دریافت مشاوره تلفنی از متخصص
0 امتیاز
1,225 بازدید
قبل در بازنشستگی و مستمری توسط (100 امتیاز)
باعرض سلام

بنده تنها بازمانده مستمری بگیری هستم که پدرو مادرم هردو فوت کرده اند. بنده در مقطع کارشناسی ارشد محصل هستم حال تحت شرایطی نتوانسته ام پایان نامه ارائه کنم وضمنا در ترم جدید گواهی دریافت کرده و ارائه کرده ام اما ریس تامین اجتماعی به بهانه هایی ازجمله اینکه در زمان خدمت سربازی از سامانه خارج شده اید ویااینکه تعداد ترمهایتان طول کشیده است با گواهی تحصیلی بنده موافقت نمیکند و مستمری بنده را قطع کرده است

حال از جنابعالی درخواست راهنمایی های لازم را دارم

با تشکر
دریافت مشاوره تخصصی >>

1 پاسخ

0 امتیاز
قبل توسط (30,300 امتیاز)
با سلام

فررزندان ذکور در صورتی که یکبار از تحت تکفل خارج گردند دیگر نمی توانند با ارائه گواهی تحصیلی مشمول دریافت خدمات درمانی یا مستمری بازماندگان گردند. لذا موارد ذیل جه اطلاع تقدیم میگردد :

به موجب مفاد بند ( 2 ) ماده 81 قانون در صورتي که سن آن کمتر از هيجده سال تمام بوده و يا منحصراً به تحصيل اشتغال داشته يا به علت بيماري يا نقص عضو طبق گواهي  کميسيون پزشکي موضوع ماده 91 قانون تأمين اجتماعي قادر به کار شناخته نشود ، استحقاق دريافت مستمري بازماندگان را داشته ليکن به استناد مفاد بند ( 3 ) ماده  48 قانون حمايت خانواده از تاريخ 92/2/7 تاريخ لازم الاجرا شدن قانون حمايت خانواده حداکثر سن فرزند ذکور تا بيست سالگي ( حداکثر 19 سال تمام) تغيير و پس از آن منحصرا ً در صورت اشتغال به تحصيل در  مقاطع دانشگاهي تعيين گرديده و يا اينکه معلول ازکارافتاده نيازمند شناخته شود.

وفق بند 29 بخشنامه بازماندگان فرآیند بررسی شرایط فرزندان ذکور متوفی به شرح ذیل میباشد :

1 -  فرزندان ذکور بیمه شدگان و مستمری بگیران متوفی در صورت احراز هر یک از شرایط ذیل استحقاق دریافت مستمری بازماندگان را خواهند داشت:

الف) سن آنان کمتر از 20 سال ( حداکثر 19 سال تمام ) بوده یا منحصراً به موجب مدارک مثبته به تحصیلات دانشگاهی  اشتغال داشته باشند در صورت ترک تحصیل استفاده از مزایای مذکور متوقف وبا اشتغال مجدد به تحصیل برخورداری از مزایای مورد بحث امکان پذیر نخواهد بود.

در خصوص گواهی های تحصیلی دانشگاهی ارائه شده ضرورت دارد واحدهای اجرائی در مواردی که فرزندان در سنین بالا مبادرت به ارائه گواهی تحصیلی می نمایند با دقت مدارک مربوطه را مورد کنترل و رسیدگی قرار داده و به نحو مقتضی از اشتغال به تحصیل
دانشگاهی و عدم اشتغال به کار فرزند مورد نظر اطمینان حاصل نمایند.

ب) چنانچه معلول ازکارافتاده نیازمند باشد.
در این قبیل موارد ( به دلیل عدم وجود شرط سنی ) می بایست مراتب به واحد امور فنی بیمه شدگان اعلام تا واحد ذیربط ضمن اخذ تعهدنامه مربوطه مطابق فرم های پیوست شماره 4 و 4.1 بخشنامه شماره 14 مشترک فنی و درآمد (موضوع : چگونگی احراز شرایط تحت تکفل بودن...) قبل از معرفی ایشان به کمیسیون پزشکی، با اعزام بازرس فنی به محل سکونت متقاضی و توجه به مفاد بخشنامه اخیرالذکر بدواً  پیرامون وضعیت شغلی، مالی، نحوه تامین هزینه زندگی و همچنین اطمینان از عدم بیمه پردازی وی در مقطع زمانی مورد نظر (زمان ارائه درخواست و نیز زمان فوت بیمه شده) بررسی لازم و همه جانبه معمول نمایند تا در صورت تائید تحت تکفل بودن فرزند توسط شعبه ذیربط نسبت به معرفی ذینفع به کمیسیون پزشکی حسب ضوابط و مقررات اقدام گردد.

