درخواست مشاور متخصص
+1 امتیاز
11,907 بازدید
قبل در بیمه درمان تکمیلی توسط
سلام

بیمه تکمیلی بیمه ایران شامل چه مواردی می شود ؟
دریافت مشاوره تخصصی >>

1 پاسخ

0 امتیاز
قبل توسط (15,920 امتیاز)

با سلام و وقت بخیر

شرايط و تعهدات بيمه درمان تكميلي گروهی

1- افرادي ميتوانند به صورت وابسته به فرد اصلي و استخدامي دانشگاه يا فردي كه توسـط كـارگزيني دانشـگاه بـرايش حكـم صـادر شـده باشـدتحت
پوشش بيمه درمان تكميلي قرار بگيرند كه شامل يكي از موارد ذيل باشند:
الف ( همسر)ذكور يا اناث(
ب ( فرزندان ذكور تا سن 23سال تمام، در صورت اشتغال به تحصيل تماموقت دانشگاهي تا سـن 25سـال تمـام، فرزنـدان انـاث تـا هنگـام ازدواج و اشتغال به كار و دانشجويان رشتههاي پزشكي تا سن 26سال تمام و نوزادان تازه متولد شده منوط به اينكه حداكثر ظرف مدت پنجاه روز پس از تولد بـه ستاد رفاهي معرفي شوند بيمه ميباشنددر غير اينصورت از تاريخ دريافت نامه، تحت پوشش قرار خواهند گرفت..
ج ( پدر و مادرصرف داشتن دفترچه بيمه خدمات درماني يا تأمين اجتماعي كفايت مينمايد.
د ( سايرين شامل: خواهر ـ برادر و ... كه تحت تكفل قانوني فرد بيمه شده اصلي » استخدامي دانشگاه« باشند. ارائه كفالتنامه قـانوني و دفترچـه بيمـه كـه از طريق فرد بيمه شده اصلي اخذ شده باشد الزامي است .
هـ ( پرسنل جديدالاستخدام، انتقالي، همسر پرسنلي كه ازدواج كردهاند و يا افرادي كه در طول مدت قـرارداد تحـت كفالـت قـانوني بيمـه شـده اصـلي
درآمدهاند منوط به اينكه حداكثر تا بيستوپنج روز بعد به ستاد رفاهي معرفي شوند، ميتوانند تحت پوشش بيمه درمان تكميلي از ماه بعد قرار گيرند.
تاريخ مذكور براي حذف بيمهشدگان منوط به اعلام كتبي و از تاريخ دريافت نامه بوده و شامل فوتشدگان، خروج از كفالت قانوني و پرسنلي كـه
رابطه استخدامي آنان با دانشگاه قطع گرديده است ميباشد. بديهي است چنانچه بيمهشدهاي به هر يـك از دلايـل ذكـر شـده حـذف گـردد وخسـارت
دريافت نموده باشد، حق بيمه تا پايان قرارداد محاسبه و دريافت ميگردد.
فقط پرسنل شاغلي كه از دانشگاه حقوق دريافت مينمايند و براي آنان حكم كارگزيني صادر شده باشد ميتوانند تحت پوشش بيمه قرار گيرند.
3 /1ـ با توجه به اينكه بيمهشده به محض بازنشسته شدن در صورت موافقت فرد بازنشسته توسط سـازمان بازنشسـتگي يـا دانشـگاه بيمـه درمـان تكميلـي  ميگردد.
تاريخ قرارداد از 94/3/1لغايت 95/2/31با حق بيمه ماهيانه 861/100ريال جهت هر نفر با تعهد دندانپزشكي و مبلغ 627/295ريال جهت هـر نفـر  بدون تعهد دندانپزشكي .
شرط سني و دوره انتظار در تمامي موارد حذف ميباشد.
شرايط پيشنهادي تعهدات
1 - هزينههاي بستري، جراحي، شيمي درماني )بستري و سرپايي(، راديوتراپي ، آنژيوگرافي قلب و انواع
سنگ شكن در بيمارستان و مراكز جراحي محدود ) -(Day-Careتبصره : اعمال جراحــــــي
Day-Careبه جراحي اطلاع مي شود كه مدت زمان مورد نياز براي مراقبت هاي بعد از عمل در
مراكز درماني ، كمتر از يك روز باشد- تعويض مفصل و هزينه هاي جانبي آن 
حداكثر سقف 150/000/000  ريال
2 - هزينه اعمال جراحي اصلي – مغز و اعصاب مركزي و نخاع )به استثناي ديسك ستون فقرات(
گامانايف – قلب، پيوند ريه، پيوند كبد، پيوند كليه، پيوند مغز استخوان و پيوند قلب و جراحي سرطان
) با احتساب بند يك ( و تزريق سلولهاي بنيادي 
حداكثر سقف 300/000/000  ريال


