باز هستیم
مشاوره مالیاتی
021-91023784
واتساپ
+1 امتیاز
584 بازدید
در حسابداری و مالیات توسط
دوباره دسته بندی کردن توسط

با سلام
آيا منظور از اجراي دستورالعمل تبصره 2 ماده 38 قانون ماليات بر ارزش افزوده مي تواند به ساخت و ساز مجموعه هاي ورزشي كارگري باشد يا نه ؟و اين كه چه ارگان بر نحوه اجراي اين قانون در بخش هزينه كردها نظارت دارد؟

تبصره ۲ ماده ۳۸ – در صورتی که واحدهای تولیدی به منظور ارتقاء مهارت و سلامت کارکنان خود  مراکز آموزشی و ورزشی ایجاد کرده و یا در این خصوص هزینه نمایند ، با اعلام وزارت کار و امور اجتماعی می‌توانند ده درصد ( ۱۰% ) عوارض موضوع بند ( الف ) این ماده را تا سقف هزینه صورت گرفته درخواست استرداد نمایند ، در صورت تأیید هزینه‌ های مزبور توسط سازمان امور مالیاتی کشور ، وجوه مربوط قابل تهاتر یا استرداد حسب مقررات این قانون خواهد بود.

2 پاسخ
0 امتیاز
توسط (33,870 امتیاز)
پیشنهاد میکنم به واحد مشاوره اداره دارایی ارزش افزوده واقع در خیابان آذربایجان مراجعه کنید و جواب دقیق تری بگیرید.

با احترام
برای دریافت مشاوره مالیاتی یا حسابداری اینجا کلیک کنید
0 امتیاز
توسط (30,180 امتیاز)

سلام

طبق آئین نامه اجرای تبصره 2 ماده 38 به

شماره : 18384 /200

تاریخ :04/08/1390 

باید عمل کنید.

ضمن اینکه توجه کنید این مشوق مالیاتی فقط برای واحدهای تولیدی اعم از شخص حقیقی یا حقوقی است و شامل بازرگانی و خدماتی نمیشود.

شماره : 18384 /200

تاریخ :04/08/1390

پیوست :دارد

دستور العمل

 

534

1390

تبصره(2)ماده«38»قانون مالیات بر ارزش افزوده

الف

 

مخاطبین

روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران

مدیران کل محترم امورمالیاتی استان ها

مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران

مدیران کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ

موضوع

دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره 2 ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده

در راستای تصمیم جلسه مورخ 07/04/1389کمیسیون تخصصی امور اجتماعی و دولت الکترونیک دفتر هیأت دولت ، موضـوع نامه شـماره 79640/44033/8 مورخ 12/04/ 1389 دبیر محترم کمیسیون مذکور و به منظوراتخاذ رویه واحد برای اجرای تبصره (2) ماده«38» قانون مالیات بر ارزش افزوده، مقرر می دارد:

1- معانی واژه ها و اصطلاحات بکار رفته در این دستورالعمل به شرح زیر می باشد.

قانـون : قانون مالیات بر ارزش افزوده

اداره امور مالیاتی صلاحیتدار : اداره امور مالیاتی که رسیدگی، مطالبه و وصول مالیات و عوارض ارزش افزوده را به عهده دارد.

اداره صلاحیتدار وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی (کار و امور اجتماعی سابق): در زمینه ارتقاء مهارت (آموزش) کارکنان، ادارات کل آموزش فنی و حرفه ای هر استان و در خصوص ارتقاء سلامت کارکنان، سازمانهای کار و امور اجتماعی هر استان خواهد بود.

واحد تولیدی : واحدهای دارای مجوز فعالیت از قبیل پروانه بهره برداری، گواهی فعالیت صنعتی، کارت شناسایی و یا .... از مراجع ذیصلاح در امر فن آوری اطلاعات، صنعت، معدن و مونتاژ محصولات گوناگون.

عـــوارض : عوارض موضوع بند «الف» ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده که بابت فروش کالای تولیدی یا ارائه خدمات در طول یکسال شمسی که به چهار دوره مالیاتی سه ماهه تقسیم می شود، دریافت گردیده است.

مـــودی : صاحبان واحدهای تولیدی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی که در نظام مالیات بر ارزش افزوده ثبت نام نموده و دارای گواهی ثبت نام معتبر می باشند.

