ویژگی های عقد بیمه نامه _ قسمت چهارم

زمانی که یک بیمه نامه صادر میشود الزاماً باید مکتوب باشد و هر سخنی بین طرفین بیمه گر و بیمه گذار باید مکتوب شده باشد، که این خود منجر به یک عقد میشود، پس بیمه نامه یک نوع عقد قرارداد میباشد .

توضیح هر یک از موارد در قسمت سوم به شرح زیر میباشد:

ماده ۱ : بیمه گر و بیمه گزار باید در ازای تعهدی که نسبت به هم دارند پایبند باشند تعهد بیمه گر پرداخت خسارت وتعهد بیمه گذار پرداخت حق بیمه است .

ماده ۲ : هر صحبتی و حرفی میان بیمه گر و بیمه گزار باید مکتوب باشد و باید بصورت سند کتبی در بیمه نامه قید وامضاء شده باشد .

ماده ۳ : بیمه نامه باید حاوی چه مشخصاتی باشد .

ماده ۴ : هر چیزی بیمه نمی شود بلکه باید یک مال، یک منفعت یا یک مسئولیت باشد و طرف در آن ذینفع باشد یعنیمسئولیت فرد مالک در بیمه اتومبیل این است که نمیتواند با سرعت بالا براند .

ماده ۵ : یک مسئولیت باید بدوش فرد باشد یا در آن ذینفع باشد و طبق این موارد آن فرد میتواند در بیمه نامه صاحب نفع بیمه ای باشد. مثلاً فرد x برای کارهای اداری یک اتومبیل به بانک y داده است پس مسئولیت این ماشین با بانک است اما اگر حادثهای رخ دهد این فرد x است که خسارت خورده پس در بیمه نامه نوشته میشود بانک y به نفع شخص .x

ماده ۶ : بیمه نامه متعلق به کسی است که حق بیمه را پرداخت میکند مگر اینکه شرط دیگری قید شده باشد ولی دربیمه شخص ثالث اتومبیل مهم نیست که بیمهنامه به اسم چه کسی باشد چون اتومبیل و شماره شهربانی است که بیمه

است، رانندهاش هر کسی که میخواهد باشد .

بیمهنامه باربری هم میتواند فاقد نام باشد چون ممکن است بازرگانی کالایی را در دریا به کس دیگری با یک تلفنفروخته باشد و اسنادش را بعداً بدهد. اگر بیمه

نامه باربری به نفع بانک زده می شود و نام بانک تغییر کند با یک الحاقیهاین کار انجام می پذیرد .

ماده ۷ : فرض کنید بانک وامی را به فرد x میدهد و در قبالش منزلش را وثیقه میگیرد حالا اگر در اثر آتش سوزی این وثیقه آتش بگیرد در واقع بانک متضرر است و باید آن را بیمه میکرد. مثلاً منزلی ۲۰ میلیون تومان ارزش دارد که بانک در قبال ۳ میلیون تومان وامی که به فرد x داده منزل را وثیقه گرفته است.. حال در آتش سوزی، منزل از بین رفته اما بانک از این مبلغ(ارزش منزل)، ۳ میلیون وام داده و به اندازه همین مبلغ ذینفع است و ۱۷ میلیون هم صاحب اصلی ذینفع است. حالا اگر بانک ۱ فروردینماه وام را داده باشد و ۳۰ شهریورماه این حادثه رخ داده باشد (یعنی ۶ قسط) بانک دیگر ۳ میلیون ذینفع نیست بلکه به مبلغ ۲ میلیون ذینفع است چون یک میلیون بازیافت شده، و ۱۸ میلیونتومان هم به صاحب اصلی داده میشود .

ماده ۸ : اگر از ۱ فروردینماه تا ۲۹ اسفندماه یک اتومبیل پراید را که ۰۰۰ر۰۰۰ر۵ قیمت دارد، در قبال سرقت و آتش سوزی نزد بیمه آسیا بیمه کرده باشیم، همان ماشین را نمیتوانیم با همین قیمت نزد بیمه سامان بیمه نمائیم. ایناصل تعدد بیمه نامه است که نمی تواند باشد. تعدد بیمه ای در قبال بیمه زندگی انجام میشود .

