درخواست مشاور متخصص
+1 امتیاز
595 بازدید
قبل در پرداخت حق بیمه توسط
دستمزد مقطوع مبنای کسر حق بیمه 95
دریافت مشاوره تخصصی >>

1 پاسخ

0 امتیاز
قبل توسط (302,010 امتیاز)

سلام١- حداقل دستمزد روزانه مبنای وصول حق بیمه بیمه شدگان مشمول قانون تامین اجتماعی (به استثناء رانندگان حمل‌و‌ نقل عمومی بین شهری و فعالیتهای دارای دستمزد مقطوع)‌ در‌سال ١٣٩٥ مبلغ٢٧٠/٧‌٢٢ ریال اعلام می‌گردد.


٢- سایر سطوح دستمزدی براساس آخرین دستمزد روزانه سال ١٣٩٤، معادل ١٤ درصد بشرح ذیل افزایش می‌یابد.
مزد روزانه شغل در سال١٣٩٥= (١/١٤×آخرین مزد روزانه شغل در سال ١٣٩٤)
مشروط بر اینکه از حداقل دستمزد روزانه کمتر نباشد.
     ضمناً مبنای پرداخت حق بیمه آن گروه از بیمه شدگان اختیاری که مبنای پرداخت حق بیمه آنان در سال ١٣٩٤ از رقم روزانه‌ ٢٧٠/٧‌٢٢ ریال بیشتر می باشد، همانند سایر سطوح دستمزدی مشروط براینکه از حداقل دستمزد روزانه به مبلغ ٢٧٠/٧‌٢٢ ریال کمتر نباشد، افزایش یافته و  کسر حق بیمه از مزایای نقدی مشمول نیز طبق آئین نامه اجرائی ماده ٣٩ قانون تأمین اجتماعی و با رعایت بخشنامه های ٥ و ٥/١ جدید درآمد خواهد بود.


٣- با توجه به اینکه طبق بند٣ تصویبنامه شورایعالی کار مقرر گردیده ماهیانه مبلغ ١/١٠٠/٠٠٠ ریال کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار، به عنوان مزایای رفاهی و انگیزه‌ای ازسوی کارفرمایان به کلیه کارگران اعم از دائم و موقت پرداخت گردد، لذا کارفرمایان ذیربط میبایست به هنگام تنظیم صورت مزد و مزایا نسبت به درج مبلغ مزبور در ستون مزایای مشمول بهمراه سایر اقلام و همچنین کسر حق بیمه متعلقه و پرداخت آن اقدام نمایند.


٤- کلیه پرداختیهای آن دسته از مقرری بگیران بیمه بیکاری که تاریخ وقوع بیکاری آنان از تاریخ ١٣٩٥/١/١ به بعد می باشد با رعایت حداقل دستمزد سال١٣٩٥خواهد بود. همچنین پرداختیهای آن دسته از مقرری بگیران سنوات قبل که درسال١٣٩٥ ادامه می یابد و مبلغ آن کمتر از حداقل دستمزد سال ١٣٩٥ می باشد تا مبلغ حداقل دستمزد سال ١٣٩٥ ترمیم می گردد.

٥- به هنگام محاسبه حق بیمه آن دسته از بیمه شدگان که در آخرین گزارش بازرسی انجام شده مربوط به قبل از ١٣٩٥/١/١ دستمزد آنان بیش از حداقل دستمزد روزانه (٢٧٠/٧‌٢٢ ریال) درج گردیده است، چنانچه در سال ١٣٩٥ کارفرما لیست و حق بیمه بیمه شدگان مذکور را ارسال نکند و یا در لیستهای ارسالی ترک کار آنها را اعلام ننماید، باید دستمزد آنها بشرح بند ٢ تعیین و سپس مبنای محاسبه حق بیمه ماه هایی که لیست آن ارسال نشده است قرارگیرد.


٦- دستمزد مقطوع روزانه رانندگان مشمول قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری معادل ٣٥١/٩٤٠ ریال، بابت رانندگان مینی بوس و سواری معادل ٢٩٧/٨٠٠ ریال، سایر رانندگان و رانندگان تاکسی، وانت بار و مینی بوس درون شهری معادل ‌٢٧٠/٧‌٢٢ ریال تعیین می گردد.


٧- با توجه به بخشنامه شماره ٧/٤  مشترک فنی و درآمد، حق بیمه کارگران ساختمانی براساس سطح مهارت اعلام شده در کارت مهارت فنی آنان و براساس دستمزد مقطوع روزانه شغل مربوطه با اعمال ضرائب١/٢ ، ١/٣ و١/٤  برابر حداقل دستمزد سال ٩٤ به ترتیب برای کارگران درجه سه(٣٢٤/٨٧٠ ریال)، درجه دو(٣٥١/٩٤٠ ریال) و درجه یک(٣٧٩/٠١٠ ریال) محاسبه و وصول می‌گردد.


٨- با عنایت به مصوبات شورایعالی تأمین اجتماعی و هیأت امناء محترم سازمان تامین اجتماعی حداکثر دستمزد روزانه مشمول کسر حق بیمه در سال جاری ٧ برابر حداقل دستمزد روزانه معادل ١/٨٩٥/٠٥٤ ریال تعیین و رعایت موضوع در ماههای٣١ ، ٣٠ و ٢٩ روزه الزامی می باشد.

دریافت لیست فهرست دستمزد مقطوع


با احترام
پیشنهاد می کنم برای بررسی مورد خاص شما، اینجا کلیک کنید و بیدبرگ را به عنوان مشاور خود انتخاب کنید. >>

مشاوره های مشابه

انتخاب بیدبرگ به عنوان مشاور
تماس با بیدبرگ    درباره بیدبرگ    قوانین بیدبرگ
مشاور و وکیل بیمه
مشاور آنلاین

.
.
...