کتاب اصول و مبانی فنی بیمه اتکایی

با توجه به اینکه ، رشته  اتکایی از رشته های تخصصی و بسیار حساسی در صنعت بیمه می باشد و همین طور باتوجه به کمبود کتب در این زمینه یک کتاب تالیفی منسجم که بتواند نیاز اولیه بیمه گران را تامین نماید تالیف و چاپ نمودم که شامل پنج فصل و ۲۰۸ صفحه با موضوعات ذیل می باشد

 • تاریخچه بیمه اتکایی
 • جنبه های مالی بیمه های اتکایی
 • نقش بیمه اتکایی در افزایش درآمد ارزی
 • صرفه جویی در هزینه ارزی.

فصل دوم.

 • ماهیت قراردادهای اتکایی
 • نفع بیمه ای
 • اصل حسن نیت.
 • اصل غرامت.
 • ساختار بیمه نامه اتکایی
 • فسخ قرداد اتکایی
 • حدود و اختیارات مدیر تصفیه
 • انهلال و تهاتر.
 • تعارض قوانین.
 • اختلاف بین طرفین قرارداد
 • شرط داوری استاندارد

فصل سوم.

 • سهم نگه داشت

فصل چهارم..

 • اشکال مختلف بیمه های اتکایی از نظر فنی
 • بیمه اتکایی نسبی.
 • انواع قراردادهای اتکایی نسبی
 • قرارداد اتکایی مشارکت
 • محاسن و معایب قرارداد اتکایی مشارکت

سوال و تمرین:.

 • قرارداد اتکایی مازاد سرمایه
 • تمرین.
 • پوشش اتکایی مختلط.
 • کلوزهای قابل الحاق به قراردادهای نسبی
 • ظرفیت صدور
 • ظرفیت نگه داشت پوشش اتکایی
 • اختصاص سهم اتکایی
 • پیشنهاد بیمه اتکایی اختیاری
 • شرایط واگذاری ها
 • تغییرات و اصلاحات قرارداد
 • مدارک صدور.
 • بردرو
 • اشتباه یا از قلم افتادگی در قراردادهای اتکایی
 • اعلام خسارت.
 • نحوه پرداخت خسارت
 • مشورت..
 • هزینه های تصفیه خسارت
 • بازیافتیها.
 • خسارت نقدی.
 • بردرو خسارت
 • فهرست خسارتهای معوق
 • توزیع نسبی هزینه های واگذارنده (کارمزد).
 • کارمزد اضافی:« حق بیمه های عاید شده » تعریف
  1.  مقیاس متغیر کارمزد (روش خطی)
  2.  انتقال خسارت به سال های بعد
 • مشارکت در سود.
 • هزینه ها
  1. تهیه ی پیش نویس حساب
  2.  پورتفوی.
  3. خسارت ها
  4. هزینه های عمومی بیمه گر اتکایی
  5. انتقال خسارت به سالهای بعد تبدیل ارزها
 •  نتایج متعادل کننده
 • . اساس نگهداری حسابهای اتکایی مشارکت ثابت.
 • مشارکت مقیاس متغیر.
 • حسابها
 • سپردهی ذخیرهی حق بیمه
 • سپرده ی ذخیره ی خسارت
 • پورتفوی ورودی و خروجی
 • انقضای طبیعی.
 • انقضا در موعد تمدید بیمه نامه در سال بعد
 • پورتفوی خروجی به صورت روزشمار

برگشت ذخیره ی خسارت

 1. قرارداد مازاد خسارت برای هر ریسک
 2.  قرارداد مازاد خسارت برای هر حادثه

قراردادهای مازاد خسارت از نظر زمان پوشش

 1.  براساس تاریخ وقوع خسارت
 2. براساس سال صدور
 • برقراری مجدد پوشش اتکایی
 • قرارداد مازاد زیان در مدت معین.
 • موضوع و گستره ی قرارداد.
 • استثناها
 • سیاست صدور.
 • تعریف خسارت خالص نهایی
 • تعریف وقوع خسارت
 • تجدید پوشش
 • حق بیمه ی اتکایی
 • اعلام خسارت.
 • پرداخت خسارت
 • فهرست خسارت های معوق.
 • خاتمه ی قرارداد
 • اطلاعات اساسی
 • پیش بینی.
 • حق بیمه.
 • شکل های حق بیمه
 • در معرض ریسک های پویا
 • پتانسیل خسارت پویا
 • کلوز ثبات
 • اعلام خسارت.
 • سود زمان تأخیر در پرداخت خسارت
 • کلوز تعدیل حق بیمه « آماری » کلوز
 • اطلاعات کلی.

