انتقال سوابق بیمه به تامین اجتماعی از سایر صندوق های بازنشستگی

ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ انتقال سوابق بیمه به تامین اجتماعی از سایر صندوق های بازنشستگی

ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺗﺒﻂ :
بند ۱ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﯾﺎ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﻣﺼﻮب ۶۵/۳/۲۷ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ .
بند ۲ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺤﻮه ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی دوﻟﺘﯽ ﻣﺼﻮب ۶۶/۱۰/۲۷ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ .
بند ۳ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺻﻨﺪوق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ در اﺟﺮای ﻣﺎده “۴۲” ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮم ﺗﻮﺳﻌﻪ ( ﺗﻨﻔﯿﺬی در ﻣﺎده “۱۰۳” و ﺑﻨﺪ “ب” ﻣﺎده ” ۲۸″ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﭼﻬﺎرم و ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ )

ﻣﺸﻤﻮﻟﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﯾﺎ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﻣﺼﻮب ۶۵/۳/۲۷ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ :
بند ۴ ﮐﻠﯿﻪ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﯾﮑﯽ از ﺣﺎﻻت اﺳﺘﻌﻔﺎء، اﺧﺮاج، اﻧﻔﺼﺎل داﺋﻢ ، ﺑﺎزﺧﺮﯾﺪ ﺧﺪﻣﺖ ( ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎء ﺑﺎزﺧﺮﯾﺪ ﺷﺪه ﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺤﻮه ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی دوﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦ اﺟﺮای اﺣﮑﺎم ﺻﺎدره ﺑﻌﺪ از ﺗﺎرﯾﺦ ﻻزم اﻻﺟﺮاء ﺷﺪن ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺰﺑﻮر« ۶۶/۱۲/۱۴» ﺑﺎﺷﺪ)، راﺑﻄﻪ اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ آﻧﺎن ﺑﺎ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻣﺤﻞ ﺧﺪﻣﺖ ﯾﺎ ﺻﻨﺪوق ﻣﺘﺒﻮع ﻗﻄﻊ ﮔﺮدﯾﺪه ﯾﺎ ﻣﯽ ﮔﺮدد و ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎً ﺑﻪ ﻧﺤﻮی از اﻧﺤﺎء ﻣﺸﻤﻮل ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ .

بند ۵ اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﺿﻮاﺑﻂ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ اﻧﺘﻘﺎل، ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﯾﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ وﺿﻊ اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ﻣﺸﺘﺮک ﺻﻨﺪوق ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺪه ﯾﺎ ﺑﺸﻮﻧﺪ.
ﺗﺬﮐﺮ: اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺣﮑﻢ اﻧﻔﺼﺎل و ﯾﺎ اﺧﺮاج آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻣﻨﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺘﺨﺪام اوﻟﯿﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ، اﺳﺎﺳﺎً ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ﮐﺴﻮر ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ اﯾﺎم ﺧﺪﻣﺖ آﻧﺎن ﻣﻮﺿﻮﻋﯿﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

ﻧﺤﻮه اﻗﺪام و ﻣﺪارک ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز برای انتقال سوابق بیمه به تامین اجتماعی از سایر صندوق های بازنشستگی :

بند ۶ اﺧﺬ درﺧﻮاﺳﺖ اﻧﺘﻘﺎل ﮐﺴﻮر از ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﻃﺒﻖ ” ﻓﺮم ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎره ” ۱ و ﺛﺒﺖ آن در دﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ ﺑﻪ اﻧﻀﻤﺎم ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺣﮑﻢ ﻗﻄﻊ راﺑﻄﻪ اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ﯾﺎ ﺣﮑﻢ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻈﺎم ﺑﯿﻤﻪ ای ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﭘﺮدازی در زﻣﺎن اراﺋﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎ. ﺗﺬﮐﺮ: ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ آﮔﺎﻫﯽ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن از ﺿﻮاﺑﻂ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﻮرد ﻋﻤﻞ ﯾﮏ ﺿﺮورت ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد ، ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﻬﺖ “در ﻇﻬﺮ ﻓﺮم ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎره “۱ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ درج ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﻠﯿﻪ واﺣﺪﻫﺎ ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ ﺻﺮﻓﺎً از ﻓﺮﻣﻬﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮده و ﺑﺪون ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎ اداره ﮐﻞ اﻣﻮر ﻓﻨﯽ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻣﻔﺎد آن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺰﯾﯽ ﯾﺎ ﮐﻠﯽ ﺧﻮدداری ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
بند ۷ درﺻﻮرت آﮔﺎﻫﯽ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪه از ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ اﻣﺮ اﻧﺘﻘﺎل ﮐﺴﻮر،ﺷﻌﺒﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﻣﻄﺎﺑﻖ “ﻓﺮم ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎره “۱/۱ ﺑﺎ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﻗﺮارداد ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

بند ۸ ﻣﮑﺎﺗﺒﻪ ﺷﻌﺒﻪ ﺑﺎ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﯾﺎ ﺻﻨﺪوق ذﯾﺮﺑﻂ ﻗﺒﻠﯽ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺟﻬﺖ اﺧﺬ ﻣﺪارک ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎل ﮐﺴﻮر ﻃﺒﻖ ” ﻓﺮم ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎره ” ۲ ﺷﺎﻣﻞ :

اﻟﻒ – اوﻟﯿﻦ ﺣﮑﻢ اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﺨﺪم ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ آن ﻣﺸﻤﻮل ﻣﻘﺮرات ﺻﻨﺪوق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ذﯾﺮﺑﻂ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ اﻧﻀﻤﺎم ﺣﮑﻢ ﻗﻄﻊ راﺑﻄﻪ اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ﯾﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻈﺎم ﺑﯿﻤﻪای وی درﯾﮑﯽ از ﺣﺎﻻت ذﮐﺮ ﺷﺪه در ﺑﻨﺪﻫﺎی “۴” و ) “۵” ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ) و ﮔﻮاﻫﯽ رﺳﻤﯽ ﻣﺆﺳﺴﻪ دوﻟﺘﯽ ﻣﺤﻞ اﺷﺘﻐﺎل ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺴﺘﺨﺪم ، ﮐﺴﻮر ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ اﯾﺎم ﺧﺪﻣﺖ ﺧﻮد را ﺟﺰﺋﺎً ﯾﺎ ﮐﻼً درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻨﻤﻮده اﺳﺖ .

ب– ﮔﻮاﻫﯽ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺤﻞ ﺧﺪﻣﺖ ﻗﺒﻠﯽ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﻋﻼم ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﺮوع و ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺪت ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺴﻮر ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﯿﺰان آن ﺑﺎ درج اﯾﺎم ﻣﺮﺧﺼﯽ ﺑﺪون ﺣﻘﻮق ، ﻏﯿﺒﺖ ، اﯾﺎم اﻧﻔﺼﺎل ﻣﻮﻗﺖ و…

ﺗﺬﮐﺮ : ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت زاﺋﺪ، ﺷﻌﺐ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﻣﺪارک ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎی” اﻟﻒ”، “ب” و “ج” ﺑﻨﺪ “٨” را درﻣﻮرد ﻣﺸﻤﻮﻟﯿﻦ ﺳﺎﺑﻖ ﺻﻨﺪوق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﮐﺸﻮری ﺗﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪن ﺑﺴﺘﺮ ﻻزم در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎ ﺻﻨﺪوق ﻣﺰﺑﻮر از ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺤﻞ اﺷﺘﻐﺎل اوﻟﯿﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ و در ﻣﻮرد ﻣﺸﻤﻮﻟﯿﻦ ﺳﺎﺑﻖ ﺳﺎﯾﺮ ﺻﻨﺪوﻗﻬﺎی ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ رأﺳﺎً از ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎ ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﻤﻪ و ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اﺳﺘﻌﻼم ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد در ﻣﻮرد ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن اﻧﺘﻘﺎل ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ از ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﻤﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ روﺳﺘﺎﺋﯿﺎن وﻋﺸﺎﯾﺮ ﺑﻪ ﺻﻨﺪوق ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ اﺧﺬ ﺣﮑﻢ ﻗﻄﻊ راﺑﻄﻪ اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ﻧﺒﻮده و ﻣﺪارک ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺷﺎﻣﻞ، اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮارداد اوﻟﯿﻪ، ﺗﻤﺪﯾﺪ ﻗﺮارداد و ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪﻫﺎی ﭘﺮداﺧﺘﯽ دوره ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺎ درج درآﻣﺪ ﻣﻘﻄﻮع ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

بند ۹ ﺻﺤﺖ و ﺳﻘﻢ ﻣﺪارک ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﮐﺴﻮر ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ و اﻧﻄﺒﺎق آن ﺑﺎ ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﻮرد ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺴﺌﻮل اﻣﻮر ﻓﻨﯽ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﺷﻌﺒﻪ اﺣﺮاز ﮔﺮدد .

بند ۱۰ درﺑﺎره ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﮐﺴﻮر ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ آﻧﺎن از ﺳﻮی اداره ﮐﻞ اﺳﺘﺎن ﯾﺎ ﺷﻌﺒﻪ ذﯾﺮﺑﻂ ﺣﺴﺐ وﻇﺎﯾﻒ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﻣﯽ ﺷﻮد، واﺣﺪ اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖﺳﺮﯾﻌﺎً اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮردﻧﻈﺮ را ﻃﺒﻖ ” ﻓﺮم ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎره ” ۳ ﺑﻪ ﺻﻨﺪوق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ذﯾﺮﺑﻂ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﺗﺎ ﺻﻨﺪوق ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ، ﺣﺴﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﮐﺴﻮر ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ.

بند ۱۱ ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ وارﯾﺰ ﮐﺴﻮر ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﯾﺎ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ از ﺳﻮی ﺻﻨﺪوق ﻗﺒﻠﯽ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺻﻨﺪوق ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، واﺣﺪ اﻣﻮر ﻓﻨﯽ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﺷﻌﺒﻪ ذﯾﺮﺑﻂ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ در اﺳﺮع وﻗﺖ ( ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ) ﻣﯿﺰان ﻣﺎﺑﻪ اﻟﺘﻔﺎوت ﻣﺘﻌﻠﻘﻪ را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﻨﺪﻫﺎی “۱۲” ، “۱۳”و “۱۴” ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﻃﺒﻖ ” ﻓﺮم ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎره ” ۴ ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ واﺣﺪ اﻣﻮر اداری ﺑﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪه اﺑﻼغ ﺗﺎ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﺑﻪ اﻟﺘﻔﺎوت ﺑﻪ ﻃﻮر ﯾﮑﺠﺎ ﯾﺎ اﻗﺴﺎط اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ.

اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮔﺮدد ﻧﺴﺨﻪای از ﻓﺮم اﺑﻼﻏﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﻌﺪ از ﺛﺒﺖ ﺗﺎرﯾﺦ اﺑﻼغ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰه ﻣﺮﺑﻮط در ﭘﺮوﻧﺪه ﻓﻨﯽ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﺷﻮد.

ﻧﺤﻮه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺎﺑﻪ اﻟﺘﻔﺎوت ﻧﺎﺷﯽ از اﻧﺘﻘﺎل ﮐﺴﻮرﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ :

ﻧﺤﻮه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺎﺑﻪ اﻟﺘﻔﺎوت ﻣﺘﻌﻠﻘﻪ ﻧﺎﺷﯽ از اﻧﺘﻘﺎل ﮐﺴﻮرﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﯾﺎ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺸﻤﻮﻟﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﯾﺎ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ در اﺟﺮای ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﻘﺮر درﺗﺒﺼﺮه ﻫﺎی اﻟﺤﺎﻗﯽ ﺑﻪ آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺻﻼﺣﯽ ﺗﺒﺼﺮه “٣”ﻣﺎده واﺣﺪه ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺬﮐﻮر ﻣﺼﻮب ۷۷/۸/۳ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .

بند ۱۲ در ﻣﻮرد ﺑﯿﻤﻪﺷﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ راﺑﻄﻪ اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ آﻧﺎن ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺤﻞ ﺧﺪﻣﺖ ﻗﺒﻠﯽ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ اﺳﺘﻌﻔﺎء ، ﺑﺎزﺧﺮﯾﺪ ﺧﺪﻣﺖ(ﺑﻪ ﺟﺰ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺤﻮه ﺗﻌﺪﯾﻞ)، اﺧﺮاج و اﻧﻔﺼﺎل داﺋﻢ ﻗﻄﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻣﯿﺰان ﻣﺎﺑﻪ اﻟﺘﻔﺎوت ﻣﻄﺎﺑﻖ روش زﯾﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﺗﻤﺎﻣﺎً از ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪه وﺻﻮل ﻣﯽﮔﺮدد.

ﻣﯿﺰان وﺟﻮه ﻣﻨﺘﻘﻠﻪ از

ﻣﺪت ﺳﺎﺑﻘﻪ

آﺧﺮﯾﻦ ﺣﻘﻮق و ﻣﺰاﯾﺎی ﻣﺒﻨﺎی ﺑﺮداﺷﺖ ﮐﺴﻮر

ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﺑﺖ

(روزاﻧﻪ)درﻣﺤﻞ ﺧﺪﻣﺖ ﻗﺒﻠﯽ ﯾﺎ ﺣﻘﻮق و ﻣﺰاﯾﺎی

% ۱۸

= ﻣﺎﺑﻪاﻟﺘﻔﺎوت ﻣﺘﻌﻠﻘﻪ

ﺻﻨﺪوق ﻗﺒﻠﯽ

آن ﮐﺴﻮر ﻣﻨﺘﻘﻞ

ﻣﺒﻨﺎی ﮐﺴﺮ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ (روزاﻧﻪ) زﻣﺎن ﺗﻘﺎﺿﺎ در

ﺷﺪه (ﺑﻪ روز)

ﻣﺤﻞ ﺧﺪﻣﺖ ﺟﺪﯾﺪ ( ﻫﺮﮐﺪام ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ )

بند ۱۳ درﻣﻮرد آن دﺳﺘﻪ از ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ اﻧﺘﻘﺎل ﮐﺴﻮر ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ اﻧﺘﻘﺎل ﯾﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﺸﻤﻮل ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺪه ﯾﺎ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ، ﻣﯿﺰان ﻣﺎﺑﻪاﻟﺘﻔﺎوت ﻣﺘﻌﻠﻘﻪ ﻣﺰﺑﻮر ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﻃﺒﻖ” ﻓﺮﻣﻬﺎی ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎره “۴” و ” ” ۴/۱ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ۷۱۸ از ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪه و ۱۸۱۱ از ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎیﺳﺎﺑﻖ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ وﺻﻮل ﮔﺮدد.

بند ۱۴ ﺑﺮای آن دﺳﺘﻪ از ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﮐﻪ درﺧﻮاﺳﺖ اﻧﺘﻘﺎل ﮐﺴﻮر ﺧﻮد را ﻗﺒﻞ از ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺼﻮﯾﺐ آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﺼﻮب ۷۷/۸/۳ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﺑﻪ ﺷﻌﺐ اراﺋﻪ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﻟﯿﮑﻦ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻧﺤﻮ ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺰﺑﻮر اﺗﻤﺎم ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺑﺎ ﻣﻘﺮرات ﻣﻮرد ﻋﻤﻞ ﺿﺮورﯾﺴﺖ ﺣﻘﻮق و ﻣﺰاﯾﺎی ﻣﺸﻤﻮل ﮐﺴﺮ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ زﻣﺎن

ﺗﻘﺎﺿﺎی اﻧﺘﻘﺎل ﮐﺴﻮر ﻣﺸﺮوط ﺑﺮاﯾﻨﮑﻪ از ﺣﺪاﻗﻞ دﺳﺘﻤﺰد ﺳﺎل ﺗﺼﻮﯾﺐ آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺳﺎل  ۷۷ ﮐﻤﺘﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻣﺒﻨﺎی اﻗﺪام و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺎﺑﻪ اﻟﺘﻔﺎوت ﻣﺘﻌﻠﻘﻪ اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻧﺮخ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ( % ۱۸ و ﺳﺎﯾﺮ ﺿﻮاﺑﻂ) ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.

بند ۱۵ دﺳﺘﻤﺰد ﻣﺒﻨﺎی ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺎﺑﻪ اﻟﺘﻔﺎوت ﺑﺮای ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ درﺣﺎﻟﺖ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﻘﺮری ﺑﯿﻤﻪ ﺑﯿﮑﺎری ﯾﺎ ﻏﺮاﻣﺖ دﺳﺘﻤﺰد ﻗﺮار دارﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ:

آﺧﺮﯾﻦ ﺣﻘﻮق و ﻣﺰاﯾﺎی ﻣﺒﻨﺎی ﮐﺴﺮ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ زﻣﺎن اﺷﺘﻐﺎل ﻗﺒﻞ از درﯾﺎﻓﺖ ﻏﺮاﻣﺖ دﺳﺘﻤﺰد و ﯾﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﻘﺮری ﺑﯿﻤﻪ ﺑﯿﮑﺎری ﭘﺲ از اﻋﻤﺎل اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻄﻮح ﻣﺰدی ﻫﺮ ﺳﺎل ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮراﯾﻌﺎﻟﯽ ﮐﺎر ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ ( ﺗﺎ زﻣﺎن ﺗﻘﺎﺿﺎ ) ﯾﺎ ﺣﺪاﻗﻞ دﺳﺘﻤﺰد ﻣﺸﻤﻮل ﮐﺴﺮ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ زﻣﺎن ﺗﻘﺎﺿﺎ ( ﻫﺮﮐﺪام ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ) ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دﺳﺘﻤﺰد ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻠﻘﯽ و ﺑﺎ آﺧﺮﯾﻦ ﺣﻘﻮق و ﻣﺰاﯾﺎی ﻣﺒﻨﺎی ﺑﺮداﺷﺖ ﮐﺴﻮر در ﺻﻨﺪوق ﻗﺒﻠﯽ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ و ﻫﺮﮐﺪام ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دﺳﺘﻤﺰد ﻣﺒﻨﺎی ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺎﺑﻪ اﻟﺘﻔﺎوت ﻣﺤﺴﻮب ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .

بند ۱۶ دﺳﺘﻤﺰد ﻣﺒﻨﺎی ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺎﺑﻪ اﻟﺘﻔﺎوت در ﻣﻮرد ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺣﺮف و ﻣﺸﺎﻏﻞ آزاد واداﻣﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر اﺧﺘﯿﺎری و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺎﯾﺮ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﻣﺸﻤﻮل ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی از اﻧﺤﺎء ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﺑﻪ ﺻﻨﺪوق ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ، ﺑﺮاﺳﺎس دﺳﺘﻤﺰد ﻣﺒﻨﺎی ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ زﻣﺎن ﺗﻘﺎﺿﺎ ﯾﺎ آﺧﺮﯾﻦ ﺣﻘﻮق و ﻣﺰاﯾﺎی ﻣﺒﻨﺎی ﺑﺮداﺷﺖ ﮐﺴﻮر در ﺻﻨﺪوق ﻗﺒﻠﯽ (ﻫﺮ ﮐﺪام ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ) ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

بند ۱۷ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﯾﺎ ﮐﺴﻮر ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ و ﻣﺎﺑﻪ اﻟﺘﻔﺎوت ﻣﺘﻌﻠﻘﻪ ﺑﻪ ﺷﺨﺺ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﻣﺎده” “۶ آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﺋﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻮرد اﺷﺎره از ﯾﮏ ﺻﻨﺪوق ﺑﻪ ﺻﻨﺪوق دﯾﮕﺮﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ، درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﻞ ﺧﺪﻣﺖ ﺷﺨﺺ ﻣﺠﺪداً ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻤﻮده ﯾﺎ ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ ﯾﺎ ﻃﺒﻖ ﺿﻮاﺑﻂ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺸﺘﺮک ﺻﻨﺪوق دﯾﮕـﺮی ﺷﺪه ﯾﺎ ﺑﺸﻮد،ﻋﯿﻨﺎً ﺑﻪ ﺻﻨﺪوق ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﮔﺮدد و ازﺑﺎﺑﺖ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺠﺪد اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﻮاﺑﻖ ﻣﺎﺑﻪاﻟﺘﻔﺎوﺗﯽ وﺻﻮل ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺗﺬﮐﺮ : ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺻﻨﺪوﻗﻬﺎی اول و ﺳﻮم ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪه ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ اﻧﺘﻘﺎل ﮐﺴﻮر ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ، ﺻﻨﺪوق ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎﺷﺪ (ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره ۱۰/۴۷ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر اداری و اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ وﻗﺖ و ﻓـﺮم ﺿﻤﯿﻤـﻪ آن ﮐﻪ ﺣﺎوی اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺑﺘﺪا و اﻧﺘﻬﺎی ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺧﺪﻣﺖ دوﻟﺘﯽ و ﻏﯿﺮ رﺳﻤﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﯿﺰان ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ آن دﺳﺘﻪ از ﻣﺴﺘﺨـﺪﻣﯿﻨـﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺒـﻞ از ﺗﺎرﯾـﺦ ﺗﺼـﻮﯾﺐ ﻗـﺎﻧﻮن ﻧﻘـﻞ و اﻧﺘﻘـﺎل ﺣـﻖ ﺑﯿﻤـﻪ ﯾﺎ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕـﯽ “۶۵/۳/۲۷” ﺗﺒﺪﯾﻞ وﺿﻊ اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻣﺸﻤﻮل ﻣﻘﺮرات ﺻﻨﺪوق ﮐﺸﻮری ﺷﺪه اﻧﺪ)ﺻﺮﻓﺎً ﺑﺮای آن ﻣﺪت از ﺳﻮاﺑﻖ دوﻟﺘﯽ و ﻏﯿﺮ رﺳﻤﯽ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﮐﻪ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﮕﺮدﯾﺪه اﺳﺖ، اﺧﺬ ﻣﺎﺑﻪاﻟﺘﻔﺎوت اﻟﺰاﻣﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﺑﻪ اﻟﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺑﺖ اﯾﺎم ﻣﺸﻤﻮل ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻮﺿﻮﻋﯿﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .

