ﻓﺮﻣﻮل محاسبه ﺣﻘﻮﻕ ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ ، ﺳﻨﻮﺍﺕ ، عیدی ، اضافه کاری ، ﺷﺐ ﮐﺎﺭﯼ ، ﻧﻮﺑﺖ ﮐﺎﺭﯼ ، ﺗﻌﻄﯿﻞ ﮐﺎﺭﯼ

فرمول محاسبه حقوﻕ ماهیانه ‏( ماﺩﻩ ۳۷ قانوﻥ کاﺭ ‏)

برﺍبر مفاﺩ قانوﻥ مدنی جمهوﺭی ﺍسلامی ، ماﻩ شمسی ۳۰ ﺭﻭﺯ ﺍست، لذﺍ ﺩﺭ قانوﻥ کاﺭ ، مزﺩ ﻭ مزﺍیای متعلقه به کاﺭگر بر مبنای ۳۰ ﺭﻭﺯ محاسبه میگرﺩﺩ . ﺍلبته پرﺩﺍخت مزﺩ ﻭ مزﺍیای متعلقه ، ﺩﺭ ماه های ۳۱ ﺭﻭﺯﻩ تقسیم بر ۳۰ شدﻩ ﻭ ﺩﺭ عدﺩ ۳۱ ضرﺏ میگرﺩﺩ ﻭ ﻃبیعتا ﺩﺭ ماه های ۲۹ ﺭﻭﺯﻩ نیز بر عدﺩ ۳۰ تقسیم شدﻩ ﻭ ﺩﺭ ۲۹ ضرﺏ میگرﺩﺩ . یعنی تعیین حقوﻕ ﻭ ﺩستمزﺩ بر مبنای ماﻩ ۳۰ ﺭﻭﺯﻩ ، ﻭ پرﺩﺍخت ﺁﻥ بر مبنای تعدﺍﺩ ﺭﻭﺯهای ماﻩ ﺍنجاﻡ میگرﺩﺩ . به ﺍین معنی که ﻭقتی ﺍﺯ سوی شوﺭﺍی عالی کاﺭ ، حدﺍقل مزﺩ کاﺭگرﺍﻥ ﺍعلاﻡ میگرﺩﺩ ، ﺍین مبلﻎ بر مبنای ماﻩ شمسی ‏( ۳۰ ﺭﻭﺯﻩ ‏) ﺍعلاﻡ شدﻩ ، ﻭلی هنگاﻡ پرﺩﺍخت ﺁﻥ بایستی به تناسب تعدﺍﺩ ﺭﻭﺯهای ماﻩ موﺭﺩ نﻈر محاسبه گرﺩﺩ .

در صورتی که در زمینه بیمه تامین اجتماعی یا قانون کار نیاز به مشاوره تلفنی تخصصی دارید از طریق صفحه اصلی سایت بیدبرگ درخواست مشاوره خود را ثبت کنید

[button-blue url=”https://www.bidbarg.com/?cd=&b=WP-12621″ target=”_blank” rel=”nofollow” position=”center”]مشاوره تلفنی تخصصی >>[/button-blue]

با توجه به ﺍینکه ساعاﺕ کاﺭی ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ۷ ساعت ﻭ ۲۰ ﺩقیقه میباشد پس هر شخص باید ﺩﺭ ماﻩ ۳۰ تا ۷.۳۳ کاﺭ کند که میشوﺩ ۲۲۰ ساعت حاﻻ ﺍگه جمعه ها ﻭ نصف ﺭﻭﺯپنج شنبه ها ﻭ سایر ﺭﻭﺯهای تعطیل ﺭﻭ ﺍﺯﺵ کم کنیم میشوﺩ خالص کاﺭکرﺩ شخص .

مثلا ﻭقتی شخصی ﺩﺭ ماﻩ ۱۸۰ ساعت کاﺭ میکند ﻭ کل حقوﻕ یک ماﻩ ﺭﺍ ﺩﺭیافت میکند ﺩﺭ ﻭﺍقع قسمتی ﺍﺯ حقوﻕ که ﺩﺭیافت میکند بابت ساعاتی ﺍست که شخص فعالیتی ندﺍشته .

ﺩﺭ قانوﻥ کاﺭ ۴۴ ساعت کاﺭ ﺩﺭ هفته ﺍعلاﻡ شدﻩ ﻭ یک ﺭﻭﺯ جمعه هم ﺍسترﺍحت ﻭلی حقوﻕ پرﺩﺍخت میشوﺩ پس :

۴۴ ساعت / ۶ ﺭﻭﺯ کاﺭﯼ = ۷.۳۳ که هماﻥ ۷ ساعت ﻭ بیست ﺩقیقه میشوﺩ .

خوﺏ ﺭﻭﺯ جمعه هم باید حقوﻕ پرﺩﺍخت شوﺩ پس مشخص شد ﺭﻭﺯ کاﺭﯼ ﺍﺯ نﻈر قانوﻥ کاﺭ ۷.۳۳ ﺍست ﻭ ﺍین ﺭﺍ ﺩﺭ ۳۰ ﺭﻭﺯ ضرﺏ کنید عدﺩ ۲۲۰ ساعت ﺩﺭ ماﻩ بدست خوﺍهد ﺁمد که شما حقوﻕ ماهانه فرﺩ ﺭﺍ بر ﺍساﺱ ۳۰ ﺭﻭﺯ یا ۲۲۰ ساعت محاسبه میکنید.

