باز هستیم
مشاوره مالیاتی
021-91023784
واتساپ
+1 امتیاز
1,569 بازدید
در حسابداری و مالیات توسط

سلام

  • آیا میشود هزینه محل اجاره شرکت که مسکونی است را در دفاتر آورد ؟
  • مالیات را صاحب دفتر نمی پردازد اگر خودمان بپردازیم جزء هزینه قابل قبول است؟
  • محاسباتش اینگونه است پس از کسر 25% معافیت 15% مبلغ اجاره را سر هر ماه به اداره مالیات واریز کنیم؟
1 پاسخ
0 امتیاز
توسط (119,530 امتیاز)
منظورنمودن هرهزینه ای که انجام میشود باید دردفاتر ثبت شود
فراموش ننمایید به سمتی میرویم که مالیات وحسابها شفاف میشود ومثل کشورهای پیشرفته هرانچه شمااظهاردارید پذیرفته میشود ودرصورت کتمان عواقب بدی دارد
مالیات اجاره ومحاسبه ان درظاهر صحیخ است ولی ممکن است مالک بتواند ازبرخی معافیتهااستفاده کند
درهرصورت هرمبلغی تحت این عنوان مالیات تکلیفی مخسوب میشود وقابل کسراز اجاره وجزو اقلام هزینه ای نیست
به مالک بفهمانید اگر وظایف قانونی خودراانجام دهد میتواند ازمعافیت استفاده نماید ولی درغیراینصورت ممکن است مالیات مضاعف پرداخت شود

با احترام
برای دریافت مشاوره مالیاتی یا حسابداری اینجا کلیک کنید

مشاوره های مشابه

مشاوره رایگان
0 امتیاز
1 پاسخ 257 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 669 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 438 بازدید
+2 امتیاز
2 پاسخ 2,780 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 1,257 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 253 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 781 بازدید
+2 امتیاز
3 پاسخ 532 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 10,019 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 2,032 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 2,911 بازدید
تماس با بیدبرگ
درباره بیدبرگ
بلاگ
قوانین بیدبرگ

.
.
...