ﻓﺮﻣﻮل محاسبه ﺣﻘﻮﻕ ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ ، ﺳﻨﻮﺍﺕ ، عیدی ، اضافه کاری ، ﺷﺐ ﮐﺎﺭﯼ ، ﻧﻮﺑﺖ ﮐﺎﺭﯼ ، ﺗﻌﻄﯿﻞ ﮐﺎﺭﯼ

در صورتیکه در زمینه بیمه تامین اجتماعی یا قانون کار نیاز به مشاوره تلفنی دارید از طریق صفحه اصلی سایت بیدبرگ به آدرس https://www.bidbarg.com درخواست مشاوره خود را ثبت کنید

فرمول محاسبه حقوﻕ ماهیانه ‏( ماﺩﻩ ۳۷ قانوﻥ کاﺭ ‏)

برﺍبر مفاﺩ قانوﻥ مدنی جمهوﺭی ﺍسلامی ، ماﻩ شمسی ۳۰ ﺭﻭﺯ ﺍست، لذﺍ ﺩﺭ قانوﻥ کاﺭ ، مزﺩ ﻭ مزﺍیای متعلقه به کاﺭگر بر مبنای ۳۰ ﺭﻭﺯ محاسبه میگرﺩﺩ . ﺍلبته پرﺩﺍخت مزﺩ ﻭمزﺍیای متعلقه ، ﺩﺭ ماه های ۳۱ ﺭﻭﺯﻩ تقسیم بر ۳۰ شدﻩ ﻭ ﺩﺭ عدﺩ ۳۱ ضرﺏ میگرﺩﺩ ﻭ ﻃبیعتا ﺩﺭ ماه های ۲۹ ﺭﻭﺯﻩ نیز بر عدﺩ ۳۰ تقسیم شدﻩ ﻭ ﺩﺭ ۲۹ ضرﺏ میگرﺩﺩ . یعنی تعیین حقوﻕ ﻭ ﺩستمزﺩ بر مبنای ماﻩ ۳۰ ﺭﻭﺯﻩ ، ﻭ پرﺩﺍخت ﺁﻥ بر مبنای تعدﺍﺩ ﺭﻭﺯهای ماﻩ ﺍنجاﻡ میگرﺩﺩ . به ﺍین معنی که ﻭقتی ﺍﺯ سوی شوﺭﺍی عالی کاﺭ ، حدﺍقل مزﺩ کاﺭگرﺍﻥ ﺍعلاﻡ میگرﺩﺩ ، ﺍین مبلﻎ بر مبنای ماﻩ شمسی ‏( ۳۰ ﺭﻭﺯﻩ ‏) ﺍعلاﻡ شدﻩ ، ﻭلی هنگاﻡ پرﺩﺍخت ﺁﻥ بایستی به تناسب تعدﺍﺩ ﺭﻭﺯهای ماﻩ موﺭﺩ نﻈر محاسبه گرﺩﺩ .

با توجه به ﺍینکه ساعاﺕ کاﺭی ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ۷ ساعت ﻭ ۲۰ ﺩقیقه میباشد پس هر شخص باید ﺩﺭ ماﻩ ۳۰ تا ۷.۳۳ کاﺭ کند که میشوﺩ ۲۲۰ ساعت حاﻻ ﺍگه جمعه ها ﻭ نصف ﺭﻭﺯپنج شنبه ها ﻭ سایر ﺭﻭﺯهای تعطیل ﺭﻭ ﺍﺯﺵ کم کنیم میشوﺩ خالص کاﺭکرﺩ شخص .

مثلا ﻭقتی شخصی ﺩﺭ ماﻩ ۱۸۰ ساعت کاﺭ میکند ﻭ کل حقوﻕ یﻚ ماﻩ ﺭﺍ ﺩﺭیافت میکند ﺩﺭ ﻭﺍقع قسمتی ﺍﺯ حقوﻕ که ﺩﺭیافت میکند بابت ساعاتی ﺍست که شخص فعالیتی ندﺍشته .

ﺩﺭ قانوﻥ کاﺭ ۴۴ ساعت کاﺭ ﺩﺭ هفته ﺍعلاﻡ شدﻩ ﻭ یک ﺭﻭﺯ جمعه هم ﺍسترﺍحت ﻭلی حقوﻕ پرﺩﺍخت میشوﺩ پس :

۴۴ ساعت / ۶ ﺭﻭﺯ کاﺭﯼ = ۷.۳۳ که هماﻥ ۷ ساعت ﻭ بیست ﺩقیقه میشوﺩ .

خوﺏ ﺭﻭﺯ جمعه هم باید حقوﻕ پرﺩﺍخت شوﺩ پس مشخص شد ﺭﻭﺯ کاﺭﯼ ﺍﺯ نﻈر قانوﻥ کاﺭ ۷.۳۳ ﺍست ﻭ ﺍین ﺭﺍ ﺩﺭ ۳۰ ﺭﻭﺯ ضرﺏ کنید عدﺩ ۲۲۰ ساعت ﺩﺭ ماﻩ بدست خوﺍهد ﺁمد که شما حقوﻕ ماهانه فرﺩ ﺭﺍ بر ﺍساﺱ ۳۰ ﺭﻭﺯ یا ۲۲۰ ساعت محاسبه میکنید.

