، مهندسین‌ مشاور،همواره‌ منابع‌ مالی‌ نامحدودی‌ را در صورت‌ بروز حوادث‌ در اختیار خواهند داشت‌ و با جبران‌ خسارات‌ مادی‌ مورد بیمه‌ و غرامت‌ ناشی‌ از مسئولیت‌ مدنی‌دست‌اندرکاران‌ اجرایی‌ در قبال‌ اشخاص‌ ثالث‌ ، ادامه‌ و اتمام‌ کار تضمین‌ خواهدشد بیمه‌ تمام‌ خط‌ر پیمانکاران‌ ، بیمه‌ تمام‌ خط‌ر نصب‌ و بیمه‌ بدنه‌ ماشین‌آلات‌ ساختمانی‌ – راهسازی‌ از متداول‌ ترین‌ بیمه‌ های‌ مهندسی‌ می‌ باشند که‌بیمه‌تمام‌ خط‌رکامپیوتر، بیمه‌ تمام‌ خط‌ر تجهیزات‌ الکترونیکی‌، بیمه‌ شکست‌ماشین‌آلات‌ و بیمه‌ سازه‌های‌ تکمیل‌ شده‌ نیز تحت‌ عنوان‌ بیمه‌ های‌ مهندسی ‌شناخته‌ شده‌اند.

مشروح‌ انواع‌ بیمه‌نامه‌ هایی‌ که‌ درچارچوب‌ بیمه‌های‌ مهندسی‌،کار فرمایان‌، پیمانکاران‌ ، مهندسین‌ مشاور و موسسات‌ تامین‌ کننده‌ اعتبارات‌می‌توانند استفاده‌ نمایند به‌ شرح‌ ذیل‌ است‌:

بیمه‌ تمام‌ خطر پیمانکاران بیمه البرز

مناسبترین‌ پیشنهاد بیمه‌ برای‌ ط‌رح‌ های‌ عمرانی‌ و ساختمانی‌مانند پروژه‌ های‌ مسکونی‌ ، تجاری‌ ، راه‌ آهن‌ ، فرودگاه‌ ، جاده‌، پل‌ تونل‌،سد، تاسیسات‌ آبرسانی‌، ساختمان‌ کارخانه‌ ها و نیروگاهها ، بیمه‌ تمام‌ خط‌رپیمانکاران‌ است‌ . پوشش‌ بیمه‌ای‌ از زمان‌ تخلیه‌ مصالح‌ و تجهیزات‌ در محل‌اجرای‌ ط‌رح‌ تا اتمام‌ آن‌ و تحویل‌ کار به‌ کارفرما ادامه‌ دارد و خسارات‌ مادی‌وارده‌ به‌ پروژه‌ “مورد بیمه” ناشی‌ از خط‌رات‌ تحت‌ پوشش‌ ، در ط‌ول‌ این‌ مدت‌جبران‌ خواهد شد. پوشش‌ بیمه‌ مسئولیت‌ مدنی‌ دست‌اندرکاران‌ اجرایی‌ در قبال‌اشخاص‌ ثالث‌ نیز در این‌ بیمه‌نامه‌ پیش‌ بینی‌ شده‌ است‌ و بنا به‌ نیاز بیمه‌گزاران‌ قابل‌ ارائه‌ خواهد بود.

خطرات‌ تحت‌ پوشش
کلیه‌ خط‌راتی‌ که‌ منجر به‌ بروز حوادث‌ ناگهانی‌ و غیر قابل‌پیش‌ بینی‌ شود و موجب‌ وارد شدن‌ خسارت‌ به‌ مورد بیمه‌ گردد به ‌استثناء اشتباه‌در ط‌رح‌ عدم‌النفع‌ ، عیوب‌ مصالح‌ ، جزء خط‌رات‌ تحت‌ پوشش‌ می‌ باشند و خط‌راتی‌مانند آتش‌ سوزی‌ ، صاعقه‌ انفجار، سقوط ‌، طغیان‌ آب‌ ، سیل‌، زلزله‌، سرقت‌ باشکست‌ حرز، فقدان‌ مهارت‌ ، اشتباه‌ و اهمال‌ در اجراء و خطای ‌ کارکنان‌ در انجام‌صحیح‌ کار را شامل‌ می‌ شود.

