لیست آدرس و تلفن شعب و کارگزاری بیمه تامین اجتماعی اراک

اداره کل بیمه تامین اجتماعی در  استان مرکزی

( پیش شماره تلفن استان مرکزی ۰۸۶ می باشد . )

 • اراک، انتهای خیابان قائم مقام فراهانی، نرسیده به میدان امام حسین(ع)، کدپستی ٣٨١٧٧٩٣١۶۴
 • تلفن مستقیم ……… ٣۴۴۵۶٢٨٣-٣۴۴۵۶٢٨۴
 • نمابر ……….. ٣۴۴۵۶٠٠٩
 • معاون بیمه ای ………………. ٣۴۴۵۶٢٨٧
 • معاون اداری و مالی …………. ٣۴۴۵۶٢۶۶
 • روابط عمومی ………. ٣۴۴۵۶٢٧٨
 • درآمد ……… ٣۴۴۵۶٢٨۵
 • بیمه شدگان ………….. ٣۴۴۵۶٢٩٢
 • مستمری ها …………… ٣۴۴۵۶٢٩٣
 • نامنویسی ……………. ٣۴۴۵۶٢٩۴
 • حسابداری ……………. ٣۴۴۵۶٣٠۴
 • اداری ……….. ٣۴۴۵۶٣١۵
 • فرابری داده ها …………. ٣۴۴۵۶٢٨١
 • بازرسی ……… ٣۴۴۵۶٣٠٩
 • اجراییات …………….. ٣۴۴۵۶٣٠٧
 • نظارت و ارزشیابی …………….. ٣۴۴۵۶٣٠١
 • تلفنخانه ………….. ٨-٣۴۴۵۶٠٠١

شعبه یک بیمه تامین اجتماعی در اراک (شعبه شهید اسماعیلیون)

 • اراک، تختی، جنب پل شهر صنعتی، کدپستی ٣٨١٩٧٩٧٩١٩
 • تلفن مستقیم ………. ٣٣١٣۴۶١۵
 • نمابر ………….. ٣٣١٣٠١٢۴
 • معاون بیمه ای ……….. ٣٣١٣٠١۶٢
 • معاون اداری و مالی ……………. ٣٣١۴٠١۶١
 • درآمد ……….. ٣٣١٣٠٢٣٣
 • بیمه شدگان …………… ٣٣١٣٠١٢٣
 • مستمری ها ……………… ٣٣١٣٠١٢۵
 • نامنویسی …………….. ٣٣١٢١۴۴٨
 • نمابر استحقاق درمان ………….. ٣٣١٣٠٠١٩
 • حسابداری ……………… ٣٣١٣٠٢٣٠
 • اداری ………….. ٣٣١٣٠٢٣١
 • فرابری داده ها …………… ٣٣١٣٠١٢٢
 • بازرسی ……….. ٣٣١٣٠٢٣٢
 • اجراییات …….. ٣٣١٣٠٠١٨
 • بانک رفاه ………….. ٣٣١٢۵٠۵۶-٣٣١٢٣٩١٠-٣٣١۴٠٠١٣
 • مشاوره ……… ٣٣١٣١٨۶٠
 • تلفنخانه ………… ٣-٣٣١٣۴۶۵٢ – ٣٣١٢٠٢٩٨، ٣٣١٣٩٠۴٧

کارگزاری ۶٣ بیمه تامین اجتماعی  ………….. ٣٢٢١۶٧۵٢

اراک، میدان سرداران، مجتمع اداری، تجاری پارس

کارگزاری ٨١ بیمه تامین اجتماعی  …………….. ٣٢٢٢٢٠٠٢

اراک، خ قائم مقام فراهانی، روبروی بانک ملت

 