فصل پنجم

۱. آتش سوزی

 • الف) قراردادهای نسبی.
 • ب) ریسک های تحت پوشش قرارداد اتکاییپ) استثناها.
 • ت) شرایط خاص
 • ث) انواع قراردادهای اتکایی غیرنسبی
 • ج) ریسک های تحت پوشش.

۲. دزدی و حوادث عمومی (متفرقه)

 •  خانوار
 •  تجارت.
 •  پول.

۳. بیمه ی اتومبیل

 • الف) انواع قراردادها.
 • ب) ریسک های تحت پوشش
 • پ) استثناها.
 • ت) ظرفیت صدور
 • ث) بردرو..
 • ج) انواع قراردادهای اتکایی غیرنسبی.
 • چ) کلوز مخصوص

۴. مسئولیت عمومی در مقابل شخص ثالث

 • الف) انواع قراردادها
 • ب) ریسک های تحت پوشش و استثنا شده.
 • پ) انواع قراردادهای اتکایی غیرنسبی

۵. بیمه های اشخاص

 • الف) بیمه ی حقوق بیکاری کارگران
 • ب) بیمه ی بیماری
 • پ) بیمه ی حوادث اشخاص
 • ت) قراردادهای نسبی
 • ث) ریسک های تحت پوشش و استثنا شده
 • ج) قراردادهای غیرنسبی.

. ریسک های کشاورزی

 • الف) بیمه ی تگرگ.
 • ب) بیمه ی دام..

. بیمه های مهندسی.

 • الف) انواع قراردادها
 • جدول نگهداشت

۸. ریسک های اعتبار

 • الف) توضیحات کلی
 • ب) بیمه ی تضمین
 • پ) بیمه ی اعتبار بازرگانی

. بیمه ی دریایی

 • الف) انواع قراردادها
 • ب) خصوصیات.
 • بدنه ی کشتی
 • پ) ویژگی ها
 • ت) انواع قراردادهای غیرنسبی.
 • ث) خصوصیات

. هواپیما

مشاهدات کلی و سیستم های اتکایی.

 • الف) ریسک های تحت پوشش
 • ب) استثناها.
 • پ) قراردادهای غیرنسبی
 • ت) توضیح نهایی

تقسیم بندی بیمه های اتکایی.

بیمه اتکایی اختیاری.

محاسن و معایب بیمه اتکایی اختیاری.

 • الف: محاسن.
 • ب: معایب.

بیمه اتکایی قراردادی.

محاسن و معایب قرارداد.

 • الف: محاسن.
 • ب: معایب.

بیمه اتکایی اختیاری اجباری

 1. تفاوت های قراردادهای اتکایی نسبی و غیرنسبی
 2.  مبنای قرارداد.
  خسارت های واقع شده.
 3. انواع قرارداد.
 4. حق بیمه ها.
 5. رویه های حسابداری
 6. پیش پرداخت حق بیمه.
 7. حق بیمه ی ثابت.
 8. تعدیل حق بیمه.
  مبنای تعدیل سالیانه.مبنای مجموعه سال ها مبنای میانگین سال ها
 9. حق بیمه ی تجدید پوشش.

روش تجدید پوشش.

بیمه های اتکایی غیر نسبی: خسارت ها

 1.  تعهدات.
 2.  لایه بندی.