مورد بیمه
کلیه‌ مصالح‌ ، تاسیسات‌ و تجهیزات‌ کارگاهی‌ ، ساختمان‌ های‌ موقت‌ ،دفاتر، انبارها، هزینه‌ و دستمزد اجرایی‌، جزء اقلام‌ مورد بیمه‌ می‌ باشند. ازبین‌ بردن‌ ضایعات‌ باقیمانده‌ از خسارات‌ وارده‌ تا حد مشخصی‌ قابل‌ تامین‌ خواهدشد.

بیمه‌ تمام‌ خطر نصب بیمه البرز

جامع‌ ترین‌ و گسترده‌ ترین‌ بیمه‌ نامه‌ برای‌ نصب‌ ماشین‌ آلات‌ وتجهیزات‌ واحدهای‌ صنعتی‌ ، تولیدی‌ و خدماتی‌، بیمه‌ تمام‌ خط‌ر نصب‌ است‌ . اززمان‌ تخلیه‌ تجهیزات‌ و ماشین‌ آلات‌ در محل‌ ط‌رح‌ و در کلیه‌ مراحل‌ نصب‌ وآزمایش‌ ، خط‌رات‌ ط‌بیعی‌ و اهمال‌ و خطای‌ عوامل‌ اجرایی‌ در نصب‌ ماشین‌ آلات‌منشاء ورود خسارات‌ فراوانی‌ به‌ مورد بیمه‌ خواهد شد.
جبران‌ این ‌خسارت‌ برای‌صاحبان‌ ، مجریان‌ نصب‌ ، خریداران‌، موسسات‌ تامین ‌کننده‌ اعتباراین‌ ماشین‌آلات‌ با اخذ پوشش‌ بیمه‌ تمام‌ خط‌ر نصب‌ ، به‌ سهولت‌ امکان‌پذیر است‌ . پوشش‌دوره‌ نگهداری‌ و مسئولیت‌ مدنی‌ در قبال‌ اشخاص‌ ثالث‌ نیز در این‌ بیمه‌ نامه‌پیش‌ بینی‌ شده‌ است‌.

خطرات‌ تحت‌پوشش
خط‌راتی‌ چون‌ آتش‌ سوزی‌ صاعقه‌، انفجار، سیل‌، طغیان‌ آب‌ ،ط‌وفان‌، زلزله‌، نشست‌ زمین‌، سرقت‌ با شکست‌ حرز، سهل‌ انگاری‌ و عدم‌ مهارت‌ ،اتصال‌ کوتاه‌، زیاد بودن‌ ولتاژ و مواد دیگر تحت‌ پوشش‌ این‌ بیمه‌ نامه‌ هستند. خسارات‌ ناشی‌ از عدم‌ النفع‌،اشتباه‌ در ط‌رح‌، عیوب‌ ذاتی‌ مصالح‌ و قط‌عات‌ ،فرسودگی‌، زنگ‌ زدگی‌ جزء موارد استثناء خواهد بود.

مورد بیمه
ماشین‌ آلات‌ و تجهیزات‌ مورد نصب‌ ،تجهیزات‌ ساختمانی‌ و نصب‌ اموال‌ صاحبکار، کارهای‌ ساختمانی‌ وهزینه‌ نصب‌ ازموارد بیمه‌ هستند. هزینه‌ برداشت‌ ضایعات‌ باقیمانده‌ از خسارت‌ نیز، تا حد مشخصی‌قابل‌ تامین‌ خواهد بود.

بیمه‌ بدنه ماشین آلات ساختمانی – راهسازی بیمه البرز

ماشین‌ آلات‌ ساختمانی‌ – راهسازی‌ مانند لودر، بولدوزر، گریدر، بیل‌ مکانیکی‌،غلط‌ک‌ ، تاور کرین‌ از موثرترین‌ عوامل‌ پیشرفت‌ اجرای‌ عملیات‌ عمرانی‌ و صنعتی‌محسوب‌ می‌شوند گستردگی‌ کاربرد این‌ ماشین‌ آلات‌ در محدوده‌ جغرافیایی‌ کشور وتنوع‌ عملیات‌ آنها، بروز حوادث‌ زیانباری‌ را به‌ دنبال‌ دارد
بیمه‌ بدنه‌ماشین‌ آلات‌ ، پوشش‌ مناسبی‌ برای‌ دارندگان‌ و استفاده‌ کنندگان‌ این‌ماشین‌آلات‌ در مقابل‌ خط‌رات‌ تصادم‌، سقوط‌، پرت‌ شدن‌، آتش‌ سوزی‌، صاعقه‌،انفجار، سیل‌ ، تندباد، زلزله‌ و دزدی‌ کامل‌ مورد بیمه‌ خواهد بود. این‌ بیمه‌ درمواردی‌ که‌ ماشین‌ آلات‌ در حال‌ کار یا تعمیر باشد و یا به‌ منظ‌ور بازدید و تمیزکاری‌، پیاده‌ و سوار شود و یا در جایی‌ متوقف‌ باشد، در ط‌ول‌ مدت‌ بیمه‌ نافذخواهد بود

