مشاوره تلفنی 24 ساعته 02170703024

شرایط عمومی بیمه مسوولیت مدنی ناشی از آتش سوزی

بیمه مسوولیت مدنی ناشی از آتش سوزی براساس قانون بیمه مصوب سال ۱۳۱۶ و قانون مسوولیت مدنی مصوب سال ۱۳۳۹ و پیشنهاد کتبی بیمه گذار که جزء لاینفک بیمه نامه می باشد تنظیم گردیده است :

ماده اول : خطرات موضوع بیمه مسوولیت مدنی ناشی از آتش سوزی

مسوولیت مدنی بیمه گذار ناشی از وقوع آتش سوزی، انفجار و ترکیدگی لوله آب در قبال اشخاص ثالث.

ماده دوم: استثنائات بیمه مسوولیت مدنی ناشی از آتش سوزی

غرامت ها و خسارت های زیر از شمول تعهدات بیمه گر خارج است:

 • خسارت وارد به اموال اشخاص ثالث موجود در محل مورد بیمه مگر آن که به صراحت در بیمه نامه شرط شده باشد.
 • غرامت بدنی بیمه گذار و کلیه شرکا، کارکنان، همسر، اجداد، پدر، مادر، اولاد و اولاد اولاد وی، و هر یک از شرکا در محل مورد بیمه.
 • خسارتهای ناشی از عمد و یا تقلب بیمه گذار و کارکنان و نمایندگان و شرکای وی.
 • خسارت وارد به مسکوکات، پول، اوراق بهادار، اسناد، فلزات قیمتی به هر شکل، جواهرات و مروارید، سنگهای قیمتی سوار نشده، هرگونه اسناد و نسخ خطی و همچنین هزینه بازسازی نقشه، اشیا عتیقه و تابلوها.
 • غرامت و خسارت ناشی از انفجار هسته ای و تشعشعات رادیواکتیو.
 • غرامت و خسارت ناشی از جنگ، جنگ داخلی، آشوب و بلوا، اعتصاب، قیام، انقلاب، کودتا، اغتشاشات داخلی و یا اقدامهای احتیاطی مقامهای نظامی و انتظامی.

ماده سوم: وظایف بیمه گذار

 • بیمه گذار موظف است به محض دریافت هرگونه اطلاع از وقوع خسارت مراتب را بلافاصله و حداکثر ظرف مدت پنج روز کتباً به بیمه گر اعلام نماید.
 • بیمه گذار موظف است در طول مدت بیمه هرگونه تغییر کمی و کیفی که در وضعیت خطر حاصل شود و همچنین اگر شغل حرفه وی تغییر کند مراتب را فوراً و حداکثر ظرف مدت ده روز به اطلاع بیمه گر برساند.
 • بیمه گذار موظف است در صورت وقوع حادثه برای جلوگیری از توسعه خسارت کلیه اقدامهای لازم را به عمل آورد ولی بدون اجازه بیمه گر حق انجام تغییراتی در موراد خسارت دیده را که تعیین علت حادثه یا ارزیابی خسارت را دچار اشکال نماید ندارد مگر این که تغییرات در جهت تقلیل خسارت با رعایت منافع عمومی ضروری باشد.
 • بیمه گذار بایستی جهت بازدید از محل حادثه و انجام امور کارشناسی همکاری لازم را با کارشناس بیمه گر به عمل آورد.

ماده چهارم: قبول تعهد

بیمه گذار مجاز نیست بدون موافقت بیمه گر در مورد مسوولیتهایی که طبق این بیمه نامه مورد تامین می باشد تعهدی در قبال مدعی به عهده گیرد و با وجهی به وی بپردازد.

