لیست آدرس و تلفن شعب و کارگزاری بیمه تامین اجتماعی کرمان

اداره کل بیمه تامین اجتماعی در استان کرمان

( پیش شماره تلفن استان کرمان ۰۳۴ می باشد . )

 • کرمان، بلوار شهید عباس ‌پور، روبروی مصلی، کدپستی ٧۶١۴۵۶۴١٩
 • تلفن مستقیم ……….. ٣٢٧٢٨٩٢٨
 • نمابر ………… ٣٢٧٢٨٩٢۶
 • معاون بیمه ای ………. ٣٢٧٢٨٩۵٩
 • معاون اداری و مالی ……… ٣٢٧٢٨٩٣٩
 • روابط عمومی ………… ٣٢٧٢٨٩۴۵
 • درآمد ………. ٣٢٧٢٨٩۵۶
 • بیمه شدگان ………….. ٣٢٧٢٨٩۵۴
 • مستمری ها ……….. ٣٢٧٢٨٩۵١
 • نامنویسی ………. ٣٢٧٢٨٩۵٣
 • حسابداری ……….. ٣٢٧٢٨٩۴٢
 • اداری ………. ٣٢٧٢٨٩۴٣
 • فرابری داده ها …………. ٣٢٧٢٨٩۴۶
 • بازرسی ………. ٣٢٧٨٩۵٧
 • اجرائیات …………. ٣٢٧٢٨٩۵۵
 • مشاوره …….. ٣٢٧٢٨٩۵٠
 • تلفنخانه …………. ٩ – ٣٢٧٢٨٩۶٠

شعبه یک بیمه تامین اجتماعی در کرمان

 • کرمان، خیابان کار، روبروی خیابان مصلی، کدپستی ٧۶١٣٨۵۶٧۶٩
 • تلفن مستقیم …………. ٣٢٢۶۶٠٠٨
 • نمابر ……….. ٣٢٢۶۶٠۴٨
 • معاون بیمه ای ……….. ٣٢٢۶۶١٧۵
 • معاون اداری و مالی ………… ٣٢٢۶۶٠٠٩
 • درآمد ……….. ٣٢٢۶۶١۶٧
 • بیمه شدگان ……… ٣٢٢۶۵١٨٣
 • مستمری ها ………… ٣٢٢۶۶١٠٧
 • نامنویسی ………… ٣٢٢۶۶١٧٩
 • استحقاق درمان ………. ٣٢٢۶۶٠۴٨
 • حسابداری …………. ٣٢٢۶۶٠١٣
 • فرابری داده ها ………… ٣٢٢۶۶١۶٩، ٣٢٢۶٢١١٩
 • بازرسی ……… ٣٢٢۶۵١۴٧
 • اجرائیات ……… ٣٢٢۶٢١١٧
 • بانک رفاه ……….. ٣٢٢٢۶٧٠٨، ٣٢٢٢۶٧٨۶
 • مشاوره ………….. ٣٢٢۶۶٧۶۵
 • شعبه اقماری شهداد …….. ٣٣٧۵٠۶٢۵
 • شعبه اقماری راین ………… ٣٣٧۶٢٩۵٠
 • تلفنخانه …….. ٣٢٢۶۶٢٣۴، ٣٢٢۶٢١٢٩- ٣٢٢۶٢١١٨، ٣٢٢۶۶٠٢۵، ٣٢٢۶۶٠٩۴