بیمه‌ سازه های تکمیل شده
پوشش این بیمه نامه که به صورت اختصار با عبارت CECR نمایش داده می شود ؛ بعد ازاتمام پروژه های پیمانکاری و نصب وتحویل آن به کارفرما آغاز می گردد . بعبارتی ؛این بیمه نامه در دوران بهره برداری از پروژه مورد استفاده قرار می گیرد .سازه هائی همچون : پلها ؛ جاده ها ؛ سدها ؛ ایستگاههای پمپاژ آب و هر سازه ای که در حال بهره برداری است ؛ میتوانند در این نوع یمه نامه تحت پوشش قرار گیرند . لازم به ذکر است پوشش بیمه ای مواردی نظیر مدارس ؛ ساختمانهای مسکونی ؛ هتلها و غیره ؛ با این بیمه نامه قابل ارائه نمی باشد . بدیهی است هر سازه در حال بهره برداری ؛ ممکن است ازطرف خطرات خاصی مورد تهدید قرار گیرد ؛ بنابر این نوع پوشش در این نوع بیمه نامه تمام خطر نبوده و محدود به خطراتی است که از طرف
بیمه گذار درخواست می شود. برخی ازاستثنائات این نوع بیمه نامه عبارتند از :
• هر نوع سهل انگاری
• جنگ ؛ حمله هسته ای
• اشتباهات ناشی از طراحی غلط
• خسارات تبعی
• عیب ذاتی
این بیمه نامه بصورت سالیانه صادر می گردد . لازم به ذکر است در این نوع بیمه نامه ؛خسارات و صدمات وارده به اشخاص و اموال افراد ثالث نیز می توانند در طول مدت اجرای پروژه ؛ تحت پوشش بیمه ای قرار گیرند . آنچه که در این نوع بیمه نامه حائز اهمیت است ؛ اظهار ارزش واقعی موارد بیمه توسط بیمه گذار ( نه بر اساس ارزش دفتری ) میباشد . چرا که در غیر اینصورت ؛ روند پرداخت خسارت دچار مشکل خواهد شد .

بیمه ‌تجهیزات الکترونیک بیمه البرز

این بیمه نامه به صورت اختصار با عبارت EI نمایش داده شده و برای پوشش بیمه ای دستگاههای الکترونیکی مانند :
دستگاههای اشعه ایکس رایانه هادوربینهای نقشه برداری دیجیتالی دستگاههای مخابراتی ماشین های اداری و غیره مورداستفاده قرار می گیرد .
این بیمه نامه بصورت استاندارد تمام خطر می باشد ؛ امابرخی از شرکتهای بیمه آنرا بصورت خطرات ذکر شده صادر می نمایند . معمولترین خطرات مورد درخواست برای این نوع بیمه نامه عبارتند از : خطرات طبیعی برخورد مورد بیمه باجسم ثابت یا متحرک آبدیدگی مورد بیمه یا نفوذ مایعات به مورد بیمه نوسانات برق سرقت این بیمه نامه دارای استثنائاتی است که در شرایط عمومی آن ذکر می شود . این بیمه نامه شرایط ثابتی برای کلیه شرکتهای بیمه ندارد و هر شرکت بیمه ای ممکن است آنراتحت شرایط مورد نظر خود صادر نماید . لازم به ذکر است رایانه های رو میزی و دستی همدر این نوع بیمه نامه می توانند تحت پوشش بیمه ای قرار گیرند .

