آشنایی و مشاوره رایگان خرید بیمه عمر و سرمایه گذاری
+1 امتیاز
1,428 بازدید
سوال شده قبل در تامین اجتماعی توسط
سلام. دفترچه بیمه خدمات درمانی را گم کرده ام. چکار کنم ؟
1 پاسخ
0 امتیاز
پاسخ داده شده قبل توسط (17,380 امتیاز)
سلام

دﻓﺘﺮﭼﻪ اﻟﻤﺜﻨﯽ : وﺿﻌﯿﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪه ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ دﻻﯾﻠﯽ از ﻗﺒﯿﻞ  :ﺣﻮادث ﻗﻬﺮﯾﻪ و ﺳﺮﻗﺖ ؛ آﺗﺶ ﺳﻮزي و  ...ﺑﻪ ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﯽ از دﺳﺘﺮس ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪه ﺧﺎرج و ﻣﻔﻘﻮد ﻣﯽ ﮔﺮدد .
ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ دﻓﺘﺮ ﭘﯿﺸﺨﻮان ﺑﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﻓﺮم اﻧﺘﻈﺎر ﯾﮏ ﻣﺎﻫﻪ و ﺛﺒﺖ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اﻣﯿﺪ ﭘﺲ از ﺳﭙﺮي ﻧﻤﻮدن ﯾﮏ ﻣﺎه ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ اداره ﺑﯿﻤﻪ ﺳﻼﻣﺖ  ﺟﻬﺖ درﯾﺎﻓﺖ دﻓﺘﺮﭼﻪ اﻟﻤﺜﻨﯽ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﻮارد اﺳﺘﺜﻨﺎء :اﻓﺮاد ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪه داراي ﮐﻬﻮﻟﺖ ﺳﻨﯽ ﺑﺎﻻي ﻫﻔﺘﺎد ﺳﺎل و ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻌﻈﻢ ﺷﻬﺪا و ﺑﯿﻤﺎران ﺧﺎص و ﻣﻮارد اورژاﻧﺴﯽ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ اداره ﺑﯿﻤﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﻌﺎف از ﮔﺬراﻧﺪن ﻣﺪت اﻧﺘﻈﺎر ﯾﮏ ﻣﺎﻫﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﻣﺪارك ﻻزم ﺑﺮاي ﺻﺪور دﻓﺘﺮﭼﻪ اﻟﻤﺜﻨﯽ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ :

1.ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻓﺮم دﻓﺘﺮﭼﻪ اﻟﻤﺜﻨﯽ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ)ﺑﺮ روي ﺳﺎﯾﺖ( 2 .ﮐﭙﯽﺻﻔﺤﻪاول و دومﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪو ﮐﺎرت ﻣﻠﯽ ﻓﺮد 3 . ﯾﮏ ﻗﻄﻌﻪ ﻋﮑﺲ ﺟﺪﯾﺪ 4    .آﺧﺮﯾﻦﻓﯿﺶﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪه اﺻﻠﯽ

سوالات مشابه

دسته بندی ها

تماس با بیدبرگ    درباره بیدبرگ    قوانین سایت   بیمه عمر    سایت سوابق بیمه تامین اجتماعی

خرید آنلاین بیمه

.
.
...