انتقال سوابق بیمه به تامین اجتماعی از سایر صندوق های بازنشستگی

چگونگی انتقال سوابق بیمه به تامین اجتماعی از سایر صندوق های بازنشستگی

قوانین مرتبط :

 • بند ۱ قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی مصوب ۶۵/۳/۲۷ مجلس شورای اسلامی .
 • بند ۲ قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاه های دولتی مصوب ۶۶/۱۰/۲۷ مجلس شورای اسلامی .
 • بند ۳ تغییر صندوق بازنشستگی در اجرای ماده “۴۲” قانون برنامه سوم توسعه ( تنفیذی در ماده “۱۰۳” و بند “ب” ماده ” ۲۸″ قوانین برنامه های چهارم و پنجم توسعه )

مشمولین قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی مصوب ۶۵/۳/۲۷ مجلس شورای اسلامی :

بند ۴ کلیه افرادی که به واسطه یکی از حاﻻت استعفاء، اخراج، انفصال دائم ، بازخرید خدمت ( به استثناء بازخرید شده های قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاه های دولتی که تاریخ اجرای احکام صادره بعد از تاریخ ﻻزم اﻻجراء شدن قانون مزبور« ۶۶/۱۲/۱۴» باشد)، رابطه استخدامی آنان با موسسه محل خدمت یا صندوق متبوع قطع گردیده یا می گردد و متعاقبا به نحوی از انحاء مشمول مقررات قانون تامین اجتماعی قرار گرفته اند .

بند ۵ اشخاصی که طبق ضوابط قانونی به سبب انتقال، تغییر ساختار سازمانی و یا تغییر وضع استخدامی مشترک صندوق تامین اجتماعی شده یا بشوند.

تذکر: افرادی که حکم انفصال و یا اخراج آنها به سبب منع قانونی استخدام اولیه صورت گرفته باشد ، اساسا نقل و انتقال کسور بازنشستگی ایام خدمت آنان موضوعیت نخواهد داشت.

نحوه اقدام و مدارک مورد نیاز برای انتقال سوابق بیمه به تامین اجتماعی از سایر صندوق های بازنشستگی :

بند ۶ اخذ درخواست انتقال کسور از متقاضی طبق ” فرم پیوست شماره ” ۱ و ثبت آن در دفتر شعبه به انضمام تصویر حکم قطع رابطه استخدامی یا حکم تغییر نظام بیمه ای مشروط به بیمه پردازی در زمان ارائه تقاضا. تذکر: نظر به اینکه آگاهی متقاضیان از ضوابط قانونی مورد عمل یک ضرورت تلقی می گردد ، به این جهت “در ﻇهر فرم پیوست شماره “۱ اطلاعات مربوطه درج گردیده است، بنابراین تاکید می گردد کلیه واحدها مکلفند صرفا از فرمهای مربوطه استفاده نموده و بدون هماهنگی با اداره کل امور فنی بیمه شدگان از هرگونه تغییر در مفاد آن به صورت جزیی یا کلی خودداری نمایند.

بند ۷ درصورت آگاهی بیمه شده از مقررات قانونی مربوطه و تمایل به امر انتقال کسور،شعبه می بایست مطابق “فرم پیوست شماره “۱/۱ با متقاضی قرارداد منعقد نماید.

بند ۸ مکاتبه شعبه با موسسه یا صندوق ذیربط قبلی متقاضی جهت اخذ مدارک مرتبط با انتقال کسور طبق ” فرم پیوست شماره ” ۲ شامل :

 • الف – اولین حکم استخدامی که مستخدم به موجب آن مشمول مقررات صندوق بازنشستگی ذیربط قرار گرفته به انضمام حکم قطع رابطه استخدامی یا تغییر نظام بیمهای وی دریکی از حاﻻت ذکر شده در بندهای “۴” و ) “۵” حسب مورد ) و گواهی رسمی موسسه دولتی محل اشتغال مبنی بر اینکه مستخدم ، کسور بازنشستگی ایام خدمت خود را جزئا یا کلا دریافت ننموده است .
 • ب– گواهی دستگاه محل خدمت قبلی متقاضی مبنی بر اعلام تاریخ شروع و پایان مدت پرداخت کسور بازنشستگی به همراه میزان آن با درج ایام مرخصی بدون حقوق ، غیبت ، ایام انفصال موقت و…

تذکر : به منظور جلوگیری از مکاتبات زائد، شعب می بایست مدارک موضوع قسمت های” الف”، “ب” و “ج” بند “٨” را در مورد مشمولین سابق صندوق بازنشستگی کشوری تا فراهم شدن بستر ﻻزم در این خصوص و هماهنگی با صندوق مزبور از موسسات محل اشتغال اولیه متقاضی و در مورد مشمولین سابق سایر صندوقهای بازنشستگی رأسا از سازمان یا صندوق بیمه و بازنشستگی مربوطه استعلام نمایند. اضافه می گردد در مورد متقاضیان انتقال حق بیمه از صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر به صندوق تامین اجتماعی نیازی به اخذ حکم قطع رابطه استخدامی نبوده و مدارک مرتبط شامل، انعقاد قرارداد اولیه، تمدید قرارداد و فهرست حق بیمه های پرداختی دوره مربوطه با درج درآمد مقطوع ممکن می باشد.

 • بند ۹ صحت و سقم مدارک مربوط به انتقال کسور بازنشستگی و انطباق آن با ضوابط و مقررات قانونی مورد عمل می بایست توسط مسئول امور فنی بیمه شدگان شعبه احراز گردد .
 • بند ۱۰ درباره بیمه شدگانی که انتقال کسور بازنشستگی آنان از سوی اداره کل استان یا شعبه ذیربط حسب وﻇایف تعیین شده بلامانع تشخیص داده می شود، واحد اجرایی مربوط میبایستسریعا اطلاعات موردنظر را طبق ” فرم پیوست شماره ” ۳ به صندوق بازنشستگی ذیربط منعکس تا صندوق مربوطه، حسب قانون موردنظر نسبت به انتقال کسور بازنشستگی متقاضی اقدام نماید.
 • بند ۱۱ متعاقب واریز کسور بازنشستگی یا حق بیمه از سوی صندوق قبلی به حساب صندوق تامین اجتماعی، واحد امور فنی بیمه شدگان شعبه ذیربط مکلف است در اسرع وقت ( حداکثر یک هفته ) میزان مابه التفاوت متعلقه را مطابق بندهای “۱۲” ، “۱۳”و “۱۴” محاسبه و طبق ” فرم پیوست شماره ” ۴ با هماهنگی واحد امور اداری به بیمه شده ابلاغ تا متقاضی نسبت به پرداخت مابه التفاوت به طور یکجا یا اقساط اقدام نماید.