بیمه‌ شکست ماشین آلات بیمه البرز

این بیمه نامه به صورت اختصار با عبارت MB نمایش داده شده و خسارات وارد بر ماشین آلات و تجهیزات کارخانجات ناشی از عیوب مکانیکی و یا الکتریکی که بطور ناگهانی وغیر قابل پیش بینی به وقوع می پیوندد را تحت پوشش قرار می دهد . ماشین آلات ودستگاههای زیر می توانند از این نوع پوشش بیمه ای استفاده نمایند :
• ژنراتور ها؛ توربین ها
• ماشین آلات تراشکاری ؛ بافندگی ؛ چاپ
• ماشین آلات تولیدمواد غذائی

برخی ازخطرات تحت پوشش در این نوع بیمه نامه عبارتند از :
• عیوب ناشی از شکست مکانیکی ماشین آلات
• اشتباه در سیستم روغن کاری
• عوامل جوی
• خسارات فیزیکی ناگهانی و غیر قابل پیش بینی
• طراحی غلط
• شکست الکتریکی که عمدتا ناشی از نوسانات برق می باشد .
• اشتباهات عمدی و خرابکارانه کارگران
• افتادن اشیاء خارجی به درون ماشین
بیمه شکست ماشین آلات دارای بعضی استثنائات نیز می باشد که برخی از آنها عبارتند از :
• خساراتی که توسط بیمه نامه های دیگر تحت پوشش قرار دارند .
• خسارات طبیعی
• جنگ
• عمل عمدی بیمه گذار و یا نمایندگان او
• استهلاک و خوردگی
شایان ذکر است مدت این بیمه نامه یکسال صادر می باشد ؛ که بنا به درخواست بیمه گذار می تواند برای مدت کمتر و یا بیشتر از آن نیز ارائه شود.

بیمه تضمین کیفیت ساختمان ( بیمه نامه عیوب اساسی و پنهان ساختمان )

بیمه ای است که برای حمایت از استفاده کنندگان و خریداران ساختمانها که سرمایه زندگی خود را برای خرید منزل و سرپناه هزینه میکنند طراحی و ارائه گردیده است . موضوع این بیمه نامه جبران خسارات ناشی از هر گونه نقص و عیب در سازه های اصلی ساختمان ناشی از طراحی واجرای نادرست، به کارگیری مواد و مصالح غیر استاندارد می باشد .

سازه های اصلی ساختمان : عبارتست از سازه های باربر اصلی برای پایداری یا استحکام ساختمانمانند پی، ستونها، کف ها، تیرها، بادبندها و تمام دیوارهای باربر و سقف ها .

سازه های جانبی ساختمان : عبارتست از اجزای غیرباربر ساختمان ها مانند دیوارهای غیرباربر، پنجره ها ، گچ کاریها، کاشی کاریها، کف پوشها، دربها ، نازک کاریها،لوله کشی های آب ،گاز و فاضلابهای داخلی و تاسیسات الکتریکی و مکانیکی ثابت به استثنای مواردی که تحت عنوان سازه های اصلی تعریف شده اند .

نکته قابل توجه آنست که خسارات وارد به سازه های جانبی ساختمان در صورتی توسط این بیمه نامه پوشش داده میشود که ناشی از وقوع خسارت در سازه اصلی ساختمان باشد .

ذینفع این بیمه نامه مالک ساختمان یا هر شخصی که بنا به درخواست بیمه گذار نام وی در این بیمه نامه درج گردیده است و تمام یا بخشی از خسارت مطابق با شرایط بیمه نامه به وی پرداخت می گردد و یا هر شخص دیگری که بعداً‌مالک خواهد شد ، بوده و سرمایه بیمه شده ، سرمایه نهایی است که پس از تکمیل ساختمان توسط بازرس فنی بیمه گر محاسبه می شود .

