درخواست مشاور متخصص
+2 امتیاز
214 بازدید
قبل در سوابق بیمه توسط
سلام دردستگاهی دولتی مشغول به کار بودم، ولی رسمی نشدم و کارفرما هم من را بیمه نکرد. حال می‌خواهم دنبال ســابقه بیمه‌ ام بروم،باید چه کار کنم و به کجا شکایت کنم؟
دریافت مشاوره تخصصی >>

1 پاسخ

0 امتیاز
قبل توسط

با سلام کارکنان دستگاههای دولتی سه وضعیت دارند:
۱ -کارمندان رســمی:
این افراد از نظر بیمه مشمول صندوق بازنشستگی کشور میشــوند.
۲ -کارکنان پیمانی:
گروه دوم کارکنان پیمانی هســتند که از نظر پوشــش بیمه مشــمول صندوق تامین اجتماعی میشوند و کارفرمای آنها موظف است حقبیمه آنان را به صندوق تامین اجتماعی پرداخت کند.
۳ -کارکنان بخش خدماتی در دســتگاه‌های دولتــی:
این افراد مشــمول قانون کار میشوند و از نظر بیمه تحت پوشش قانون تامین اجتماعی قرار دارند.دو دسته اول برای مسائل و مشکالت سابقه و بیمه باید به دیوان عدالت اداری مراجعه کنند، ولی دسته سوم باید به هیئتهای حل اختالف وزارت کار مراجعه کنند.

مشاوره های مشابه

انتخاب بیدبرگ به عنوان مشاور
تماس با بیدبرگ    درباره بیدبرگ    قوانین بیدبرگ
مشاور تلفنی 24 ساعته . مشاور و وکیل بیمه . مشاور آنلاین

.
.
...