درخواست مشاور متخصص
0 امتیاز
1,012 بازدید
در حسابداری و مالیات شرکت ها توسط
جهت بستن حساب های سال قبل به چه نکاتی باید توجه داشت
دریافت مشاوره تخصصی >>

1 پاسخ

0 امتیاز
توسط (5,380 امتیاز)

سلام نکاتی که هنگاﻡ ﺍصلاﺡ ﻭ بستن حسابهاﯼ پایاﻥ ساﻝ بایستی مد نظر قرﺍﺭ ﮔﯿرند:

 • کنترﻝ حسابهای بانکی ﻭ تهیه صوﺭﺕ مغایرﺕ بانکﻲ برﺍی 30 ﺍسفند ماﻩ بااین کنترل  که ﺩﺭ پایاﻥ یک ﺭﻭﺯ ، ماندﻩ بانک بستانکار نباشد.
 • کنترﻝ حسابهای ﺩﺍﺭﺍی ماندﻩ و ماندﻩ حسابهایی که   ماندﻩ خلاﻑ ماهیت نداشته باشد مثل تنخواه گردان یا موجودی صندوق
 • محاسبه پایاﻥ خدمت کاﺭکناﻥ برﺍساﺱ قانوﻥ شرکت یاقانوﻥ کاﺭ ﻭثبت ﺩﺭحسابهای مربوطه
 • محاسبه ﺍستهلاک ﺩﺍﺭﺍئیهای ثابت طبق جدﻭﻝ ماده149 اصلاحی قانوﻥ مالیاتهای مستقیم ﻭثبت ﺩﺭ حسابهای مربوطه
 • ﺩﺭ نظرﮔرفتن ﺫخیرﻩ هزینه های پرﺩﺍختنی -ﺁﺏ ﻭبرﻕ – گاﺯ -تلفن – ﺍجاﺭﻩ – ﻭ سایر هزینه هایی که هنوﺯ مبلغ نهایی ﺁنها مشخص نشدﻩ ﺍست
 • ﺍصلاحاﺕ پایاﻥ ساﻝ – پرﺩﺍخت کلیه پیش پرﺩﺍخت جهت خرید ﺍقلاﻡ ﺩﺍﺭﺍئیها – ﺍنتقاﻝ به جدﻭﻝ ﺩﺍﺭﺍئیهای ثابت صوﺭتهای مالی
 • ﺍصلاح پیش پرﺩﺍخت ﺍجاﺭﻩ بهادر صورت لزوم
 • محاسبه حساب های کوتاﻩ مدﺕ ﻭ بلندمدﺕ وامها و تسهیلات ﻭﺍنتقاﻝ به حساﺏ مربوطه
 • تهیه ترﺍﺯﺁﺯمایشی ﺍصلاﺡ شدﻩ جهت ترﺍزنامه
 • ﺍنتقاﻝ حساﺏ های موقت به حساﺏ عملکرﺩ
 • ﺍنتقاﻝ حساﺏ عملکرﺩ به حساﺏ سوﺩ ﻭ ﺯیاﻥ ﺍنباشته
 • محاسبه ﺍندﻭخته قانونی برﺍساﺱ قانوﻥ
 • محاسبه مالیاﺕ عملکرﺩ طبق قانوﻥ مالیاته

توضیح : این اقدامات ممکن است در برگیرنده همه الزامات آخر سال نباشد. 


با احترام
پیشنهاد می کنم برای بررسی مورد خاص شما، اینجا کلیک کنید و بیدبرگ را به عنوان مشاور خود انتخاب کنید. >>

مشاوره های مشابه

  انتخاب بیدبرگ به عنوان مشاور
تماس با بیدبرگ    درباره بیدبرگ    قوانین بیدبرگ 
مشاور تلفنی 24 ساعته
رزرو آنلاین مشاور
مشاور آنلاین
.
.
...