ماده ۹ : بیشتر در آتش سوزی و زنذگی شایع است. مثلاً یک کارخانه به ارزش ۰۰۰ر۰۰۰ر۱۰۰ میتواند یک بیمه نامه مشارکتی داشته باشد. ۳۰ میلیون آن نزد بیمه ایران، ۵۰ میلیون نزد بیمه آسیا و ۲۰ میلیون آن نزد بیمه سامان بیمه شود. یعنی مالی به کمتر از قیمتش بیمه شده، مشروط بر اینکه الحاقی مال نزد بیمه گرهای دیگر نیز بیمه شود و همه شرکتهایبیمه باید در جریان آن باشند و شرکتها به همان مبــــلغی که آن را بیمه کردهاند مسئول پرداخت خسارت میباشند .

ماده ۱۰ : این ماده در تمامی رشته های بیمه ای اعمال میشود و معمولاً در متن بیمه نامه Bold میشود مثلاً اگر یک پژوی ۰۰۰ر۰۰۰ر۱۰ تومانی، ۰۰۰ر۰۰۰ر۵ تومان بیمه بدنه شود حق بیمه هم به همان نسبت کمتر است و بیمه گر هم به همان نسبت خسارت را کمتر پرداخت میکند چون ۵۰ %سرمایه کمتر اعلام شده است. یا مثلاً در رشته مسئولیت گاهی اوقات عنوان می شود: ما ۵ نفر بینام را بیمه میکنیم. جمله مشخص کننده میزان تعهدات بیمهگر است .یعنی بیمه گر در سال به ۵ نفر از آن ۲۰۰۰ نفری که اسمشان به وی داده نشده خسارت پرداخت میکند نه اینکه از کارخانه ۲۰۰۰ نفری، بیمهگر ۵ نفرشان را بیمه میکند .

فسخ و بطلان

فسخ یعنی اینکه آثار بیمهنامه به ابتدا بر نمیگردد بلکه به آینده بر میگردد. اما بطلان یا ابطال یعنیاینکه آثار بیمه نامه به ابــتدا بر میگردد که این مطلب در قانون شماره ۱۱ کاربرد دارد .

ماده ۱۱ : این ماده نقطه مقابل ماده ۱۰ است یعنی اگر سرمایهای را به قصد تقلب بیشتر از مبلغش بیمه کرده باشند: اولاً خسارات پرداخت نمیشود. ثانیاً بیمه نامه باطل میشود ثالثاً حق بیمه های پرداختی هم برگشت داده نمیشود چونراجع به اصل حسن نیت صحبت شده است .

ماده ۱۲ : مثلاً بیمه گذار مطالبی را عمداً دروغ میگوید تا موضوع بیمه را کاهش بدهد یا این تداعی بشود که موضوعبیمه ساده است مثلاً در بیمه منازل بیمه گذار عمداً عنوان نمیکند که فعالیت اداری انجام میگیرد. چون اگر بگوید نرخ ۰/۶۳ اعمال میشود و اگر نگوید نرخ ۰/۲۷، پس وی قصد تقلب دارد و اولاً، ثانیاً و ثالثاً بالا (در ماده ۱۱ (راجع بهوی اعمال میشود، یعنی خسارت پرداخت نمیشود، بیمه نامه باطل میشود، .حق بیمه پرداختی هم برگشت دادهنمیشود .

ماده ۱۳ : این ماده نقطه مقابل ماده ۱۲ است. اگر بیمه گذار در میان اظهاراتش قصد تقلب نداشته اما اظهاراتش خلافواقع باشد در اینجا عقد بیمه نامه باطل نمی شود اما اگر این مطلب قبل از حادثه مشخص شود باید حق بیمه اضافی پرداخت کند. اگر بیمه گذار موافقت کرد، بیمه نامه اعتبار دارد، اما اگر موافقت نکرد بیمه نامه فسخ می شود، یعنیبیمه گر نسبت به آینده تعهدی ندارد و بیمه گر باید بیمه نامه را با یک پست سفارشی دو قبضه برای بیمه گذار ارسال نماید. حال اگر مطالبی که گفته شد بعد از حادثه اتفاق بیفتد یعنی باعث تشدید خطر بشود در این حالت بیمه گر خسارت را کمتر از آنچه که هست پرداخت میکند چرا که در اینجا تغییر نرخ وجود دارد و اظهاراتی که باید عنوان میشد، نشده و مبلغ خسارت به همان نسبت کمتر میشود .