التماس دعای خیر/یاعلی/در پناه حق
// فاتحه به روح مادر مرحومم // ایام خوش / اردتمند شما /
پیشنهاد می کنم برای بررسی مورد خاص شما، اینجا کلیک کنید و بیدبرگ را به عنوان مشاور خود انتخاب کنید. >>
قبل توسط (15,920 امتیاز)
3 - هزينه زايمان طبيعي و عمل سزارين – هزينه تشخيص بيماريها و ناهنجاريهاي جنين- هزينه هاي درمان
نازايي و ناباروري )هزينه هاي تشخيص – درماني و دارويي ( و اعمال جراحي مرتبط ، -GIFT
IVF ، ميكرواينجكشن وITSC - ZIFT - IUI    حداكثر سقف   30/000/000  ريال
4- پاراكلينيكي شامل : انواع سونوگرافي ، پاتالوژي و آسيب شناسي – ماموگرافي – ماموپلاستي ،
لاپاراسكوپي، انواع اسكن، انواع آندوسكوپي، سيستوسكوپي، فوندوسكوپي، انتريپون، ام آر اي،
كنواسكن، اكوكارديوگرافي ، استرس اكو، دانسيتومتري، انواع تست، پزشكي هسته اي ، پاكيمتري،
توپوگرافي، كانفراسكن، كاردرماني ، كوترپنتاكم، روان درماني ، سنجش تراكم استخوان، آنژيواسكن
قلب     حداكثر سقف  30/000/000 ريال
5- هزينه هاي مربوط به تست ورزش، تست آلرژي، تست تنفسي )اسپيرومتري (Pftنوار عضله) (EMG
نوار عصب ) (NCVنوار مغز ) (EEGنوار مثانه )سيستومتري يا سيستوگرام( شنوايي سنجي ، بينايي
سنجي، آنژيوگرافي چشم و هولترمانيتورينگ قلب ، پاپ اسمير، شستشوي گوش ) جنبه درماني با
تشخيص پزشك معتمد گوش و حلق و بيني ( و نوار قلب جنين – تزريق داخل ضايعه به جز زيبايي –
هزينه اكسيژن  حداكثر سقف  20/000/000 ريال
6-  جراحي هاي مجاز سرپايي شامل شكستگي و دررفتگي – گچ گيري – ختنه - بخيه – زيگيل-
كرايوتراپي – اكسيزيون ايپوم – بيوبسي – تخليه – كيست – خارج كردن جسم خارجي – درآوردن
ميخچه – كشيدن ناخن و ليزردرماني ) به استثناي رفع عيوب انكساري چشم(
حداكثر سقف   20/000/000 ريال
7-  هزينه هاي آمبولانس داخل شهر و ساير فوريت هاي پزشكي مشروط به بستري شدن بيمه شده در
مراكز درماني و يا نقل و انتقال بيمار به ساير مراكز تشخيصي – درماني طبق دستور پزشك معالج
حداكثر سقف  800/000  ريال
8- هزينه هاي آمبولانس خارج از شهر و ساير فوريت هاي پزشكي مشروط به بستري شدن بيمه شده در
مراكز درماني و يا نقل و انتقال بيمار به ساير مراكز تشخيصي – درماني طبق دستور پزشك معالج
 حداكثر سقف 1/300/000  ريال
9- هزينه هاي دندانپزشكي شامل هزينه هاي مربوط به روكش، جرم گيري،ترميم ، بروساژ، درمان ريشه ،
كشيدن، پركردن )هزينه هاي دندانپزشكي بر اساس تعرفه اي محاسبه مي شود كه ساليانه سنديكاي بيمه
گران ايران با هماهنگي شركت هاي بيمه ،تنظيم و به شرك بيمه ابلاغ مي كند.(
حداكثر سقف  7/000/000 ريال

10- تهيه اعضاي طبيعي بدن ) صرفاً با تائيد انجمن حمايتي مربوطه (    حداكثر سقف 60/000/000 ريال
11- عينك طبي و لنز تماس طبي توسط چشم پزشك يا اپتومتريست    حداكثر سقف  1/000/000 ريال
12- هزينه هاي اروتز ) طبقه تعرفه وزارت بهداشت( و سمعك    حداكثر سقف  5/000/000 ريال
13- هزينه خدمات آزمايشگاهي )غير از چكاپ( شامل آزمايشهاي تشخيص پزشكي – پاتولوژي آسيب
شناسي – ژنتيك پزشكي – انواع راديوگرافي – نوار قلب و فيزيوتراپي
حداكثر سقف  10/000/000 ريال
14- ويزيت ) طبق تعرفه وزارت بهداشت ( و ويزيت روانپزشك – دارو بر اساس فهرست داروهاي مجاز
كشور )صرفاً مازاد بر سهم بيمه گر اول ( و خدمات اورژانس در موارد غيربستري
حداكثر سقف   5/000/000 ريال
15- ليزيك هر دو چشم و جبران هزينه هاي جراحي مربوط به رفع عيوب انكساري چشم در مواردي كه به
تشخيص پزشك معتمد بيمه گر درجه نزديك بيني و دوربيني آستيگمات يا جمع قدر مطلق نقص
بينايي هر چشم )درجه نزديك بيني يا دوربيني به علاوه نصب آستيگمات( 3ديوپتر يا بيشتر باشد.
حداكثر سقف  10/000/000 ريال
16- هزينه پروتزهاي طبي ، باتري قلب، داروهاي خاص )داخلي و خارجي ( و داروهاي شيمي درماني اعم
از خوراكي ،غيرخوراكي و تزريقي  حداكثر سقف  30/000/000 ريال

مشاوره های مشابه

انتخاب بیدبرگ به عنوان مشاور
تماس با بیدبرگ    درباره بیدبرگ    قوانین بیدبرگ
مشاور تلفنی 24 ساعته . مشاور و وکیل بیمه . مشاور آنلاین

.
.
...