برای دریافت مشاوره و خدمات حقوقی کلیک کنید
مشاوره حقوقی
021-91023784
0 امتیاز
1,714 بازدید
در امور حقوقی قرارداد توسط

باسلام وتقدیم احترام

اینجانب ساکن شهر اراک می باشم. شرکت با مسیولیت محدود توزیع کننده خوراک دام و طیور که در تهران می باشد قصد راه اندازی دفترفروش و انبار در اراک را دارد. لذا پس از انجام مذاکرات اولیه با اینجانب پیش قرارداد کار تنظیم و ارسال نموده. درپیش قرارداد حقوق و مزایای اینجانب را بر اساس قانون کار حداقل دستمزد در نظر گرفته و کلیه مسئولیهای انبار، بازاریابی، فروش وصول مطالبات و پشتیبانی را برعهده بنده قرارداده و بابت حسن انجام قرارداد و ضمانت های مدنظرخود (خصوصاً انبار) طلب یک فقره چک به مبلغ ششصد میلیون ریال نموده است.

درماده 16قرارداد آورده که طرفین از لحاظ صلاحیت محلی بر صلاحیت محاکم توافق نمودند. (فایل قراردادبپیوست).

خواهشمند است راهنمایی فرمایید: آیا تنظیم قرارداد به این شکل وجاهت قانونی،شرعی وعرفی دارد ودادن چک با عنوان حسن انجام قرارداد و تضمین خسارت هایی که ممکن است از عدم یا نقض اجرای قرارداد حاصل گردد صحیح است و در صورت بروز اختلاف مرجع رسیدگی کننده و ارزیاب خسارت کیست و این چک حقوقی است یا کیفری؟

وبطورکل پذیرفتن چنین قراردادی عقلانی است؟

درصورت امکان ایرادات واصلاحات رابیان فرمایید.سپاسگزارم

ماده 7: درصورتی که طرف دوم ازتعهدات خودعدول نمایدوبرخلاف قراردادعمل کند بایدمبلغ  ششصد میلیون ریال به طرف اول بعنوان ضرروزیان پرداخت نماید.

تبصره: درصورتی که عدول ازقرارداد توسط طرف دوم غیرعمد باشد میزان ضررو زیان به تناسب ضرر وارد شده محاسبه میگردد ودرصورتیکه ثابت شودعدول ازقراردادعمدی است ضررو زیان ماده 7 باید از طرف دوم به طرف اول بطورکامل پرداخت شود.

ماده 8:  طرف دوم مکلف به حفظ اسنادواسرارتجاری( شامل فرمول محصولات  و سیاست ها  و  روش های فروش مشتریان دفتر، میزان اعتبارمشتریان، درصد سود و...............  ) طرف اول می باشد . هر زمان که کشف گردد طرف  دوم چه در زمان  قرارداد  و چه بعد  از اتمام  قرارداد اسرار  تجاری  طرف اول را  فاش ساخته اعم ازاینکه ازاین افشای اسرارخسارتی به طرف اول وارد شده یا نشود طبق ماده7ضرروزیان باید به طرف اول بابت خسارت بپردازدواگراین افشای سر در  زمان اعتبارقراردادباشدطرف اول علاوه براخذخسارت حق فسخ قراردادرانیزدارد  .

ماده 9: دادن اطلاعات اشتباه درمورداستعلامات مشتریان وفرمولهای ارائه شده وانحرافات غیر قابل پیش بینی وقیمت فروش ازطرف دوم که باعث ضرروزیان طرف اول شودطرف اول حق فسخ  یکطرفه قراردادراداشته وطبق ماده 7قراردادطرف دوم باید به طرف اول خسارت پرداخت  نماید.

ماده 10: کلیه  لوازم  و اثاثیه  موجود  در دفتر و انبار و لوازمی که در آینده جهت  تجهیز دفتر و انبار از قبیل میز ،صندلی،  کامپیوتر ، و سایر اموال واثاثه مورد نیازلازم باشدازطرف اول تهیه می شود  کلیه اموال خریداری شده متعلق به طرف اول بوده ودریدطرف دوم امانت است وباید برچسب اموال و لیست آن توسط طرف اول تهیه شود و با همکاری دو طرف نصب گردد.

ماده 11: کلیه اجناسی که به عنوان موجودی انبار تحویل طرف دوم داده می شود به عنوان مال طرف اول نزد طرف دوم امانت است و طرف دوم صرفا مجاز است تصرفاتی را که طرف اول دستور می دهد دران انجام دهد. درغیراین صورت ودرفرض اتلاف یا تقصیر در نگهداری ویا مفقودنمودن ویا تصاحب ان طرف دوم ازباب خیانت درامانت متعهد است وطرف اول طبق ماده 7 محق دردریافت خسارت بوده ومی تواندقراردادرا فسخ نماید  .

تبصره: کلیه اقلام انبار از محل ارسال توسط باربری ها باید بیمه شده باشند و انبارواقلام موجود درآن نیزبایدتوسط طرف اول بیمه آتش سوزی وسرقت وحوادث قهریه ( سیل ، زلزله ، طوفان .......) گردد.

ماده 12: درصورتیکه  طرف دوم قراردادازروی سهل انگاری وبی دقتی باعث خسارت مالی طرف  اول شودایشان شخصامسئول خسارت طرف اول می باشند .