اضافه میگردد نسخ های از فرم ابلاغی می بایست بعد از ثبت تاریخ ابلاغ در سیستم مکانیزه مربوط در پرونده فنی بیمه شده بایگانی شود.

نحوه محاسبه مابه التفاوت ناشی از انتقال کسوربازنشستگی :

نحوه محاسبه مابه التفاوت متعلقه ناشی از انتقال کسور بازنشستگی یا حق بیمه مشمولین قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی در اجرای ضوابط مقرر در تبصره های الحاقی به آئین نامه اصلاحی تبصره “٣”ماده واحده قانون مذکور مصوب ۷۷/۸/۳ هیات وزیران به شرح زیر خواهد بود .

بند ۱۲ در مورد بیمه شدگانی که رابطه استخدامی آنان با دستگاه محل خدمت قبلی به سبب استعفاء ، بازخرید خدمت(به جز قانون نحوه تعدیل)، اخراج و انفصال دائم قطع شده است، میزان مابه التفاوت مطابق روش زیر محاسبه و تماما از بیمه شده وصول میگردد.

میزان وجوه منتقله ازمدت سابقهآخرین حقوق و مزایای مبنای برداشت کسور
خدمت که بابت(روزانه)درمحل خدمت قبلی یا حقوق و مزایای% ۱۸= مابه التفاوت متعلقه
صندوق قبلی
آن کسور منتقلمبنای کسر حق بیمه (روزانه) زمان تقاضا در
شده (به روز)محل خدمت جدید ( هرکدام بیشتر باشد )
  • بند ۱۳ درمورد آن دسته از بیمه شدگان متقاضی انتقال کسور که به سبب انتقال یا تغییر ساختار سازمانی مشمول قانون تامین اجتماعی شده یا میشوند، میزان مابه التفاوت متعلقه مزبور می بایست طبق” فرمهای پیوست شماره “۴” و ” ” ۴/۱ به ترتیب به نسبت ۷۱۸ از بیمه شده و ۱۸۱۱ از کارفرمایسابق متقاضی وصول گردد.
  • بند ۱۴ برای آن دسته از بیمه شدگان که درخواست انتقال کسور خود را قبل از تاریخ تصویب آئین نامه قانون مربوطه مصوب ۷۷/۸/۳ هیات وزیران به شعب ارائه نموده اند لیکن به هر نحو تشریفات قانونی مزبور اتمام نیافته است، به منظور تطبیق با مقررات مورد عمل ضروریست حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه زمان
  • تقاضای انتقال کسور مشروط براینکه از حداقل دستمزد سال تصویب آئین نامه مورد نظر سال  ۷۷ کمتر نباشد مبنای اقدام و محاسبه مابه التفاوت متعلقه این قبیل متقاضیان با رعایت نرخ مربوطه ( % ۱۸ و سایر ضوابط) قرار گیرد.
 • بند ۱۵ دستمزد مبنای محاسبه مابه التفاوت برای بیمه شدگانی که درحالت دریافت مقرری بیمه بیکاری یا غرامت دستمزد قرار دارند به شرح ذیل می باشد:
 • آخرین حقوق و مزایای مبنای کسر حق بیمه زمان اشتغال قبل از دریافت غرامت دستمزد و یا دریافت مقرری بیمه بیکاری پس از اعمال افزایش های مربوط به سطوح مزدی هر سال که توسط شورایعالی کار تعیین شده است ( تا زمان تقاضا ) یا حداقل دستمزد مشمول کسر حق بیمه زمان تقاضا ( هرکدام که بیشتر باشد) به عنوان دستمزد جدید تلقی و با آخرین حقوق و مزایای مبنای برداشت کسور در صندوق قبلی مقایسه و هرکدام بیشتر باشد به عنوان دستمزد مبنای محاسبه مابه التفاوت محسوب خواهد شد .
 • بند ۱۶ دستمزد مبنای محاسبه مابه التفاوت در مورد بیمه شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد وادامه بیمه به طور اختیاری و همچنین سایر بیمه شدگان مشمول که به نحوی از انحاء حق بیمه به صندوق تامین اجتماعی می پردازند، براساس دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه زمان تقاضا یا آخرین حقوق و مزایای مبنای برداشت کسور در صندوق قبلی (هر کدام که بیشتر باشد) تعیین خواهد شد.
 • بند ۱۷ حق بیمه یا کسور بازنشستگی و مابه التفاوت متعلقه به شخص که طبق ماده” “۶ آئین نامه اجرائی قانون مورد اشاره از یک صندوق به صندوق دیگرمنتقل شده است، درصورتی که محل خدمت شخص مجدداً تغییر نموده یا بنماید یا طبق ضوابط قانونی مشترک صندوق دیگری شده یا بشود،عینا به صندوق جدید منتقل می گردد و ازبابت انتقال مجدد این گونه سوابق مابه التفاوتی وصول نخواهد شد.

تذکر : چنانچه صندوقهای اول و سوم بیمه شده متقاضی انتقال کسور بازنشستگی، صندوق تامین اجتماعی باشد (با توجه به بخشنامه شماره ۱۰/۴۷ سازمان امور اداری و استخدامی وقت و فرم ضمیمه آن که حاوی اطلاعات مربوط به ابتدا و انتهای سابقه خدمت دولتی و غیر رسمی به همراه میزان پرداخت حق بیمه آن دسته از مستخدمینی است که قبل از تاریخ تصویب قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی “۶۵/۳/۲۷” تبدیل وضع استخدامی یافته و مشمول مقررات صندوق کشوری شده اند)صرفا برای آن مدت از سوابق دولتی و غیر رسمی مورد نظر که حق بیمه مربوطه پرداخت نگردیده است، اخذ مابه التفاوت الزامی می باشد و پرداخت مابه التفاوت بابت ایام مشمول قانون تامین اجتماعی موضوعیت نخواهد داشت .