ﻧﺤﻮه ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﺑﻪاﻟﺘﻔﺎوت و ﻣﻬﻠﺖ آن ﺑﺮای ﻣﺸﻤﻮﻟﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﯾﺎ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ :

بند ۱۸ ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﯾﮑﺠﺎ
ﭘﺲ از اﺑﻼغ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺎﺑﻪاﻟﺘﻔﺎوت، ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪه ﻣـﯽ ﺑﺎﯾـﺴﺖ ﺣـﺪاﮐﺜﺮ ﻇـﺮف ﺳـﻪ ﻣـﺎه ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﭘﺮداﺧـﺖ ﻣﺎﺑﻪاﻟﺘﻔﺎوت ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮑﺠﺎ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ.

بند ۱۹ ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر اﻗﺴﺎط

ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮر ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ( ﺣﺪاﮐﺜﺮ ۳ ﻣﺎه ﭘﺲ از اﺑﻼغ ) ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اراﺋﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻘـﺴﯿﻂ اﻗـﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ دراﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﻪ ﻣﺤﺾ درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻘﺴﯿﻂ ﺑﺪﻫﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪه ، ﻃﺒـﻖ ” ﻓـﺮم ﭘﯿﻮﺳـﺖ ﺷـﻤﺎره” ۵ ، ﺷﻌﺒﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﻞ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺎﺑﻪ اﻟﺘﻔﺎوت، ﻣﯿﺰان ﺣﻘﻮق و ﻣﺰاﯾﺎی ﺷﺨﺺ و ﺳـﺎﯾﺮ ﻣﻼﺣﻈـﺎت در ﺧـﺼﻮص ﺗﻌﺪاد اﻗﺴﺎط ﺑﺎ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﻤﻮده و ﺳﭙﺲ اﻋﻼﻣﯿﻪ ﺗﻘﺴﯿﻂ ﺑﺪﻫﯽ را ﺑﻪ ﺗﺮ ﺗﯿﺒﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﻣﻮارد زﯾﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﻃﺒﻖ “ﻓﺮم ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎره ۶ “ﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ اﺑﻼغ ﻧﻤﺎﯾﺪ .

اﻗﺴﺎط ﻣﺎﺑﻪاﻟﺘﻔﺎوت ﻣﺘﻌﻠﻘﻪ ﺑﺎﺑﺖ ﺳﻬﻢ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺑﻮده و ﺳﻬﻢ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎی ﺳﺎﺑﻖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻘﺴﯿﻂ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﻬﻠﺖ ﭘﺮداﺧﺖ ﻗﺴﻂ اول ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺑﻪ ﻣﺪت ﯾﮏ ﻣﺎه از ﺗﺎرﯾﺦ اراﺋﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺗﻘﺴﯿﻂ ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ اﻋﻼﻣﯿﻪ ﺗﻘﺴﯿﻂ ﻣﺎﺑﻪ اﻟﺘﻔﺎوت ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺗﻮﺳﻂ واﺣﺪ اﻣﻮر ﻓﻨﯽ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮔﺮدد.

ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﻬﻠﺖ ﭘﺮداﺧﺖ اﻗﺴﺎط دوم و ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻫﺮ ﮐﺪام ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﯾﮏ ﻣﺎه ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﻣﻬﻠﺖ ﻗﺴﻂ ﻣﺎه ﻗﺒﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .

ﺗﻌﺪاد اﻗﺴﺎط ﻣﻌﺎدل ﻋﺪد ﺳﻨﻮات (ﺑﻪ ﺳﺎل ) ﺧﺪﻣﺖ ﻣﻮرد ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐـﻪ ﻃﺒـﻖ ﺗﻮاﻓـﻖ ﺷـﻌﺒﻪ و ﺷﺨﺺ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮔﺮدد . ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﺪت ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯿﺰان اﻗﺴﺎط ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﻞ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺎﺑﻪ اﻟﺘﻔﺎوت وﻣﯿﺰان ﺣﻘﻮق و ﻣﺰاﯾﺎی ﺷﺨﺺ در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻣﺒﻠـﻎ ﻫـﺮ ﻗـﺴﻂ از %۲۵ دﺳـﺘﻤﺰد ﻣـﺸﻤﻮل ﮐـﺴﺮ ﺣـﻖ ﺑﯿﻤـﮥ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ در زﻣﺎن ﻣﺤ ﺎﺳﺒﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ، اﻣﮑﺎن ﺗﻘﺴﯿﻂ ﺗﺎ “۳۰” ﻗﺴﻂ ﺑﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻣﺸﺘﺮک ﻣﺴﺌﻮل اﻣﻮر ﻓﻨﯽ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن و رﺋﯿﺲ واﺣﺪ اﺟﺮاﯾﯽ ذﯾﺮﺑﻂ ﻣﯿﺴﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

بند ۲۰ ﻣﺸﻤﻮﻟﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺤﻮه ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی دوﻟﺘﯽ ﻣﺼﻮب ۶۶/۱۰/۲۷ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ :

ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻗﺎﻧﻮن اﺻﻼح ﺗﺒﺼﺮه ﯾﮏ ﻣﺎده “۷۴” ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺘﺨﺪام ﮐﺸﻮری و اﻟﺤﺎق ﺳﻪ ﺗﺒﺼﺮه ﺑﻪ آن ﻣﺼﻮب ۶۵/۳/۲۷ ﺑﺎزﺧﺮﯾﺪ ﺷﺪه اﻧﺪ، ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻘﺎﺿﺎی اﻧﺘﻘﺎل ﮐﺴﻮر ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﻌﺐ ذﯾﺮﺑﻂ ﺻﻨﺪوق ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻨﻤﺎﯾﻨﺪ .

ﻧﺤﻮه اﻗﺪام و ﻣﺪارک ﻻزم :

بند ۲۱ اﺧﺬ درﺧﻮاﺳﺖ اﻧﺘﻘﺎل ﮐﺴﻮر از ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﻃﺒﻖ” ﻓﺮم ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎره” ۱ و ﺛﺒﺖ در دﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ ﺑﻪ اﻧﻀﻤﺎم ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺣﮑﻢ ﺑﺎزﺧﺮﯾﺪی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺎ ﻣﻠﺤﻮظ داﺷﺘﻦ ﻣﻔﺎد ﺗﺬﮐﺮ ذﯾﻞ ﺑﻨﺪ “۶” اﻟﺰاﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

بند ۲۲ در ﺻﻮرت آﮔﺎﻫﯽ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ از ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ اﻣﺮ اﻧﺘﻘﺎل ﮐﺴﻮر، ﺷﻌﺒﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﻣﻄﺎﺑﻖ ” ﻓﺮم ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎره ” ۱/۱ ﺑﺎ وی ﻗﺮار داد ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

بند ۲۳ ﻣﮑﺎﺗﺒﻪ ﺷﻌﺒﻪ ﺑﺎ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﯾﺎ ﺻﻨﺪوق ذﯾﺮﺑﻂ ﻗﺒﻠﯽ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺟﻬﺖ اﺧﺬ اﻃﻼﻋﺎت و ﻣﺪارک ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎل ﮐﺴﻮر ﻃﺒﻖ ” ﻓﺮم ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎره ” ۲ ﺷﺎﻣﻞ:

اﻟﻒ : ﮔﻮاﻫﯽ رﺳﻤﯽ ﻣﺆﺳﺴﻪ دوﻟﺘﯽ ﻣﺤﻞ اﺷﺘﻐﺎل ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺴﺘﺨﺪم ﮐﺴﻮر ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﯾﺎ ﺟﺰﺋﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻨﻤﻮده اﺳﺖ .

ب : ﮔﻮاﻫﯽ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺤﻞ ﺧﺪﻣﺖ ﻗﺒﻠﯽ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﻋﻼم ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﺮوع و ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺪت ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺴﻮر ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﯿﺰان آن ﺑﺎ درج اﯾﺎم ﻣﺮﺧﺼﯽ ﺑﺪون ﺣﻘﻮق ، ﻏﯿﺒﺖ ، اﯾﺎم اﻧﻔﺼﺎل ﻣﻮﻗﺖ و…

ج : اوﻟﯿﻦ ﺣﮑﻢ اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﺨﺪم ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ آن ﻣﺸﻤﻮل ﻣﻘﺮرات ﺻﻨﺪوق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ذﯾﺮﺑﻂ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ اﻧﻀﻤﺎم ﺣﮑﻢ ﺑﺎزﺧﺮﯾﺪی ﯾﺎ ﮔﻮاﻫﯽ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎزﺧﺮﯾﺪی ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن اﺻﻼح ﺗﺒﺼﺮه ﯾﮏ ﻣﺎده ” ۷۴ ” ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺘﺨﺪام ﮐﺸﻮری و ﺗﺒﺼﺮه ﻫﺎی اﻟﺤﺎﻗﯽ آن ﻣﺼﻮب ۶۵/۳/۲۷ ﺻﺎدر ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .

بند ۲۴ ﺑﺮرﺳﯽ ﺻﺤﺖ و ﺳﻘﻢ ﻣﺪارک ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎل ﮐﺴﻮر و اﻧﻄﺒﺎق آن ﺑﺎ ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﻮرد ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﻣﺴﺌﻮل اﻣﻮر ﻓﻨﯽ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﺷﻌﺒﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

بند ۲۵ اﻓﺮادی ﮐﻪ در ﺑﺪو اﺳﺘﺨﺪام در دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی دوﻟﺘﯽ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻮده و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی از اﻧﺤﺎء ﻣﻨﺠﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ اﺳﺘﺨﺪام آزﻣﺎﯾﺸﯽ از ﺷﻤﻮل ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺬﮐﻮر ﺧﺎرج و ﭘﺲ از ﺧﺪﻣﺖ رﺳﻤﯽ و ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺴﻮر ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﻧﺰد ﺻﻨﺪوق ﮐﺸﻮری از دﺳﺘﮕﺎه دوﻟﺘﯽ ﻣﺘﺒﻮع ﺧﻮد ﺑﺎزﺧﺮﯾﺪ ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ و ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎًـ ﺗﻘـﺎﺿـﺎی اﻧﺘﻘـﺎل ﮐﺴـﻮر ﺧـﻮد را در اﺟـﺮای ﻣـﺎده ﯾﮏ ﻗـﺎﻧـﻮن ﻧﺤـﻮه ﺗﻌـﺪﯾﻞ ﻧﯿـﺮوی اﻧﺴـﺎﻧﯽ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی دوﻟﺘﯽ ﻣﺼﻮب ۱۳۶۶/۱۰/۲۷ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﺷﻌﺐ ذﯾﺮﺑﻂ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﻨﺪ، در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ آﻧﺎن (دوره ﺧﺪﻣﺖ ﻏﯿﺮ رﺳﻤﯽ) ﺑﻪ ﺻﻨﺪوق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕـﯽ ﮐﺸـﻮری ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﮕﺮدﯾﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه ﺑﺎ اداره ﮐﻞ درآﻣﺪ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺻﻨﺪوق اﺧﯿﺮاﻟﺬﮐﺮ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻣﮑﺎﺗﺒـﺎت و ﺗﺴﻬﯿـﻞ در اﻣﺮ اﻧﺘﻘـﺎل ﻣﻘﺮر ﮔﺮدﯾﺪﺻـﺮﻓﺎً ﮐﺴـﻮر ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﺳﻬﻢ ﻣﺴﺘﺨﺪم اﯾﺎم ﺧﺪﻣﺖ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺘﺨﺪام ﮐﺸﻮری ( ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﮐﺸﻮری، دوره ﺧﺪﻣﺖ رﺳﻤﯽ ) از ﺳﻮی ﺻﻨﺪوق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﮐﺸﻮری ﺑﻪ ﺻﻨﺪوق ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدد و ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪﻫﺎی ﻣﺪت ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﻧﺰد ﺻﻨﺪوق ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺤﻔﻮظ و ﻣﻌﺘﺒﺮﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.ﺿﻤﻨﺎً در ﻣﻮاردﯾﮑﻪ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﻫﺎی اﯾﺎم ﺧﺪﻣﺖ ﻣﺸﻤﻮل ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ (دوره ﺧﺪﻣﺖ ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ) ﻗﺒﻼًـ و ﭘﺲ از ﺑﺎزﺧـﺮﯾﺪ ﺧـﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﺻﻨـﺪوق ﮐﺸـﻮری ﻣﻨﺘﻘـﻞ ﮔﺮدﯾﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم اﻧﺘﻘﺎل ﮐﺴﻮر ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ اﯾﺎم ﺧﺪﻣﺖ رﺳﻤﯽ، وﺟﻮه ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﻣﻮﺻﻮف ﻋﯿﻨﺎً ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﺎﺑﻪاﻟﺘﻔﺎوت ﻣﺘﻌﻠﻘﻪ (ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﺧﺬﮔﺮدﯾﺪه ﺑﺎﺷﺪ) ﺑﻪ ﺻﻨﺪوق ﺗﺄﻣﯿﻦاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻧﺘﻘﺎل ﯾﺎﺑﺪ ﺗﺎ ﺳﻮاﺑﻖ ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖﺑﯿﻤﻪ دوره ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﻼک ﭘﺬﯾﺮش ﺻﻨﺪوق ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.

بند ۲۶ در ﺑﺎره ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎ ﻧﯽ ﮐﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﮐﺴﻮر ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ آﻧـﺎن از اداره ﮐـﻞ اﺳـﺘﺎن ﯾـﺎ ﺷـﻌﺒﻪ ذﯾـﺮﺑﻂ ﺣـﺴﺐ وﻇﺎﯾﻒ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﻣـﯽ ﺷـﻮد واﺣـﺪ اﺟﺮاﯾـﯽ ﻣﺮﺑـﻮط ، ﻣـﯽﺑﺎﯾـﺴﺖ ﺳـﺮﯾﻌﺎً اﻃﻼﻋـﺎت ﻣﻮرد ﻧﻈﺮرا ﻃﺒﻖ ” ﻓﺮم ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎره” ۳ ﺑﻪ ﺻﻨﺪوق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ذﯾﺮﺑﻂ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﺗﺎ ﺻـﻨﺪوق ﻣﺰﺑـﻮر، ﺣـﺴﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻮرد ﻋﻤﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﮐﺴﻮر ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ.

بند ۲۷ ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ وارﯾﺰ ﮐﺴﻮر ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﯾﺎ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ از ﺻﻨﺪوق ﻗﺒﻠﯽ ﺑـﻪ ﺣـﺴﺎب ﺻـﻨﺪوق ﺗـﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ، واﺣﺪ اﻣﻮر ﻓﻨﯽ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﺷﻌﺒﻪ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ در اﺳﺮع وﻗﺖ ( ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ) ﻣﯿﺰان ﻣﺎﺑﻪ اﻟﺘﻔﺎوت ﻣﺘﻌﻠﻘـﻪ را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﻨﺪﻫﺎی ۲۸″ و “۲۹” ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﻃﺒﻖ ” ﻓﺮم ﭘﯿﻮﺳـﺖ ﺷـﻤﺎره ” ۷ ﺑـﺎ ﻫﻤـﺎﻫﻨﮕﯽ واﺣـﺪ اﻣـﻮر اداری ﺑـﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ اﺑﻼغ ﺗﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﺑﻪ اﻟﺘﻔﺎوت ﺑﻪ ﻃﻮر ﯾﮑﺠﺎ ( ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﯾﮏ ﻣﺎه ﭘﺲ از اﺑﻼغ) اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ.

اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮔﺮدد ﻧﺴﺨﻪای از ﻓﺮم اﺑﻼﻏﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﻌﺪ از ﺛﺒﺖ ﺗﺎرﯾﺦ اﺑﻼغ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰه ﻣﺮﺑﻮط در ﭘﺮوﻧﺪه ﻓﻨﯽ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﺷﻮد.

ﻧﺤﻮه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺎﺑﻪ اﻟﺘﻔﺎوت :

بند ۲۸ ﻣﺎﺑﻪ اﻟﺘﻔﺎوت ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺮای اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﻣﺸﻤﻮﻟﯿﻦ، ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﺎده ﯾﮏ اﺻﻼﺣﯽ آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﺋﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺤﻮه ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی دوﻟﺘﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره /۵۲۱۶۶ت ۱۵۶۴۹ ﻫـ ﻣﻮرخ ۷۷/۸/۱۱

ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ، ﻃﺒﻖ روش زﯾﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﺗﻤﺎﻣﺎً از ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ وﺻﻮل ﻣﯽ ﮔﺮدد.

ﻣﯿﺰان ﮐﺴﻮر ﻣﻨﺘﻘﻠﻪ از

ﻣﺪت ﺳﺎﺑﻘﻪ

آﺧﺮﯾﻦ ﺣﻘﻮق و ﻣﺰاﯾﺎی ﻣﺒﻨﺎی ﺑﺮداﺷﺖ ﮐﺴﻮر

ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﺑﺖ

ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ (روزاﻧﻪ)درﺻﻨﺪوق ﻗﺒﻠﯽ ﯾﺎ ﺣﺪاﻗﻞ

ﺻﻨﺪوق ﻗﺒﻠﯽ

%۱۵

=

ﻣﺎﺑﻪ اﻟﺘﻔﺎوت

آن ﮐﺴﻮر ﻣﻨﺘﻘﻞ

دﺳﺘﻤﺰد ( روزاﻧﻪ ) ﮐﺎرﮔﺮ ﻋﺎدی در زﻣﺎن

ﺷﺪه (ﺑﻪ روز)

ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﺑﻪ اﻟﺘﻔﺎوت ( ﻫﺮﮐﺪام ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ )

بند ۲۹ ﺑﺮای آن دﺳﺘﻪ از ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﮐﻪ درﺧﻮاﺳﺖ اﻧﺘﻘﺎل ﮐﺴﻮر ﺧﻮد را ﻗﺒﻞ از ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺼﻮﯾﺐ آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺻﻼﺣﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ( ( ۷۹/۲/۲۸ ﺑﻪ ﺷﻌﺐ اراﺋﻪ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ، ﻟﯿﮑﻦ ﺑﻪ ﻫﺮﻧﺤﻮ ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺰﺑﻮر اﺗﻤﺎم ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺑﺎ ﻣﻘﺮرات ﻣﻮرد ﻋﻤﻞ ﺿﺮورﯾﺴﺖ آﺧﺮﯾﻦ ﺣﻘﻮق و ﻣﺰاﯾﺎی ﻣﺒﻨﺎی ﺑﺮداﺷﺖ ﮐﺴﻮردرﺻﻨﺪوق ﻗﺒﻠﯽ ﯾﺎ ﺣﺪاﻗﻞ دﺳﺘﻤﺰد ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺼﻮﯾﺐ آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ  ﺳﺎل ۷۹ ﻫﺮﮐﺪام ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺒﻨﺎی اﻗﺪام در ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺎﺑﻪ اﻟﺘﻔﺎوت ﻣﺘﻌﻠﻘﻪ اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ اﻓﺮاد ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻧﺮخ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ % ۱۵ و ﺳﺎﯾﺮ ﺿﻮاﺑﻂ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.