کارگزاری ٢١ بیمه تامین اجتماعی ………. ٧-٣٢٢٣٩٣٣۵

کرمان، خیابان شهید باهنر، ابتدای خیابان شهید ایرانمنش

شعبه دو بیمه تامین اجتماعی در کرمان

 • کرمان، خیابان شهید قرنی، نبش عدالت، کدپستی ٧۶١٣٨٣۶١۶۴
 • تلفن مستقیم ……….. ٣٢٢۶٩٧٨۶، ٣٢٢٣٣٢٨١
 • نمابر …………. ٣٢٢۶٩٢٩٠
 • معاون بیمه ای ………… ٣٢٢٢٠١٧۵
 • معاون اداری و مالی ………. ٣٢٢٢٠٣٣٧
 • درآمد ………….. ٣٢٢٢٠١٣٨، ٣٢٢٢٠٢۶١
 • بیمه شدگان ……….. ٣٢٢٢٠٣٠١
 • مستمری ها ………. ٣٢٢٣۴۴٣٩
 • نامنویسی ………… ٣٢٢٣٧٠١٣
 • استحقاق درمان ………… ٣٢٢۶٩٢٩٠
 • حسابداری ………….. ٣٢٢٢٠٢۶٠
 • اداری ……….. ٣٢٢٣٧١٨٧
 • فرابری داده ها …………. ٣٢٢۶٩٧٨٧
 • بازرسی ………. ٣٢٢٣٧١١٨
 • اجرائیات …………. ٣٢٢٣٧٠۶۴
 • مشاوره ……… ٣٢٢٢٠١٨٨
 • شعب اقماری ……… ٢-٣٣۴٢٢۶١٠
 • کارگزاری ٧۴ …….. ٣٢٢۶٠١۵۴، ٣٢٢۶۵۶٩٩
 • کرمان، خیابان سعدی، روبروی مجمع امور صنفی
 • تلفنخانه …………. ٣٢٢٣۴۴٣٨، ٣٢٢٢٠١٣٢
 • ٣٢٢۶٩٢٩١، ٢-٣٢٢۶٣٣٧١

شعبه بیمه تامین اجتماعی در رفسنجان (شهید باقری)

 • رفسنجان، خیابان حجت، کدپستی ٧٧١٧٧٩۵٧٧٧
 • تلفن مستقیم ………. ٣۴٣٢٩٣۵۵
 • نمابر ……… ٣۴٣٢٧٣٠٣
 • معاون بیمه ای ………. ٣۴٣٢٢١۵٨
 • روابط عمومی …………. ٣۴٣٢٢١۵۶
 • درآمد ………. ٣۴٣٢۴١٣١
 • بیمه شدگان …….. ٣۴٣٢٢١۵٧
 • مستمری ها ………. ٣۴٣٢٣٢٠٣
 • نامنویسی ………… ٣۴٣٢٢١۵٩
 • استحقاق درمان …….. ٣۴٣٢٧٣٠٣
 • حسابداری ………… ٣۴٣٢٢١۵۵
 • اداری ………… ٣۴٣٢٢١۵۶
 • فرابری داده ها ………….. ٣۴٣٢٢٠٣٠
 • بازرسی ……… ٣۴٢٢٣٨٢٢
 • اجرائیات …………. ٣۴٣٢۵٩١۵
 • شعبه اقماری بهرمان …………. ١-٣۴١۶١۶٧٠
 • شعبه اقماری نوق ………….. ٣۴١٧٢١۴٠
 • شعبه اقماری شهرک صنعتی …. ٣۴٢٨٨١۵٠-٣۴٢٨٨١۴٠
 • تلفنخانه ……….. ٣٣۴٣٢٣١٠١، ٨-٣۴٣٢٢١۶۶

شعبه بیمه تامین اجتماعی در زرند

 • زرند، بلوار جمهوری اسلامی، کدپستی ٧٧۶٧۶۵٣٣۵٣
 • تلفن مستقیم ……….. ٣٣۴٢٣١٣۵
 • نمابر ………… ٣٣۴٢٣٠٢١
 • درآمد …….. ٣٣۴٣٣١٣۴
 • بیمه شدگان ………….. ٣٣۴٣٣١۴٠
 • مستمری ها …….. ٣٣۴٣٣١۴٣
 • نامنویسی ………. ٣٣۴٣٣١۴١
 • استحقاق درمان ……… ٣٣۴٣٣٠٢١
 • حسابداری ………. ٣٣۴٣٣١٣٩
 • اداری ……… ٣٣۴٣٣١٣٧
 • فرابری داده ها ………… ٣٣۴٣٣١٣۶
 • بازرسی …….. ٣٣۴٣٣١۴٢
 • اجرائیات ……….. ٣٣۴٣٣١٣٨
 • مشاوره …….. ٣٣۴٢١۶۵٠
 • تلفنخانه ………. ٣٣۴٢١۶۵١، ٣٣۴٢٣٠٢٠، ٣٣۴٢٩٢٠