شعبه دو بیمه تامین اجتماعی در اراک

 • اراک، خیابان طالقانی، نرسیده ¬به -میدان ¬انقلاب، کد پستی ٣٨١۵۶٧۶٣١٨
 • تلفن مستقیم ……….. ٣٢٧٧٠٠٠٧
 • نمابر …………. ٣٢٧٧٠٠٠۶
 • معاون بیمه ای …….. ٣٢٧٧٣۶۵۶
 • معاون اداری و مالی ………….. ٣٢٧۶٣۶٠٠
 • روابط عمومی ………. ٣٢٧٧٣۶۵٣
 • درآمد ………. ٣٢٧٧٣٧۴١
 • بیمه شدگان …………. ٣٢٧٨٩۴٧٠
 • مستمری ها ……………. ٣٢٧۶٣۶٠٣
 • نامنویسی …………….. ٣٢٧٧٠٠٠۵
 • نمابر استحقاق درمان ………. ٣٢٧٧٣۶٧۵
 • حسابداری ……………… ٣٢٧٨١٠٠٨
 • اداری ………. ٣٢٧٧٣۶۵٣
 • فرابری داده ها ……….. ٣٢٧٧٣٧٢۴
 • بازرسی ……….. ٣٢٧۶۶٠٠٩
 • اجراییات ………………. ٣٢٧۶٧٠٠٩
 • بانک رفاه …………….. ٣٢٧٧٠٩٨٠
 • مشاوره ……… ٣٢٧۶۵٠٠٩
 • تلفنخانه ………… ١٢-٣٢٧٧٠٠٠٨

کارگزاری ۶۴ بیمه تامین اجتماعی ……………. ٣۴٢٢٠١١٠

 • اراک، خیابان شهید بهشتی، ابتدای کوچه شکرایی

شعبه سه  بیمه تامین اجتماعی در اراک

 • اراک، خیابان شهید بهشتی، نبش کوچه سمیه، کد پستی ٣٨١٣٧١۴۴٣١
 • تلفن مستقیم ………… ٣٢٢٢٣٢٧٠
 • نمابر ………….. ٣٢٢٢٨٠٠٠
 • روابط عمومی ………….. ٣٢٢٢٢٠٢۶
 • درآمد ………… ٣٢٢١١۴۴۴
 • بیمه شدگان …………….. ٣٢٢١٧٢٢٠
 • مستمری ها …………….. ٣٢٢٢۴۶۶۴
 • نامنویسی ………………. ٣٢٢٢١٠۵۶
 • نمابر استحقاق درمان ………….. ٣٢٢٢٢٠٢۶
 • حسابداری …….. ٣٢٢٢٠٩۵٠
 • اداری …………… ٣٢٢٢٢٠٢۶
 • فرابری داده ها …………… ٣٢٢٢۴١٨٠
 • بازرسی ……… ٣٢٢٢۴٨٧۴
 • اجراییات …….. ٣٢٢٢٢٩٣٧
 • بانک رفاه ……………… ٣٢٢٣٠١٨۵
 • تلفنخانه ………….. ٣٢٢۴١١۶٣، ٣٢٢٢۴٠١٣

در صورتی که در زمینه بیمه تامین اجتماعی یا قانون کار نیاز به مشاوره تلفنی تخصصی دارید از طریق صفحه اصلی سایت بیدبرگ درخواست مشاوره خود را ثبت کنید

[button-green url=”https://www.bidbarg.com/?cd=&b=11693″ target=”_blank” rel=”nofollow” position=”center”]دریافت مشاوره تلفنی[/button-green]

شعبه بیمه تامین اجتماعی در آشتیان

 • آشتیان، خیابان شهید رجایی، کدپستی ٣٩۶١٧١٧۶٩١
 • تلفن مستقیم ………. ٣٧٢٢۴٠۵۴
 • نمابر ………… ٣٧٢٢٢۵۶٧
 • درآمد ……….. ٣٧٢٢۵١٨۶
 • بیمه شدگان ………….. ٣٧٢٢٢۴۶۶
 • نامنویسی ……………. ٣٧٢٢۶٨٩٨
 • حسابداری ……………… ٣٧٢٢۶٩۶۶
 • فرابری داده ها …………. ٣٧٢٢۴٢٧٠
 • بانک رفاه …………….. ٣٧٢٢٢۶۵٨
 • تلفنخانه ………………. ٣٧٢٢٣٩٢٧، ٣٧٢٢٣٩٢٨