بند ۳۰ ﻣﺸﻤﻮﻟﯿﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺻﻨﺪوق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ در اﺟﺮای ﻣﺎده ۴۲ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮم ﺗﻮﺳﻌﻪ ( ﺗﻨﻔﯿﺬی در ﻣﺎده “۱۰۳” و ﺑﻨﺪ “ب” ﻣﺎده” “۲۸ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﭼﻬﺎرم و ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ )

ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻨﺪ “ب” ﻣﺎده “۲۸” ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻘﺮر ﮔﺮدﯾﺪه ” ﮐﻠﯿﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎء ﮐﺎدرﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ و وزارت اﻃﻼﻋﺎت ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ اﺻﻮل و اﻟﺰاﻣﺎت ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺑﯿﻤﻪ ای ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﻤﻪ ای ﺧﻮد ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﺻﻨﺪوﻗﻬﺎ ازﺟﻤﻠﻪ ﺻﻨﺪوﻗﻬﺎی ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪ “اﻟﻒ” اﯾﻦ ﻣﺎده اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. ﺿﻮاﺑﻂ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺻﻨﺪوق و ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ و ﺳﻮاﺑﻖ ﺑﯿﻤﻪ ای ﺑﯿﻦ ﺻﻨﺪوﻗﻬﺎی ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﺑﻨﺪ در آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮔﺮدد.”

ﻟﺬا ﺗﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﻮرد اﺷﺎره در ﻣﺎده ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺬﮐﻮر ، واﺣﺪﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﻤﺎﮐﺎن ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺿﻮاﺑﻂ ﻗﺒﻠﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺻﻨﺪوق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

بند ۳۱ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺮاﺗﺐ ﻣﻨﺪرج در ﺑﻨﺪ ﻓﻮق، ﮐﻠﯿﻪ ﺷﺎﻏﻠﯿﻦ ﻣﺸﺘﺮک ﻫﺮﯾﮏ از ﺻﻨﺪوﻗﻬﺎی ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ( ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎء ﮐﺎدر ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ و ﮐﺎرﮐﻨﺎن وزارت اﻃﻼﻋﺎت ) ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﻤﻪ و ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﺧﻮد اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ . ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﻤﻪ ای ﺑﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﮐﺘﺒﯽ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﻤﻪ ای ﺟﺪﯾﺪ و اﻧﺘﺨﺎب وی اﻣﮑﺎﻧﭙﺬﯾﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، ﻟﺬا ﭘﺲ از اﻧﺘﻘﺎل ﮐﺴﻮر ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ از ﺻﻨﺪوق ﻗﺒﻠﯽ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺻﻨﺪوق ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، اﻧﺼﺮاف از آن ﻣﻮﺿﻮﻋﯿﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .
ﻧﺤﻮه اﻗﺪام :

بند ۳۲ ﻫﺮﯾﮏ از اﻋﻀﺎء ﺻﻨﺪوﻗﻬﺎی ﺑﯿﻤﻪای ﮐﻪ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ درﺻﻨﺪوق ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را دارﻧﺪ، ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺘﺒﯽ ﺧﻮد را ﻣﻄﺎﺑﻖ ” ﻓﺮم ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎره ” ۱ ﺑﻪ اﻧﻀﻤﺎم آﺧﺮﯾﻦ ﺣﮑﻢ اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪای ﮐﻪ ﻣﺤﻞ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ در ﺣﻮزه ﻋﻤﻞ آن ﻗﺮار دارد اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

بند ۳۳ ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﺗﺒﺼﺮه ﻣﺎده “۲”ﺿﻮاﺑﻂ ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ و ﮐﺴﻮرات ﺑﯿﻤﻪای ﺑﯿﻦ ﺻﻨﺪوﻗﻬﺎی ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺼﻮب ۸۰/۳/۲۷ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان، ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﺟﺪﯾﺪ اﻻﺳﺘﺨﺪام ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻗﺒﻞ از ﺻﺪور ﺣﮑﻢ اﺳﺘﺨﺪام رﺳﻤﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﻤﻪ ﺧﻮد اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻣﺤﻞ ﺧﺪﻣﺖ آﻧﺎن ﺑﺮاﺳﺎس درﺧﻮاﺳﺖ اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﯿﻦ در ﻫﻨﮕﺎم ﺻﺪور ﺣﮑﻢ ﺗﺒﺪﯾﻞ وﺿﻊ اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ و ﺷﺮح ﺣﮑﻢ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ، ﺻﻨﺪوق ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺻﻨﺪوق ﻣﻮرد اﻧﺘﺨﺎب آﻧﺎن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪه ﺑﺎﺷﺪ در اﯾﻨﺼﻮرت ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻣﺘﺨﺬه، ﺗﺎرﯾﺦ اﺟﺮای اﺣﮑﺎم ﻣﺰﺑﻮر ( ﮐﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﭘﺲ از ﺛﺒﺖ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰه ﻣﺮﺑﻮط در ﭘﺮوﻧﺪه ﻓﻨﯽ ﺿﺒﻂ ﮔﺮدد) ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺗﺎرﯾﺦ درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺻﻨﺪوق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ آﻧﺎن ﺗﻠﻘﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

بند ۳۴ واﺣﺪﻫﺎی اﻣﻮر ﻓﻨﯽ ﺑﯿﻤﻪﺷﺪﮔﺎن ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﭘﺲ از ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺿﻮاﺑﻂ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﻣﺒﻨﯽﺑﺮ ﻧﺤﻮه ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺻﻨﺪوق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻣﻔﺎد ﺗﺬﮐﺮ ذﯾﻞ ﺑﻨﺪ “۶” و در ﺻﻮرت ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻓﺮد، ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﻣﻄﺎﺑﻖ “ﻓﺮم ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎره “۱/۱ ﺑﺎ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﻗﺮارداد ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻃﺒﻖ “ﻓﺮم ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎره ” ۸ ﺗﺼﻮﯾﺮ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ را ﺑﻪ ﺻﻨﺪوق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ذﯾﺮﺑﻂ ارﺳﺎل ودرﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺗﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﮐﺴﻮر ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ وی اﻗﺪام ﻻزم را ﺑﻌﻤﻞ آورﻧﺪ.

ﺿﻤﻨﺎً ﻃﯽ روﻧﻮﺷﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺬﮐﻮر ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﻤﻮل ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ( ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ روز ﻣﺎه ﺑﻌﺪ از ﺗﺎرﯾﺦ ﺛﺒﺖ ﺗﻘﺎﺿﺎ در دﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ) و ﺷﻤﺎره ﻧﺎﻣﻨﻮﯾﺴﯽ را ﺑﻪ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻣﺤﻞ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ اﻋﻼم ﻧﻤﻮده و درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻃﺮز ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺻﻮرت ﻣﺰد و ﺣﻘﻮق ﺻﻨﺪوق ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ( ﻣﺼﻮب ۵۴/۱۲/۱۹ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ )، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ارﺳﺎل ﻟﯿﺴﺖ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﻃﺒﻖ ﻣﺎده ۳۹ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻗﺪام ﻻزم را ﺑﻌﻤﻞ آورﻧﺪ.

ﺗﺬﮐﺮ : ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺄﺧﯿﺮ در ارﺳﺎل ﻟﯿﺴﺖ و ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ازﺳﻮی ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﻣﺰﺑﻮر، ﻣﺸﻤﻮل ﻗﺎﻧﻮن درﯾﺎﻓﺖ ﺟﺮاﺋﻢ ﻧﻘﺪی از ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﮐﺎرﮔﺎﻫﻬﺎی ﻣﺸﻤﻮل ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻪ ﻇﺮف ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ارﺳﺎل ﺻﻮرت ﻣﺰد و ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن و ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اﻗﺪام ﻧﻤﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ، ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .

بند ۳۵ ﺻﻨﺪوق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﻗﺒﻠﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺗﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺿﻮاﺑﻂ ﺟﺪﯾﺪ ، ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﻮاد “۳” و” “۴ ﺿﻮاﺑﻂ اﺟﺮاﺋﯽ ﻣﺬﮐﻮر، ﻇﺮف ﻣﺪت “۳” ﻣﺎه از ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺻﻨﺪوق ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ وﺟﻮه ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻘﺎل را ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﭘﯿﮕﯿﺮی اﯾﻦ اﻣﺮ از ﺳﻮی ﺷﻌﺐ ذﯾﺮﺑﻂ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺴﺮﯾﻊ در روﻧﺪ اﻧﺘﻘﺎل ﺳﻮاﺑﻖ و رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻬﻠﺖ ﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ آن ﻣﻮرد ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

بند ۳۶ ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ وارﯾﺰ ﮐﺴﻮر ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺷﻌﺒﻪ، واﺣﺪ اﻣﻮر ﻓﻨﯽ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ در اﺳﺮع وﻗﺖ ( ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ) ﻣﺎﺑﻪاﻟﺘﻔﺎوت ﻣﺘﻌﻠﻘﻪ را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ وﺑﺎ ﺻﺪور ﺑﺮگ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﺑﻪاﻟﺘﻔﺎوت ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪه ﺻﺎدر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻃﺒﻖ” ﻓﺮم ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎره ” ۹ و ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ واﺣﺪ اﻣﻮر اداری ﺑﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪه اﺑﻼغ ﺗﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﺑﻪ اﻟﺘﻔﺎوت ﺑﻪ ﻃﻮر ﯾﮑﺠﺎ ﯾﺎ اﻗﺴﺎط اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ .

اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﻧﺴﺨﻪ ای از ﻓﺮم اﺑﻼﻏﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﭘﺲ از ﺛﺒﺖ ﺗﺎرﯾﺦ اﺑﻼغ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰه ﻣﺮﺑﻮط در ﭘﺮوﻧﺪه ﻓﻨﯽ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﺷﻮد.