نحوه پرداخت مابه التفاوت و مهلت آن برای مشمولین قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی :

 • بند ۱۸ پرداخت به طور یکجا
  پس از ابلاغ قانونی مبلﻎ مابه التفاوت، بیمه شده می بایست حداکثر ﻇرف سه ماه نسبت به پرداخت مابه التفاوت به صورت یکجا اقدام نماید.
 • بند ۱۹ پرداخت به طور اقساط
  بیمه شده می تواند در مهلت مقرر قانونی ( حداکثر ۳ ماه پس از ابلاغ ) نسبت به ارائه درخواست تقسیط اقدام نماید که در این صورت به محض درخواست تقسیط بدهی توسط بیمه شده ، طبق ” فرم پیوست شماره” ۵ ، شعبه باید با توجه به کل مبلغ مابه التفاوت، میزان حقوق و مزایای شخص و سایر ملاحظات در خصوص تعداد اقساط با متقاضی توافق نموده و سپس اعلامیه تقسیط بدهی را به ترتیبی که بیانگر موارد زیر باشد، طبق “فرم پیوست شماره ۶ “به متقاضی ابلاغ نماید .

اقساط مابه التفاوت متعلقه بابت سهم بیمه شده به صورت ماهانه بوده و سهم کارفرمای سابق قابل تقسیط نمی باشد.

مهلت پرداخت قسط اول حداکثر به مدت یک ماه از تاریخ ارائه تقاضای تقسیط به شعبه می باشد که می بایست اعلامیه تقسیط مابه التفاوت بلافاصله توسط واحد امور فنی بیمه شدگان به متقاضی تسلیم گردد.

حداکثر مهلت پرداخت اقساط دوم و به بعد هر کدام به ترتیب یک ماه پس از پایان مهلت قسط ماه قبل خواهد بود .

تعداد اقساط معادل عدد سنوات (به سال ) خدمت مورد محاسبه می باشد که طبق توافق شعبه و شخص تعیین می گردد . حداکثر مدت پرداخت میزان اقساط با توجه به کل مبلﻎ مابه التفاوت و میزان حقوق و مزایای شخص در مواردی که مبلﻎ هر قسط از %۲۵ دستمزد مشمول کسر حق بیمه متقاضی در زمان محاسبه بیشتر باشد، امکان تقسیط تا “۳۰” قسط با موافقت مشترک مسئول امور فنی بیمه شدگان و رئیس واحد اجرایی ذیربط میسر خواهد بود.

در صورتی که در زمینه انتقال سوابق بیمه و بازنشستگی نیاز به مشاوره تلفنی تخصصی دارید از طریق صفحه اصلی سایت بیدبرگ درخواست مشاوره خود را ثبت کنید

[button-green url=”https://www.bidbarg.com/?cd=&b=%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C” target=”_blank” rel=”nofollow” position=”center”]دریافت مشاوره تلفنی[/button-green]

بند ۲۰ مشمولین قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاه های دولتی مصوب ۶۶/۱۰/۲۷ مجلس شورای اسلامی :

مستخدمینی که به استناد قانون اصلاح تبصره یک ماده “۷۴” قانون استخدام کشوری و الحاق سه تبصره به آن مصوب ۶۵/۳/۲۷ بازخرید شده اند، میتوانند تقاضای انتقال کسور بازنشستگی خود را به شعب ذیربط صندوق تامین اجتماعی بنمایند .

نحوه اقدام و مدارک ﻻزم :

بند ۲۱ اخذ درخواست انتقال کسور از متقاضی طبق” فرم پیوست شماره” ۱ و ثبت در دفتر شعبه به انضمام تصویر حکم بازخریدی مربوطه با ملحوظ داشتن مفاد تذکر ذیل بند “۶” الزامی خواهد بود.

بند ۲۲ در صورت آگاهی متقاضی از مقررات قانونی مربوطه و تمایل به امر انتقال کسور، شعبه می بایست مطابق ” فرم پیوست شماره ” ۱/۱ با وی قرار داد منعقد نماید.

بند ۲۳ مکاتبه شعبه با موسسه یا صندوق ذیربط قبلی متقاضی جهت اخذ اطلاعات و مدارک مرتبط با انتقال کسور طبق ” فرم پیوست شماره ” ۲ شامل:

 • الف : گواهی رسمی موسسه دولتی محل اشتغال مبنی بر اینکه مستخدم کسور بازنشستگی خود را به طور کلی یا جزئی دریافت ننموده است .
 • ب : گواهی دستگاه محل خدمت قبلی متقاضی مبنی بر اعلام تاریخ شروع و پایان مدت پرداخت کسور بازنشستگی به همراه میزان آن با درج ایام مرخصی بدون حقوق ، غیبت ، ایام انفصال موقت و…
 • ج : اولین حکم استخدامی که مستخدم به موجب آن مشمول مقررات صندوق بازنشستگی ذیربط قرار گرفته به انضمام حکم بازخریدی یا گواهی موسسه شامل مستند بازخریدی که براساس قانون اصلاح تبصره یک ماده ” ۷۴ ” قانون استخدام کشوری و تبصره های الحاقی آن مصوب ۶۵/۳/۲۷ صادر شده باشد .

بند ۲۴ بررسی صحت و سقم مدارک مرتبط با انتقال کسور و انطباق آن با ضوابط و مقررات قانونی مورد عمل به عهده مسئول امور فنی بیمه شدگان شعبه خواهد بود.