شعبه بیمه تامین اجتماعی در شازند

 • شازند، خیابان شهید بهشتی، خیابان تامین اجتماعی، کدپستی ٣٨۶١٧١۵۴٨۵
 • تلفن مستقیم ………. ٣٨٢٢٣۴١٠
 • نمابر …………. ٣٨٢٢٣٢٣١
 • نامنویسی،نمابر استحقاق درمان ………………. ٣٨٢٢۶۴٧٠
 • حسابداری …………….. ٣٨٢٢۶۴٧٢
 • فرابری داده ها …………… ٣٨٢٢٢۴١٠
 • تلفنخانه ………… ۴-٣٨٢٢۵۴٠١، ٢-٣٨٢٢۶۴٧٠

شعبه بیمه تامین اجتماعی در غرق آباد

 • غرق آباد، ۴۵ متری ایثارگران، ابتدای جاده اردمین، کدپستی ٣٩٣١٧۴١١٩٧
 • تلفن مستقیم ………… ۴٢٣٠٢٢۵٠
 • نمابر ………… ۴٢٣٠٢٢۴۵
 • فرابری داده ها ………….. ۴٢٣٠٣١۶٠
 • شعبه اقماری نوبران ………….. ۴٢٣١٣١٧۵
 • تلفنخانه …………….. ۴٢٣٠٢٢۵١-۴٢٣٠٣١٩٠-۴٢٣٠٢٩۶٠

شعبه بیمه تامین اجتماعی در محلات

 • محلات، کوی بعثت، نبش میدان توحید، کدپستی ٣٧٨١١۵۴٩٣٨
 • تلفن مستقیم ………… ۴٣٢٢٩٠٩٠
 • نمابر ………….. ۴٣٢٢۶٩٠١
 • روابط عمومی …………. ۴٣٢۴٢٣٠١
 • درآمد ……….. ۴٣٢٢٢٩٨٨
 • بیمه شدگان ………….. ۴٣٢۴٠٠٨٩
 • مستمری ها …………….. ۴٣٢۴١۴۶٢
 • نامنویسی …………… ۴٣٢٣٣۵٣۵
 • نمابر استحقاق درمان ………….. ۴٣٢٢٩٠٩٠
 • حسابداری ……………. ۴٣٢٣٢۶٣٣
 • اداری …………. ۴٣٢۴٢٣٠١
 • فرابری داده ها ………….. ۴٣٢٢۶٩٠٢
 • بازرسی، اجراییات ………………. ۴٣٢۴٢٣٠٢
 • بانک رفاه …………….. ۴٣٢٢٢٨٢٧
 • شعبه اقماری نیمور ………….. ۴٣٣٢۵٢٢۵
 • تلفنخانه …….. ۴٣٢٢٣٠٢٧، ۴٣٢٢٣٧٧٧

شعبه بیمه تامین اجتماعی در تفرش

 • تفرش، خیابان شهید منتظری، جنب بانک صادرات، کدپستی ٣٩۵١٩٩۶۴۶٣
 • تلفن مستقیم ……….. ٣۶٢٢۵٨٠۶
 • نمابر ………… ٣۶٢٢٢۴٩۴
 • درآمد ……….. ٣۶٢٢٣۶٩۴
 • بیمه شدگان، مستمری ها ……… ٣۶٢٢٢۴٩٣
 • نامنویسی ……………… ٣۶٢٢٩١٨٨
 • نمابر استحقاق درمان ………… ٣۶٢٢٢۴٩۴
 • حسابداری ……………. ٣۶٢٣٠٧۵۴
 • اداری ……….. ٣۶٢٣٠٧۵٣
 • فرابری داده ها ………… ٣۶٢٢٣٣٣۴
 • بازرسی ……… ٣۶٢٣٠٧۵٣
 • اجراییات ……………… ٣۶٢٣٠٧۵۴
 • بانک رفاه …….. ٣۶٢٢۴١١٠
 • شعبه اقماری ……… ٣٣٧٢٣٨٨۴
 • تلفنخانه …….. ٣۶٢٢٩١٨٨-٣۶٢٢٣۶٩٣