ﻧﺤﻮه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺎﺑﻪ اﻟﺘﻔﺎوت :

بند ۳۷ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺎﺑﻪاﻟﺘﻔﺎوت ﻣﺘﻌﻠﻘﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﺎده””۴ ﺿﻮاﺑﻂ اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﺰﺑﻮر ﻣﺼﻮب ۸۰/۳/۲۷ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان، ﻃﺒﻖ روش زﯾﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﺗﻤﺎﻣﺎً از ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪه وﺻﻮل ﻣﯽ ﮔﺮدد

ﻣﯿﺰان وﺟﻮه

ﻣﺪت ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻪ

آﺧﺮﯾﻦ ﺣﻘﻮق و ﻣﺰاﯾﺎی ﻣﺒﻨﺎی ﺑﺮداﺷﺖ ﮐﺴﻮر ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ (روزاﻧﻪ)

در ﺻﻨﺪوق ﻗﺒﻠﯽ ﯾﺎ اوﻟﯿﻦ ﺣﻘﻮق و ﻣﺰاﯾﺎی ﻣﺒﻨﺎی ﮐﺴﺮ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ

%۲۱

ﻣﺎﺑﻪ اﻟﺘﻔﺎوت

ﻣﻨﺘﻘﻠﻪ

ﺑﺎﺑﺖ آن ﮐﺴﻮر ﻣﻨﺘﻘﻞ

=

( ازﺻﻨﺪوق ﻗﺒﻠﯽ)

ﺷﺪه اﺳﺖ ( ﺑﻪ روز)

(روزاﻧﻪ) در ﺻﻨﺪوق ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ( ﻫﺮ ﮐﺪام ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ)

ﻧﺤﻮه ﺗﻘﺴﯿﻂ :

بند ۳۸ ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﺎده “۵” اﺻﻼﺣﯽ ﺿﻮاﺑﻂ اﺟﺮاﯾﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺰﺑﻮر” ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺎﺑﻪ اﻟﺘﻔﺎوت ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻪ ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﻤﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ اﻗﺴﺎط ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ و ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﻌﺎدل ﻣﺎﻫﻬﺎی ﺧﺪﻣﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ از ﺗﺎرﯾﺦ اﻋﻼم ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﻤﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ آن ﺻﻨﺪوق ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ” ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺷﻌﺐ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﻞ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺎﺑﻪ اﻟﺘﻔﺎوت، ﻣﯿﺰان ﺣﻘﻮق و ﻣﺰاﯾﺎی ﺷﺨﺺ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻃﺒﻖ ” ﻓﺮم ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎره ” ۵ درﺧﺼﻮص ﺗﻌﺪاد اﻗﺴﺎط ﺑﺎ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﻤﻮده و ﺳﭙﺲ اﻋﻼﻣﯿﻪ ﺗﻘﺴﯿﻂ ﺑﺪﻫﯽ را ﻃﺒﻖ ” ﻓﺮم ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎره “۶ ﺑﻪ وی اﻋﻼم ﻧﻤﺎﯾﺪﺿﻤﻨﺎً. اﻗﺴﺎط ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺑﻮده و ﻣﻬﻠﺖ ﻫﺮﯾﮏ از اﻗﺴﺎط از ﺗﺎرﯾﺦ اراﺋﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻘﺴﯿﻂ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺑﻪ ﻣﺪت ﯾﮏ ﻣﺎه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

بند ۳۹ آن ﻋﺪه از ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ دوﻟﺖ ﮐﻪ ﻣﺸﻤﻮل ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﺗﻐﯿﯿﺮ وﺿﻊ اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ از ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ ﺑﻪ ﮐﺎرﻣﻨﺪ رﺳﻤﯽ ﯾﺎ ﺛﺎﺑﺖ، ﺻﻨﺪوق آﻧﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ ، ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﺗﻐﯿﯿﺮ وﺿﻊ اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ در اﺟﺮای ﻣﺎده ﯾﺎد ﺷﺪه درﺧﻮاﺳﺖ اداﻣﻪ ﺷﻤﻮل ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺑﻨﻤﺎﯾﻨﺪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﯿﻦ ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ و ﺷﻤﻮل ﻣﺠﺪد ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮآﻧﺎن ﻓﺎﺻﻠﻪ ای ﺑﻮﺟﻮد ﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ از اﯾﻦ ﺑﺎﺑﺖ ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﻣﻄﺮح ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺤﻞ ﺧﺪﻣﺖ ، ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﮐﻤﺎﮐﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

بند ۴۰ آن ﻋﺪه از ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻏﯿﺮ رﺳﻤﯽ دوﻟﺖ ﮐﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ وﺿﻊ اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﯾﺎ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن از ﺷﻤﻮل ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﺎرج ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ،( ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ آﻧﺎن ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻘﻞ واﻧﺘﻘﺎل ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﯾﺎ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﻣﺼﻮب ۶۵/۳/۲۷ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻘﺎل اﺳﺖ ) ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ اﻓﺮاد ﺑﻌﺪ از ﺗﻐﯿﯿﺮ وﺿﻊ اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ، ﻣﺪﺗﯽ ﻫﻢ ﻧﺰد ﺻﻨﺪوق دوم دارای ﺳﺎﺑﻘﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺴﻮر ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺳﭙﺲ در اﺟﺮای ﻣﻮاد ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺬﮐﻮر درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﻤﻮل ﻣﺠﺪد ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺑﻨﻤﺎﯾﻨﺪ ، وﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ آﻧﺎن ﺗﺎ ﺗﺎرﯾﺦ درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﻤﻮل ﻣﺠﺪد ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﺻﻨﺪوق دوم ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ ، ﺷﻌﺐ از اﻧﺘﻘﺎل ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ( ﻗﺒﻞ از ﺗﺒﺪﯾﻞ وﺿﻊ ) ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ ﻧﻤﻮده و ﺻﺮﻓﺎً ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﮐﺴﻮر ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ و وﺻﻮل ﻣﺎﺑﻪ اﻟﺘﻔﺎوت اﯾﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﺨﺪم ﻣﺸﻤﻮل ﺻﻨﺪوق دوم ﺑﻮده اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .

بند ۴۱ اﮔﺮ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪه ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺻﻨﺪوق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﻗﺒﻞ و ﺣﯿﻦ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻞ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺎﺑﻪاﻟﺘﻔﺎوت ﻓﻮت ﻧﻤﺎﯾﺪ ﯾﺎ از ﮐﺎراﻓﺘﺎده ﺷﻮد ﯾﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﯿﻞ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﻣﻮرد ﻋﻤﻞ ﺻﻨﺪوق، ﺧﻮد ﯾﺎ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎﻧﺶ ﻣﺴﺘﺤﻖ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺴﺘﻤﺮی ﺷﻮﻧﺪ، ﺑﻘﯿﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺎﺑﻪاﻟﺘﻔﺎوت ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ از درﯾﺎﻓﺘﯽ آﻧﻬﺎ ﮐﺴﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد .

* ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮارد ﻣﺮﺗﺒﻂ و ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﯾﺎد ﺷﺪه :

بند ۴۲ رؤﺳﺎی ﺷﻌﺐ ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺟﺮای ﺻﺤﯿﺢ و ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺮﺑﻮط درﺧﺼﻮص آن دﺳﺘﻪ از ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎی اﻧﺘﻘﺎل ﮐﺴﻮر ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﺧﻮد را در ﺳﻨﻮات ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﻌﺐ اراﺋﻪ ﻧﻤﻮده ﻟﯿﮑﻦ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻧﺤﻮ ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﻘﺮر اﺗﻤﺎم ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﻮﺿﻮع و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ واﺣﺪﻫﺎی اﻣﻮر ﻓﻨﯽ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن و درآﻣﺪ ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ اﺗﺨﺎذ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺗﺎ در اﺳﺮع وﻗﺖ ﮐﻠﯿﻪ ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎی ﻣﻮﺻﻮف را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺑﺮاﺳﺎس آﺧﺮﯾﻦ اﻗﺪام ﻣﮑﺎﺗﺒﺎﺗﯽ ﻣﻮﺿﻮع اﻧﺘﻘﺎل ﮐﺴﻮر ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن را ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺮاﺣﻞ آن ﺑﻄﻮر ﺟﺪ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻋﺪم اﻗﺪام ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ در اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط، ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﺴﺌﻮل ذﯾﺮﺑﻂ و رﺋﯿﺲ ﺷﻌﺒﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .
بند ۴۳ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪه (ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ) ﻇﺮف ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﺑﻪاﻟﺘﻔﺎوت ﻣﺘﻌﻠﻘﻪ در اﺟﺮای ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ ﻣﺬﮐﻮر اﻗﺪام ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ ، ﭘﺬﯾﺮش ﺳﻮاﺑﻖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻮارد ﺑﺎ اﺧﺬ درﺧﻮاﺳﺖ ﺟﺪﯾﺪ وﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻣﺠﺪد و رﻋﺎﯾﺖ ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﻘﺮر ﻣﯿﺴﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .

بند ۴۴ درﻣﻮرد آن دﺳﺘﻪ از ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن اﻧﺘﻘﺎل ﮐﺴﻮر ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻘﺴﯿﻂ ﺑﺪﻫﯽ ﻣﺎﺑﻪاﻟﺘﻔﺎوت اﻗﺪام ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ، ﻟﯿﮑﻦ ﭘﺲ از ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﻌﺪادی از اﻗﺴﺎط ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﻧﺪه اﻗﺴﺎط ﺧﻮد در ﺳﺮرﺳﯿﺪﻫﺎی ﻣﻘﺮر ﻧﮕﺮدﯾﺪه و ﯾﺎ ﻧﻤﯽﮔﺮدﻧﺪ، ﻧﺤﻮه ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺎﺑﻪاﻟﺘﻔﺎوت اﻗﺴﺎﻃﯽ ﮐﻪ ﺧﺎرج ا زﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮر ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﺳﺎﺳﺎً ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﮕﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد:

ﺗﻌﺪاد اﻗﺴﺎط

( ﻣﯿﺰان ﮐﺴﻮر

ﻣﺪت ﺳﺎﺑﻘﻪ

دﺳﺘﻤﺰد روزاﻧﻪ ) [

ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﺸﺪه و ﯾﺎ

] ﺗﻌﺪاد اﻗﺴﺎط

÷

ﻣﻨﺘﻘﻠﻪ+ ﻣﺒﺎﻟﻎ

ﻧﺮخ

=

ﻣﺎﺑﻪ اﻟﺘﻔﺎوت

اﻗﺴﺎط ﭘﺮداﺧﺖ

ﻣﻨﺘﻘﻠﻪ

زﻣﺎن درﺧﻮاﺳﺖ

ﺧﺎرج ازﻣﻬﻠﺖ

ﻣﻘﺮر ﻗﺒﻠﯽ

ﻣﻮردﻋﻤﻞ

اﻗﺴﺎط ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ

ﺷﺪه در ﺧﺎرج از

(ﺑﻪ روز)

ﺟﺪﯾﺪ

ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه

ﻣﻬﻠﺖ

ﺗﺬﮐﺮ: ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺳﺮرﺳـﯿﺪ اﻗـﺴﺎط آﺗـﯽ ﺳـﭙﺮی ﻧﮕﺮدﯾـﺪه ﺑﺎﺷـﺪ، ﭘﺮداﺧـﺖ آن در ﻣﻬﻠـﺖ ﻫـﺎی ﻣﻘـﺮر ﻣﺮﺑﻮﻃـﻪ ﻣﺠﺎز ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰه ﻣﺮﺑﻮط ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