ماده 13: طرف دوم موظف است کلیه ثمن معامله را که به صورت نقدی وغیرنقدی ازخریداران  دریافت میکند بطورتمام وکمال وبدون هیچ کم وکاستی جهت طرف اول واریزواوراق بهادارآنرا        ( چک وسفته وغیره ) دراسرع وقت برای طرف اول پست پیشتازنماید .

ماده 14: حداکثراعتبارفروشهای نسیه انبارکه نیازبه اخذ استعلام وتائیدیه مدیران ارشد دفترمرکزی نداردودرحدود اختیارات طرف دوم می باشد هرفاکتورماکزیمم تامبلغ سی میلیون ریال ریال و حداکثراعتباراختصاص یافته به طرف دوم نمی بایست ازمبلغ صدو پنجاه میلیون ریال تجاوزکند در صورت تجاوز از مبلغ فوق ، طرف دوم متعهد  میگردد  تا ظرف مدت ماکزیمم 24ساعت نسبت به  تسویه حساب ما تفاوت حد اعتبار خویش اقدام نماید .

تبصره 1: در صورتیکه ماکزیمم سقف  اعتبار طرف دوم درمورد فروش های زیر سی میلیون ریال پر شده باشد طرف دوم می تواند با کسب اجازه و تائید کتبی از طرف اول فروش خود را انجام  دهد .

تبصره 2: طرف دوم ضامن دریافت مبالغ فروش های نقدی یا اعتباری مبالغ زیرسی میلیون  ریال می باشد در صورت عدم وصول،باید سریعا صد درصد مبلغ را واریز نماید .

تبصره 3: کلیه فروش های ازانباراگرازمبلغ صد و پنجاه میلیون ریال تجاوزنکند شنبه هرهفته مبالغ واسنادوگزارش آن ارسال میگردددرصورت عدم ارسال گزارش فروش ازانبارچه زیروچه بالای صد وپنجاه میلیون ریال بایدمتوقف شوددرصورت جمع شدن نقدینگی بالای صدوپنجاه میلیون ریال در همان زمان نقدینگی واسنادگزارش آن بایدارسال گردد .

ماده 15 طرف دوم بابت  حسن انجام قرارداد و تضمین پرداخت خسارتهایی که ممکن است ازعدم یا نقص اجرای قرارداد حاصل گرددوبابت اجناس که دراختیارایشان قرارداردچک شماره .............................. به مبلغ ششصد میلیون ریال  به شماره حساب  ..............................عهده بانک ........................................ 2189را در اختیار طرف اول قرارداد میگذارد طرف اول می تواند در صورت بروز خسارت براساس چک مزبورخسارات خود را. مطالبه نماید. بدیهی است در صورتی که مبلغ چک کمترازخسارت طرف اول باشد طرف اول براساس قواعدعام حق رجوع به طرف دوم را نیزداردضمنا بهردلیل عدم همکاری صورت گیردبعدازکلیه تسویه حسابهای مربوط و نداشتن هیچ بدهکاری ازبابت ثمن معاملات،مبالغ ضرروزیان وخسارتها به کلیه اموال واثاثیه و موارد پیش بینی نشده تسویه صورت گیردوسپس طرف اول متعهداست چک تضمین فوق رابه طرف دوم ارائه دهد

تبصره: در صورتیکه در طول قرارداد ارزش ریالی موجودی اقلام تحت اختیار طرف دوم بعلاوه 30 درصد ارزش آنها بیشتر از  وجه چک  تضمینی موضوع کار ماده 15 گردد باید مبلغ کسری ارزش موجودی کالا بعلاوه 30 درصد ارزش ذکر شده از سوی طرف دوم به طرف اول چک تضمین دیگری داده شود و در قبال آن رسید دریافت گردد تا جزء متمم قرارداد باشد.

ماده 16:  طرفین از لحاظ صلاحیت محلی بر صلاحیت محاکم توافق نمودند .

ماده17: در صورتیکه طرفین قرارداد حاضر بر ادامه همکاری با یکدیگر نباشند میبایست یکماه جلوتر مراتب را به طرف مقابل اعلام نمایند و جهت تسویه حساب طبق ماده 15 انجام میشود.

ماده 18: این قرارداد در18ماده و دونسخه تنظیم و دارای اعتبار واحد بوده وهریک حکم اصل را دارد.

متن کامل قرارداد در لینک زیر موجود می باشد:

https://www.bidbarg.com/legal/?qa=blob&qa_blobid=1257148109787484068  (فایل ورد می باشد)

1 پاسخ
0 امتیاز
توسط (35,460 امتیاز)
سلام

اظهار نظر در خصوص کل قرارداد ارسالی زمان بر است و در محیط نوشتاری سایت کاریست مشکل، برای مشاوره در خصوص کل قرارداد می توانید از مشاوره تلفنی و یا حضوری سایت استفاده نمایید. اما در خصوص چک حسن ضمانت انجام کار، چنانچه مشخصات چک در قرارداد کاملا ذکر شود و در خود چک نیز نوشته شود بابت ضمانت حسن انجام کار قرارداد شماره ...مورخ .... مشکل خاصی وجود نخواهد داشت.

مشاوره های مشابه

مشاوره رایگان
0 امتیاز
1 پاسخ 3,027 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 1,851 بازدید
تماس با بیدبرگ
درباره بیدبرگ
قوانین بیدبرگ

.
.
...