در صورتی که در زمینه بیمه تامین اجتماعی یا قانون کار نیاز به مشاوره تلفنی تخصصی دارید از طریق صفحه اصلی سایت بیدبرگ درخواست مشاوره خود را ثبت کنید

شعبه  بیمه تامین اجتماعی در جیرفت

 • جیرفت، میدان شهدای گمنام، کدپستی٧٨۶١٩٣٣٩۶۵
 • تلفن مستقیم …….. ۴٣٢١٠٢١٠
 • نمابر …………. ۴٣٢١٢٠٣٠
 • روابط عمومی ………….. ۴٣٢١۶٧٢٠
 • درآمد ……….. ۴٣٢١۶٧١۵
 • بیمه شدگان ……… ۴٣٢١۶۴١۴
 • مستمری ها ………… ۴٣٢١۶٧١۶
 • نامنویسی ………… ۴٣٢١۶٧١٧
 • استحقاق درمان ……….. ۴٣٢١۶۴١۵
 • حسابداری ………… ۴٣٢١۶٧١٨
 • اداری ………… ۴٣٢١۵۶۴٩
 • فرابری داده ها ……….. ۴٣٢١٠١١٠
 • بازرسی ………. ۴٣٢١۶۴١٣
 • اجرائیات ………….. ۴٣٢١۶٧١۴
 • بانک رفاه ……… ٣-۴٣٢١٩٠٩٠
 • مشاوره ……… ۴٣٢١۶٧٢٠
 • تلفنخانه …….. ۶-۴٣٢١۴٩٨۵

کارگزاری ١١٠ …….. ۴٣٢١٣٧٣٢

جیرفت، خیابان مصطفی خمینی جنوبی، بعد از خدمات درمانی

شعبه بیمه تامین اجتماعی در چترود

 • چترود، بلوار امام خمینی(ره)، جنب بانک صادرات
 • تلفن مستقیم ………… ٣٣٢٧٠٨٠٠
 • نمابر ……….. ٣٣٢٧٠۵٣٩
 • درآمد ……… ٣٣٢٧٠٨۶۶
 • بیمه شدگان، مستمری ها، حسابداری ……… ٣٣٢٧٠۶٠۶
 • استحقاق درمان ……… ٣٣٢٧٠۵٣٩
 • اداری ………… ٣٣٢٧١٨۴١
 • فرابری داده ها …………. ٣٣٢٧٠٧۵۵
 • بازرسی، اجراییات، باجه دریافت ………….. ٣٣٢٧٠٨۶۶

شعبه بیمه تامین اجتماعی در سرچشمه

 • سرچشمه، خیابان نیترن، روبروی شهربازی، کدپستی ٧٧٣١٩٣٧٨۵٩
 • تلفن مستقیم …………. ٣۴٣١٠١٧٠
 • نمابر …………. ٣۴٣١٠١٨٠
 • درآمد ……….. ٣۴٣١٢٢٨١
 • بیمه شدگان …….. ٣۴٣١٢٢٨۶
 • مستمری ها ………. ٣۴٣١٢٢٧٨
 • نامنویسی ……….. ٣۴٣١٢٢٨٩
 • حسابداری ……….. ٣۴٣١٢٢٨٣
 • اداری ……….. ٣۴٣١٢٢٨۴
 • فرابری داده ها …………. ٣۴٣١٠۶٧۵
 • بازرسی، اجراییات ………….. ٣۴٣١٢٢٨٨
 • بانک رفاه ………… ٣۴٣١٠٧٠٢
 • مشاوره ………….. ٣۴٣١٢۶٨۵، ٣۴٣١١۴٩٩
 • شعبه اقماری …….. ۴٢٣٩٢١٢٠
 • تلفنخانه …….. ٣۴٣١١٨٠٠