ماده ۱۴ : یعنی اگر بیمه گذار خودش به خود (مورد بیمه، مثلاً منزلش) خسارت بزند، بیمه گر تعهد پرداخت خسارت راندارد .

ماده ۱۵ : بطور مثال اتومبیل بیمه شده در مقابل سرقت ر ا نمی توان به صرف بیمه بودن مواظب و مراقبت ننمود بلکه باید از سرمایه حفاظت شود. مثلاً درب ماشین را قفل کرده و یا به ماشین قفل فرمان زده شود و …

حال اگر آتش سوزی پیش بیاید ممکن است بیمه گذار عملی انجام دهد تا از توسعه خسارت جلوگیری کند اما این عمل بیفایده بوده و نتیجه ای در بر نداشته و خود باعث خسارتی نیز شده باشد، که خسارت این کار توسط بیمه گر پرداخت میشود و اگر این مسئله توسط بیمه گر موافقت نشود و یا در میزان خسارت آن عمل یا لزوم انجام آن اختلافی پیش بیاد، کار به محکمه میرسد که آنجا حلو فصل میگردد .

ماده ۱۶ : فرض کنید بیمه گذار درخواست یک بیمهن امه آتش سوزی میکند. اگر بیمه گذار با عملش خطر را زیاد کندبطوریکه اگر قبلاً محل توسط شرکت بیمه دیده میشد یک اضافه نرخ اخذ میشد، باید بیمه گر را ظرف مدت ۱۰ روز مطلع نماید. اگر بیمه گذار حق بیمه اضافی را قبول نکرد بیمه گر میتواند قرارداد را فسخ نماید. اگر بیمه گر تشدید خطررا متوجه شود و عکس العملی نشان ندهد موظف به پرداخت خسارت تا آخر قرارداد میباشد .

ماده ۱۷ : وقتی بیمه گذاری فوت نماید و اتومبیلش به افرادی ارث برسد یا از طریق فروش منتقل شود، چنانچه آنافراد به تعهداتشان پایبند باشند قرارداد بیمه به قوت خودش باقی است. با این انتقال این حق بیمه برای بیمه گذارمحفوظ است که تا سه ماه بیمه نامه را فسخ کند .

ماده ۱۸ : فرض کنید یک پیشنهاد بیمه آتش سوزی پر میشود و منزلی بیمه میشود که قبلاً آتش گرفته، بیمه نامه باطل است و باید ۰/۱ حق بیمه به عنوان هزینه اداری از بیمه گذار دریافت شده و الباقی حق بیمه به بیمهگذار برگردانده شود .

ماده ۱۹ : فرمول پرداخت خسارت در این ماده است. مثلاً جنس x قبل و بعد از خسارت چقدر است، تفاوت آن بعنوان خسارت پرداخت میشود و اگر چیزی از جنس باقی نماند خسارت کلی میشود. این خسارت معمولاً پول نقد است یا حق تعمیر و تعویض، این مسئله در بیمه نامه مشخص است و باید در یک مدت زمان مشخص این تعمیر یا تعویض انجام شود، در هر حال مسئولیت بیمه گر از مبلغ سرمای هاش بیشتر نیست .

ماده ۲۰ : اگر کالای مورد بیمه خود عیبی داشته باشد، بیمهگر مسئول آن نیست که از قبل این کالا خراب بوده است. بطور مثال اگر در بیمه باربری، شکلات فاسد حمل شود بیمه گر تعهد پرداخت خسارت ندارد .

ماده ۲۱و۲۲ : مثلاً منزلی آتش گرفته، اگر اقدامات لازم برای جلوگیری از توسعه خسارت انجام شود و در کنارش هزینه هایی پیش بیاید، بیمه گر آن هزینه ها را که هزینه نجات نام دارد تقبل میکند، مثلاً در انتقال کامپیوتر به بیرون از آتش، مانیتور بشکند. هزینه های نجات در شرایط عمومی است، مثلاً برای رشته باربری قیمت کالا در مقصد نهایی در نظر گرفته میشود و %۱۰ به ارزش سرمایه اضافه میکنند. مثال دیگر، در بیمه نامه های عدمالنفع فرضاً کارخانهای آتش گرفته، سود کارخانه، حقوق کارمندان و … در نظر گرفته میشود. این بیمه نامه (عدمالنفع) در ایران فقط در بیمه سامان عرضه میشود

ماده ۲۳ : راجع به بیمه عمر است و عنوان میکند که یک بیمه عمر باید با سرمایه مشخص منعقد بشود و رضایت شخص در آن باشد و اگر بیمه گذار اهلیت قانونی نداشته باشد باید قیم او راضی به انجام این عقد باشد .