شعبه بیمه تامین اجتماعی در زرندیه

 • زرندیه، مأمونیه، ابتدای خیابان امام خمینی(ره)، روبروی فرمانداری، کدپستی ٣٩۴١٧۵۵۴٢٣
 • تلفن مستقیم ………… ۴۵٢٢٣٠٩٠
 • نمابر …………… ۴۵٢٢٢٠٢٢
 • روابط عمومی ………… ۴۵٢٢٣٩٧٩
 • حسابداری ……………… ۴۵٢٢٨۵٠۵
 • اداری ………… ۴۵٢٢٣٩٧٩
 • فرابری داده ها ………… ۴۵٢٢۵٣۴۴
 • اجراییات …….. ۴۵٢٢٩۶٠٢
 • بانک رفاه …………….. ۴۵٢٢۴٧٧٧-۴۵٢٢۴٨٧٧
 • تلفنخانه ………….. ۴۵٢٢٣٠٣٢، ۴۵٢٢۶٧٠٠، ۴۵٢٢٨۵٠۴

شعبه یک بیمه تامین اجتماعی در ساوه

 • ساوه، میدان شهرداری، خیابان سید جمال الدین اسدآبادی، کدپستی ۴۴٨٣۵-٣٩١۵٧
 • تلفن مستقیم ……… ۴٢۴٢٧٧٠٠
 • نمابر ………… ۴٢۴٢٧١٨٣
 • معاون بیمه ای ……….. ۴٢۴٢٧١٨١
 • معاون اداری و مالی …………… ۴٢۴٢٧١۶٢
 • روابط عمومی ……….. ۴٢۴٢٧٠٧٧
 • درآمد ………… ۴٢۴٢٧١٨٢
 • بیمه شدگان ………….. ۴٢۴٢٧٢٠٣
 • مستمری ها ………………. ۴٢۴٢٧١٢١
 • نامنویسی ……………. ۴٢۴٢٧٠٣۴
 • نمابر استحقاق درمان ……….. ۴٢۴٢٧٠٣۴
 • حسابداری ……………… ۴٢۴٢٧٠۶٠
 • اداری ………… ۴٢۴٢٧٠٧٧
 • فرابری داده ها ………….. ۴٢۴٢٧٠۵٠
 • بازرسی …….. ۴٢۴٢٧٧٧١
 • اجراییات ………………. ۴٢۴٢٧٢۶٩
 • بانک رفاه ………… ٨-۴٢۴٢٧٢٢٧
 • مشاوره ……… ۴٢۴٢٧٠٣٠
 • شعبه اقماری ……….. ۴٢٢۴۴۵٧٠
 • تلفنخانه ………….. ۴-۴٢۴٢٧٢٠١

شعبه دو بیمه تامین اجتماعی در ساوه

 • ساوه، خیابان امیرکبیر، انتهای امیرکبیر ٢۴، کدپستی ٣٩١۵٩۶۴١۴۴
 • تلفن مستقیم …………. ۴٢٢٢٢٩٩٠
 • نمابر …………… ۴٢٢١۵١٢۴
 • درآمد ………… ۴٢٢٣۵٠٩۵
 • بیمه شدگان ……………. ۴٢٢١١۴٨٠
 • مستمری ها …………….. ۴٢٢١٣٣٨٠
 • نامنویسی ………………. ۴٢٢١۵٢٢۴
 • حسابداری ………………. ۴٢٢١۵۵٢۴
 • اداری …………. ۴٢٢٣۵٠٩٣
 • فرابری داده ها …………. ۴٢٢١۵۵٣۴
 • بازرسی، اجراییات ………. ۴٢٢١٢٢۶٠
 • تلفنخانه ………………. ۴٢٢١٣٣٨٠، ۴٢٢١٢٢۶٠، ۴٢٢١١۴٨٠