خسارت های زیر تحت پوشش این بیمه نامه نیست :
۱- خسارت هایی که عمداً یا سهواً توسط بیمه گذار یا ذینفع سبباً یا مباشرتاً به موضوع بیمه وارد می شود.
۲- آسیب های ناشی از آتش سوزی یا انفجار به استثنای مواردی که آتش سوزی یا انفجار به طور مستقیم ناشی از خسارت تحت پوشش این بیمه نامه باشد.
۳- خسارت ناشی از سیل، آتشفشان ، طوفان ،صاعقه و همچنین زلزله مگر اینکه توافق دیگری صورت گرفته باشد.
۴- جنگ، تجاوز ، عملیات تروریستی یا خراب کاری، انقلاب،قیام، شورش، توقیف ، غصب (چه انتظامی و چه غیر آن ) ، مصادره به هر نحو، جنبش های دسته جمعی ،اعتصاب،کودتا،مبارزات سیاسی، بلوا، یاغیگری وهرگونه عملیات خصمانه .
۵- خسارات مستقیم ویا غیر مستقیم ناشی از تشعشعات اتمی و رادیو اکتیو وآلودگی های مربوط به آنان .
۶- خسارات ناشی از رانش یا جابجایی زمین
۷- خسارات ناشی از نشست ساختمان مگر اینکه به دلیل طراحی نادرست باشد.
۸- خسارت ناشی از ساختمان های مجاور، تاسیسات شهری و آبهای زیرزمینی .
۹- هر گونه خطا، نقص یا اشتباه در طرح ، اجرا یا مصالح مربوط به سازه های جانبی ،تجهیزات ، لوازم و اثاث یا اجزای خارجی ساختمان و نازک کاری.
۱۰- هر گونه تغییر در رنگ، نما، لکه شدن یا خرابی ظاهری و سطحی.
۱۱- خسارتهای ناشی از تعمیرات ، تغییرات و اضافات سازه های اصلی پس از تکمیل ساختمان، مگر با اطلاع قبلی و موافقت کتبی بیمه گر.
۱۲- هر نوع خسارت ناشی از عایق کاری و عایق بندی ساختمان، پشت بام، لوله های آب و فاضلاب ، مخازن،کلیه تاسیسات ساختمان ویاتجهیزات تحت پوشش آن مگراینکه توافق دیگری صورت گرفته باشد.
۱۳- هر گونه مالیات ،‌عوارض ، هزینه و جریمه ناشی از افزایش ارزش مورد بیمه .
۱۴- خسارات ناشی از هر موضوعی که بازرس فنی کتباً به بیمه گذار ابلاغ نموده و یا در گواهی تایید مقید به شرطی شده است ، مگر اینکه متعاقباً اصلاح شده و مورد تایید بیمه گر نیز قرار گرفته باشد یا مستقیماً ناشی از آن نباشد.
۱۵- خسارت های ناشی از فرسودگی و استهلاک ساختمان .
۱۶- خسارت وارده به اثاثیه منزل.

بیمه سازه های گلخانه بیمه البرز

از انجا که سازه ای گلخانه ای و عوامل تولید را مخاطراتی از قبیل سیل ، صاعقه، زلزله ، اتش سوزی ، برف تگرگ و غیره تهدید می کند و عموما یکی از مشکلاتی که صاحبان گلخانه را در زمان وقوع خسارات سنگین با ان مواجه می نماید مشکلات مالی جهت شروع به کار مجدد و ایجاد سازه ای سالم و مناسب کشت می باشد.

برخی مشخصات بیمه نامه سازه های گلخانه ای عبارتند از:

مدت بیمه :
بیمه نامه بر اساس مدت به دو روش قابلیت صدور دارد:
۱- بیمه نامه به صورت سالیانه صادر می شود و در صورت درخواست بیمه گزار به صورت سالیانه قابل تمدید می باشد.
۲- مدت بیمه برای متقاضیان وام ، از زمان اخذ وام تا پایان دوره بازپرداخت وام می باشد.

سرمایه بیمه شده :
۱- ارزش سازه شامل: اسکلت ، تاسیسات و پوشش سازه می باشد که بیمه گزار در فرم پرسشنامه اظهار می نماید .
۲- برداشت ضایعات : مبلغی است که پس از بروز حادثه ، هزینه های جمع اوری ضایعات و نصب مجدد سازه را پوشش می دهد.

خطرارت تحت پوشش :
طوفان ، تگرگ، سیل ، باد شدید، صاعقه ، اتش سوزی ، برف سنگین ، زلزله
جابجایی انبوه کالا و مسافر به وسیله ناوگانهای هوایی و دریایی و متعلقات مربوطه دراقصی نقاط جهان ایجاب می نماید پوشش های مناسب بیمه ای در برابر خطرات و حوادث احتمالی بمنظور حفظ و حراست از اینگونه سرمایه ها با اطمینان خاطر بیشتر به فعالیتهای تجاری و اقتصادی خود ادامه دهند.

