باز هستیم
مشاوره مالیاتی
021-91023784
واتساپ
0 امتیاز
392 بازدید
در ثبتی و اداری توسط (19,610 امتیاز)
سلام خدمت مشاوران عزیز

انتشار اوراق مشارکت با مجوز کدام نهاد است ؟

ارادتمندم
1 پاسخ
0 امتیاز
توسط (21,340 امتیاز)
ویرایش شده توسط

الف) تقاضاي انتشار اوراق مشاركت از سوي وزارت امور اقتصادي و دارايي:

وزارت امور اقتصادي و دارايي به عنوان مجري طرح‌هاي عمراني و انتفاعي دولت مشمول مادة ۳ قانون نحوة انتشار اوراق مشاركت شده و پس از بيش‌بيني ميزان انتشار اوراق مشاركت در قانون بودجه سالانة كل كشور نسبت به اخذ مجوز انتشار از بانك مركزي به شرح زير اقدام مي‌نمايد:

به منظور انتشار اوراق اوراق مشاركت دولت لازم است ابتدا آئين‌نامه اجرائي نحوة انتشار اوراق مشاركت در قانون بودجه سال مربوط به بانك مركزي جمهوری اسلامی ایران ابلاغ گردد.

پس از تدوين آئين‌نامة مربوط، كميته سه نفره كه شامل معاون سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، وزير امور اقتصادي و دارايي و رياست كل بانك مركزي جمهوری اسلامی ایران مي‌باشد مبلغ كل اوراق مشاركت، مدت زمان فروش، تعيين نرخ سود علي الحساب و... را به تصويب رسانده و طي صورتجلسه‌اي به بانك مركزي ارسال مي‌نمايند.

پس از طي شدن مراحل بالا، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اعلامية قبول تضمين اوراق دولت را به بانك مركزي جمهوری اسلامی ایران ارسال مي‌نمايد.

ارسال ساير مدارك به تشخيص بانك مركزي جمهوری اسلامی ایران.

بانك مركزي جمهوری اسلامی ایران پس از بررسي‌هاي لازم و تأييد مدارك موجود نسبت به اعطاي مجوز انتشار به شركت‌هاي متقاضي اقدام خواهد نمود.

ب) تقاضاي انتشار اوراق از سوي شركت‌هاي دولتي:

۱) تقاضاي انتشار اوراق مشاركت از سوي شركت‌هاي دولتي جهت اجراي طرح‌هاي عمراني و انتفاعي دولت كه در بودجه شركت ميزان انتشار اوراق آن‌ها لحاظ گرديده است:

مصوبة هیئت وزيران مبني بر تأييد طرح‌ها به عنوان طرح‌هاي عمراني و انفاعي دولت و همچنين سقف قابل انتشار، نرخ سود علي‌الحساب و نحوة باز خريد اوراق در قالب مصوبة مذكور ارسال شود.

طي نامه‌اي درخواست دريافت موافقت اصولي به بانك مركزي جمهوری اسلامی ایران ارسال و پس از بررسي‌هاي اوليه موافقت اصولي از سوي بانك مركزي اعلام خواهد شد.

اعلامية قبول تضمين اوراق مذكور از سوي سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به بانك مركزي جمهوری اسلامی ایران ارسال گردد.

گزارش عملكرد طرح مورد نظر به بانك عامل ارسال تا پس از بررسي كارشناسي و قبولي عامليت به بانك مركزي جمهوری اسلامی ایران فرستاده شود.

ارسال ساير مدارك به تشخيص بانك مركزي جمهوری اسلامی ایران.

بانك مركزي جمهوری اسلامی ایران پس از بررسي‌هاي لازم و احراز شرايط مورد نظر نسبت به اعطاي مجوز انتشار به شركت‌هاي متقاضي اقدام خواهد نمود.

۲) تقاضاي انتشار اوراق مشاركت شركت‌هاي دولتي كه مجري طرح‌هاي عمراني و انتفاعي دولت نمي‌باشند و اجازة انتشار اوراق در بودجة آن‌ها به منظور اجراي طرح‌هاي در دست اجراي خود لحاظ شده است، مشمول ماده (۲۶) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران خواهند بود و لازم است مراتب را از طريق سازمان بورس و اوراق بهادار پي‌گيري نمايند.

۳) تقاضاي انتشار اوراق مشاركت شركت‌هاي دولتي كه به تشخيص شوراي عالي بورس معاف از ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مي‌باشند، مشمول ماده ۲۷ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران خواهند بود و لازم است مراتب به شرح بند (هـ) پي‌گيري شود.

