درخواست مشاور متخصص
+2 امتیاز
361 بازدید
قبل در تامین اجتماعی و قانون کار توسط
سلام

اگر خوانده یک موسسه یا سازمان دولتی و یا شهرداری باشد ابلاغ باید چگونه انجام شود ؟
دریافت مشاوره تخصصی >>

1 پاسخ

0 امتیاز
قبل توسط
با سلام

حسب ماده 75 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در دعاوی راجع به ادارات دولتی و سازمان های وابسته به دولت و موسسات مأمور خدمات عمومی و شهرداری ها و نیز موسساتی که تمام یا بخشی از سرمایه آنها متعلق به دولت است اوراق اخطاریه و ضمایم به رییس دفتر مرجع مخاطب یا قایم مقام او ابلاغ و در نسخه اول رسید اخذ می شود. در صورت امتناع رییس دفتر یا قایم مقام او از اخذ اوراق، مراتب در برگ اخطاریه قید و اوراق اعاده می شود. در این مورد استنکاف از گرفتن اوراق اخطاریه و ضمایم و ندادن رسید تخلف از انجام وظیفه خواهد بود و به وسیله مدیر دفتر دادگاه به مراجع صالحه اعلام و به مجازات مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهد شد. برابر تبصره ماده قانونی فوق الاشاره در دعاوی مربوط به شعب مراجع بالا یا وابسته به دولت اوراق اخطاریه و ضمایم به مسیول دفتر شعبه مربوط یا قایم مقام او ابلاغ خواهد شد.

با توجه به ماده 76 قانون یاد شده در دعاوی راجع به سایر اشخاص حقوقی دادخواست و ضمایم آن به مدیر یا قایم مقام او با دارنده حق امضاء و در صورت عدم امکان به مسیول دفتر موسسه با رعایت مقررات مواد 68، 69 و72 این قانون ابلاغ خواهد شد. طبق تبصره یک از ماده مرقوم هرگاه ابلاغ اوراق دعوی در محل تعیین شده ممکن نگردد اوراق به آدرس آخرین محلی که به اداره ثبت شرکتها معرفی شده ابلاغ خواهد شد.

مشاوره های مشابه

انتخاب بیدبرگ به عنوان مشاور
تماس با بیدبرگ    درباره بیدبرگ    قوانین بیدبرگ
مشاور تلفنی 24 ساعته . مشاور و وکیل بیمه . مشاور آنلاین

.
.
...