بند ۲۵ افرادی که در بدو استخدام در دستگاه های دولتی مشمول مقررات قانون تامین اجتماعی بوده و سپس به نحوی از انحاء منجمله به سبب استخدام آزمایشی از شمول مقررات قانون مذکور خارج و پس از خدمت رسمی و پرداخت کسور بازنشستگی نزد صندوق کشوری از دستگاه دولتی متبوع خود بازخرید می گردند و متعاقبا تقاضای انتقال کسور خود را در اجرای ماده یک قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاه های دولتی مصوب ۱۳۶۶/۱۰/۲۷ مجلس شورای اسلامی به شعب ذیربط تامین اجتماعی ارائه میدهند، در صورتی که حق بیمه های قبلی آنان (دوره خدمت غیر رسمی) به صندوق بازنشستگی کشوری منتقل نگردیده باشد با توجه به هماهنگی به عمل آمده با اداره کل درآمد و هزینه صندوق اخیرالذکر و به منظور جلوگیری از مکاتبات و تسهیل در امر انتقال مقرر گردید صرفا کسور بازنشستگی سهم مستخدم ایام خدمت مشمول مقررات قانون استخدام کشوری ( قانون مدیریت خدمات کشوری، دوره خدمت رسمی ) از سوی صندوق بازنشستگی کشوری به صندوق تامین اجتماعی منتقل گردد و بر همین اساس حق بیمه های مدت موردنظر نزد صندوق تامین اجتماعی محفوظ و معتبر خواهد بود.ضمنا در مواردی که حق بیمه های ایام خدمت مشمول قانون تامین اجتماعی (دوره خدمت غیررسمی) قبلا و پس از بازخرید خدمت به صندوق کشوری منتقل گردیده باشد نیز می بایست به هنگام انتقال کسور بازنشستگی ایام خدمت رسمی، وجوه حق بیمه های مورد نظر متقاضیان موصوف عینا به همراه مابه التفاوت متعلقه (چنانچه اخذ گردیده باشد) به صندوق تامین اجتماعی انتقال یابد تا سوابق پرداخت حق بیمه دوره مورد نظر ملاک پذیرش صندوق تامین اجتماعی قرار گیرد.

بند ۲۶ در باره بیمه شدگانی که انتقال کسور بازنشستگی آنان از اداره کل استان یا شعبه ذیربط حسب وﻇایف تعیین شده بلامانع تشخیص داده می شود واحد اجرایی مربوط ، میبایست سریعا اطلاعات مورد نظر را طبق ” فرم پیوست شماره” ۳ به صندوق بازنشستگی ذیربط منعکس تا صندوق مزبور، حسب قانون مورد عمل نسبت به انتقال کسور بازنشستگی متقاضی اقدام نماید.

بند ۲۷ متعاقب واریز کسور بازنشستگی یا حق بیمه از صندوق قبلی به حساب صندوق تامین اجتماعی ، واحد امور فنی بیمه شدگان شعبه مکلف است در اسرع وقت ( حداکثر یک هفته ) میزان مابه التفاوت متعلقه را مطابق بندهای ۲۸″ و “۲۹” محاسبه و طبق ” فرم پیوست شماره ” ۷ با هماهنگی واحد امور اداری به متقاضی ابلاغ تا نسبت به پرداخت مابه التفاوت به طور یکجا ( حداکثر یک ماه پس از ابلاغ) اقدام نماید.

اضافه میگردد نسخهای از فرم ابلاغی می بایست بعد از ثبت تاریخ ابلاغ در سیستم مکانیزه مربوط در پرونده فنی بیمه شده بایگانی شود.

نحوه محاسبه مابه التفاوت :

بند ۲۸ مابه التفاوت مذکور برای این قبیل مشمولین، به استناد ماده یک اصلاحی آئین نامه اجرائی قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاه های دولتی موضوع تصویب نامه شماره /۵۲۱۶۶ت ۱۵۶۴۹ ه مورخ ۷۷/۸/۱۱

هیات وزیران ، طبق روش زیر محاسبه و تماما از متقاضی وصول می گردد.

میزان کسور منتقله ازمدت سابقهآخرین حقوق و مزایای مبنای برداشت کسور
خدمت که بابتبازنشستگی (روزانه)درصندوق قبلی یا حداقل
صندوق قبلی%۱۵=مابه التفاوت
آن کسور منتقلدستمزد ( روزانه ) کارگر عادی در زمان
شده (به روز)پرداخت مابه التفاوت ( هرکدام بیشتر باشد )

بند ۲۹ برای آن دسته از متقاضیان که درخواست انتقال کسور خود را قبل از تاریخ تصویب آئین نامه اصلاحی قانون مربوطه ( ( ۷۹/۲/۲۸ به شعب ارائه نموده اند، لیکن به هر نحو تشریفات قانونی مزبور اتمام نیافته است، به منظور تطبیق با مقررات مورد عمل ضروریست آخرین حقوق و مزایای مبنای برداشت کسور در صندوق قبلی یا حداقل دستمزد مقطع تصویب آئین نامه مربوطه  سال ۷۹ هرکدام بیشتر باشد، مبنای اقدام در محاسبه مابه التفاوت متعلقه این قبیل افراد با رعایت نرخ مربوطه % ۱۵ و سایر ضوابط قرار گیرد.

بند ۳۰ مشمولین تغییر صندوق بازنشستگی در اجرای ماده ۴۲ قانون برنامه سوم توسعه ( تنفیذی در ماده “۱۰۳” و بند “ب” ماده” “۲۸ قوانین برنامه های چهارم و پنجم توسعه )

به استناد بند “ب” ماده “۲۸” قانون برنامه پنجم توسعه چنین مقرر گردیده ” کلیه بیمه شدگان به استثناء کادر نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات می توانند با رعایت اصول و الزامات محاسبات بیمه ای نسبت به تغییر صندوق بیمه ای خود به سایر صندوق ها ازجمله صندوقهای موضوع بند “الف” این ماده اقدام نمایند. ضوابط تغییر صندوق و نقل و انتقال حق بیمه و سوابق بیمه ای بین صندوقهای موضوع این بند در آئین نامه مربوطه تعیین می گردد.”

لذا تا تصویب ضوابط مورد اشاره در ماده قانونی مذکور ، واحدهای اجرایی کماکان مطابق ضوابط قبلی در ارتباط با تغییر صندوق بازنشستگی متقاضیان اقدام نمایند.

بند ۳۱ بر اساس مراتب مندرج در بند فوق، کلیه شاغلین مشترک هریک از صندوق های بازنشستگی ( به استثناء کادر نیروهای مسلح و کارکنان وزارت اطلاعات ) میتوانند نسبت به تغییر صندوق بیمه و بازنشستگی خود اقدام نمایند . بنابراین با توجه به اینکه تغییر صندوق بیمه ای با تقاضای کتبی بیمه شده به صندوق بیمه ای جدید و انتخاب وی امکانپذیر می باشد، لذا پس از انتقال کسور بازنشستگی مورد نظر از صندوق قبلی به حساب صندوق تامین اجتماعی، انصراف از آن موضوعیت نخواهد داشت .