ج) تقاضاي انتشار اوراق مشاركت از سوي شهرداری‌ها:

بر اساس ماده ۲۷ قانون بازار اوراق بهادار، اوراق مشاركت شهرداري‌ها معاف از ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مي‌باشد.

۱) تقاضاي انتشار اوراق مشاركت جهت اجراي طرح‌هاي عمراني و انتفاعي دولت:

مصوبة هیئت وزيران مبني بر تأييد طرح‌ها به عنوان طرح‌هاي عمراني و انتفاعي دولت و همچنين سقف قابل انتشار، نرخ سود علي‌الحساب و نحوة باز خريد اوراق در قالب مصوبة مذكور به بانك مركزي ارسال شود.

طي نامه‌اي درخواست دريافت موافقت اصولي به بانك مركزي ارسال و پس از بررسي‌هاي اوليه موافقت اصولي از سوي بانك مركزي جمهوری اسلامی ایران اعلام خواهد شد.

اعلامية قبول تضمين اوراق مذكور از سوي سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به بانك مركزي جمهوری اسلامی ایران ارسال گردد.

ارسال گزارش عملكرد طرح مورد نظر به بانك عامل تا پس از بررسي كارشناسي و تأييد به بانك مركزي جمهوری اسلامی ایران فرستاده شود.

ارسال ساير مدارك به تشخيص بانك مركزي جمهوری اسلامی ایران.

بانك مركزي جمهوری اسلامی ایران پس از بررسي‌هاي لازم و تأييد مدارك موجود نسبت به اعطاي مجوز انتشار به شركت‌هاي متقاضي اقدام خواهد نمود. 

۲) تقاضاي انتشار اوراق مشاركت جهت اجراي طرح‌هاي سودآور توليدي، ساختماني و خدماتي:

۲-۱) پيش‌بيني اجازه انتشار اوراق مشاركت در قانون بودجه عمومي كل كشور:

با توجه به پيش‌بيني ميزان انتشار اوراق مشاركت در قانون بودجه سالانه كل كشور لازم است شهرداري متقاضي نسبت به اخذ موافقت اصولي از بانك مركزي جمهوری اسلامی ایران اقدام نمايد.

پس از دريافت موافقت اصولي از بانك مركزي جمهوری اسلامی ایران لازم است مجوز وزارت كشور مبني بر تعيين سطح قابل انتشار اوراق مشاركت از محل قانون بودجه و نرخ سود علي‌الحساب و مدت زمان آن اخذ و به بانك مركزي ارسال مي‌گردد.

پس از طي مراحل بالا، لازم است گزارش توجيه فني، اقتصادي و مالي طرح مورد نظر توسط بانك عامل مورد بررسي كارشناسي قرار گرفته و در صورت تأييد به بانك مركزي جمهوری اسلامی ایران ارسال گردد.

ارسال ساير مدارك به تشخيص بانك مركزي جمهوری اسلامی ایران.

بانك مركزي جمهوری اسلامی ایران در صورت توجيه‌پذير بودن طرح در چارچوب ضوابط اقدام به اعطاي مجوز انتشار اوراق مشاركت به شهرداري متقاضي خواهد نمود.

۲) عدم پيش‌بيني انتشار اوراق مشاركت در قانون بودجه عمومي كل كشور:

ابتدا لازم است سقف قابل انتشار اوراق مشاركت خارج از بودجه از سوي شوراي پول و اعتبار (بر اساس تبصره ۲ ماده ۴ قانون نحوة انتشار اوراق مشاركت) تعيين و به بانك مركزي جمهوری اسلامی ایران ابلاغ گردد.

ارسال مجوز شوراي اسلامي شهر به بانك مركزي جمهوری اسلامی ایران.

طي نامه‌اي درخواست دريافت موافقت اصولي به بانك مركزي جمهوری اسلامی ایران ارسال تا پس از بررسي‌هاي اوليه موافقت اصولي از سوي بانك مركزي جمهوری اسلامی ایران اعلام گردد.

پس از دريافت موافقت اصولي از بانك مركزي جمهوری اسلامی ایران، لازم است گزارش توجيه فني و اقتصادي و مالي طرح مورد نظر توسط بانك عامل مورد بررسي كارشناسي قرار گرفته و در صورت تأييد به بانك مركزي جمهوری اسلامی ایران ارسال گردد.

ارسال ساير مدارك به تشخيص بانك مركزي جمهوری اسلامی ایران.

بانك مركزي جمهوری اسلامی ایران در صورت توجيه‌پذير بودن طرح و تأييد آن در چارچوب ضوابط اقدام به اعطاي مجوز انتشار اوراق مشاركت به شهرداري متقاضي خواهد نمود.