ماده پنجم: تعهدات بیمه گر

 • میزان خسارت وارد به اشخاص ثالث براساس نظر کارشناس بیمه گر و مدارک مثبته تعیین خواهد گردید.
 • منظور از جبران خسارتهای بدنی مذکور در متن بیمه نامه تامین و جبران هزینه های درمان، صدمات بدنی و یا جرح و همچنین جبران زیانهای نقص عضو و یا فوت ناشی از حوادث مشمول بیمه نامه برای اشخاص ثالث به میزان مندرج در شرایط خصوصی بیمه نامه است.
  تبصره:در صورتی که زیان دیدگان از خدمات سازمان تامین اجتماعی و سایر بیمه ها استفاده نمایند تعهد بیمه گر در مورد هزینه های پزشکی مازاد بر هزینه های پزشکی دریافتی وی تا میزان حداکثر تعهدات مندرج در بیمه نامه خواهد بود.
 • جبران خسارت مالی عبارت است از :
  • جبران زیانهای مستقیمی که در اثر حوادث مشمول بیمه به اموال و اشیاء تحت مالکیت یا تصرف قانونی اشخاص ثالث وارد می شود.
  • جبران هزینه ناشی از اقدامهای لازم که به منظور جلوگیری از توسعه خسارت صورت می گیرد حداکثر تا ۲۰ درصد مبلغ تعهد مندرج در بیمه نامه می باشد.

ماده ششم: پرداخت خسارت

خسارت موضوع این بیمه نامه با اطلاع بیمه گذار مستقیماً از طرف بیمه گر به زیاندیده یا ذوی الحقوق او پرداخت خواهد شد و به محض پرداخت خسارت، بیمه گر در قبال بیمه گذار و اشخاص ثالث بری الذمه می گردد.

ماده هفتم: مدت بیمه مسوولیت مدنی ناشی از آتش سوزی

مدت بیمه در شرایط خصوصی ذکر شده است، در هر حال وجود پوشش بیمه ای و همچنین آثار مترتب بر آن از ساعت ۲۴ روز پرداخت حق بیمه است مگر آن که تاریخ دیگری در بیمه نامه قید شده باشد.

ماده هشتم: بیمه مضاعف

در صورتی که مسوولیت موضوع این بیمه نامه به موجب بیمه نامه های دیگری نیز مورد تامین قرار گرفته باشد تعهد بیمه گر به تناسب مبلغی که خود بیمه نموده به مجموع مبالغ بیمه شده می باشد.

ماده نهم: فسخ در بیمه نامه مسوولیت مدنی ناشی از آتش سوزی

هر یک از دو طرف قرارداد می تواند با اعلام کتبی به طرف دیگر ظرف مدت یک ماه این قرارداد را فسخ کند.
تبصره:

در صورت فسخ بیمه نامه از طرف بیمه گذار، حق بیمه براساس تعرفه بیمه کوتاه مدت، و در صورت فسخ از طرف بیمه گر به صورت روز شمار محاسبه خواهد شد.

ماده دهم : تغییرات

هرگونه تغییری در مفاد بیمه نامه با توافق دو طرف و به موجب الحاقی صادره از طرف بیمه گر خواهد بود. هرگاه مفاد الحاقی با توافقی که بین دو طرف به عمل آمده مطابقت نکند، بیمه گذار موظف است ظرف ۱۵ روز از تاریخ صدور الحاقی تغییر یا اصلاح آن را کتباً خواستار شود. در غیر این صورت الحاقی صادره قطعی تلقی خواهد شد.

ماده یازدهم : مرور زمان

مرور زمان مربوط به این بیمه نامه دو سال است که از تاریخ وقوع حادثه منشا دعوی شروع می شود.

ماده دوازدهم : موارد پیش بینی نشده

مواردی که در این بیمه نامه ذکر نشده است تابع قانون بیمه و سایر قوانین جاری کشور خواهد بود.

در صورتی که در زمینه خرید بیمه و یا دریافت خسارت و دیه از شرکت بیمه نیاز به مشاوره تلفنی تخصصی دارید از طریق صفحه اصلی سایت بیدبرگ درخواست مشاوره خود را ثبت کنید

بیمه نامه مسوولیت آتش سوزی

Leave a Reply