باز هستیم
مشاوره مالیاتی
021-91023784
واتساپ
0 امتیاز
1,620 بازدید
در ثبتی و اداری توسط (60,190 امتیاز)
سلام

موسسه ترک اعتیاد چگونه به ثبت می رسد ؟

ممنون از شما عزیزان
1 پاسخ
0 امتیاز
توسط (21,100 امتیاز)

به موجب ماده 1ایین نامه راه اندازی مرکز MMT، مرکز درمان سوء‌مصرف مواد به مرکزی اطلاق میگردد که امکانات ارائه خدمات درمانی سم‌زدائی و خدمات پیشگیری از عود و درمان‌های غیرداروئی و درصورت اخذ مجوز واحد درمان وابستگی به مواد افیونی با داروهای اگونیست،‌ درمان سم‌زدائی و نگهدارنده (طولانی‌مدت) را با داروی اگونیست افیونی برای درمان سرپائی معتادان دارا باشد. کلیه این خدمات باید منطبق با پروتکل درمان سوء‌ مصرف مواد (که توسط معاونت سلامت ابلاغ می‌گردد) باشد.

 

شرایط تاسیس و بهره برداری

متقاضییان تاسیس مراکز ترک و درمان اعتیاد، می توانند بر حسب نوع فعالیتی که می خواهند اغاز کنند ، با ارائه درخواست رسمی نسبت به اخذ مجوز از سازمان بهزیستی، وزارت بهداشت، درمان و اموزش پزشکی، وزارت کشور و نیروی انتظامی اقدام کنند.

به موجب ماده 9 ایین نامه ، اجازه تاسیس مطابق با ایین‌نامه تاسیس درمانگاه‌ها خواهد بود.

.تبصره- هر پزشک می‌تواند به تنهائی نیز متقاضی تاسیس مرکز باشد لکن در مورد دیگر متقاضیان مطابق تبصره 1 ذیل ماده 3 ائین‌نامه تاسیس درمانگاه‌ها رفتار خواهد شد.

 

وفق ماده 10، علاوه بر متقاضیان مشمول مادة 9، همة بیمارستان‌های عمومی، بیمارستان‌های تخصصی اعصاب و روان، درمانگاه‌های عمومی، مراکزجامع توانبخشی و درمانگاه‌های تخصصی مغز اعصاب و روان می‌توانند افزایش بخش درمان سوء‌مصرف مواد را تقاضا نمایند.

تبصره-  مراکز مشاوره‌ بیماریهای رفتاری دانشگاه (مراکز بهداشتی درمانی مرجع یا درمانگاه مثلثی)، درمانگاه‌های ‌سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی ‌کشور، مراکز درمان‌ و بازتوانی معتادان‌ سازمان بهزیستی کشور (دولتی و خصوصی) و مراکز گذری کمک‌رسانی به معتادان خیابانی(DIC)  معادل مرکز ارزیابی شده و نیازی به اخذ پروانه بهره‌برداری مرکز ندارند، لکن برای انها اخذ مجوز راه‌اندازی واحد الزامی است.

 • مجوز بهره برداری منوط به‌ تامین تجهیزات عمومی و ملزومات پزشکی و همچنین رعایت سایر اصول مورد توجه این ایین‌نامه توسط مؤسس/ مؤسسان (و تایید وضعیت ساختمانی، بهداشتی ، پرسنلی و تجهیزات با توجه به ضوابط و مقررات مربوطه توسط وزارت ) خواهد بود.( ماده 11)
 •  چنانچه مؤسس/ مؤسسان همزمان متقاضی درمان با داروهای اگونیست افیونی نیز باشند، مطابق با فصل 8 این ایین‌نامه باید مجوز جداگانه‌ای دریافت کند.  ( ماده 14)

شرایط مؤسسان

شرایط و وظایف مسئول یا مسئولان فنی مرکز ( ماده 15. 16. 17)

 • شرایط:
 •  مسئول فنی مرکز علاوه بر شرایط مندرج در ایین‌نامه تاسیس درمانگاه‌ها باید متخصص روانپزشکی یا پزشک دوره دیده باشد.
 • دورة اموزشی مورد نیاز پزشکان بشرح زیر است :