د) تقاضاي انتشار اوراق از سوي بانك‌ها و مؤسسات اعتباري تحت نظارت بانك مركزي:

بر اساس ماده ۲۷ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، اوراق مشاركت بانك‌ها و مؤسسات اعتباري تحت نظارت بانك مركزي جمهوری اسلامی ایران معاف از ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مي‌باشد و انتشار اوراق مشارکت از سوی بانک‌ها مستلزم طی فرایند زیر می‌باشد:

ابتدا لازم است سقف قابل انتشار اوراق مشاركت خارج از بودجه از سوي شوراي پول و اعتبار (بر اساس تبصره ۲ ماده ۴ قانون نحوة انتشار اوراق مشاركت) تعيين و به بانك مركزي جمهوری اسلامی ایران ابلاغ گردد.

پس از تعيين سقف مذكور، طي نامه‌اي درخواست دريافت موافقت اصولي به بانك مركزي جمهوری اسلامی ایران ارسال تا پس از بررسي‌هاي اوليه موافقت اصولي از سوي بانك مركزي جمهوری اسلامی ایران گردد.

پس از دريافت موافقت اصولي از بانك مركزي جمهوری اسلامی ایران، لازم است گزارش توجيه فني، اقتصادي و مالي طرح مورد نظر توسط بانك عامل مورد بررسي كارشناسي قرار گرفته و در صورت تأييد به بانك مركزي جمهوری اسلامی ایران ارسال گردد.

ارسال ساير مدارك به تشخيص بانك مركزي جمهوری اسلامی ایران.

بانك مركزي جمهوری اسلامی ایران در صورت توجيه‌پذير بودن طرح، در چارچوب روابط اقدام به اعطاء مجوز انتشار اوراق مشاركت به متقاضي خواهد نمود.

هـ) ساير اوراق بهادار معاف از ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به تشخيص سازمان بورس و اوراق بهادار:

بر اساس ماده ۲۷ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، اوراق بهاداری كه به تشخيص شورای عالی بورس و اوراق بهادار نياز به ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار نداشته باشند، از قبيل اوراق منتشره توسط سازمان‌ها و مراجع قانوني ديگر، انتشار اوراق مشارکت از سوی بانک‌ها مستلزم طی فرایند زیر می‌باشد:

ابتدا لازم است سقف قابل انتشار اوراق مشاركت خارج از بودجه از سوي شوراي پول و اعتبار (بر اساس تبصره ۲ ماده ۴ قانون نحوه‌ي انتشار اوراق مشاركت) تعيين و به بانك مركزي جمهوری اسلامی ایران ابلاغ گردد.

پس از تعيين سقف مذكور طي نامه‌اي درخواست دريافت موافقت اصولي به بانك مركزي جمهوری اسلامی ایران ارسال تا پس از بررسي‌هاي اوليه موافقت اصولي از سوي بانك مركزي جمهوری اسلامی ایران اعلام خواهد شد.

پس از دريافت موافقت اصولي از بانك مركزي جمهوری اسلامی ایران لازم است گزارش توجيه فني، اقتصادي و مالي طرح مورد نظر توسط بانك عامل مورد بررسي كارشناسي قرار گرفته و در صورت تأييد به بانك مركزي جمهوری اسلامی ایران ارسال گردد. 

ارسال ساير مدارك به تشخيص بانك مركزي جمهوری اسلامی ایران.

بانك مركزي جمهوری اسلامی ایران در صورت توجيه‌پذير بودن طرح در چارچوب ضوابط اقدام به اعطاء مجوز انتشار اوراق مشاركت به متقاضي خواهد نمود. 

و) تقاضاي انتشار اوراق مشاركت از سوي مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و مؤسسات عام‌المنفعه و شركت‌هاي وابسته به دستگاه‌هاي مذكور و شركت‌هاي سهامي عام و خاص و شركت‌هاي تعاوني توليدي:

اين مؤسسات و نهادها مشمول ماده ۲۶ قانون بازار اوراق بهادار خواهند بود و لازم است مراتب را از طريق سازمان بورس و اوراق بهادار پي‌گيري نمايند.


با احترام
برای دریافت مشاوره مالیاتی یا حسابداری اینجا کلیک کنید

مشاوره های مشابه

مشاوره رایگان
0 امتیاز
1 پاسخ 187 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 223 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 208 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 216 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 243 بازدید
+2 امتیاز
3 پاسخ 482 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 1,154 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 154 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 1,140 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 270 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 236 بازدید
تماس با بیدبرگ
درباره بیدبرگ
قوانین بیدبرگ

.
.
...