فرمول محاسبه اضافه کاری

ماﺩﻩ ۵۹ – ﺩﺭ شرﺍیط عاﺩی ﺍﺭجاﻉ کاﺭ ﺍضافی به کاﺭگر با شرﺍیط ﺫیل مجاﺯ ﺍست :

 • ﺍلف – موﺍفقت کاﺭگر
 • ﺏ – پرﺩﺍخت ۴۰% ﺍضافه بر مزﺩ هر ساعت کاﺭ عاﺩی.

ﺍضافه کاﺭﯼ = ساعاﺕ ﺍضافه کاﺭﯼ * ۱۴۰ % * ۲۲۰ ساعت / حقوﻕ پایه

فرمول محاسبه تعطیل کاﺭﯼ

ماﺩﻩ ۶۲ – ﺭﻭﺯ جمعه ، ﺭﻭﺯ تعطیل هفتگی کاﺭگرﺍﻥ با ﺍستفاﺩﻩ ﺍﺯ مزﺩ می باشد .
کاﺭگرﺍنی که به هر عنوﺍﻥ به ﺍین ترتیب ﺭﻭﺯهاﻯ جمعه کاﺭ می کنند، ﺩﺭ مقابل عدﻡ ﺍستفاﺩﻩ ﺍﺯ تعطیل ﺭﻭﺯ جمعه ۴۰% ﺍضافه بر مزﺩ ﺩﺭیافت خوﺍهند کرﺩ .

تعطیل کاﺭﯼ = ساعاﺕ تعطیل کاﺭﯼ * ۱۴۰% * ۲۲۰ ساعت / حقوﻕ پایه

فرمول محاسبه شب کاﺭﯼ

ماﺩﻩ ۵۸ – برﺍﯼ هر ساعت کاﺭ ﺩﺭشب تنها به کاﺭگرﺍﻥ ﻏیر نوبتی ۳۵ % ﺍضافه بر مزﺩساعت کاﺭ عاﺩﯼ تعلﻖ می گیرﺩ .

شب کاﺭﯼ = ساعاﺕ شب کاﺭﯼ * ۱۳۵% * ۲۲۰ ساعت / حقوﻕ پایه

فرمول محاسبه نوبت کاﺭﯼ

 1.  کاﺭ نوبت کاﺭﯼ که بین ﺻبﺢ ﻭعصر قرﺍﺭ میگیرﺩ
  حقوﻕ = ساعاﺕ نوبت کاﺭﯼ * ۱۱۰% * ۲۲۰ ساعت / حقوﻕ پایه
 2.  کاﺭ نوبت کاﺭﯼ که بین ﺻبﺢ ﻭعصر ﻭشب قرﺍﺭ گیرﺩ
  حقوﻕ = ساعاﺕ نوبت کاﺭﯼ * ۱۱۵% * ۲۲۰ ساعت / حقوﻕ پایه
 3.  کاﺭ نوبت کاﺭﯼ که ﺻبﺢ ﻭشب یا عصر ﻭشب قرﺍﺭ گیرﺩ
  حقوﻕ = ساعاﺕ نوبت کاﺭﯼ * ۱۲۲ . ۵ % * ۲۲۰ ساعت / حقوﻕ پایه
  ‏( ساعاﺕ شب کاﺭﯼ ﺍﺯ ۲۲ تا ۶ بامدﺍﺩ می باشد ‏)

فرمول محاسبه سنوﺍﺕ

ماﺩﻩ ۲۴ – کاﺭفرما مکلف ﺍست به کاﺭگری که مطابﻖ قرﺍﺭﺩﺍﺩ ، یکساﻝ یا بیشتر برﺍساﺱ ﺁخرین حقوﻕ مبلغی معاﺩﻝ یکماﻩ حقوﻕ به عنوﺍﻥ مزﺍیای پایاﻥ کاﺭ .

سنوﺍﺕ = تعدﺍﺩ ﺭﻭﺯهای کاﺭکرﺩ * ۳۶۵ ﺭﻭﺯ / حقوﻕ پایه

فرمول محاسبه عیدی

عیدی = ﺩﻭ برﺍبر پایه حقوﻕ مشرﻭﻁ به ﺍینکه ﺍﺯ سه برﺍبر حدﺍقل حقوﻕ هماﻥ ساﻝ بیشتر نباشد .

ﺍگر دو برابر پایه حقوق بیشتر ازسه برﺍبر حدﺍقل حقوﻕ هماﻥ ساﻝ بوﺩ = ( ﺭﻭﺯهای کاﺭکرﺩ * ۳۶۵) / (۳ * حدﺍقل پایه حقوﻕ)


در صورتیکه در زمینه بیمه تامین اجتماعی یا قانون کار نیاز به مشاوره تلفنی دارید از طریق صفحه اصلی سایت بیدبرگ به آدرس https://www.bidbarg.com درخواست مشاوره خود را ثبت کنید.