یک ‌دورة اموزش کارگاهی نظری 3 روزه (مشتمل بر 20 ساعت) وفق برنامه مدون اموزشی مصوب معاونت‌ اموزشی و امور دانشجوئی (کد 3301094 و کد 3301095) یا دوره‌های اموزشی مشابه چنانچه توسط معاونت اموزشی و امور دانشجویی معادل کدهای فوق ارزیابی گردد.-یک ‌دورة اموزش ‌عملی 14 روزه ‌در مراکز اموزشی منتخب ‌درمان ‌سوء‌مصرف‌ مواد وفق پروتکل درمان وابستگی به مواد افیونی با داروهای اگونیست (مراکز منتخب جهت اموزش عملی، همه ساله توسط ادارة پیشگیری و درمان ‌سوء‌مصرف مواد به معاونت درمان دانشگاه معرفی می‌گردد). تبصره 1- گواهی دوره‌های اموزشی نظری 3 روزه از نظر رعایت سرفصل اموزشی باید به تایید معاونت‌ اموزشی دانشگاه محل برگزاری دوره برسد. بدیهی است که گواهی صادره معاونت اموزشی هر دانشگاه‌ برای معاونت درمان دانشگاه‌های سراسر کشور قابل پذیرش خواهد بود. تبصره 2- گذراندن دوره اموزشی 3 روزه نظری برای روانپزشکان الزامی نبوده لکن گذراندن دوره اموزشی عملی 14 روزه برای انان الزامی است.تبصره 3- گواهی دوره‌های اموزشی عملی 14 روزه صادره توسط هریک از مراکز اموزشی منتخب، در معاونت درمان همة دانشگاه‌ها مورد قبول خواهد بود. تبصره 4- پزشک مسؤل فنی مرکز، در دوره‌های بازاموزی 5 سالة خود باید حداقل 50 امتیاز از برنامة مدون بازاموزی را به برنامه‌های اموزشی در زمینة اعتیاد، روانپزشکی و عفونی (ایدز و هپاتیت) اختصاص دهند.

 • شرایط و وظایف کادر نیروی انسانی  : ( ماده 19، 20، 21)

 شرایط:

 • پرسنل درمانی مرکز (به ازاء هر نوبت کاری) باید حداقل 3 نفر شامل افراد زیر باشد. - روانپزشک یا پزشک دوره دیده حداقل یک نفر- روانشناس بالینی/ مشاوره(واجد مدرک کارشناسی یا بالاتر)دوره‌دیده حداقل یک نفر - پرستار/بهیارحداقل یک نفر حضور مددکار اجتماعی توصیه می‌شود ولی الزامی نیست.
 •  پزشکان شاغل در مرکز علاوه بر شرایط کلی مندرج در ایین‌نامه تاسیس درمانگاه‌ها باید روانپزشک یا پزشک دوره دیده (مطابق ماده 17 ) باشد.
 • دوره‌های اموزشی مورد نظر برای روانشناس بالینی/ مشاوره بشرح زیر است:- دورة اموزشی کارگاهی نظری (16 ساعت) وفق برنامه مدون اموزشی معاونت اموزشی و امور دانشجوئی- دورة اموزشی کارگاهی عملی (8 ساعت) وفق برنامه مدون اموزشی معاونت اموزشی و امور دانشجوئی (مراکز منتخب جهت اموزش عملی، همه‌ساله توسط ادارة پیشگیری و درمان ‌سوء‌مصرف مواد به معاونت درمان دانشگاه‌ها معرفی می‌گردد).تبصره- ‌درصورت نداشتن ‌روانپزشک دائمی، جهت مشاوره‌ از ‌روانپزشک ‌قراردادی (حضوری/ غیرحضوری) در مرکز استفاده شود (اما در صورت عدم حضور روانپزشک در شبکه ‌بهداشت درمان شهرستان، می‌توان بیمار را با برگة ارجاع به شهرستان همجوار اعزام نمود.

