عضویت در کانال تلگرام بیمه و قانون کار
+4 امتیاز
384 بازدید
سوال شده قبل در بیمه حوادث توسط
سلام.میخاستم بدونم شکستگی بینی سرکار نقص عضو بحساب میاد؟ در بیمه حوادث غرامتی تعلق میگیرد یان.ممنون
1 پاسخ
+2 امتیاز
پاسخ داده شده قبل توسط

خیر؛شکستگی بینی در هیچ شرکت بیمه ای نقص عضو محسوب نمیشود

موارد زیر نقص عضو و از کارافتادگی دائم کلی محسوب میشود و غرامت این موارد معادل صددرصد سرمایه بیمهشده خواهد بود.
-1نابینایی کامل و دائم هر دو چشم.
-2از کارافتادگی دائم و کامل یا قطع دو دست، حداقل از مچ.
-3از کارافتادگی دائم و کامل یا قطع دو پا، حداقل از مچ.
-4از کارافتادگی دائم و کامل یا قطع یک دست و یک پا، حداقل از مچ.
-5از دست دادن هر دو پنجهها.
-6قطع کامل نخاع.
-7ناشنوایی کامل و دائم هر دو گوش.
-8برداشتن فک پایین

موارد زیر نقص عضو و ازکارافتادگی دائم و جزیی محسوب میشود و غرامت این موارد معادل درصدي از سرمایه بیمه نقص عضو و از کارافتادگی است.
) ارقام به درصد(
1از دست دادن قدرت و توانایی حرف زدن )لالی ( اعم از کارافتادگی دائم و کامل حنجره یا قطع زبان 80
2از کارافتادگی دائم و کامل یا قطع یک دست از بازو 70
3از کارافتادگی دائم و کامل یا قطع یک دست از ساعد 60
4از کارافتادگی دائم و کامل یا قطع یک دست از مچ 55
5از کارافتادگی دائم و کامل یا قطع کامل انگشتان هر دست 50
5/1انگشت شست 36
5/2بند اول شست 24
5/3سبابه 25
5/4بند اول سبابه 12
5/5بند اول و دوم سبابه 20
5/6هر یک از دو انگشت میانه 15
5/7انگشت کوچک 10
در هر حال حداکثر تعهد بیمهگر بابت مجموع نقص عضو انگشتان هر دست از 50درصد سرمایه بیمه شده تجاوز نخواهد کرد و در صورتی که مجمـوع انگشـتان هـر دو دسـت
قطع و یا ازکارافتاده دائم گردد حداکثر معادل 80درصد سرمایه بیمه قابل پرداخت خواهد بود.
6فقدان دندانها حداکثر 28
7از کارافتادگی دائم و کامل یا قطع یک پا از مفصل ران 70
8از کارافتادگی دائم و کامل یا قطع یک پا از ساق 60
9از کارافتادگی دائم و کامل یا قطع یک پا از مچ 55
10از کارافتادگی دائم و کامل یا قطع انگشتان پا 30
10/1شست پا 10
10/2هر یک از سایر انگشتان 5
50
نابینا شدن یک چشم )در صورتی که بیمهشده قبل از حادثه از بینایی کامل یک چشم محروم بوده باشد درصد نقص عضو نابینا شدن چشم دیگـر80
درصد خواهد بود(.
11
35
ازدست دادن شنوایی یک گوش )در صورتی که بیمهشده قبل ازوقوع حادثه مشمول بیمه از شنوایی کامل یک گوش محروم بوده باشـد درصـد نقـص
گر
عضو ناشنوا شدن گوش دی 65درصد خواهد بود(.
12
13از دست دادن لاله گوش 10
14از دست دادن حس بویایی 15
15از دست دادن حس چشایی 15
16غرامت نقص عضو سایر اعضاي سر )جمجمه ( و صورت از حداکثر 40درصد سرمایه بیمه تجاوز نخواهدکرد.
17یک کلیه 30
18طحال 7
19بیضه 5
20سایر اعضاي داخل بدن به تشخیص پزشک معتمد بیمهگر

 

سوالات مشابه

محبوب ترین کلمات کلیدی

بیمه-تامین-اجتماعی بیمه سوابق-بیمه قانون-کار بیمه-عمر بیمه-شخص-ثالث بیمه-بیکاری بیمه-عمر-و-سرمایه-گذاری سابقه-بیمه پرداخت-حق-بیمه بازنشستگی مستمری-بازنشستگی بیمه-مرکزی پرداخت-خسارت بیمه-زندگی لیست-بیمه قرارداد-کار بیمه-اختیاری اداره-کار شکایت-از-کارفرما پرداخت-دیه دفترچه-بیمه بیمه-تکمیلی بیمه-درمان-تکمیلی حقوق-بازنشستگی بیمه-اجباری دیه حق-بیمه پرداخت-بیمه مشاغل-سخت بیمه-مشاغل-آزاد تامین-اجتماعی مقرری-بیمه-بیکاری بیمه-خویش-فرما تامین_اجتماعی بیمه_تامین_اجتماعی شرکت-بیمه تصادف-رانندگی بیمارستان-طرف-قرارداد بیمه-نیروهای-مسلح خرید-بیمه-عمر بیمه-سلامت دریافت-بیمه-بیکاری سود-بیمه-عمر شرایط-بازنشستگی اخراج-از-کار محاسبه-دیه بیمه-ایران مرخصی-زایمان شرایط-بیمه-بیکاری خدمات-درمانی سازمان-تامین-اجتماعی سن-بازنشستگی هدیه-ازدواج بیمه-بدنه ارسال-لیست-بیمه مستمری-بازماندگان بیمه-خدمات-درمانی بیمه-بازنشستگی شعبه-بیمه-تامین-اجتماعی

تماس با بیدبرگ    درباره بیدبرگ    قوانین سایت   بیمه عمر    سایت سوابق بیمه تامین اجتماعی

خرید آنلاین بیمهگروه بیمه

**پاسخ های ارائه شده توسط کاربران و بازدیدکنندگان بیدبرگ، براساس اطلاعات ارائه شده در سوالات مطرح شده می باشد و نظر شخصی آنها می باشد. بدیهی است نظر دیگر کارشناسان و مشاوران می تواند متفاوت باشد. نتیجه پرونده نیز می تواند با توجه به شرکت و سازمان مربوطه، آیین نامه های جدید و داخلی و مسئول بررسی پرونده متفاوت باشد. هر یک از بازدیدکنندگان و کاربران مکلف هستند شخصا از صحت پاسخ های درج شده از مراجع ذی صلاح اطمینان حاصل کنند. بازدیدکنندگان و کاربران می توانند در صورت مشاهده هرگونه پاسخ اشتباه با بیدبرگ تماس بگیرند یا پاسخ را گزارش دهند و بیدبرگ پس از بررسی و صحت گزارش، اقدامات نظارتی لازم را انجام خواهد داد.

.

...