2- عوارض فروش کالاهای موضوع بندهای «ب»، «ج» و «د» ماده «38» قانون و عوارض خاص موضوع فصل نهم مشمول مقررات تبصره (2) ماده «38» قانون نخواهد بود.

3- واحدهای تولیدی که به منظور ارتقاء مهارت و سلامت کارکنان خود بابت ایجاد، تکمیل، تجهیز، توسعه و نگهداری مراکز آموزشی و ورزشی و یا استفاده از امکانات سایر مراکز آموزشی و ورزشی و همچنین اجرای آموزش و ورزش (از قبیل حقالتدریس مربی) هزینه نمایند با رعایت مفاد این دستورالعمل می توانند نسبت به ده درصد عوارض تا سقف هزینههای انجام شده، درخواست تهاتر یا استرداد نمایند.

4- اسناد و مدارک هزینه های مذکور واحدهای تولیدی در قالب شخصیت حقوقی و حقیقی موضوع بندهای «الف» و «ب» ماده «96» اصلاحیه ق.م.م مصوب 27/11/1380 حسب مورد میبایست در دفاتر روزنامه و کل، درآمد و هزینه ثبت شده باشد.

5- واحدهای تولیدی میتوانند تا سقف ده درصد عوارض فروش ابرازی در اظهارنامه مالیاتی مربوط به کالای تولیدی یا ارائه خدمات مشمول بند «الف» ماده «38» قانون، درخواست تهاتر یا استرداد نمایند.

6- استرداد عوارض منوط به عدم وجود هرگونه بدهی عوارض قطعی شده موضوع بندهای «الف»، «ب»، «ج» و «د» ماده «38» قانون برای واحدهای تولیدی خواهد بود.

7- هزینه‌‌های هر سال شمسی که به چهار دوره سه ماهه تقسیم شده صرفا تا سقف 10% عوارض فروش ابرازی همان سال قابل استرداد یا تهاتر خواهد بود. چنانچه مودیان هزینههای انجام شده در هر دوره مالیاتی را در جدول پیوست فرم اعلام هزینه، درج و اعلام نکرده باشند در صورت رعایت مفاد این دستورالعمل، صرفا تا پایان اولین دوره مالیاتی بعد از سال مالیاتی قابل رسیدگی، تهاتر یا استرداد خواهد بود.

8- در صورت تهاتر یا استرداد عوارض، آن بخش از هزینههای انجام شده تا سقف پیش بینی شده در تبصره (2) ماده «38» قانون به حساب سود و زیان عملکرد سال تهاتر یا استرداد واحد تولیدی منظور خواهد شد.

9- واحدهای تولیدی متقاضی تهاتر یا استرداد عوارض، مکلف به رعایت کلیه مقررات قانون از جمله تسلیم اظهارنامه مالیاتی می باشند.

10- مودیان مکلفند هزینههای انجام شده در هر دوره مالیاتی را به شرح جدول پیوست فرم اعلام هزینه، به همراه اصل صورتحسابهای مربوط، حداکثر ظرف مدت 15 روز پس از پایان هر دوره مالیاتی به اداره صلاحیتدار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه نمایند.

 11- ادارات صلاحیتدار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلفند حداکثر ظرف مدت 15 روز پس از دریافت فهرست هزینهها، مراتب را به اداره کل امور مالیاتی صلاحیتدار اعلام نمایند.

12- به منظور رسیدگی و اظهارنظر درخصوص هزینهها، تهاتر یا استرداد عوارض، ارائه اصل صورتحسابها اعم از هزینهها و فروش کالای تولیدی و ارائه خدمات، به همراه فرم تکمیل شده درخواست استرداد به اداره امور مالیاتی صلاحیتدار ضروری است، در صورت تأیید هزینهها توسط ادارات امور مالیاتی صلاحیتدار، اصل صورتحسابهای مذکور با ممهور نمودن به مهر با عبارت " از مشوق تبصره(2) ماده «38» برخوردار گردیده است " به مودیان برگشت داده می شود.

13-  اداره امور مالیاتی صلاحیتدار مکلف است حداکثر ظرف مدت یکماه از تاریخ دریافت اعلام اداره صلاحیتدار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اسناد و مدارک تسلیم شده را بررسی و در صورت تائید هزینه ها، با رعایت مفاد این دستورالعمل و با توجه به درخواست مودی مبنی بر تهاتر یا استرداد، حسب مورد اقدام و مراتب را از طریق اداره کل امور مالیاتی ذیربط به اداره کل امور مالیاتی مسئول رسیدگی به پرونده مالیاتی عملکرد مالیاتهای مستقیم به منظور رعایت بند (8) و اداره صلاحیتدار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اعلام نماید.