راهنمای خرید و مراحل صدور بیمه مهندسی بیمه البرز

۱- بیمه گذار محترم به شبکه فروش (شعب و نمایندگی های شرکت بیمه البرز) بصورت حضوری ، تلفن و یا از طریق ایمیل مراجعه می کند.
۲- شبکه فروش با توجه به نوع پوشش درخواستی فرم پرسشنامه جهت تکمیل به بیمه گذار محترم ارائه می نمایند.
۳- بیمه گر نسبت به بررسی مدارک و امکان ارائه پوشش های بیمه ای مورد درخواست اقدام می نماید .
۴- درصورت ارائه نرخ و شرایط و تائید آن توسط بیمه گذار محترم ، اقدامات لازم مرتبط با تشریفات صدور پیش نویس بیمه نامه یا بیمه نامه نهائی و سایر موارد اقدام وصورت خواهد پذیرفت.

نحوه محاسبه حق بیمه بیمه مهندسی بیمه البرز

نحوه محاسبه حق بیمه زیر رشته های بیمه های مهندسی به دلیل ماهیت اینگونه بیمه نامه و براساس ماده ۳ و ۴ آیین نامه ۸۱ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی و پس از دریافت پرسشنامه و اطلاعات تکمیلی به صورت موردی نرخ و شرایط آن تعیین و تابع تعرفه مشخصی نمی باشد.

نحوه پرداخت خسارت بیمه مهندسی بیمه البرز

نحوه اعلام خسارت:

اعلام خسارت تلفنی بیمه گذار/نماینده بیمه گذار
اعلام خسارت کتبی بیمه گذار/نماینده بیمه گذار
* درصورت وقوع هرگونه حادثه ای که طبق شرایط بیمه نامه صادره موجب طرح ادعای خسارتی شود ، بیمه گذار باید بلافاصله به وسیله تلفن یا نمابر و متعاقباً به وسیله نامه و تائیده نمابر، مراتب را به بیمه گر اعلام دارد و اطلاعاتی در مورد ماهیت و میزان خسارت در اختیار بیمه گر قرار دهد .

مراحل بررسی و پرداخت خسارت :
– اعلام خسارت بیمه گذار /نماینده بیمه گذار
– اخذ مدارک بیمه نامه از پرونده صدور بیمه نامه مربوطه
– تطبیق با شرایط بیمه نامه (چک لیست بررسی اولیه اعلام خسارت مهندسی)
– ثبت در سیستم نرم افزار جامع وتشکیل پرونده
– بررسی وضعیت پرداخت حق بیمه
– هماهنگی جهت بازدید از مورد خسارت
– اخذ مدارک تکمیلی (شامل هزینه ها ، فاکتورها ، صورت وضعیت ها ، نقشه ها و…..)از بیمه گذار
– اعلام خسارتهای بالاتر از ۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۱ ریال به مدیریت بیمه های مهندسی جهت اعلام به بیمه مرکزی ایران *(بر اساس بند ۳ نامه شماره ۲۸۲۹۳ معاون اتکایی بیمه مرکزی ایران مراتب میبایست کتبا به مدیریت بیمه های اتکایی ،آتشسوزی،انرژی،مهندسی و متفرقه بیمه مرکزی ایران اعلام شود)
– بررسی و پرداخت خسارت

ردیف

مدارک خسارت

۱

اخذ نامه اعلام خسارت بیمه‌گذار / نماینده قانونی وی

۲

اخذ مستندات بیمه‌نامه صادره مربوط به خسارت مورد ادعا از پرونده صدور بیمه‌نامه

۳

تطبیق مستندات صدور و خسارت و تکمیل فرم «دریافت و بررسی اولیه خسارت بیمه‌های مهندسی»

۴

ثبت در سیستم جامع فناوران اطلاعات، تشکیل و اختصاص شماره پرونده خسارت

۵

بررسی وضعیت پرداخت حق‌بیمه

۶

هماهنگی با بیمه‌گذار بمنظور بازدید از موضوع خسارت

۷

درخواست مدارک تکمیلی از بیمه‌گذار (صورت‌وضعیت‌ها، نقشه‌ها، فاکتور هزینه‌ها و …)

۸

نامه از شعبه مربوطه

به مدیریت بیمه‌های

مهندسی در زمینه‌ی:

بیمه‌نامه‌های کنسرسیومی

خسارات مربوط به بخش‌های دریایی، نفت، گاز، پتروشیمی و انرژی

خسارات بالاتر از حدود اختیارات شعبه و بالاتر از ۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ریال

