دریافت مشاوره تلفنی از متخصص
0 امتیاز
24 بازدید
قبل در امور اداری و دولتی توسط (20,190 امتیاز)
سلام

شرایط عمومی استخدام در دستگاههای اجرایی به چه نحوی است؟
دریافت مشاوره تخصصی >>

1 پاسخ

0 امتیاز
قبل توسط (126,730 امتیاز)
 
بهترین پاسخ

سلامبر اساس ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری شرایط عمومی استخدام در دستگاههای اجرایی به شرح ذیل است.
الف ـ داشتن حداقل سن بيست سال تمام ‌و حداكثر چهل سال براي استخدام رسمي و براي متخصصين بامدرك تحصيلي دكتري چهل و پنج ‌سال.
ب ـ داشتن تابعيت ايران‌.
ج ـ انجام خدمت دوره ضرورت يا معافيت قانوني براي مردان‌.
د ـ عدم اعتياد به دخانيات و مواد مخدر.
هـ ـ نداشتن سابقه محكوميت جزائي مؤثر.
و ـ دارابودن مدرك تحصيلي دانشگاهي و يا مدارك همتراز (براي مشاغلي كه مدارك همتراز درشرايط احراز آنها پيش‌بيني شده است).
ز ـ داشتن سلامت جسماني و رواني و توانايي براي انجام كاري‌كه استخدام مي‌شوند براساس آئين نامه‌اي كه با پيشنهاد سازمان به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
ح ـ اعتقاد به دين مبين اسلام يا يكي از اديان شناخته‌شده در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.
ط ـ التزام به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.
نکات:
- استخدام ايثارگران و خانواده‌هاي آنان براساس قوانين مصـوب مربوط به خود خواهد بود.
-به‌كارگيري افراد در دستگاههاي اجرائي پس از پذيرفته‌شدن در امتحان عمومي‌كه به طور عمومي نشر آگهي مي‌گردد و نيز امتحان يا مسابقه تخصصي امكانپذير است‌.
- سن كارمند پيماني در انتهاي مدت قرارداد استخدام نبايد از شصت و پنج ‌سال و براي مشاغل تخصصي از هفتاد سال تجاوز كند.
- تعيين محل خدمت و شغل موردتصدي كارمندان پيماني در پيمان‌نامه مشخص مي‌گردد و در مورد كارمندان رسمي به‌عهده دستگاه اجرائي ذي‌ربط مي‌باشد.

مشاوره های مشابه

دریافت مشاوره خصوصی از متخصص
تماس با بیدبرگ    درباره بیدبرگ    قوانین بیدبرگ
مشاور و وکیل بیمه. خرید بیمه عمر و سرمایه گذاری

.
.