شعبه بیمه تامین اجتماعی در خمین

 • خمین، بلوار بهشتی، جنب بنیاد شهید، کدپستی ٣٨٨١۶٨٨٣٩٨
 • تلفن مستقیم ………… ۴۶٣٣١٠١۵
 • نمابر ………….. ۴۶٣٣١٠١۶
 • روابط عمومی …………. ۴۶٣٣١٠١۴
 • نمابر استحقاق درمان …………. ۴۶٣٣١٠١۴
 • حسابداری ……………. ۴۶٣۴٢۵٧٢
 • اداری …………. ۴۶٣٣١٠١۴
 • فرابری داده ها ………….. ۴۶٣٣١٠١٧
 • بانک رفاه …………….. ۴۶٢٢۶٧۵٧
 • تلفنخانه ………… ١۴-۴۶٣٣١٠١١، ٣-۴۶٣۴٠٠۶٢

شعبه بیمه تامین اجتماعی در دلیجان

 • دلیجان، میدان بسیج، بلوار فاضل نراقی، کدپستی ٣٩٩٧٨-٣٧٩١٩
 • تلفن مستقیم ………. ۴۴٢٣٠۵٨٢
 • نمابر ………… ۴۴٢٣١۶۵۵
 • روابط عمومی …………. ۴۴٢٢٣٢١٢
 • درآمد ………… ۴۴٢٣١١٩۴
 • بیمه شدگان …………… ۴۴٢٢١۶۵۶
 • مستمری ها ……………… ۴۴٢٣١١٩۵
 • نامنویسی ………………. ۴۴٢٣١١٩٢
 • نمابر استحقاق درمان ………… ۴۴٢٢٢۵۴٠
 • حسابداری ………………. ۴۴٢٣١١٩٣
 • اداری ………….. ۴۴٢٢٣٢١٢
 • فرابری داده ها ……….. ۴۴٢٢٨٨٨۵
 • بازرسی ……….. ۴۴٢٢٣٠۵١
 • اجراییات ………………. ۴۴٢٣١۶۵۶
 • تلفنخانه …………. ۴۴٧٢٣٠۵١-۴۴٢٢۵٨٠٠-۴۴٢٢٧٨٠٠

شعبه  بیمه تامین اجتماعی در خنداب

 • خنداب، ابتدای میدان امام خمینی(ره)، کدپستی ٣٨۴١٩٣٣۶٨۴
 • تلفن مستقیم …….. ٣۵۶٢۴٧٢۵
 • نمابر ………… ٣۵۶٢۴٧٢۶
 • تلفنخانه ……………. ٣۵۶٢۴۴٨٠

شعبه بیمه تامین اجتماعی در کمیجان

 • کمیجان، میدان شهرداری، کیلومتر یک جاده وفس، مجتمع اداری، کدپستی ٣٨۵١٧۶٨۶۶
 • تلفن مستقیم ………… ٣۵۴۵٢١٧٨
 • نمابر ………… ٣۵۴۵٢١٧٨
 • ریاست شعبه ………… ٣۵۴۵۴٠٠٨
 • فرابری داد ه ها ……… ٣۵۴۵۴٢٩٩
 • اداری ، مالی ، درآمد و نام نویسی ………,٣۵۴۵٢١٧٧نامنویسی …………. ۴٢٢١۵٢٢۴
 • حسابداری …………. ۴٢٢١۵۵٢۴
 • اداری ………… ۴٢٢٣۵٠٩٣
 • فرابری داده ها ………….. ۴٢٢١۵۵٣۴
 • بازرسی، اجراییات ……….. ۴٢٢١٢٢۶٠
 • تلفنخانه ………… ۴٢٢١٣٣٨٠، ۴٢٢١٢٢۶٠، ۴٢٢١١۴٨٠

