برچسب: مدیریت ریسک

اکچوئری چیست؟

آینده با عدم قطعیت همراه است و امکان وقوع حوادثی وجود دارد که برای بشر مطلوب نخواهد بود. “ریسک”، عبارت است از انحراف بالقوه­ی منفی از آنچه مورد انتظار …