شعبه بیمه تامین اجتماعی در بم

 • بم، خیابان کارگر، کدپستی ٧۶۶١٧٣۵٩٧٨
 • تلفن مستقیم ………… ۴۴٣١۵۴٠٠
 • نمابر …………. ۴۴٣١٢٠٠٩
 • درآمد ………. ۴۴٣١۵۴٠۵
 • بیمه شدگان …….. ۴۴٣١۵۴٠٢
 • مستمری ها ………. ۴۴٣١۵۴٠۶
 • نامنویسی ……….. ۴۴٣١٢۴٩٩
 • استحقاق درمان ……… ۴۴٣١۵۴٠۴
 • حسابداری ……….. ۴۴٣١۵۴٠٣
 • اداری ………… ۴۴٣١۵۴٠١
 • فرابری داده ها …….. ۴۴٣١٢٠٠۶
 • بازرسی، اجراییات ……… ۴۴٣١١٠۶٢
 • بانک رفاه ………. ۴۴٣١٧۵۶٠، ۴۴٣١٨۴٢٠
 • شعبه اقماری ……….. ۴۴٢٧٠١٩٨-۴۴٢٧٠٩٨٨
 • تلفنخانه …………. ۴۴٣١٣١۴٩

شعبه  بیمه تامین اجتماعی در بردسیر

 • بردسیر، میدان امام خمینی(ره)، خیابان شهید دستغیب، کدپستی ٧٨۴١٩۴٣۵۵۵
 • تلفن مستقیم …………. ٣٣۵٢١٨٠٠
 • نمابر ……….. ٣٣۵٢١٧٩۴
 • فرابری داده ها ………… ٣٣۵٢٠٨۴۴
 • تلفنخانه ………….. ٧-٣٣۵٢٧٩٠۵، ٣٣۵٢٠٧٠٠

شعبه بیمه تامین اجتماعی در انار

 • انار، بلوار یادگار امام(ره)، کدپستی ٧٧۴١٩٧٩٩٩٩
 • تلفن مستقیم ……….. ٣۴٣٨۴٩٠٠
 • نمابر ……….. ٣۴٣٨٢٩٩٩
 • درآمد ……… ٣۴٣٨٠۵۴٠
 • بیمه شدگان، مستمری ها، نامنویسی …….. ٣۴٣٨٣٩٠٠
 • حسابداری، اداری ………….. ٣۴٣٨۴٨٠٠
 • فرابری داده ها، بازرسی، باجه دریافت …….. ٣۴٣٨٠۵۴٠
 • اجراییات ……….. ٣۴٣٨٧٩۶٩
 • شعبه اقماری ……….. ٢-٣۴١٨١٠۴١
 • تلفنخانه ………… ٣۴٣٨٣٩٠٠، ٣۴٣٨٢٩٠٠

شعبه  بیمه تامین اجتماعی در بافت

 • بافت، بلوار ٢٢ بهمن، کدپستی ٧٨۵١٩١۶٣۵٧
 • تلفن مستقیم ………. ۴٢۴٢۴۵٨۴
 • نمابر …………. ۴٢۴٢٢٢٧١
 • روابط عمومی ………… ۴٢۴٢٧٣۵٠
 • درآمد ……… ۴٢۴٢٧٣۵٣
 • بیمه شدگان …….. ۴٢۴٢٧٣۵٢
 • مستمری ها ……….. ۴٢۴٢۴١٣۵
 • نامنویسی ……….. ۴٢۴٢٧٣۵١
 • استحقاق درمان ……….. ۴٢۴٢٢٢٧١
 • حسابداری ……….. ۴٢۴٢٧٣۵٠
 • اداری ………. ۴٢۴٢۴۵٨۵
 • فرابری داده ها ………… ۴٢۴٢۴۵٨٧
 • بازرسی ………….. ۴٢۴٢۴۵٨٣
 • اجراییات ……….. ۴٢۴٢٧٣۵۴
 • باجه دریافت …………. ۴٢۴٢٧٣۵٣
 • بانک رفاه …………. ۴٢۴٢٢۵١٩
 • شعبه اقماری ………… ۴٢۴۵٠٣۵۵
 • تلفنخانه ………… ۴٢۴٢٢٣٩١، ۴٢۴٢۴۵٨۵

شعبه بیمه تامین اجتماعی در ارزوئیه (اسفندقه)