 

 بیمه مسوولیت,بیمه مسئولیت, اقتصاد آزاد ,بیمه مسئولیت مجموعه های ورزشی ,بیمه مسئولیت تابلوهای تبلیغاتی ,بیمه مسئولیت جامع شهرداری ,بیمه مسئولیت آتش سوزی ,بیمه تمام خطر پیمانکاران ,بیمه مسئولیت رایانه ,بیمه مسئولیت شکارچیان و محیط بانان , قانون کار,بیمه مسئولیت عمومی ,بیمه مسئولیت حرفه ای پیراپزشکان ,بیمه مسئولیت مدنی نگهداری آسانسور ,بیمه مسئولیت حرفه ای مدیران و ناجیان استخر ,بیمه مسئولیت فنی بیمارستان ,بیمه مسئولیت مدنی تور ,بیمه مسئولیت حرفه ای پارکینگ ,بیمه مسئولیت حرفه ای نمایندگان بیمه ,بیمه مسئولیت حرفه ای دلالان رسمی ,بیمه مسئولیت حرفه ای مهندسی ,بیمه مسئولیت حرفه ای پزشکان ,بیمه مسئولیت حرفه ای ,بیمه مسئولیت مستاجر در مقابل موجر ,بیمه مسئولیت مدیران اردوها ,بیمه مسئولیت حرفه ای شهربازی ,بیمه مسئولیت قراردادی ,بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان ,بیمه مسئولیت تعمیرگاه های مجاز خودرو ,بیمه مسئولیت ناشی از تولید ,بیمه مسئولیت تولید کنندگان کالا ,بیمه مسئولیت حرفه ای مراقبین در منزل ,بیمه مسئولیت حرفه ای سردفتران و دفتریاران ,بیمه مسئولیت حرفه ای وکلای دادگستری ,بیمه مسئولیت حرفه ای تعمیر کاران ,بیمه مسئولیت نگهبانان مسلح بانک ها ,بیمه مسئولیت حرفه ای مدیران رستوران ها ,بیمه مسئولیت مدیر سینما ,بیمه مسئولیت مهدکودک ,بیمه مسئولیت حرفه ای هتل داری ,بیمه طرح های خاص ,بیمه اعتباری فروش اقساطی ,بیمه اعتباری صداقت در امانت ,بیمه مسئولیت مدیران مراکز آموزشی ,بیمه مسوولیت مجموعه های ورزشی ,بیمه مسوولیت تابلوهای تبلیغاتی ,بیمه مسوولیت جامع شهرداری ,بیمه مسوولیت آتش سوزی ,بیمه تمام خطر پیمانکاران ,بیمه مسوولیت رایانه ,بیمه مسوولیت شکارچیان و محیط بانان ,بیمه عملیات ساختمانی ,بیمه مسوولیت حیوانات خانگی ,بیمه مسوولیت عمومی ,بیمه مسوولیت حرفه ای پیراپزشکان ,بیمه مسوولیت مدنی نگهداری آسانسور ,بیمه مسوولیت حرفه ای مدیران و ناجیان استخر ,بیمه مسوولیت فنی بیمارستان ,بیمه مسوولیت مدنی تور ,بیمه مسوولیت حرفه ای پارکینگ ,بیمه مسوولیت حرفه ای نمایندگان بیمه ,بیمه مسوولیت حرفه ای دلالان رسمی ,بیمه مسوولیت حرفه ای مهندسی ,بیمه مسوولیت حرفه ای پزشکان ,بیمه مسوولیت حرفه ای ,بیمه مسوولیت مستاجر در مقابل موجر ,بیمه مسوولیت مدیران اردوها ,بیمه مسوولیت حرفه ای شهربازی ,بیمه مسوولیت قراردادی ,بیمه مسوولیت کارفرما در قبال کارکنان ,بیمه مسوولیت تعمیرگاه های مجاز خودرو ,بیمه مسوولیت ناشی از تولید ,بیمه مسوولیت تولید کنندگان کالا ,بیمه مسوولیت حرفه ای مراقبین در منزل ,بیمه مسوولیت حرفه ای سردفتران و دفتریاران ,بیمه مسوولیت حرفه ای وکلای دادگستری ,بیمه مسوولیت حرفه ای تعمیر کاران ,بیمه مسوولیت نگهبانان مسلح بانک ها ,بیمه مسوولیت حرفه ای مدیران رستوران ها ,بیمه مسوولیت مدیر سینما ,بیمه مسوولیت مهدکودک ,بیمه مسوولیت حرفه ای هتل داری ,بیمه طرح های خاص ,بیمه اعتباری فروش اقساطی ,بیمه اعتباری صداقت در امانت ,بیمه مسوولیت مدیران مراکز آموزشی

 

رسولی
 • حداقل ساعت کارکرد یک کارگر در ماه باید ۱۷۶ ساعت باشه یا ۲۲۰ ساعت ؟
۵.۰
Sending
User Rating ۴ (۱۰ votes)

۳ Comments

 1. امیر فروردین ۲۳, ۱۳۹۶
 2. علی کاکی تیر ۵, ۱۳۹۶

ارسال پاسخ

Sending