دریافت مشاوره تخصصی
+1 امتیاز
4,100 بازدید
قبل در تامین اجتماعی و قانون کار توسط
سلام. دفترچه بیمه خدمات درمانی را گم کرده ام. چکار کنم ؟
دریافت مشاوره تخصصی >>

1 پاسخ

0 امتیاز
قبل توسط (21,180 امتیاز)
سلام

دﻓﺘﺮﭼﻪ اﻟﻤﺜﻨﯽ : وﺿﻌﯿﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪه ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ دﻻﯾﻠﯽ از ﻗﺒﯿﻞ  :ﺣﻮادث ﻗﻬﺮﯾﻪ و ﺳﺮﻗﺖ ؛ آﺗﺶ ﺳﻮزي و  ...ﺑﻪ ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﯽ از دﺳﺘﺮس ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪه ﺧﺎرج و ﻣﻔﻘﻮد ﻣﯽ ﮔﺮدد .
ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ دﻓﺘﺮ ﭘﯿﺸﺨﻮان ﺑﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﻓﺮم اﻧﺘﻈﺎر ﯾﮏ ﻣﺎﻫﻪ و ﺛﺒﺖ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اﻣﯿﺪ ﭘﺲ از ﺳﭙﺮي ﻧﻤﻮدن ﯾﮏ ﻣﺎه ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ اداره ﺑﯿﻤﻪ ﺳﻼﻣﺖ  ﺟﻬﺖ درﯾﺎﻓﺖ دﻓﺘﺮﭼﻪ اﻟﻤﺜﻨﯽ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﻮارد اﺳﺘﺜﻨﺎء :اﻓﺮاد ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪه داراي ﮐﻬﻮﻟﺖ ﺳﻨﯽ ﺑﺎﻻي ﻫﻔﺘﺎد ﺳﺎل و ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻌﻈﻢ ﺷﻬﺪا و ﺑﯿﻤﺎران ﺧﺎص و ﻣﻮارد اورژاﻧﺴﯽ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ اداره ﺑﯿﻤﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﻌﺎف از ﮔﺬراﻧﺪن ﻣﺪت اﻧﺘﻈﺎر ﯾﮏ ﻣﺎﻫﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﻣﺪارك ﻻزم ﺑﺮاي ﺻﺪور دﻓﺘﺮﭼﻪ اﻟﻤﺜﻨﯽ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ :

1.ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻓﺮم دﻓﺘﺮﭼﻪ اﻟﻤﺜﻨﯽ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ)ﺑﺮ روي ﺳﺎﯾﺖ( 2 .ﮐﭙﯽﺻﻔﺤﻪاول و دومﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪو ﮐﺎرت ﻣﻠﯽ ﻓﺮد 3 . ﯾﮏ ﻗﻄﻌﻪ ﻋﮑﺲ ﺟﺪﯾﺪ 4    .آﺧﺮﯾﻦﻓﯿﺶﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪه اﺻﻠﯽ

با احترام
اگر پاسخ من به شما کمک کرده است اینجا کلیک کنید تا برای راهنمایی بیشتر، مشاوره تخصصی تلفنی دریافت کنید >>

مشاوره های مشابه

+1 امتیاز
1 پاسخ 1,500 بازدید
  دریافت مشاوره تلفنی تخصصی
تماس با بیدبرگ    درباره بیدبرگ    قوانین بیدبرگ    حضور در گپ و گفت
رزرو آنلاین مشاوره مشاور و وکیل بیمه مشاوره آنلاین

.
.
...