۹

دعوت از کارشناس ارزیاب خسارت مرتبط با موضوع خسارت

۱۰

اخذ گزارش بازدید خسارت بهمراه فیلم‌ها و عکس‌های مربوطه

۱۱

تکمیل فرم محاسبه خسارت

۱۲

تکمیل فرم شورای خسارت

۱۳

اخذ مدارک لازم جهت احراز هویت و شناسایی گیرنده قانونی چک

۱۴

کپی مدارک شناسایی دریافت‌کننده چک خسارت

۱۵

اخذ رسید تسویه خسارت و درج در پرونده خسارت بهمراه تصویر چک خسارت و رسید تحویل چک

مهلت اعلام خسارت بیمه مهندسی بیمه البرز

درصد بالایی از خسارت‌های به وقوع پیوسته در رشته بیمه‌های مهندسی ناشی از رخدادها و بلایای طبیعی اعم از زلزه، سیل، طوفان، صاعقه، ریزش و رانش زمین می‌باشند. بطور معمول بیمه‌گذاران محترم برای جبران مدت زمان توقف عملیات اجرایی موضوع بیمه‌نامه ناشی از وقوع خسارت، به سرعت دست‌به‌کار شده و اقدام به ترمیم مواضع آسیب‌دیده و انتقال ضایعات حاصله به خارج از محل بیمه‌نامه و تسریع در ادامه روند پیشبرد عملیات می‌نمایند. لکن ضروری است قبل از تمامی این اقدامات، کارشناس بیمه متخصص در صحنه خسارت حاضر شده و اقدام به ثبت و ارزیابی ابعاد خسارت نماید تا روند بررسی خسارت از تشخیص علت غایی خسارت تا پرداخت خسارت با سرعت بیشتری پیگیری گردد. لذا در کلیه رشته‌های زیرمجموعه بیمه‌های مهندسی، حداکثر زمان مجاز برای اعلام کتبی خسارت به بیمه‌گر توسط بیمه‌گذار و یا نماینده قانونی وی، ۱۴ الی ۲۰روز(بسته به نوع رشته) از تاریخ وقوع حادثه می‌باشد. مدت تعیین شده به‌گونه‌ای تعیین گردیده که حقوق بیمه‌گذار و بیمه‌گر رعایت شده و هیچگونه تضییع حقوق برای هیچیک از طرفین بیمه‌نامه پیش نیاید.

مدارک مورد نیاز پرداخت خسارت بیمه مهندسی بیمه البرز

مدارک اولیه لازم برای بررسی خسارات وارد به پروژه های عمرانی:

۱ – صورت وضعیت خسارت شامل(ریز متره ، برگ مالی و…… ) ممهور به مهر و امضا مشاور وکارفرما
۲ – صورت وضعیت کارکرد ماقبل خسارت شامل بخشهای خسارت دیده ممهور به مهر و امضا مشاور وکارفرما
۳ – یک نسخه از پیمان وضمائم مربوطه (به رسم امانت)
۴ – تعدادی عکس/ فیلم از خسارت (در صورت موجود بودن )
۵ – نقشه /سایت پلان طرح
۶ – نقشه های جزئیات مرتبط با بخش های خسارت دیده طرح مطابق با صورت وضعیت خسارت
۷ – برنامه زمان بندی پروژه ممهور به مهر و امضا مشاور وکارفرما( در صورت نیاز به صورت موردی)
۸ – آخرین گزارش پیشرفت فیزیکی پروژه ( در صورت نیاز به صورت موردی)
۹ – هرگونه ابلاغیه جدید کارفرما در خصوص کارهای اضافی در قالب افزایش ۲۵ درصدی مبلغ پیمان، متمم قرارداد و……
۱۰- استعلام از اداره هواشناسی مربوطه (در صورت بروز خسارات ناشی از عوامل طبیعی از جمله سیل و باد و طوفان )
۱۱ – سایر مدارک تکمیلی (بسته به نوع و علت خسارت)
*از آنجاییکه برآورد خسارت در این رشته امری بسیار تخصصی بوده ودر هرمورد نیاز به کارشناس متخصص،خبره و مرتبط با نوع خسارت را دارد ،در اینجا فقط مدارک اولیه لازم برای بررسی خسارات وارد به پروژه های عمرانی ذکر شده، که در هر مورد بسته به نوع خسارت مدارک تکمیلی نیز مورد نیاز است که این امر نیاز به آموزشهای تخصص و ویژه دارد

مدارک لازم جهت بررسی خسارت بیمه بدنه ماشین آلات :
۱ – سند مالکیت
۲ – قرارداد اجاره مورد بیمه (در صورت استیجاری بودن )
۳ – کارت ماشین
۴ – کروکی پلیس/کارشناس رسمی دادگستری
۵ – کلیه فاکتورها و هزینه های تعمیرات
۶ – کپی گواهی نامه رانندگی/ مجوز آموزش و کاربا وسیله مربوطه راننده
۷ – سایر مدارک تکمیلی (بسته به نوع و علت خسارت) برای مثال برای خسارت های ناشی از آتشسوزی علاوه برمدارک فوق گزارش آتش نشانی نیز لازم می باشد.

