دریافت مشاوره تلفنی از متخصص
+1 امتیاز
108 بازدید
قبل در تامین اجتماعی و قانون کار توسط
ایا تعداد سالیان بیمه واریز شده یا همان سابقه کار در میزان مستمری از کار افتادگی تاثیری دارد ؟
دریافت مشاوره تخصصی >>

1 پاسخ

0 امتیاز
قبل توسط (56,040 امتیاز)
با سلام ، جهت اطلاع کامل فصل شش ( از کارافتادگی ) و نحوه محاسبه بشرح ذیل می باشد.

فصل ششم: ازکارافتادگى
ماده 70 . بیمه شدگانى که طبق نظر پزشک معالج غیرقابل علاج تشخیص داده
مى شوند پس از انجام خدمات توانبخشى و اعلام نتیجه توانبخشى یا اشتغال چنانچه طبق نظر کمیسیون هاى پزشکى مذکور در ماده 91 این قانون توانایى خود
را کلاً یا بعضاً از دست داده باشند به ترتیب زیر با آنها رفتار خواهد شد:
الف) هرگاه درجه کاهش قدرت کار بیمه شده شصت وشش درصد و بیشتر باشد
ازکارافتاده کلى شناخته مى شود.
ب) چنانچه میزان کاهش قدرت کار بیمه شده بین سى و سه تا شصت و شش
درصد و به علت حادثه ناشى از کار باشد ازکارافتاده جزئى شناخته مى شود.
ج) اگر درجه کاهش قدرت کار بیمه شده بین ده تا سى و سه درصد بوده و موجب
آن حادثه ناشى از کار باشد استحقاق دریافت غرامت نقص مقطوع را خواهد داشت.
ماده 71 . بیمه شده اى که دراثر حادثه ناشى از کار یا بیمارى حرفه اى ازکارافتاده
کلى شناخته شود بدون در نظر گرفتن مدت پرداخت حق بیمه استحقاق دریافت
مستمرى ازکارافتادگى کلى ناشى از کار را خواهد داشت.
ماده 72 . میزان مستمرى ماهانه ازکارافتادگى کلى ناشى از کار عبارت است از یک
سی ام
30 مزد یا حقوق متوسط بیمه شده ضرب در سنوات پرداخت حق بیمه
مشروط بر اینکه این مبلغ از پنجاه درصد مزد یا حقوق متوسط ماهانه او کمتر و از
صددرصد آن بیشتر نباشد. در مورد بیمه شدگانى که داراى همسر بوده یا فرزند یا
پدر یا مادر تحت تکفل داشته باشند و مستمرى استحقاقى آنها از شصت درصد
مزد یا حقوق متوسط آنها کمتر باشد علاوه بر آن معادل ده درصد مستمرى
استحقاقى به عنوان کمک مشروط بر آنکه جمع مستمرى و کمک از 60 % تجاوز
نکند پرداخت خواهد شد.

ماده 73 . به بيمه شده اى که در اثر حادثه ناشى از کار بين سي وسه تا شصت وشش
درصد توانايى کار خود را از دست داده باشد مستمرى ازکارافتادگى جزئى ناشى از
کار پرداخت خواهد شد. ميزان مستمرى عبارت است از حاصل ضرب درصد
ازکارافتادگى در مبلغ مستمرى ازکارافتادگى کلى استحقاقى که طبق ماده 72 اين
قانون تعيين مى گردد. 1
ماده 74 . بيمه شده اى که در اثر حادثه ناشى از کار بين ده تا سي وسه درصد توانايى
کار خود را از دست داده باشد استحقاق دريافت غرامت نقص عضو را خواهد داشت
ميزان اين غرامت عبارت است از سي وشش برابر مستمرى استحقاقى مقرر در ماده
72 اين قانون ضربدر درصد ازکارافتادگى.
ماده 75 . بيمه شده اى که ظرف ده سال قبل از وقوع حادثه غيرناشى از کار يا ابتلا
به بيمارى، حداقل حق بيمه يک سال کار را که متضمن حق بيمه نود روز کار
ظرف يک سال قبل از وقوع حادثه يا بيمارى منجر به ازکارافتادگى باشد پرداخت
نموده باشد در صورت ازکارافتادگى کلى حق استفاده از مستمرى ازکارافتادگى کلى
غيرناشى از کار ماهانه را خواهد داشت. 2
تبصره. محاسبه متوسط دستمزد و مستمرى ازکارافتادگى موضوع ماده فوق به
ترتيب مقرر در ماده 72 اين قانون و تبصره 2 آن صورت خواهد گرفت.

 

موفق و پیروز باشید.

با احترام
پیشنهاد می کنم برای بررسی مورد خاص شما، اینجا کلیک کنید و بیدبرگ را به عنوان مشاور خود انتخاب کنید. >>

مشاوره های مشابه

انتخاب بیدبرگ به عنوان مشاور
تماس با بیدبرگ    درباره بیدبرگ    قوانین بیدبرگ
مشاور و وکیل بیمه. تنظیم لایحه و دادخواستخرید بیمه عمر و سرمایه گذاری

.
.