بند ۴۵ ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﺎده “۳۰” ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﺸﻤﻮل ﺻﻨﺪوﻗﻬﺎی ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ اﺟﺎزه داده ﻣﯽ ﺷﻮد در ﺻﻮرت اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﯾﺎ ﺑﺎزﺧﺮﯾﺪی ، اﺧﺮاج، اﺳﺘﻌﻔﺎء و اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺮﺧﺼﯽ ﺑﺪون ﺣﻘﻮق ( ﺑﺪون ﻣﺤـﺪودﯾﺖ زﻣـﺎن ) ، ﮐﻤﺎﮐـﺎن ﻣـﺸﻤﻮل ﺻﻨﺪوق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﺧﻮد ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ درا ﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﺑﺮای ﻣﺘﻘﺎﺿـﯿﺎن اﻧﺘﻘـﺎل ﮐـﺴﻮر ﮐﻪ وﺿﻌﯿﺖ آﻧﺎن ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﻣﻔﺎد ﻗـﺎﻧﻮن ﯾـﺎد ﺷـﺪه ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ در ﺑـﺪو اﻣـﺮ و ﻗﺒـﻞ از اﺧـﺬ درﺧﻮاﺳـﺖ اﻧﺘﻘـﺎل ﮐﺴﻮرﺗﻮﺳﻂ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ و ﻣﺘﺼﺪﯾﺎن ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ رﻋﺎﯾﺖ ﮔﺮدد . ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل اﻓـﺮادی ﮐـﻪ ﻃﺒـﻖ ﻣﻔـﺎد ﺳـﺎﯾﺮ ﻗـﻮاﻧﯿﻦ ازﺟﻤﻠﻪ ﻣﺎده ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺬﮐﻮر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﻤﻪ ﻗﺒﻠﯽ ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﻨـﺪ ، ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧﻨـﺪ از ﺷـﻤﻮل ﻣﻘـﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

بند ۴۶ ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺤﻮه ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺳﻮاﺑﻖ ﻣﻨﺘﻘﻠﻪ ﺑﺮ ﺻﻨﺪوق ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺰاﯾﺎی ﻣﻘـﺮر در ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺼﻮب ۸۰/۲/۹ ، ﺳﻮاﺑﻖ ﺧﺪﻣﺖ ﻏﯿﺮ ﻣﺸﻤﻮل ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﯿﻤﻪﺷﺪﮔﺎن ﮐﻪ ﺑﺎﺑﺖ آن ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﯾﺎ ﮐﺴﻮر ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﺻﻨﺪوق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ذﯾﺮﺑﻂ ﭘﺮداﺧﺖ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ، ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎل ﺣﻖ ﺑﯿﻤـﻪ ﯾﺎ ﮐﺴﻮر ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ و ﻣﺎﺑﻪ اﻟﺘﻔﺎوت ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺑﯿﻤﻪ ای آن ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﻮﺟﻮدﺻـﺮﻓﺎً در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺴﺘﻤﺮی ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ، ازﮐﺎراﻓﺘﺎدﮔﯽ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﻗﺎﺑﻞ اﺣﺘﺴﺎب ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺸﺮوط ﺑﺮآﻧﮑﻪ اﻓﺮاد ﻣﺰﺑـﻮر در زﻣـﺎن ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ دارای ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﻣﻨﺪرج در ﻗﺎﻧﻮن ﺗـﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﺑﺎﺷـﻨﺪ . ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ ﺑـﻪ ﻣﻮﺟـﺐ اﺳﺘﻔﺴﺎرﯾﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺬﮐﻮر ﻣﺼﻮب ۸۳/۱۱/۷ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻘﺮر ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ : ” اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺴﺎﻧی ﮐﻪ ﺗﺎ ﻗﺒــﻞ از ﺗﺼـﻮﯾﺐ آن ۱۳۸۰/۲/۹ ﺑﺎزﺧـﺮﯾﺪ ﮔﺮدﯾـﺪه ﯾﺎ ﺑﻪ اﺳﺘﻨـﺎد ﻣﻘــﺮرات ﻗـﺎﻧـﻮﻧﯽ ﺑﯿﻤﻪ ﮔــﺬار ﺻﻨــﺪوق ﺗـﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت دوﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﺗﺒﺼﺮه “۳” ﻣﺎده””۱۴۴ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺘﺨﺪام ﮐﺸﻮری در ﺷﻤﻮل اﯾﻦ ﺻﻨﺪوق ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻘﺮرات ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ وﺿﻌﯿﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ ، ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ” ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺎزﺧﺮﯾﺪی آﻧﺎن از ﻣﺤﻞ ﺧﺪﻣﺖ ﮔﺬﺷﺘﻪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺧﺮوج از ﺷﻤﻮل ﻣﻘﺮرات ﺻﻨﺪوﻗﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﺘﺮک آن ﺑﻮده اﻧﺪ ﻗﺒﻞ از ﺗﺎرﯾﺦ ۸۰/۲/۹ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ، ﯾﺎ ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ ﻗﻄﻊ راﺑﻄﮥ اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻧﺤﻮ ﻗﺒﻞ از ﺗﺎرﯾﺦ اﺧﯿﺮاﻟﺬﮐﺮ ﻃﺒﻖ ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﻘﺮر ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﯿﻤﻪ ﭘﺮداز ﺻﻨﺪوق ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ، ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ از ﺗﺎرﯾﺦ اراﺋﻪ درﺧﻮاﺳﺖ اﻧﺘﻘﺎل ﮐﺴﻮر و ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﺑﻪاﻟﺘﻔﺎوت ﻣﺘﻌﻠﻘﻪ ( ﻗﺒﻞ ﯾﺎ ﺑﻌﺪ از ﺗﺎرﯾﺦ (۸۰/۲/۹ ﻣﺠﻤﻮع ﺳﻮاﺑﻖ ﻣﻨﺘﻘﻠﻪ از ﺳﺎﯾﺮ ﺻﻨﺪوﻗﻬﺎ و ﺳﻮاﺑﻖ ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖﺑﯿﻤﻪ آﻧﺎن ﻧﺰد ﺻﻨﺪوق ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮای اﺣﺮاز ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺴﺘﻤﺮی ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﻣﻼک ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖﺿﻤﻨﺎً. ﮐﻠﯿﻪ اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮﻫﺎی ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ آن ﺑﻼاﺛﺮ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﮔﺮدد و ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس واﺣﺪﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ ﺿﻤﻦ ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﻻزم در اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﻣﻮارد و ﺗﻄﺒﯿﻖ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﺑﺎ ﺿﻮاﺑﻂ ﭘﯿﺸﮕﻔﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اراﺋﻪ ﺣﻤﺎﯾﺘﻬﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ از ﺗﺎرﯾﺦ اﺣﺮاز ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

بند ۴۷ ﺳﻮاﺑﻖ ﻣﻨﺘﻘﻠﻪ از ﺳﺎﯾﺮ ﺻﻨﺪوﻗﻬﺎ ﺑﻪ ﺻﻨﺪوق ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در اﺣﺮاز ﺷﺮاﯾﻂ و ﻣﯿﺰان ﻣﺴﺘﻤﺮی ازﮐﺎراﻓﺘﺎدﮔﯽ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﻋﯿﻨﺎً ﻣﻼک ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.

بند ۴۸ ﺳﻮاﺑﻖ ﻣﻨﺘﻘﻠﻪ ﺑﺮای اﻓﺮادی ﮐﻪ از ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺤﻮه ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺳﻮاﺑﻖ ﻣﻨﺘﻘﻠﻪ … (۸۰/۲/۹) ﺑﻪ ﺑﻌﺪ از ﻋﻀﻮﯾﺖ ﺻﻨﺪوق ﻗﺒﻠﯽ ﺧﺎرج وﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎً در ردﯾﻒ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﺻﻨﺪوق ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ، درﺻﻮرﺗﯽ دراﺣﺮاز ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺴﺘﻤﺮی ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﺣﺘﺴﺎب اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪه در زﻣﺎن درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ دارای ﺣﺪاﻗﻞ ده ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖﺑﯿﻤﻪ ﻣﻘﺮر درﻗﺎﻧﻮن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

بند ۴۹ ﺳﻮاﺑﻖ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﺑﺪو ﺧﺪﻣﺖ در دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی دوﻟﺘﯽ ﻣﺸﻤﻮل ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، دارای ﺳﺎﺑﻘﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﻧﺰد ﺻﻨﺪوق ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ وﺿﻊ اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ وﯾﺎ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی از اﻧﺤﺎء از ﺷﻤﻮل ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﻣﺠﺪداً ﻣﺸﻤﻮل ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ، درﺻﻮرت اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺠﺪد ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ اﯾﺎم ﻣﺸﻤﻮل ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ وﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻧﺘﻘﺎل ﮐﺴﻮرﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﺳﻮاﺑﻖ ﻏﯿﺮﻣﺸﻤﻮل ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺻﻨﺪوق ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺳﻮاﺑﻖ اﯾﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﻤﻮل ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻮده اﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺎﺑﻘﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻨﺠﻤﻠﻪ در اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺤﻮه ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺳﻮاﺑﻖ ﻣﻨﺘﻘﻠﻪ … ﻣﺼﻮب ۸۰/۲/۹ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺗﻠﻘﯽ و ﻣﺒﻨﺎی اﻗﺪام واﺣﺪﻫﺎی ا ﺟﺮاﯾﯽ ﻗﺮارﻣﯽﮔﯿﺮد.