شرایط قرارداد

 • . شرط خسارت خالص نهایی
 • شرط مشارکت در تعیین خسارت.
 • شرط ثبات
 • شاخص ها .
 • تاریخ های مؤثر
 • تاریخ مبنا
 • تاریخ پرداخت
 • مبنای شرط ثبات
 • نوسان های شرط ثبات
 • . شرط ساعات (تعریف وقوع خسارت)

بخشی از مقدمه کتاب

بیمه اتکایی نوعی بیمه خاص و مربوط به خود است. میدانیم در کلیه قراردادهای بیم های موجود یک طرف قرارداد بیمه گر است که متعهد پرداخت خسارت یا تامین سرمایه است و طرف دیگر بیمه گذار است که متعهد پرداخت حق بیمه و ملزم به رعایت قوانین و مقرارت مربوطه است. ویژگی بیمه اتکایی بنا به

دلایل ذیل است:

۱. قرارداد بیمه اتکایی قراردادی است بین دو بیمه گر، یکی بیمه گر اولیه (شرکت) که همان صادر کننده بیمه نامه یا بیمه واگذارنده نامیده میشود. از آنجا که بیمه اتکایی در حقیقت بیانگر تقسیم خسارت است بیمه گر مذکور در راستای این تقسیم و به سبب قبول پورتفوی پیش بیم های و گریز از خود بیمه گری بیمه های اتکایی پذیرفته شده را مجدداً به صورت اتکایی بیمه مینماید که این قرارداد را واگذاری مجدد می نامند.

۲. در قرارداد بیم های (اموال، اشخاص، مسئولیت و مهندسی) موضوع بیمه که مال یا شخص یا مسئولیت است، بیمه میشود. ولی در مورد قرارداد بیمه اتکایی نظریاتی به شرح ذیل وجود دارد:

 • الف) بیمه گر اتکایی به لحاظ تعهدی که در جبران خسارت واردخ به واگذارنده دارد در مقابل منافع خاص بیمه گری که برای او وجود دارد علاقمند است بیمه گری را ادامه دهد.
 • ب) دادگاه های حقوقی انگلستان که به اجرای تصمیمات خاص بیم های میپردازند، معتقدند که موضوع بیمه در بیمه اتکایی همان موضوعات بیم های میباشد.
 • ج) وزارت بازرگانی موضوع بیمه را در مقررات مربوط به حسابداری و جنبه های دیگر نظارتی پذیرفته است.

۳. قراردادهای بیم های اموال، مسئولیت و مهندسی تابع اصل جبران غرامت قراردادهای بیمه های عمر یک نوع سرمایه گذاری و بیمه های حوادث و درمان هزینه درمان را شامل میشوند. لکن در بیمه اتکایی بیمه گر متعهد به پرداخت بخشی از غرامت و خسارت است. زیرا بیمه گر واگذارنده بخشی از خسارت مذکور را به نسبت سهم نگهداری پرداخت خواهد نمود.

بنابراین بیمه اتکایی را میتوان به شرح زیر تعریف کرد:

بیمه اتکایی بیمه مسئولیت قراردادی است که براساس قرارداد مستقیم بیمه یا بیمه اتکایی پذیرفته شده است. آخرین عامل مشخصه بین بیمه اتکایی و عملیات صدور بیمه نامه توسط شرکت بیمه در این راست که، در حالی که کلیه کارهای بیمه مستقیم به غیر از بیمه باربری و هوایی، داخلی محسوب میشود، بیمه اتکایی در یک سطح بین المللی فعالیت می نماید. معمولاً قرارداد بیمه در عملیات مستقیم بیمه بین دو طرفی منعقد میگردد که هر دوی آنها مقیم یک کشورند. اگرچه، حجم زیادی از مبادلات اتکایی هم میتواند محلی و در داخل هر کشوری تحت پوشش قرار گیرد، علی الخصوص در بازارهای بسیار بزرگ و توسعه یافتهای مانند آمریکای شمالی که حجم زیادی از بیمه اتکایی در بازار محلی واگذار میگردد و بازار بیمه اتکایی جهانی این را به عنوان یک سد و عامل بازدارنده تلقی نکرده است.

نوییسنده: آیدا رشیدی مهر آبادی

بیمه,صنعت بیمه,مقالات بیمه,روش‌های محاسباتی هوشمند در صنعت بیمه,روش‌های محاسباتی هوشمند,محسن قره‌خانی,فاطمه نصیری,سمانه عزیزنصیری,پژوهشکده بیمه
کتاب بیمه
طالبی
 • از کجا میتونم این گتاب رو بخرم
  (۵)
Overall
۵
بررسی کاربر
۰ (۰ رای)
در حال ارسال

ارسال یک پاسخ

در حال ارسال

اسکرول به بالا