 • ارزوئیه، بلوار ولایت، روبروی فرمانداری، کدپستی ٧٨۵٩١٣١٣٧٩
 • تلفن مستقیم ………… ۴٢۴٨١۴٠۴
 • نمابر ………… ۴٢۴٨١۴٠٢
 • درآمد ………. ۴٢۴٨١٧۵٠
 • بیمه شدگان، مستمری ها ……….. ۴٢۴٨١٧۴٩
 • نامنویسی ……….. ۴٢۴٨١۴٠۵
 • استحقاق درمان ………. ۴٢۴٨١۴٠٢
 • حسابداری ………. ۴٢۴٨١٧۴٨
 • فرابری داده ها ………….. ۴٢۴٨١٣٩٩
 • بازرسی، اجراییات …….. ۴٢۴٨١٧۵٠
 • بانک رفاه ………….. ۴٢۴٨٠١١٠
 • تلفنخانه …………. ۴٢۴٨١۴٠۶

شعبه  بیمه تامین اجتماعی در شهر بابک

 • بابک، بلوار جمهوری اسلامی، خیابان مولوی، کدپستی ٧٧۵١٨۵١١۴٧
 • تلفن مستقیم …….. ٣۴١٢١١۴٠
 • نمابر ………….. ٣۴١٢١١٣٠
 • معاون اداری و مالی …………. ٣۴١٢١١٣١
 • درآمد ………… ٣۴١٢١١٣۴
 • بیمه شدگان ………. ٣۴١٢١١٣۵
 • نامنویسی …………. ٣۴١١۶۶٠۵
 • حسابداری ………….. ٣۴١٢١١٣٢
 • اداری …………. ٣۴١٢١١٣٣
 • تلفنخانه ……… ٣۴١٢١١٣٨

شعبه بیمه تامین اجتماعی در سیرجان

 • سیرجان، بلوار شهید صادقی، چهار راه تختی، کدپستی ٧٨١٣٧٧٣٧۴١
 • تلفن مستقیم …………. ۴٢٢٠٢٠٣۵
 • نمابر …………. ۴٢٢٠۴٠٢۵
 • معاون اداری و مالی ………… ۴٢٢٠۴٢٠٢
 • درآمد ……….. ۴٢٢٠۴٠٢۴
 • بیمه شدگان ………. ۴٢٢٣٢۶٩١
 • مستمری ها ………… ۴٢٢٠٢٠٣۴
 • نامنویسی ………… ۴٢٢٣٢۶٨١
 • فرابری داده ها ………. ۴٢٢٠٠٢٠٠
 • بازرسی، اجراییات، باجه دریافت …….. ۴٢٢٣۴٢٠۴
 • شعبه اقماری …………. ۴١۴٢٣٣٠٩
 • تلفنخانه ……… ٩-۴٢٢٣۴٢٠۵

شعبه بیمه تامین اجتماعی در کشکوئیه

 • کشکوئیه، بلوارعلی ابن ابیطالب(ع)، کدپستی٧٧٣٧١٧٣١۶۵
 • تلفن مستقیم ………… ٣۴٣٩١٨۶٠
 • نمابر ………… ٣۴٣٩١٨۶١
 • معاون اداری و مالی ……….. ٣۴٣٩١٩۶٠
 • درآمد ……….. ٣۴٣٩٠٩٠١
 • بیمه شدگان ……… ٣۴٣٩٠٩٠٢
 • نامنویسی ……….. ٣۴٣٩٠٩٠٣
 • اداری ………… ٣۴٣٩١٩٧١
 • فرابری داده ها …….. ٣۴٣٩١٩۶١

شعبه بیمه تامین اجتماعی در راور

 • راور، خیابان ولی عصر(عج)، میدان ولی عصر(عج)، کدپستی ٧۶۵١٩٣۶٩۶٩
 • تلفن مستقیم ………… ٣٣٧٢۵۶٠٠
 • نمابر ………… ٣٣٧٢٢۶٠٢
 • معاون اداری و مالی ………. ٣٣٧٢۵۶٠١
 • درآمد ……… ٣٣٧٢۵٣٠۵
 • بیمه شدگان ………….. ٣٣٧٢۵٣٠۴
 • نامنویسی ……….. ٣٣٧٢۶٠۶٩
 • اداری ……….. ٣٣٧٢۵۶٠٢
 • فرابری داده ها ………… ٣٣٧٢۵٣٠٣