در صورتی که در زمینه انتقال سوابق بیمه و بازنشستگی نیاز به مشاوره تلفنی تخصصی دارید از طریق صفحه اصلی سایت بیدبرگ درخواست مشاوره خود را ثبت کنید

[button-green url=”https://www.bidbarg.com/?cd=&b=%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C” target=”_blank” rel=”nofollow” position=”center”]دریافت مشاوره تلفنی[/button-green]

نحوه اقدام :

 • بند ۳۲ هریک از اعضاء صندوقهای بیمهای که تمایل به عضویت در صندوق تامین اجتماعی را دارند، میتوانند درخواست کتبی خود را مطابق ” فرم پیوست شماره ” ۱ به انضمام آخرین حکم استخدامی به شعب های که محل خدمت متقاضی در حوزه عمل آن قرار دارد ارائه نمایند.
 • بند ۳۳ به استناد تبصره ماده “۲”ضوابط نقل و انتقال حق بیمه و کسورات بیمهای بین صندوقهای بیمه مصوب ۸۰/۳/۲۷ هیات وزیران، بیمه شدگان جدید استخدام نیز میتوانند قبل از صدور حکم استخدام رسمی نسبت به انتخاب صندوق بیمه خود اقدام نمایند. بنابراین چنانچه موسسه محل خدمت آنان بر اساس درخواست این قبیل مستخدمین در هنگام صدور حکم تبدیل وضع استخدامی و شرح حکم مربوطه، صندوق تامین اجتماعی به عنوان صندوق مورد انتخاب آنان تعیین گردیده باشد در این صورت با توجه به تصمیمات متخذه، تاریخ اجرای احکام مزبور ( که میبایست پس از ثبت در سیستم مکانیزه مربوط در پرونده فنی ضبط گردد) به منزله تاریخ درخواست تغییر صندوق بازنشستگی آنان تلقی خواهد شد.
 • بند ۳۴ واحدهای امور فنی بیمه شدگان موﻇفند پس از تبیین ضوابط قانونی به متقاضی مبنیبر نحوه تغییر صندوق بازنشستگی و همچنین تشریح مفاد تذکر ذیل بند “۶” و در صورت تمایل فرد، می بایست مطابق “فرم پیوست شماره “۱/۱ با متقاضی قرارداد تنظیم و بلافاصله طبق “فرم پیوست شماره ” ۸ تصویر درخواست متقاضی را به صندوق بازنشستگی ذیربط ارسال و درخواست نمایند تا نسبت به انتقال کسور بازنشستگی وی اقدام ﻻزم را بعمل آورند.

ضمنا طی رونوشت نامه مذکور تاریخ شمول مقررات قانون تامین اجتماعی ( که اولین روز ماه بعد از تاریخ ثبت تقاضا در دفتر شعبه خواهد بود ) و شماره نامنویسی را به موسسه محل خدمت متقاضی اعلام نموده و درخواست نمایند با توجه به آئین نامه طرز تنظیم صورت مزد و حقوق صندوق تامین اجتماعی ( مصوب ۵۴/۱۲/۱۹ شورای عالی تامین اجتماعی )، نسبت به ارسال لیست حق بیمه متقاضی طبق ماده ۳۹ قانون تامین اجتماعی اقدام ﻻزم را بعمل آورند.

تذکر : هرگونه تاخیر در ارسال لیست و پرداخت حق بیمه ازسوی کارفرمایان مزبور، مشمول قانون دریافت جرائم نقدی از کارفرمایان کارگاه های مشمول قانون تامین اجتماعی که ﻇرف مهلت مقرر نسبت به ارسال صورت مزد و حقوق بیمه شدگان و حق بیمه مربوطه اقدام نمی نمایند، خواهد بود .

 • بند ۳۵ صندوق بازنشستگی قبلی می بایست تا تصویب ضوابط جدید ، به استناد مواد “۳” و” “۴ ضوابط اجرائی مذکور، ﻇرف مدت “۳” ماه از تاریخ تقاضای صندوق تامین اجتماعی وجوه قابل انتقال را به حساب مربوط منتقل نماید. بدیهی است پیگیری این امر از سوی شعب ذیربط تامین اجتماعی و بیمه شده به منظور تسریع در روند انتقال سوابق و رعایت مهلت های قانونی آن مورد تاکید می باشد.
 • بند ۳۶ متعاقب واریز کسور بازنشستگی به حساب شعبه، واحد امور فنی بیمه شدگان مکلف است در اسرع وقت ( حداکثر یک هفته ) مابه التفاوت متعلقه را محاسبه وبا صدور برگ پرداخت مابه التفاوت که به نام بیمه شده صادر خواهد شد طبق” فرم پیوست شماره ” ۹ و با هماهنگی واحد امور اداری به بیمه شده ابلاغ تا نسبت به پرداخت مابه التفاوت به طور یکجا یا اقساط اقدام نماید .

اضافه می گردد نسخه ای از فرم ابلاغی می بایست پس از ثبت تاریخ ابلاغ در سیستم مکانیزه مربوط در پرونده فنی بیمه شده بایگانی شود.

نحوه محاسبه مابه التفاوت :

بند ۳۷ مبلﻎ مابه التفاوت متعلقه به استناد ماده””۴ ضوابط اجرایی مزبور مصوب ۸۰/۳/۲۷ هیات وزیران، طبق روش زیر محاسبه و تماما از بیمه شده وصول می گردد

میزان وجوهمدت سابقه خدمت کهآخرین حقوق و مزایای مبنای برداشت کسور بازنشستگی (روزانه)
در صندوق قبلی یا اولین حقوق و مزایای مبنای کسر حق بیمه%۲۱مابه التفاوت
منتقلهبابت آن کسور منتقل=
( ازصندوق قبلی)شده است ( به روز)(روزانه) در صندوق تامین اجتماعی ( هر کدام بیشتر باشد)

نحوه تقسیط :

