برای دریافت مشاوره و خدمات مالیاتی کلیک کنید
مشاوره مالیاتی
021-91023784
واتساپ
0 امتیاز
1,576 بازدید
در حسابداری و مالیات توسط
جهت بستن حساب های سال قبل به چه نکاتی باید توجه داشت
1 پاسخ
0 امتیاز
توسط (5,300 امتیاز)

سلام نکاتی که هنگاﻡ ﺍصلاﺡ ﻭ بستن حسابهاﯼ پایاﻥ ساﻝ بایستی مد نظر قرﺍﺭ ﮔﯿرند:

 • کنترﻝ حسابهای بانکی ﻭ تهیه صوﺭﺕ مغایرﺕ بانکﻲ برﺍی 30 ﺍسفند ماﻩ بااین کنترل  که ﺩﺭ پایاﻥ یک ﺭﻭﺯ ، ماندﻩ بانک بستانکار نباشد.
 • کنترﻝ حسابهای ﺩﺍﺭﺍی ماندﻩ و ماندﻩ حسابهایی که   ماندﻩ خلاﻑ ماهیت نداشته باشد مثل تنخواه گردان یا موجودی صندوق
 • محاسبه پایاﻥ خدمت کاﺭکناﻥ برﺍساﺱ قانوﻥ شرکت یاقانوﻥ کاﺭ ﻭثبت ﺩﺭحسابهای مربوطه
 • محاسبه ﺍستهلاک ﺩﺍﺭﺍئیهای ثابت طبق جدﻭﻝ ماده149 اصلاحی قانوﻥ مالیاتهای مستقیم ﻭثبت ﺩﺭ حسابهای مربوطه
 • ﺩﺭ نظرﮔرفتن ﺫخیرﻩ هزینه های پرﺩﺍختنی -ﺁﺏ ﻭبرﻕ – گاﺯ -تلفن – ﺍجاﺭﻩ – ﻭ سایر هزینه هایی که هنوﺯ مبلغ نهایی ﺁنها مشخص نشدﻩ ﺍست
 • ﺍصلاحاﺕ پایاﻥ ساﻝ – پرﺩﺍخت کلیه پیش پرﺩﺍخت جهت خرید ﺍقلاﻡ ﺩﺍﺭﺍئیها – ﺍنتقاﻝ به جدﻭﻝ ﺩﺍﺭﺍئیهای ثابت صوﺭتهای مالی
 • ﺍصلاح پیش پرﺩﺍخت ﺍجاﺭﻩ بهادر صورت لزوم
 • محاسبه حساب های کوتاﻩ مدﺕ ﻭ بلندمدﺕ وامها و تسهیلات ﻭﺍنتقاﻝ به حساﺏ مربوطه
 • تهیه ترﺍﺯﺁﺯمایشی ﺍصلاﺡ شدﻩ جهت ترﺍزنامه
 • ﺍنتقاﻝ حساﺏ های موقت به حساﺏ عملکرﺩ
 • ﺍنتقاﻝ حساﺏ عملکرﺩ به حساﺏ سوﺩ ﻭ ﺯیاﻥ ﺍنباشته
 • محاسبه ﺍندﻭخته قانونی برﺍساﺱ قانوﻥ
 • محاسبه مالیاﺕ عملکرﺩ طبق قانوﻥ مالیاته

توضیح : این اقدامات ممکن است در برگیرنده همه الزامات آخر سال نباشد. 


با احترام
برای دریافت مشاوره مالیاتی یا حسابداری اینجا کلیک کنید

مشاوره های مشابه

مشاوره رایگان
+1 امتیاز
1 پاسخ 3,107 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 370 بازدید
سوال شده اردیبهشت 17, 2021 در حسابداری و مالیات توسط khani2020 (1,180 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 1,059 بازدید
سوال شده اردیبهشت 4, 2020 در حسابداری و مالیات توسط khani2020 (1,180 امتیاز)
0 امتیاز
2 پاسخ 12,999 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 176 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 292 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 917 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 280 بازدید
سوال شده فروردین 16, 2021 در حسابداری و مالیات توسط kamrani96 (19,580 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 222 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 166 بازدید
تماس با بیدبرگ
درباره بیدبرگ
قوانین بیدبرگ

.
.
...