بند ۵۰ ﺳﻮاﺑﻖ اﻓﺮاد ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪ “۴۹” ﮐﻪ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺬﺷﺘﮥ آﻧﺎن ﻧﺰد ﺻﻨﺪوق ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﺻﻨﺪوﻗﻬﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﻧﯿﺰ درﺻﻮرت اﻧﺘﻘﺎل ﮐﺴﻮرﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﺳﻮاﺑﻖ ﻏﯿﺮﻣﺸﻤﻮل ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺻﻨﺪوق ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺳﻮاﺑﻖ اﯾﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﻤﻮل ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻮده اﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺎﺑﻘﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻨﺠﻤﻠﻪ در اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺤﻮه ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺳﻮاﺑﻖ ﻣﻨﺘﻘﻠﻪ … ﻣﺼﻮب ۸۰/۲/۹ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺗﻠﻘﯽ و ﻣﺒﻨﺎی اﻗﺪام واﺣﺪﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﻗﺮارﻣﯽﮔﯿﺮد.
بند ۵۱ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن آن دﺳﺘﻪ از ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ ﻗﻄﻊ راﺑﻄﻪ اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺘﺒﻮع و ﺧﺮوج از ﻋﻀﻮﯾﺖ ﺻﻨﺪوق ﻗﺒﻠﯽ ﺑﯿﻤﻪ ﭘﺮداز ﺻﻨﺪوق ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮔﺮدﯾﺪه اﻧﺪ ﻟﯿﮑﻦ در زﻣﺎن ﺣﯿـﺎت ﺗﻘﺎﺿـﺎی اﻧﺘﻘـﺎل ﮐﺴﻮر ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﻌﺐ ﺻﻨﺪوق اراﺋﻪ ﻧﻨﻤﻮده اﻧﺪ، ﻣﺠﺎز ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد در ﺻﻮرت ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺿﺮورﯾﺴﺖ اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﻣﻮارد ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﺪارک ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﮐﺴﻮر ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ و ﭘﺮوﻧﺪه ﻓﻨﯽ ﺟﻬﺖ اﺧﺬ ﻣﺠﻮز ﻻزم ﺑﻪ اداره ﮐﻞ اﻣﻮر ﻓﻨﯽ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﻣﻨﻌﮑﺲ ﮔﺮدد.

بند ۵۲ واﺣﺪ اﻣﻮر ﻓﻨﯽ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﺷﻌﺐ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺳﻮاﺑﻖ و ﻣﺪارک ﻣﺮﺗﺒﻂ ازﺟﻤﻠﻪ ﻣﺠﻮز اﻧﺘﻘﺎل ﮐﺴﻮر ﺻﺎدره و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺻﻨﺪوق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﻧﺘﻘﺎل ﮐﺴﻮر ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ﭘﺮوﻧﺪه ﻓﻨﯽ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪه ﺿﺒﻂ ﻧﻤﺎﯾﺪ .

بند ۵۳ واﺣﺪ اﻣﻮر ﻓﻨﯽ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﺷﻌﺐ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﭘﺲ از وﺻﻮل ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺎﺑﻪ اﻟﺘﻔﺎوت ﻣﺪﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﺑﺖ آن ﮐﺴﻮر ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﻣﻨﺘﻘﻞ و ﺳﻮاﺑﻖ آن ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻃﺒﻖ ” ﻓﺮم ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎره” ۱۰ ﺑﺎ ذﮐﺮ دﻗﯿﻖ ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﺮوع و ﭘﺎﯾﺎن آن ﺑﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪه اﻋﻼم ﻧﻤﺎﯾﺪ .

بند ۵۴ واﺣﺪ اﻣﻮر ﻓﻨﯽ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﺷﻌﺐ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺣﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻨﺪرج در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰه ﻣـﺮﺑﻮط ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﮔـﺮدد ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﺑﻪ اﻟﺘﻔﺎوت ﮐﺴـﻮر ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ در ﻣﻬﻠﺖ ﻫـﺎی ﻣﻘﺮر ﺻـﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ، ﻋـﺪم ﭘﺬﯾﺮش ﺳﻮاﺑﻖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﻃﺒﻖ ” ﻓﺮم ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎره ۱۱ “ﮐﺘﺒﺎً ﺑﻪ وی اﻋﻼم ﻧﻤﺎﯾﺪ .

بند ۵۵ درﻣﻮرد آن ﮔﺮوه از ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ اﻧﺘﻘﺎل ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﯾﺎ ﮐﺴﻮر ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﺗﺎرﯾﺦ ) ۵۸/۳/۱۷ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻠﯽ ﺷﺪن ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ ) از ﺧﺪﻣﺖ در ﺑﺎﻧﮑﻬﺎی ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﺧﺎرج ﺷﺪه اﻧﺪ، ﻣﺸﺮوط ﺑﺮاﯾﻨﮑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﺮوج از ﺧﺪﻣﺖ آﻧﺎن در ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺘﺒﻮع ﻗﺒﻞ از ﺗﺎرﯾﺦ اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺎﺑﻖ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺎرﻣﻨﺪان (۵۱/۶/۱) ﻧﺒﺎﺷﺪ، ادارات ﮐﻞ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ﯾﺎ ﺷﻌﺐ ذﯾﺮﺑﻂ ﺣﺴﺐ وﻇﺎﯾﻒ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﻣﺠﺎز ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﮐﺴﻮر ﯾﺎ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ اﯾﺎم ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ از ﺻﻨﺪوق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺻﻨﺪوق ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺳﺎﯾﺮ ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﻨﺪرج در اﯾﻦ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ( ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪﻫﺎی “۶” اﻟﯽ (“۱۱” ازﺟﻤﻠﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت ﻣﻘﺮر ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ واﻧﺘﻘﺎل وﺟﻮه ﻣﻮردﻧﻈﺮ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺮخ ﻣﺒﻨﺎی ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺎﺑﻪ اﻟﺘﻔﺎوت ﻣﺘﻌﻠﻘﻪ (%۲۱) و دﺳﺘﻤﺰد ﻣﺒﻨﺎی ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ آن ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﺣﻘﻮق و ﻣﺰاﯾﺎی ﻣﺸﻤﻮل ﮐﺴﺮ ﺣﻖﺑﯿﻤﻪ زﻣﺎن ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد، اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﻣﻨﺒﻌﺪ از ارﺳﺎل اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﻣﻮارد ﺑﻪ اداره ﮐﻞ اﻣﻮر ﻓﻨﯽ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﺧﻮدداری ﮔﺮدد.

بند ۵۶ ﺳﻮاﺑﻖ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﻣﻮرد اﺷﺎره در ﺑﻨﺪ “۵۵” ﭘﺲ از ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﺑﻪ اﻟﺘﻔﺎوت،ﻋﯿﻨﺎً ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺰاﯾﺎی ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻌﺘﺒﺮ و ﻗﺎﺑﻞ اﺣﺘﺴﺎب ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .

ﺗﺬﮐﺮ : در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺣﺴﺐ اﻋﻼم ﺻﻨﺪوق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ، ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ اﯾﺎم ﻣﻮرد درﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺮﯾﮏ از ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﻣﻮﺻﻮف ﻧﺰد ﺻﻨﺪوق ﻣﺰﺑﻮر ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺒﺎﺷﺪ ، ﺷﻌﺐ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﻣﺮاﺗﺐ را ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه اﺳﻨﺎد وﻣﺪارک ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اداره ﮐﻞ اﻣﻮر ﻓﻨﯽ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .

بند ۵۷ اﻧﺘﻘﺎل ﮐﺴﻮر ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ اﻋﻀﺎء ﮐﻤﯿﺘﻪ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ادﻏﺎم در ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ( (۷۰/۱/۱۲ از ﺧﺪﻣﺖ ﻣﻨﻔﮏ و درﺧﻮاﺳﺖ اﻧﺘﻘﺎل ﮐﺴﻮر آﻧﺎن ﺑﻌﺪ از ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺎده “۲۰۴” ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻘﺮرات اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ( ( ۸۲/۱۱/۷ ﺛﺒﺖ دﻓﺘﺮ ﺷﻌﺐ ﮔﺮدﯾﺪه ﯾﺎ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﯾﺎ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﻣﺼﻮب ۶۵/۳/۲۷ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﻨﺪرج در اﯾﻦ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﻘﺪور ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .

بند ۵۸ اﻧﺘﻘﺎل ﮐﺴﻮر ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﺗﺎرﯾﺦ ۸۵/۱۱/۷ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﺑﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﻤﻪ و ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ آﯾﻨﺪه ﺳﺎز در آﻣﺪه اﻧﺪ، در ﺻﻮرت اﺷﺘﺮاک و ﺑﯿﻤﻪ ﭘﺮدازی ﻧﺰد ﺻﻨﺪوق ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﯾﺎ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﻣﺼﻮب ۶۵/۳/۲۷ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﻨﺪرج در اﯾﻦ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .

ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺻﻨﺪوق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﺷﺎﻏﻞ در ﮐﺎرﮔﺎﻫﻬﺎی ﻣﺸﻤﻮل ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﺻﻨﺪوق ﻣﺬﮐﻮر از ﺗﺎرﯾﺦ ۸۵/۱۱/۷ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ، ﺻﺮﻓﺎً ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺎده “۴۲” ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮم ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﻪ ﻃﯽ ﻣﺎده “۱۰۳” و ﺑﻨﺪ “ب” ﻣﺎده “۲۸” ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﭼﻬﺎرم و ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻨﻔﯿﺬ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .

بند ۵۹ اداره ﮐﻞ اﺳﺘﺎن ﻣﺠﺎز اﺳﺖ در ﻣﻮاردی ﮐﻪ واﺣﺪﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﻧﺠﺎم اﻣﻮر را دارﻧﺪ، ﺿﻤﻦ ﺗﺒﯿﯿﻦ وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ واﻫﺘﻤﺎم ﺑﻪ اﻣﺮ آﻣﻮزش و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻈﺎرت ﻣﺴﺘﻤﺮ، اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﮐﺴﻮر ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ در اﺟﺮای ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ را ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﯾﺎ ﺑﺮﺧﯽ از واﺣﺪﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﺗﺎﺑﻌﻪ ﺗﻔﻮﯾﺾ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

برای مشاهده فایل پیوست و فرم های مربوطه به انتقال سوابق بیمه به تامین اجتماعی از سایر صندوق های بازنشستگی کلیک نمایید.


سوال بیمه ای خود را در رابطه با بیمه عمر ,  بیمه تامین اجتماعی  , بیمه سلامت , بیمه درمان تکمیلی ( بیمه تکمیلی ),  بیمه شخص ثالث ، قانون کار و …  را در مرجع سوالات بیمه بپرسید.

برای دریافت مشاوره رایگان خرید بیمه می توانید فرم دریافت مشاوره رایگان خرید بیمه را تکمیل کنید تا نماینده بیمه منتخب با شما تماس بگیرند.


آموزش دریافت فیش پرداخت حق بیمه ، بیمه اختیاری و مشاغل آزاد

مشاهده سابقه بیمه

لیست بیمارستان بیمه تامین اجتماعی

لیست شعب سازمان بیمه تامین اجتماعی

آدرس پیشخوان دولت و نمایندگی های بیمه سلامت

تاتی
  • خیلی عالی بود ممنون
Sending
User Rating ۵ (۱ vote)

۲ Comments

  1. احمد لايقي فروردین ۱۴, ۱۳۹۶

ارسال پاسخ

Sending