 • بند ۳۸ به استناد ماده “۵” اصلاحی ضوابط اجرایی قانون مزبور” مبلﻎ مابه التفاوت قابل پرداخت به صندوق بیمه جدید توسط بیمه شده به اقساط ماهانه و حداکثر معادل ماه های خدمت مورد نظر از تاریخ اعلام صندوق بیمه جدید به آن صندوق خواهد بود ” بنابراین شعب می بایست با توجه به کل مبلﻎ مابه التفاوت، میزان حقوق و مزایای شخص و سایر ملاحظات طبق ” فرم پیوست شماره ” ۵ در خصوص تعداد اقساط با متقاضی توافق نموده و سپس اعلامیه تقسیط بدهی را طبق ” فرم پیوست شماره “۶ به وی اعلام نماید ضمنا. اقساط ماهانه بوده و مهلت هریک از اقساط از تاریخ ارائه درخواست تقسیط حداکثر به مدت یک ماه خواهد بود.
 • بند ۳۹ آن عده از پرسنل غیررسمی دولت که مشمول قانون تامین اجتماعی قرار دارند به محض تغییر وضع استخدامی از غیررسمی به کارمند رسمی یا ثابت، صندوق آنان تغییر خواهد یافت ، چنانچه به محض تغییر وضع استخدامی در اجرای ماده یاد شده درخواست ادامه شمول قانون تامین اجتماعی را بنمایند به لحاظ اینکه بین پرداخت حق بیمه و شمول مجدد قانون تامین اجتماعی برآنان فاصله ای بوجود نیامده است از این بابت نقل و انتقال حق بیمه مطرح نخواهد بود . بنابراین موسسات محل خدمت ، می بایست کماکان نسبت به پرداخت حق بیمه طبق قانون تامین اجتماعی اقدام نمایند.
 • بند ۴۰ آن عده از پرسنل غیر رسمی دولت که تغییر وضع استخدامی یافته یا می یابند و به تبع آن از شمول قانون تامین اجتماعی خارج میگردند،( حق بیمه آنان طبق قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی مصوب ۶۵/۳/۲۷ قابل انتقال است ) چنانچه این قبیل افراد بعد از تغییر وضع استخدامی، مدتی هم نزد صندوق دوم دارای سابقه پرداخت کسور باشند و سپس در اجرای مواد قانونی مذکور درخواست شمول مجدد قانون تامین اجتماعی را بنمایند ، و حق بیمه گذشته آنان تا تاریخ درخواست شمول مجدد قانون تامین اجتماعی به صندوق دوم منتقل نشده باشد ، شعب از انتقال حق بیمه گذشته ( قبل از تبدیل وضع ) صرفنظر نموده و صرفا میبایست نسبت به انتقال کسور بازنشستگی و وصول مابه التفاوت ایامی که مستخدم مشمول صندوق دوم بوده اقدام نمایند .

بند ۴۱ اگر بیمه شده متقاضی تغییر صندوق بازنشستگی قبل و حین پرداخت کل مبلﻎ ما به التفاوت فوت نماید یا از کارافتاده شود یا به هر دلیل طبق مقررات قانونی و مورد عمل صندوق، خود یا بازماندگانش مستحق دریافت مستمری شوند، بقیه مبلﻎ مابه التفاوت به صورت ماهانه از دریافتی آنها کسر می شود .

در صورتی که در زمینه انتقال سوابق بیمه و بازنشستگی نیاز به مشاوره تلفنی تخصصی دارید از طریق صفحه اصلی سایت بیدبرگ درخواست مشاوره خود را ثبت کنید

[button-green url=”https://www.bidbarg.com/?cd=&b=%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C” target=”_blank” rel=”nofollow” position=”center”]دریافت مشاوره تلفنی[/button-green]

* سایر موارد مرتبط و مشترک با قوانین یاد شده :

 • بند ۴۲ رؤسای شعب مکلفند به منظور اجرای صحیح و به موقع مقررات قانونی مربوط درخصوص آن دسته از بیمه شدگانی که تقاضای انتقال کسور بازنشستگی خود را در سنوات گذشته به شعب ارائه نموده لیکن به هر نحو تشریفات قانونی مقرر اتمام نیافته است، با توجه به اهمیت موضوع و هماهنگی با مسئولین واحدهای امور فنی بیمه شدگان و درآمد ترتیبی اتخاذ نمایند تا در اسرع وقت کلیه پرونده های موصوف را شناسایی و براساس آخرین اقدام مکاتباتی موضوع انتقال کسور بازنشستگی بیمه شدگان را تا پایان مراحل آن بطور جد پیگیری نمایند. بدیهی است مسئولیت عدم اقدام به موقع در این ارتباط، متوجه مسئول ذیربط و رئیس شعبه خواهد بود .
 • بند ۴۳ چنانچه بیمه شده (متقاضی) ﻇرف مهلت مقرر نسبت به پرداخت مابه التفاوت متعلقه در اجرای قوانین موضوعه مذکور اقدام ننماید ، پذیرش سوابق مورد نظر در کلیه موارد با اخذ درخواست جدید وبراساس محاسبات مجدد و رعایت ضوابط مقرر میسر خواهد بود .
 • بند ۴۴ درمورد آن دسته از متقاضیان انتقال کسور بازنشستگی که نسبت به تقسیط بدهی مابه التفاوت اقدام می نمایند، لیکن پس از پرداخت تعدادی از اقساط موفق به پرداخت مانده اقساط خود در سررسیدهای مقرر نگردیده و یا نمیگردند، نحوه تجدید محاسبه مابه التفاوت اقساطی که خارج ا زمهلت مقرر پرداخت شده است یا اینکه اساسا پرداخت نگردیده است به شرح زیر خواهد بود:
تعداد اقساط( میزان کسورمدت سابقهدستمزد روزانه ) [
پرداخت نشده و یا] تعداد اقساط÷منتقله+ مبالﻎنرخ=مابه التفاوت
اقساط پرداختمنتقلهزمان درخواست
خارج ازمهلتمقرر قبلیموردعملاقساط مربوطه
شده در خارج از(به روز)جدید
پرداخت شدهمهلت

تذکر: چنانچه سررسید اقساط آتی سپری نگردیده باشد، پرداخت آن در مهلت های مقرر مربوطه مجاز می باشد که موضوع در سیستم مکانیزه مربوط پیش بینی خواهد شد.

