دریافت مشاوره تلفنی از متخصص
+2 امتیاز
227 بازدید
قبل در تامین اجتماعی و قانون کار توسط
درسال84درمسیربرگشت ازکارکاه به منزل دچارحادثه شدم وباوجودبرگه ماموریت ام تامیین احتماعی بدون کارشناسی ودرخواست اریه مدارک ماموریتم.فقط به برگه حادثه ای که مسول ایمنی کارکاه که حادثه راازدید کارکاهی خارج ازکارکاه ثبت کرده.اکتفا کرده.درصورتی که مدارک ماموریت ام ازطرف کارکاه به دفترتهران جهت استفاده ام ازبیمه مسولیت کارکاه ارسال ونتیجه عدم موافقت بیمه بوده ولی تامیین اجتماعی این مدارک راخواستار نشده.وباگذشت 11سال پرونده ام درجریان کارافتادگی بوده که متوجه شدمه که حادثه راجزع کارمحسوب نکرده .وحق وحقوق منه کارگر بخاطر سهل انکاری بیمه ظایع شده وفقط ازبرگه ماموریت ونامه ماموریت فقط کپی موجود بوده.حال باگذشت 12سال ازحادثه ونبود کارگاه ودفترشان وشرکت ما پیمان کاری بوده وازشرکت دیگرپیمان داشته تکلیف بنده چیست وچه مراحلی باید طی شود تاحادثه جزع کارمحسوب شود
دریافت مشاوره تخصصی >>

1 پاسخ

0 امتیاز
قبل توسط (13,280 امتیاز)
رفت وبرگشت کارگردرصورت وقوع حادثه جزحوادث ناشی ازکارمیباشد.اما ادله های اثباتی بایستی محرزگردد.ضمنا" حوادث ناشی ازکارمشمول مرورزمان نیست اگرآدرسی ازکارفرماداشته باسیدمی توان ازطریق مراجع قضایی نیز اقدام نمود

با احترام
پیشنهاد می کنم برای بررسی مورد خاص شما، اینجا کلیک کنید و بیدبرگ را به عنوان مشاور خود انتخاب کنید.>>

مشاوره های مشابه

انتخاب بیدبرگ به عنوان مشاور
تماس با بیدبرگ    درباره بیدبرگ    قوانین بیدبرگ
مشاور و وکیل بیمه. تنظیم لایحه و دادخواستخرید بیمه عمر و سرمایه گذاری

.
.