شعبه بیمه تامین اجتماعی در خمین

 • خمین، بلوار بهشتی، جنب بنیاد شهید، کدپستی ٣٨٨١۶٨٨٣٩٨
 • تلفن مستقیم …………. ۴۶٣٣١٠١۵
 • نمابر …………. ۴۶٣٣١٠١۶
 • روابط عمومی ………….. ۴۶٣٣١٠١۴
 • نمابر استحقاق درمان ……… ۴۶٣٣١٠١۴
 • حسابداری ………. ۴۶٣۴٢۵٧٢
 • اداری ………… ۴۶٣٣١٠١۴
 • فرابری داده ها …….. ۴۶٣٣١٠١٧
 • بانک رفاه ……….. ۴۶٢٢۶٧۵٧
 • تلفنخانه ………. ١۴-۴۶٣٣١٠١١، ٣-۴۶٣۴٠٠۶٢

شعبه بیمه تامین اجتماعی در دلیجان

 • دلیجان، میدان بسیج، بلوار فاضل نراقی، کدپستی ٣٩٩٧٨-٣٧٩١٩
 • تلفن مستقیم ……….. ۴۴٢٣٠۵٨٢
 • نمابر ……….. ۴۴٢٣١۶۵۵
 • روابط عمومی ………….. ۴۴٢٢٣٢١٢
 • درآمد ……….. ۴۴٢٣١١٩۴
 • بیمه شدگان ……… ۴۴٢٢١۶۵۶
 • مستمری ها ………… ۴۴٢٣١١٩۵
 • نامنویسی …………. ۴۴٢٣١١٩٢
 • نمابر استحقاق درمان …….. ۴۴٢٢٢۵۴٠
 • حسابداری …………. ۴۴٢٣١١٩٣
 • اداری …………. ۴۴٢٢٣٢١٢
 • فرابری داده ها ………… ۴۴٢٢٨٨٨۵
 • بازرسی ………. ۴۴٢٢٣٠۵١
 • اجراییات …………. ۴۴٢٣١۶۵۶
 • تلفنخانه …………. ۴۴٧٢٣٠۵١-۴۴٢٢۵٨٠٠-۴۴٢٢٧٨٠٠

شعبه  بیمه تامین اجتماعی در خنداب

 • خنداب، ابتدای میدان امام خمینی(ره)، کدپستی ٣٨۴١٩٣٣۶٨۴
 • تلفن مستقیم ……… ٣۵۶٢۴٧٢۵
 • نمابر ……….. ٣۵۶٢۴٧٢۶
 • تلفنخانه ………. ٣۵۶٢۴۴٨٠

شعبه بیمه تامین اجتماعی در کمیجان

 • کمیجان، میدان شهرداری، کیلومتر یک جاده وفس، مجتمع اداری، کدپستی ٣٨۵١٧۶٨۶۶
 • تلفن مستقیم …………. ٣۵۴۵٢١٧٨
 • نمابر ……….. ٣۵۴۵٢١٧٨
 • ریاست شعبه …………. ٣۵۴۵۴٠٠٨
 • فرابری داد ه ها ………. ٣۵۴۵۴٢٩٩
 • اداری ، مالی ، درآمد و نام نویسی …………..,٣۵۴۵٢١٧٧

در صورتی که در زمینه بیمه تامین اجتماعی یا قانون کار نیاز به مشاوره تلفنی تخصصی دارید از طریق صفحه اصلی سایت بیدبرگ درخواست مشاوره خود را ثبت کنید

[button-green url=”https://www.bidbarg.com/?cd=&b=11693″ target=”_blank” rel=”nofollow” position=”center”]دریافت مشاوره تلفنی[/button-green]

سازمان بیمه تامین اجتماعی

نژاد
 • شازند کارگزاری تامین اجتماعی داره؟
  (۵)
Overall
۵
بررسی کاربر
۰ (۰ رای)
در حال ارسال

ارسال یک پاسخ

در حال ارسال

اسکرول به بالا