 • بند ۴۵ به استناد ماده “۳۰” قانون برنامه پنجم توسعه به کارکنان مشمول صندوقهای بازنشستگی اجازه داده می شود در صورت انتقال به سایر دستگاه ها یا بازخریدی ، اخراج، استعفاء و استفاده از مرخصی بدون حقوق ( بدون محدودیت زمان ) ، کماکان مشمول صندوق بازنشستگی خود باشند، بنابراین می بایست اطلاع رسانی در این خصوص برای متقاضیان انتقال کسور که وضعیت آنان منطبق با مفاد قانون یاد شده می باشد در بدو امر و قبل از اخذ درخواست انتقال کسور توسط مسئولین و متصدیان مربوطه رعایت گردد . به هر حال افرادی که طبق مفاد سایر قوانین ازجمله ماده قانونی مذکور می توانند صندوق بیمه قبلی خود را حفﻆ کنند ، می توانند از شمول مقررات مربوط به نقل و انتقال حق بیمه مستثنی باشند.
 • بند ۴۶ به استناد قانون نحوه تاثیر سوابق منتقله بر صندوق تامین اجتماعی برای استفاده از مزایای مقرر در قانون تامین اجتماعی مصوب ۸۰/۲/۹ ، سوابق خدمت غیر مشمول قانون تامین اجتماعی بیمه شدگان که بابت آن حق بیمه یا کسور بازنشستگی به صندوق بازنشستگی ذیربط پرداخت گردیده است، با انتقال حق بیمه یا کسور بازنشستگی و مابه التفاوت براساس محاسبات بیمه ای آن طبق قوانین و مقررات موجودصرفا در تعیین مستمری بازنشستگی ، ازکارافتادگی و بازماندگان قابل احتساب می باشد مشروط برآنکه افراد مزبور در زمان بازنشستگی دارای حداقل سابقه پرداخت حق بیمه مندرج در قانون تامین اجتماعی باشند . همچنین به موجب استفساریه قانون مذکور مصوب ۸۳/۱۱/۷ چنین مقرر گردیده است : ” این قانون شامل کسانی که تا قبل از تصویب آن ۱۳۸۰/۲/۹ بازخرید گردیده یا به استناد مقررات قانونی بیمه گذار صندوق تامین اجتماعی شدهاند و همچنین مستخدمین شرکت ها و موسسات دولتی که به استناد تبصره “۳” ماده””۱۴۴ قانون استخدام کشوری در شمول این صندوق قرار گرفته و براساس مقررات بازنشستگی حاکم بر وضعیت آنها بازنشسته شده اند ، نخواهد بود. ”
  بنابراین بیمه شدگانی که تاریخ بازخریدی آنان از محل خدمت گذشته و در نتیجه خروج از شمول مقررات صندوقی که مشترک آن بوده اند قبل از تاریخ ۸۰/۲/۹ میباشد، یا متعاقب قطع رابطه استخدامی به هر نحو قبل از تاریخ اخیرالذکر طبق ضوابط مقرر قانونی بیمه پرداز صندوق تامین اجتماعی شده اند، صرفنظر از تاریخ ارائه درخواست انتقال کسور و پرداخت ما به التفاوت متعلقه ( قبل یا بعد از تاریخ (۸۰/۲/۹ مجموع سوابق منتقله از سایر صندوقها و سوابق پرداخت حق بیمه آنان نزد صندوق تامین اجتماعی برای احراز شرایط مستمری بازنشستگی ملاک محاسبه قرار خواهد گرفت ضمنا. کلیه اﻇهارنظرهای مغایر با آن بلااثر تلقی میگردد و بر همین اساس واحدهای اجرایی مکلفند ضمن بازنگری ﻻزم در این قبیل موارد و تطبیق وضعیت متقاضیان مورد بحﺚ با ضوابط پیشگفت نسبت به ارائه حمایتهای قانونی مربوطه از تاریخ احراز شرایط اقدام نمایند.
 • بند ۴۷ سوابق منتقله از سایر صندوقها به صندوق تامین اجتماعی در احراز شرایط و میزان مستمری از کار افتادگی و بازماندگان عینا ملاک محاسبه قرار خواهد گرفت.
 • بند ۴۸ سوابق منتقله برای افرادی که از تاریخ تصویب قانون نحوه تاثیر سوابق منتقله … (۸۰/۲/۹) به بعد از عضویت صندوق قبلی خارج و متعاقبا در ردیف بیمه شدگان صندوق تامین اجتماعی قرار گرفته اند، در صورتی در احراز شرایط مستمری بازنشستگی قابل احتساب است که بیمه شده در زمان درخواست بازنشستگی دارای حداقل ده سال سابقه پرداخت حق بیمه مقرر در قانون تامین اجتماعی باشد.
 • بند ۴۹ سوابق متقاضیانی که از بدو خدمت در دستگاه های دولتی مشمول قانون تامین اجتماعی، دارای سابقه پرداخت حق بیمه نزد صندوق تامین اجتماعی می باشند و سپس به علت تغییر وضع استخدامی ویا به نحوی از انحاء از شمول مقررات قانون تامین اجتماعی خارج شده و مجدداً مشمول قانون تامین اجتماعی قرار گرفته اند، درصورت انتقال مجدد حق بیمه ایام مشمول قانون تامین اجتماعی و همچنین انتقال کسور بازنشستگی سوابق غیرمشمول قانون تامین اجتماعی به حساب صندوق تامین اجتماعی، سوابق ایامی که مشمول قانون تامین اجتماعی بوده اند به عنوان سابقه پرداخت حق بیمه موضوع قانون تامین اجتماعی منجمله در اجرای قانون نحوه تاثیر سوابق منتقله … مصوب ۸۰/۲/۹ مجلس شورای اسلامی تلقی و مبنای اقدام واحدهای ا جرایی قرار میگیرد.
 • بند ۵۰ سوابق افراد موضوع بند “۴۹” که حق بیمه گذشته آنان نزد صندوق تامین اجتماعی به سایر صندوقها منتقل نشده است نیز درصورت انتقال کسوربازنشستگی سوابق غیرمشمول قانون تامین اجتماعی به حساب صندوق تامین اجتماعی، سوابق ایامی که مشمول قانون تامین اجتماعی بوده اند به عنوان سابقه پرداخت حق بیمه موضوع قانون تامین اجتماعی منجمله در اجرای قانون نحوه تاثیر سوابق منتقله … مصوب ۸۰/۲/۹ مجلس شورای اسلامی تلقی و مبنای اقدام واحدهای اجرایی قرارمیگیرد.