مدارک اولیه لازم برای بررسی خسارات پروژه های نصب :
۱ – کپی صورتجلسه وقوع حادثه/ گزارش حادثه
۲ – فاکتور / LCکلی اقلام مورد نصب خریداری شده ( در صورت بروز خسارت به اقلام مورد نصب)
۳ – کپی پروفرما برای تجهیزات آسیب دیده که به تایید مشاور طرح رسیده باشد( در صورت بروز خسارت به اقلام مورد نصب)
۴ – درخواست خرید/ پروفرمای جدید بیمه گذار( برای بخش های آسیب دیده) از کارخانه سازنده
۵ – یک نسخه از پیمان وضمائم مربوطه (به رسم امانت)
۶ – تعدادی عکس/ فیلم از خسارت (در صورت موجود بودن )
۷ – نقشه /سایت پلان
۸ – نقشه های جزئیات مرتبط با بخش های خسارت دیده
۹ – آخرین گزارش پیشرفت فیزیکی پروژه (در صورت موجود بودن)
۱۰- هرگونه ابلاغیه جدید کارفرما در خصوص کارهای اضافی در قالب افزایش ۲۵ درصدی مبلغ پیمان، متمم قرارداد و……
۱۱- استعلام از اداره هواشناسی مربوطه (در صورت بروز خسارات ناشی از عوامل طبیعی از جمله سیل و باد و طوفان )
۱۲ – سایر مدارک تکمیلی (بسته به نوع و علت خسارت بنا به مورد خسارت )

مدارک اولیه لازم برای بررسی خسارات وارده به بخش ثالث(خسارات جانی) پروژه های مهندسی :
۱ – کروکی تصادف یا نظر کارشناس رسمی دادگستری
۲ – برگه های بازجویی و صورتمجلس طرفین حادثه
۳ – کلیه مدارک پزشکی قانونی مصدوم از بدو تا خاتمه درمان
۴ – نقشه مسیر /جانمایی منضم به پیمان جهت مطابقت محل حادثه با تعهدات بیمه گر در بیمه نامه
۵ – برگ اظهارات شاکی
۶ – رای دادگاه (مبلغ ریالی )
۷ – سایر مدارک تکمیلی (بسته به نوع و علت خسارت)

مدارک اولیه لازم جهت بررسی خسارت :
۱ – فاکتور خرید( در صورت موجود بودن)
۲ – کپی قرارداد تعمیر و نگهداری (در صورت موجود بودن )
۳ – نامه مراجع انتظامی (در صورت لزوم)
۴ : کلیه فاکتورها و هزینه های تعمیرات از نمایندگی های مجاز
۵ – سایر مدارک تکمیلی (بسته به نوع و علت خسارت)

مدارک اولیه لازم برای بررسی خسارات :
۱ – گزارش علت و زمان وقوع حادثه
۲ – تعدادی عکس/ فیلم از خسارت (در صورت موجود بودن )
۳ – نقشه /سایت پلان
۴ – نقشه های جزئیات مرتبط با بخش های خسارت دیده
۵ – کلیه فاکتورها وهزینه های تعمیرات
۶ – قرارداد تعمیر نگهداری (در صورت موجود بودن)
۷- سایر مدارک تکمیلی (بسته به نوع و علت خسارت)

منبع: سایت شرکت بیمه البرز


سوالات خود را در رابطه با بیمه عمر ,  بیمه تامین اجتماعی , بیمه سلامت , بیمه درمان تکمیلی ( بیمه تکمیلی ),  بیمه شخص ثالث  و …  را در مرجع سوالات بیمه بپرسید.

برای دریافت مشاوره رایگان خرید بیمه می توانید فرم دریافت مشاوره رایگان خرید بیمه را تکمیل کنید تا نماینده بیمه منتخب با شما تماس بگیرند.

حسن زاده
Overall
۵
بررسی کاربر
۰ (۰ رای)
در حال ارسال

ارسال یک پاسخ

اسکرول به بالا