بدیهی است چنانچه فرزندان ذکور بیمه شدگان یا مستمری بگیران متوفی در مقاطع زمانی مورد نظر دارای سابقه پرداخت حق بیمه باشند ضرورت دارد حسب ضوابط مقرر قبل از معرفی این قبیل افراد به عنوان بیمه شده اصلی به کمیسیون پزشکی، وضعیت آنان بررسی و در صورت عدم احراز شرایط قانونی مراتب به متقاضی اعلام و سپس درخواست کفالت و معرفی وی به کمیسیون پزشکی به عنوان فرد تبعی مورد رسیدگی قرار گیرد.  
..............................................................
2 - عنایت به اینکه بازماندگان بیمه شدگان متوفی در صورتی استحقاق دریافت مستمری مربوطه را خواهند داشت که در زمان فوت بیمه شده حائز شرایط مقرر قانونی باشند لذا آن دسته از فرزندان ذکور که به دلایلی نظیر رسیدن به سن خروج از تکفل (19 سال تمام) و عدم اشتغال به تحصیل در زمان حیات

بیمه شده تحت تکفل وی قرار نداشته و پس از فوت به لحاظ اشتغال به تحصیل و یا ازکارافتادگی درخواست ورود به ردیف بازماندگان را جهت دریافت مستمری دارند لازم است موارد ذیل مد نظر قرار گیرد :

2 - 1 - در خصوص آن دسته از فرزندان ذکور که پس از فوت بیمه شده/ مستمری بگیر با ادعای ازکارافتادگی، متقاضی بهره مندی از مزایای مستمری مربوطه می باشند، می بایست موضوع ازکارافتادگی کلی، تحت تکفل بودن و همچنین تامین مخارج آنان قبل از فوت توسط بیمه شده/ مستمری بگیر اصلی و یا در زمانی که فرد به واسطه ی احراز شرایط قانونی (سن کم و یا اشتغال به تحصیل) خود در زمره بازماندگان واجد شرایط دریافت مستمری قرار داشته، محرز گردد. (ارائه گواهی پزشک معالج و تاریخ مدارک و مستندات درمانی متقاضی باید ناظر بر نوع بیماری در زمان حیات بیمه شده/ مستمری بگیر اصلی و یا دوره مستمری بگیر بودن فرد باشد) بنابراین افراد موصوف صرفاً در صورتی محق به دریافت مستمری بازماندگان خواهند بود که کمیسیون های پزشکی موضوع ماده 91 قانون، زمان ازکارافتادگی کلی آنان را قبل از فوت بیمه شده/ مستمری بگیر و یا دوره مستمری بگیری فرد تشخیص دهند. در این قبیل موارد رعایت شرط سنی در زمان فوت بیمه شده/ مستمری بگیر (حین الفوت) موضوعیت نخواهد داشت. اقدامات سازمان در این راستا طی دادنامه شماره 817 مورخ 91/11/9 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورد تائید قرار گرفته است.

2 - 2 - آن عده از فرزندان ذکور که در زمان فوت بیمه شده/ مستمری بگیر، سن آنها بیش از حد نصاب مقرر در قانون (19 سال تمام) بوده و در هنگام فوت بیمه شده مشغول به تحصیل نبوده و پس از آن مجدداً مشغول به تحصیل گردند ، استحقاق دریافت مستمری بازماندگان را نخواهند داشت .
..........................................................
توجه :
تاریخ خروج از کفالت فرزندان ذکور بالای 19 سال را در صورت اشتغال به تحصیل حداکثر تا پایان اعتبار گواهی تحصیلی و در صورت ازکارافتادگی کلی حداکثر به مدت سه سال از تاریخ آخرین کنترل وضعیت آنها توسط سازمان تامین اجتماعی مجدداً بررسی میگردد.

با احترام
پیشنهاد می کنم برای بررسی مورد خاص شما، اینجا کلیک کنید و بیدبرگ را به عنوان مشاور خود انتخاب کنید. >>

مشاوره های مشابه

انتخاب بیدبرگ به عنوان مشاور
تماس با بیدبرگ    درباره بیدبرگ    قوانین بیدبرگ
مشاور و وکیل بیمه. تنظیم لایحه و دادخواستخرید بیمه عمر و سرمایه گذاری

.
.