ماده ۲۴ : باید در پیشنهاد بیمه زندکی عنوان شود که سرمایه به چه کسی پرداخت شود .

ماده ۲۵ : بیمه گذار باید ذینفع (وراث اش) و اینکه به هر شخصی چقدر پرداخت شود را خودش مشخص نماید .

ماده ۲۶ : اگر قبل از فوت بیمه گذار ورثه آن تغییر کند با الحاقیه میتوان این کار را انجام داد و بیمه گذار چندین بار میتواند ورثه یا ذینفعهای خود را تغییر دهد (با امضا و تأئید) .

ماده ۲۷ : از زمان فوت بیمه گذار مبالغ بیمه زندگی وی به وراث داده میشود و مسائل انتقال سرمایه صورت میگیرد حالا اگر یک معامله روی بیمه زندگی انجام شده باشد، قانون و ماهیت آن بیمه نامه بر سرجای خود باقی است (مثلاً وامگرفته شده باشد) .

ماده ۲۸ : بیمه گر مسئول پرداخت خسارتهای ناشی از آشوب، بلوا، جنگ و … نیست (بدلیل افزایش ریسک پرداخت خسارت) این موارد جزء استثنائات بیمهنامه است مگر اینکه با توافق طرفین شرط دیگری قید شده باشد .

ماده ۲۹ : در مورد اموال منقول (یعنی مالی که جابجا می شود مثل میز) اگر حادثهای پیش بیاید، خسارت آن مال پرداخت میشود و بیمهگر تعهدی نسبت به اشخاص دیگر (ثالث) ندارد چون متعهد پرداخت خسارت به مال میباشد .

ماده ۳۰ : این ماده پیرو اصل جانشینی است. فرض کنید فردی از پشت به اتومبیل شما بزند در اینجا باید با بیمه شخص ثالث مقصر، آن را جبران کرد. اگر مقصر حادثه، بیمه شخص ثالث نداشته باشد یا باید از بیمه بدنه خودتان استفاده کنید یا از طرف خسارت بگیرید. در واقع باید حادثه را به بیمه اطلاع دهید و چون مقصر حادثه وجود دارد شرکت بیمهخسارت پرداختی را از مقصر در دادگاه بازیافت مینماید .

ماده ۳۱ : اگر بیمه گر ورشکست شود، بیمه گذار میتواند قرارداد را فسخ نماید .

ماده ۳۲ : اگر بیمه گر ورشکست شد اول طلب بیمه گذاران پرداخت میشود چون حق بیمه دادهاند و در بین اینبیمه گذاران اولویت با بیمه گذاران عمر است .

ماده ۳۳ : اگر بیمه گذار ورشکست شد از بین بدهکارانی که وجود دارند، اول طلب شرکت بیمه (بیمه گر) نسبت به هرفرد دیگری ارجح است .

ماده ۳۴ : اگر بیمه گذار در یک قرارداد بیمه، چند موضوع را بیمه کرده، اما نسبت به یکی از آن موضوعها خلاف واقع گفته باشد، بیمه نامه تنها نسبت به آن موضوع باطل نمیشود، بلکه کلاً باطل است .

ماده ۳۵ : طرفین در بیمه نامه هر شرطی میتوانند اضافه کنند، اما ماده ۱۶ به قوت خود باقی است .

ماده ۳۶ : خسارت ظرف مدت ۵ روز باید اعلام شود، اما تا دو سال قرارداد فیمابین مفتوح است.

ارمغان
  • بیدبرگ
  • با انتخاب بیدبرگ به عنوان مشاور خود، تیمی از مشاوران متخصص را در کنار خود داشته باشید
بررسی کاربر
۰ (۰ رای)
در حال ارسال

ارسال یک پاسخ

اسکرول به بالا