14- عوارض قابل استرداد بابت هزینههای ارتقاء مهارت و سلامت کارکنان به واحدهای تولیدی، مشمول تبصره 6 ماده 17 قانون نخواهد بود.

15- مودیان متقاضی تهاتر یا استرداد عوارض مربوط به دورههای سنوات 87 ، 88 ، 89 و همچنین بهار و تابستان سال 1390 که به لحاظ عدم درخواست و یا عدم رسیدگی توسط ادارات امور مالیاتی، قبلا از مشوق مورد بحث برخوردار نگردیدهاند میتوانند هزینههای انجام شده موضوع بند (3) در هر یک از دورههای فوقالذکر را به تفکیک و به شرح جدول پیوست فرم اعلام هزینه به همراه اصل صورتحسابهای مربوط، حداکثر ظرف مهلت 15 روز پس از پایان دوره مالیاتی پاییز سال 1390 به اداره صلاحیتدار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه و براساس این دستورالعمل اقدام نمایند.

لازم به ذکر است مهلت پیش بینی شده برای مودیان مذکور مانع از رعایت بند (7) دستورالعمل نخواهد شد.

16- درخصوص آندسته از مودیانی که پرونده مالیات بر ارزش افزوده آنها درخصوص استفاده از مشوق موصوف برای دورههای مالیاتی سنوات مذکور در بند 15 ، در هیأتهای حل اختلاف مالیاتی مطرح می باشد به شرح زیر اقدام شود:

مودیان می بایست هزینههای موضوع بند(3) ، مربوط به هر دوره را به تفکیک به شرح جدول پیوست فرم اعلام هزینه به اداره صلاحیتدار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه نمایند.

هیأتهای حل اختلاف مالیاتی میبایست پس از اعلام هزینههای مزبور توسط اداره صلاحیتدار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و انجام رسیدگیهای لازم درخصوص هزینههای مورد بحث، اقدام به صدور رأی نمایند.

ادارات امور مالیاتی براساس رأی صادره توسط هیأتهای حل اختلاف مالیاتی، هیأت موضوع ماده «251»مکرر و دیوان عدالت اداری، مکلف به رعایت بند (13) می باشند.

17- مودیان مکلفند در صورت تأیید هزینههای انجام شده بابت ارتقاء مهارت و سلامت کارکنان واحد تولیدی خود، از سوی ادارات امور مالیاتی یا هیأتهای حل اختلاف، مبالغ قابل تهاتر یا استرداد مربوط به سنوات گذشته را به حساب سود و زیان سنواتی منظور نمایند که از حیث مالیاتی در زمان رسیدگی به درآمد مشمول مالیات سال مورد رسیدگی اضافه خواهد شد.

 

علی عسکری

رئیس کل سازمان امورمالیاتی کشور

دامنه کاربرد:1- داخلی:        2خارجی:

مرجع پاسخگویی: دفتر رسیدگی و استرداد تلفن: 83271013-021

تاریخ اجراء:23/12/1389

مرجع ناظر:دادستانی انتظامی مالیاتی

نحوه ابلاغ:فیزیکی

  

                   ( بر اساس دستورالعمل شماره 72/93/200 مورخ 31/6/1393 مواعد پیش بینی شده در بندهای (10) و (11) دستورالعمل

               شماره    18384 /200 مورخ4/8/1390 از مدت 15 روز به یک ماه اصلاح می گردد )


با احترام
برای دریافت مشاوره مالیاتی یا حسابداری اینجا کلیک کنید

مشاوره های مشابه

مشاوره رایگان
+1 امتیاز
1 پاسخ 202 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 2,892 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 729 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 1,837 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 474 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 4,250 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 1,374 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 350 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 2,466 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 1,346 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 2,169 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 874 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 204 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 247 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 338 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 550 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 244 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 440 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 428 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 253 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 228 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 1,196 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 309 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 883 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 1,461 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 610 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 4,910 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 343 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 477 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 724 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 842 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 978 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 444 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 3,298 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 3,405 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 895 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 765 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 1,710 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 631 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 278 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 237 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 860 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 1,571 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 621 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 254 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 1,374 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 1,890 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 619 بازدید
تماس با بیدبرگ
درباره بیدبرگ
بلاگ
قوانین بیدبرگ

.
.
...