 • بند ۵۱ بازماندگان آن دسته از بیمه شدگانی که متعاقب قطع رابطه استخدامی با دستگاه متبوع و خروج از عضویت صندوق قبلی بیمه پرداز صندوق تامین اجتماعی گردیده اند لیکن در زمان حیات تقاضای انتقال کسور خود را به شعب صندوق ارائه ننموده اند، مجاز خواهند بود در صورت تمایل نسبت به این امر اقدام نمایند. بنابراین ضروریست این قبیل موارد به همراه مدارک مربوط به انتقال کسور بازنشستگی و پرونده فنی جهت اخذ مجوز ﻻزم به اداره کل امور فنی بیمه شدگان منعکس گردد.
 • بند ۵۲ واحد امور فنی بیمه شدگان شعب می بایست سوابق و مدارک مرتبط ازجمله مجوز انتقال کسور صادره و همچنین تایید صندوق بازنشستگی مربوطه را مبنی بر انتقال کسور مورد نظر در پرونده فنی بیمه شده ضبط نماید .
 • بند ۵۳ واحد امور فنی بیمه شدگان شعب می بایست پس از وصول کامل مابه التفاوت مدتی که بابت آن کسور بازنشستگی منتقل و سوابق آن پذیرفته شده است طبق ” فرم پیوست شماره” ۱۰ با ذکر دقیق تاریخ شروع و پایان آن به بیمه شده اعلام نماید .
 • بند ۵۴ واحد امور فنی بیمه شدگان شعب موﻇفند در مواردی که حسب اطلاعات مندرج در سیستم مکانیزه مربوط مشخص می گردد پرداخت مابه التفاوت کسور متقاضی در مهلت های مقرر صورت نگرفته است، عدم پذیرش سوابق مورد نظر را طبق ” فرم پیوست شماره ۱۱ “کتبا به وی اعلام نماید .
 • بند ۵۵ در مورد آن گروه از بیمه شدگان متقاضی انتقال حق بیمه یا کسور بازنشستگی که قبل از تاریخ ) ۵۸/۳/۱۷ تاریخ ملی شدن بانکها ) از خدمت در بانک های غیردولتی خارج شده اند، مشروط بر اینکه تاریخ خروج از خدمت آنان در بانک متبوع قبل از تاریخ اجرای قانون سابق حمایت کارمندان (۵۱/۶/۱) نباشد، ادارات کل استانها یا شعب ذیربط حسب وﻇایف تعیین شده مجاز خواهند بود نسبت به انتقال کسور یا حق بیمه ایام مورد نظر از صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها به حساب صندوق تامین اجتماعی با رعایت سایر ضوابط مندرج در این بخشنامه ( موضوع بندهای “۶” الی (“۱۱” ازجمله توجه به انجام تشریفات مقرر قانونی و انتقال وجوه موردنظر و همچنین نرخ مبنای محاسبه مابه التفاوت متعلقه (%۲۱) و دستمزد مبنای محاسبه آن که بر اساس حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه زمان تقاضا خواهد بود، اقدام نمایند و منبعد از ارسال این قبیل موارد به اداره کل امور فنی بیمه شدگان خودداری گردد.
 • بند ۵۶ سوابق متقاضیان مورد اشاره در بند “۵۵” پس از پرداخت مابه التفاوت،عینا جهت استفاده از مزایای قانون تامین اجتماعی معتبر و قابل احتساب می باشد .تذکر : در مواردی که حسب اعلام صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها، حق بیمه ایام مورد درخواست هریک از متقاضیان موصوف نزد صندوق مزبور موجود نباشد ، شعب می بایست مراتب را به منظور بررسی بیشتر موضوع به همراه اسناد ومدارک مربوط به اداره کل امور فنی بیمه شدگان منعکس نمایند .
 • بند ۵۷ انتقال کسور بازنشستگی اعضاء کمیته انقلاب اسلامی که قبل از ادغام در نیروی انتظامی ( (۷۰/۱/۱۲ از خدمت منفک و درخواست انتقال کسور آنان بعد از تاریخ تصویب ماده “۲۰۴” قانون مقررات استخدامی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ( ( ۸۲/۱۱/۷ ثبت دفتر شعب گردیده یا می گردد با رعایت مقررات قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی مصوب ۶۵/۳/۲۷ مجلس شورای اسلامی و سایر ضوابط مندرج در این بخشنامه مقدور می باشد .
 • بند ۵۸ انتقال کسور بازنشستگی افرادی که قبل از تاریخ ۸۵/۱۱/۷ به نحوی به عضویت صندوق بیمه و بازنشستگی آینده ساز در آمده اند، در صورت اشتراک و بیمه پردازی نزد صندوق تامین اجتماعی تابع مقررات قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی مصوب ۶۵/۳/۲۷ مجلس شورای اسلامی و سایر ضوابط مندرج در این بخشنامه خواهد بود .بدیهی است تغییر صندوق بازنشستگی بیمه شدگان شاغل در کارگاه های مشمول قانون تامین اجتماعی و عضویت در صندوق مذکور از تاریخ ۸۵/۱۱/۷به بعد ، صرفا به موجب ماده “۴۲” قانون برنامه سوم توسعه که طی ماده “۱۰۳” و بند “ب” ماده “۲۸” قوانین برنامه های چهارم و پنجم توسعه تنفیذ گردیده است امکان پذیر می باشد .
 • بند ۵۹ اداره کل استان مجاز است در مواردی که واحدهای اجرایی توانایی انجام امور را دارند، ضمن تبیین وﻇایف مربوطه و اهتمام به امر آموزش و همچنین نظارت مستمر، امور مربوط به انتقال کسور بازنشستگی در اجرای قوانین موضوعه را به تمام یا برخی از واحدهای اجرایی تابعه تفویض نماید.

برای مشاهده فایل پیوست و فرم های مربوطه به انتقال سوابق بیمه به تامین اجتماعی از سایر صندوق های بازنشستگی کلیک نمایید.

در صورتی که در زمینه انتقال سوابق بیمه و بازنشستگی نیاز به مشاوره تلفنی تخصصی دارید از طریق صفحه اصلی سایت بیدبرگ درخواست مشاوره خود را ثبت کنید

[button-green url=”https://www.bidbarg.com/?cd=&b=%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C” target=”_blank” rel=”nofollow” position=”center”]دریافت مشاوره تلفنی[/button-green]

سازمان بیمه تامین اجتماعی

تاتی
 • خیلی عالی بود ممنون
  (۵)
بررسی کاربر
۵ (۱ رای)
در حال ارسال

2 دیدگاه ها

 1. احمد لايقي آوریل 3, 2017

ارسال یک پاسخ

در حال ارسال

اسکرول به بالا