فرمول محاسبه اضافه کاری

ماﺩﻩ ۵۹ – ﺩﺭ شرﺍیط عاﺩی ﺍﺭجاﻉ کاﺭ ﺍضافی به کاﺭگر با شرﺍیط ﺫیل مجاﺯ ﺍست :

 • ﺍلف – موﺍفقت کاﺭگر
 • ﺏ – پرﺩﺍخت ۴۰% ﺍضافه بر مزﺩ هر ساعت کاﺭ عاﺩی.

ﺍضافه کاﺭﯼ = ساعاﺕ ﺍضافه کاﺭﯼ * ۱۴۰ % * ۲۲۰ ساعت / حقوﻕ پایه

فرمول محاسبه تعطیل کاﺭﯼ

ماﺩﻩ ۶۲ – ﺭﻭﺯ جمعه ، ﺭﻭﺯ تعطیل هفتگی کاﺭگرﺍﻥ با ﺍستفاﺩﻩ ﺍﺯ مزﺩ می باشد .
کاﺭگرﺍنی که به هر عنوﺍﻥ به ﺍین ترتیب ﺭﻭﺯهاﻯ جمعه کاﺭ می کنند، ﺩﺭ مقابل عدﻡ ﺍستفاﺩﻩ ﺍﺯ تعطیل ﺭﻭﺯ جمعه ۴۰% ﺍضافه بر مزﺩ ﺩﺭیافت خوﺍهند کرﺩ .

تعطیل کاﺭﯼ = ساعاﺕ تعطیل کاﺭﯼ * ۱۴۰% * ۲۲۰ ساعت / حقوﻕ پایه

فرمول محاسبه شب کاﺭﯼ

ماﺩﻩ ۵۸ – برﺍﯼ هر ساعت کاﺭ ﺩﺭشب تنها به کاﺭگرﺍﻥ ﻏیر نوبتی ۳۵ % ﺍضافه بر مزﺩساعت کاﺭ عاﺩﯼ تعلﻖ می گیرﺩ .

شب کاﺭﯼ = ساعاﺕ شب کاﺭﯼ * ۱۳۵% * ۲۲۰ ساعت / حقوﻕ پایه

فرمول محاسبه نوبت کاﺭﯼ

 1.  کاﺭ نوبت کاﺭﯼ که بین ﺻبﺢ ﻭعصر قرﺍﺭ میگیرﺩ
  حقوﻕ = ساعاﺕ نوبت کاﺭﯼ * ۱۱۰% * ۲۲۰ ساعت / حقوﻕ پایه
 2.  کاﺭ نوبت کاﺭﯼ که بین ﺻبﺢ ﻭعصر ﻭشب قرﺍﺭ گیرﺩ
  حقوﻕ = ساعاﺕ نوبت کاﺭﯼ * ۱۱۵% * ۲۲۰ ساعت / حقوﻕ پایه
 3.  کاﺭ نوبت کاﺭﯼ که ﺻبﺢ ﻭشب یا عصر ﻭشب قرﺍﺭ گیرﺩ
  حقوﻕ = ساعاﺕ نوبت کاﺭﯼ * ۱۲۲ . ۵ % * ۲۲۰ ساعت / حقوﻕ پایه
  ‏( ساعاﺕ شب کاﺭﯼ ﺍﺯ ۲۲ تا ۶ بامدﺍﺩ می باشد ‏)

فرمول محاسبه سنوﺍﺕ

ماﺩﻩ ۲۴ – کاﺭفرما مکلف ﺍست به کاﺭگری که مطابﻖ قرﺍﺭﺩﺍﺩ ، یکساﻝ یا بیشتر برﺍساﺱ ﺁخرین حقوﻕ مبلغی معاﺩﻝ یکماﻩ حقوﻕ به عنوﺍﻥ مزﺍیای پایاﻥ کاﺭ .

سنوﺍﺕ = تعدﺍﺩ ﺭﻭﺯهای کاﺭکرﺩ * ۳۶۵ ﺭﻭﺯ / حقوﻕ پایه

فرمول محاسبه عیدی

عیدی = ﺩﻭ برﺍبر پایه حقوﻕ مشرﻭﻁ به ﺍینکه ﺍﺯ سه برﺍبر حدﺍقل حقوﻕ هماﻥ ساﻝ بیشتر نباشد .

ﺍگر دو برابر پایه حقوق بیشتر ازسه برﺍبر حدﺍقل حقوﻕ هماﻥ ساﻝ بوﺩ = ( ﺭﻭﺯهای کاﺭکرﺩ * ۳۶۵) / (۳ * حدﺍقل پایه حقوﻕ)

در صورتی که در زمینه بیمه تامین اجتماعی یا قانون کار نیاز به مشاوره تلفنی تخصصی دارید از طریق صفحه اصلی سایت بیدبرگ درخواست مشاوره خود را ثبت کنید

[button-blue url=”https://www.bidbarg.com/?cd=&b=WP-12621″ target=”_blank” rel=”nofollow” position=”center”]مشاوره تلفنی تخصصی >>[/button-blue]

بیمه مسوولیت,بیمه مسئولیت, اقتصاد آزاد ,بیمه مسئولیت مجموعه های ورزشی ,صداقت در امانت ,بیمه مسوولیت مدیران مراکز آموزشی

رسولی
 • حداقل ساعت کارکرد یک کارگر در ماه باید ۱۷۶ ساعت باشه یا ۲۲۰ ساعت ؟
  (۵)
Overall
۵
بررسی کاربر
۳.۶۹ (۱۳ رای ها)
در حال ارسال

3 دیدگاه ها

 1. امیر آوریل 12, 2017
 2. علی کاکی ژوئن 26, 2017

ارسال یک پاسخ

در حال ارسال

اسکرول به بالا