درخواست مشاور متخصص
+1 امتیاز
465 بازدید
قبل در بیمه مسوولیت و مهندسی توسط
من کارفرما ی یک شرکت هستم که یکی از کارگران من پس از خروج از آبدار خانه که در قسمتی از داخل انبار شرکت واقع شده به علت اینکه انبار دار شرکت هنگام حمل یک گالن محتوی روغن ، به علت بی احتیاطی مقداری از روغن را روی زمین ریخته و آن را جمع آوری و تمیز ننموده موجبات ُسرخوردن شخص مذکور را فراهم آورده آیا به نظرشما مسئولیتی متوجه من می باشد در صورتیکه انبار دار مکلف بوده پس ار ریخته شدن روغن در روی زمین آنرا جمع آوری و کف زمین انبار را تمیز نمایدو خود نیز تأیید می کند که کوتاهی کرده است
دریافت مشاوره تخصصی >>

2 پاسخ

0 امتیاز
قبل توسط (298,290 امتیاز)

سلام اینکه انبار دار مکلف بوده پس از ریخته شدن روغن در روی زمین نسبت به تمیز کردن کف زمین انبار اقدام نماید ودر انجام وظیفه ای که به عهده داشته کوتاهی نموده است  ،باید میزان تأثیر پذیری بروز حادثه از کوتاهی انبار دار توسط کارشناس مربوطه در بررسی هائی که به عمل می آورد مورد ارزیابی قرار گیرد اما شما که کارفرمای شرکت می باشید با استناد به ماده 87آیین نامه ایمنی ساختمان کارگاه ها که مقرر می دارد 

«محل استراحت و آبدار خانه نبايد در ساختمان انبار قرارداشته باشد.» 

بنابراین به جهت استنکاف از اجرای مقرره مذکور مسئول هستید


با احترام
پیشنهاد می کنم برای بررسی مورد خاص شما، اینجا کلیک کنید و بیدبرگ را به عنوان مشاور خود انتخاب کنید. >>
0 امتیاز
قبل توسط (13,280 امتیاز)
درماده 12مسئولیت های مدنی کارفرماراملزم به رعایت الزامات ومقر رات نموده وآنان رامسئول جبران خسارت میداندکه ازطرف کارکنان یاکارگران درحین انجام کاروا ردمیکند.مگرمحرزشودتمام احتیاط هایی که اوضاع واحوال قضیه ایجاب می نموده به عمل آورده ویااین که اگراحتیاط های مزبوررابه عمل اورندبازهم جلوگیری ازورودزیان مقدورنمی بود کارفرمامی تواندبه واردکننده خسارت درصورتی که مطابق قانون مسئول شناخته شود،،مراجعه نماید،

با احترام
پیشنهاد می کنم برای بررسی مورد خاص شما، اینجا کلیک کنید و بیدبرگ را به عنوان مشاور خود انتخاب کنید.>>

مشاوره های مشابه

  انتخاب بیدبرگ به عنوان مشاور
تماس با بیدبرگ    درباره بیدبرگ    قوانین بیدبرگ 
مشاور و وکیل بیمه
مشاور آنلاین

.
.
...