شعبه بیمه تامین اجتماعی در ماهان

 • ماهان، خیابان امام خمینی(ره)، نبش کوچه شماره٢۶، کدپستی ٧۶٣١٧٣٣۵١١
 • تلفن مستقیم ………. ٣٣٧٧۶٠۶٨
 • نمابر ……… ٣٣٧٧٢٧۶۶
 • معاون اداری و مالی ………….. ٣٣٧٧٣٣٠٣
 • درآمد، بازرسی، اجراییات …….. ٣٣٧٧٣٣٠١
 • بیمه شدگان، مستمری ها ………. ٣٣٧٧٣٣٠٢
 • نامنویسی، فرابری داده ها …….. ٣٣٧٧٣٣٠٣
 • اداری ………. ٣٣٧٧٣٣٠٠
 • تلفنخانه ………… ٣٣٧٧٣٣٠٠

شعبه  بیمه تامین اجتماعی در کوهبنان

 • کوهبنان، بلوار مارکوپولو، میدان بسیج، کدپستی ٧٧٨١٧٣٣۴۴۵
 • تلفن مستقیم ……… ٣٣۴٩۴٨٨٨
 • نمابر ………. ٣٣۴٩۴٨٩٩
 • معاون اداری و مالی …….. ٣٣۴٩٢٨۵۵
 • درآمد …….. ٣٣۴٩٣٠٨۶
 • بیمه شدگان ………….. ٣٣۴٩٣٠٨٩
 • نامنویسی ……… ٣٣۴٩٣٠٨۵
 • اداری …………. ٣٣۴٩٢٩١١
 • فرابری داده ها ………… ٣٣۴٩٣٠٨٨
 • بازرسی، اجراییات، باجه دریافت …………. ٣٣۴٩٣٠٨۶

شعبه بیمه تامین اجتماعی در منوجان

 • منوجان، بلوار خلیج ‌فارس، جنب نمایندگی ایران خودرو، کدپستی ٧٨٩١٧٧٣۴٨۶
 • تلفن مستقیم ……….. ۴٣٣٠٠٩۵٧
 • نمابر ……….. ۴٣٣٠٠٩۵٨
 • فرابری داده ها ……… ۴٣٣٠١٠۶١
 • تلفنخانه ………….. ۴ – ۴٣٣٠١٠۶٣

شعبه بیمه تامین اجتماعی در کهنوج

 • کهنوج، بلوار شاهد، کدپستی ٧٨٨١٧١٣۶٣۴
 • تلفن مستقیم ……….. ۴٣٢٠٣٠۶٨
 • نمابر ……….. ۴٣٢٠٣٠٨۴
 • درآمد ………… ۴٣٢٠٣٠١٠
 • بیمه شدگان …….. ۴٣٢٠۵۶٠۴
 • مستمری ها ……….. ۴٣٢٠۵۶٠۶
 • نامنویسی ……….. ۴٣٢٠٣۶٠٣
 • حسابداری ………… ۴٣٢٠٣٠٠٨
 • اداری، مشاوره ………… ۴٣٢٠۵۶٠۵
 • بازرسی، باجه دریافت ……….. ۴٣٢٠٣٠١٠
 • اجراییات ………….. ۴٣٢٠٣٠٠٩

هسته گزینش  بیمه تامین اجتماعی در منطقه یازده  (کرمان، سیستان و بلوچستان)

 • کرمان، خ شریعتی، حدفاصل چهارراه باغ ملی و کاظمی، روبروی بیمارستان ارجمند
 • تلفن مستقیم …………. ٣٢٢٣١۵٢۴
 • نمابر ………… ٣٢٢٢٧٠٢۴

در صورتی که در زمینه بیمه تامین اجتماعی یا قانون کار نیاز به مشاوره تلفنی تخصصی دارید از طریق صفحه اصلی سایت بیدبرگ درخواست مشاوره خود را ثبت کنید

سازمان بیمه تامین اجتماعی

صباغ
 • جیرفت کارگزاری تامین اجتماعی داره؟
  (۵)
Overall
۵
بررسی کاربر
۰ (۰ رای)
در حال ارسال

ارسال یک پاسخ

در حال ارسال

اسکرول به بالا