 شرایط ساختمانی :

شرایط ساختمانی و تاسیساتی مرکز مطابق با ایین‌نامه تاسیس درمانگاه‌ها بوده، لکن حداقل سطح کلی زیربنا 70 مترمربع (و شامل اتاق معاینه پزشک به متراژ حداقل 8 مترمربع، اتاق روانشناس/مشاوره حداقل 8 مترمربع، اتاق دارو حداقل 8 مترمربع، اتاق مراقبت‌های پرستاری و احیاء حداقل 10 مترمربع، اتاق انتظار با قابلیت استفاده جهت گروه‌درمانی در ساعات خاص حداقل 16 مترمربع و سرویس‌های بهداشتی) محدود خواهد بود

نکته :

 •   مراکز درمان سوءمصرف مواد و مراکزی که طبق تبصره ذیل ماده 10 معادل مرکز ارزیابی شده‌اند‌ برای درمان سم‌زدائی و نگهدارنده با داروهای اگونیست افیونی باید مجوز جداگانه‌ای به نام واحد درمان وابستگی به مواد افیونی با داروهای اگونیست را اخذ نمایند.  ( ماده 30)
 •  برای درمان با داروهای اگونیست افیونی کمیته‌ای به نام «کمیتة منطقه‌ای نظارت بر واحدهای درمان وابستگی به مواد افیونی با داروهای اگونیست» (متشکل از معاون درمان دانشگاه بعنوان رئیس، معاون بهداشتی دانشگاه، معاون/مدیر داروی دانشگاه، معاون پیشگیری بهزیستی استان، مدیر گروه روانپزشکی یا یک روانپزشک با حکم ریاست دانشگاه و مدیر درمان دانشگاه بعنوان دبیر کمیته) تشکیل و نظر مشورتی خود را در خصوص صدور مجوز واحد توسط معاونت درمان دانشگاه مطابق براورد پروتکل درمان وابستگی به مواد افیونی با داروهای اگونیست به کمیسیون قانونی ماده 20 اعلام خواهد کرد. روند نظارت کمیته مستمر بوده و در طول سال نیز تداوم خواهد داشت و نتایج ان در تمدید سالانه فعالیت واحدها موثر خواهد بود. ترکیب تیم نظارتی و سیاست‌های مربوطه نیز مطابق مصوبات کمیته خواهد بود. کمیته مذکور به اختصار کمیتة ماده 31 نامیده خواهد شد.تبصره- کمیتة ماده 31 می‌بایست حداقل ماهی یکبار تشکیل جلسه دهد و درخواستهای متقاضیان واحد را با فرجه زمانی حداکثر دوماه بررسی و اعلام نظر نماید. ( ماده 31)
 •  در ابتدا واحد با رتبه3 راه‌اندازی می‌شود و برای ارتقاء به رتبه‌های بالاتر (به ترتیب 2 و 1) ‌باید شرایط مندرج در پروتکل درمان وابستگی به مواد افیونی با داروهای اگونیست را احراز نماید. در شرایط‌ خاص (ازجمله در واحدهای‌ پایلوت ‌فعال ‌فعلی)، می‌توان با تصویب کمیتة ماده 31، مجوز واحد با رتبة 2 و 1 صادر نمود. ( ماده 33)
 •  جهت ارائه خدمت به معتادان در مناطق سخت‌دسترس از جمله روستاها و حاشیة شهرها که فاقد مراکز دولتی یا متقاضی تاسیس در بخش خصوصی هستند، کمیتة مادة 31 می‌تواند بسته به نیاز، از میان واحدهای فعال داوطلب، راه‌اندازی یک یا چند واحد قمر را در ان مناطق به کمیسیون قانونی ماده 20 پیشنهاد نماید. ( ماده 36)
 •  اعتبار مجوز مرکز مطابق ایین‌نامه تاسیس درمانگاه‌ها و اعتبار مجوز‌ واحد، یکساله بوده و تمدید ان منوط‌ به اجرای دقیق مفاد پروتکل درمان وابستگی به مواد افیونی با داروهای اگونیست و رعایت ضوابط ‌این‌ ایین‌نامه، ازطریق دانشگاه ‌مربوطه ‌خواهد بود.  ( ماده 37)


با احترام
برای دریافت مشاوره مالیاتی یا حسابداری اینجا کلیک کنید

مشاوره های مشابه

مشاوره رایگان
0 امتیاز
1 پاسخ 3,407 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 196 بازدید
تماس با بیدبرگ
درباره بیدبرگ
قوانین بیدبرگ

.
.
...