شعب بیمه تامین اجتماعی در استان اصفهان

اداره کل بیمه تامین اجتماعی در استان اصفهان

( پیش شماره تلفن استان اصفهان۰۳۱ می باشد )

اصفهان، خیابان عباس آباد، مقابل کلیسا حضرت لوقا، کدپستی ۸۱۲۳۷۷۵۷۱۱

تلفن مستقیم ………………………………………. ۳۲۳۶۷۵۰۷

نمابر …………………………………………………… ۳۲۳۶۸۱۳۵

معاون اداری و مالی ………………………………. ۳۲۳۶۷۹۹۴

معاون بیمه­ای ……………………………………… ۳۲۳۶۸۱۳۴

بازرسی ……………………………………………….. ۳۲۳۳۳۳۲۷

اداری …………………………………………………… ۳۲۳۴۲۲۹۳

فرابری داده ها …………………………………………. ۳۲۳۴۲۲۹۴

آموزش ……………………………………………… ۳۲۳۳۵۳۴۵

برنامه و بودجه ……………………………………….. ۳۲۳۶۰۳۲۰

مالی …………………………………………………… ۳۲۳۶۷۵۰۸

حقوقی …………………………………………………. ۳۲۳۶۷۹۱۶

روابط عمومی ……………………………………….. ۳۲۳۶۷۲۵۳

نظارت و ارزشیابی …………………………………… ۳۲۳۴۲۲۹۵

اقتصاد بیمه و برنامه­ریزی ………………………. ۳۲۳۳۹۴۶۷

حراست …………………………………………………. ۳۲۳۴۲۲۹۲

بازرسی …………………………………………………. ۳۲۳۶۷۲۵۱

کارگزاری­­ها ………………………………………….. ۳۲۳۷۰۷۵۸

درآمد …………………………………………………. ۳۲۳۶۷۲۵۴

بیمه شدگان، مستمری ها …………………………. ۳۲۳۳۷۹۵۸

نامنویسی ……………………………………………. ۳۲۳۳۲۸۲۸

اجراییات ……………………………………………… ۳۲۳۶۷۲۵۰

آمار و اطلاعات ………………………………………. ۳۲۳۵۲۹۰۲

خدمات عمومی و رفاه …………………………….. ۳۲۳۶۵۸۱۰

مشاوره ……………………………………………… ۳۲۳۳۴۷۴۶

کارگزاری ۶۷بیمه تامین اجتماعی ………………………………………….. ۳۶۶۲۱۶۹۸

اصفهان، خیابان سجاد، نرسیده به گلستان شهدا

تلفنخانه ………………………………………….. ۲-۳۲۳۵۴۲۶۰۹-۳۲۳۵۱۵۵۸، ۳۲۳۶۷۵۰۴، ۳۲۳۶۷۹۱۳

 

شعبه یک بیمه تامین اجتماعی در شهر  اصفهان

اصفهان، چهارباغ بالا، روبروی پمپ بنزین

تلفن مستقیم ………………………………………… ۳۶۶۷۱۶۶۱

نمابر …………………………………………………… ۳۶۶۷۲۰۸۶

معاون اداری و مالی……………………………….. ۳۶۶۷۱۳۷۸

معاونت بیمه­ای …………………………………….. ۳۶۶۷۱۲۰۸

نامنویسی …………………………………………….. ۳۶۶۷۱۵۸۲

درآمد ………………………………………………….. ۳۶۶۷۱۶۳۶

بیمه شدگان …………………………………………. ۳۶۶۷۱۶۳۴

مالی …………………………………………………. ۳۶۶۷۴۴۶۳

مستمریها ……………………………………………. ۳۶۶۷۲۳۲۹

فرابری داده ها …………………………………………. ۳۶۶۷۱۰۴۸

بازرسی ……………………………………………….. ۳۶۶۷۳۴۴۲

اداری ……………………………….. ۳۶۶۷۱۴۹۴، ۳۶۶۷۱۶۳۵

اجراییات ………………………………………………. ۳۶۶۷۲۲۴۰

تلفنخانه …………………………… ۳۶۶۷۳۰۱۲، ۳۶۶۷۱۰۴۳،۳۶۶۷۴۰۶۲، ۳۶۶۷۰۳۸۵

 

شعبه دو بیمه تامین اجتماعی در شهر اصفهان

اصفهان، خیابان امام خمینی(ره)، جنب روغن نباتی ناز

تلفن مستقیم ………………………………………. ۳۳۳۱۰۷۵۷

نمابر …………………………………………………… ۳۳۳۱۵۲۳۵

معاون اداری و مالی……………………………….. ۳۳۳۱۵۲۳۴

معاونت بیمه­ای …………………………………… ۳۳۳۱۵۲۳۶

نامنویسی ……………………………………………. ۳۳۳۲۶۰۳۹

درآمد …………………………………………………… ۳۳۳۱۵۱۲۵

بیمه شدگان …………………………………………. ۳۳۳۲۶۰۳۷

مالی …………………………………………………… ۳۳۳۱۸۳۹۶

مستمریها …………………………………………… ۳۳۳۲۶۰۳۸

فرابری داده ها ………………………………………… ۳۳۳۱۰۷۵۶

بازرسی …………………………………………………. ۳۳۳۱۵۱۲۷

اداری ………………………………………………….. ۳۳۳۱۸۳۹۵

اجراییات ……………………………………………….. ۳۳۳۱۵۱۲۶

مشاوره ………………………………………………… ۳۳۳۲۶۲۲۲

کارگزاری ۳۵ بیمه تامین اجتماعی  ……………………………………… ۳۳۳۳۴۷۸۶

خیابان امام خمینی(ره)، بین چهارراه امام رضا(عو تابلو خانه اصفهان، جنب چاپخانه یاسمن و ایران خودرو، طبقه زیر زمین، ساختمان ۱۱۰

تلفنخانه ………………………………………… ۸- ۳۳۳۲۰۰۸۶

 

شعبه سه بیمه تامین اجتماعی در شهر اصفهان

اصفهان، خیابان ولیعصر(عج)، جنب مخابرات

تلفن مستقیم ………………………………………… ۳۲۲۶۳۰۰۹

نمابر ………………………………………………….. ۳۲۲۵۵۷۸۳

معاون اداری و مالی ……………………………….. ۳۲۳۱۷۳۱۸

معاون بیمه­ای ………………………………………. ۳۲۲۸۲۰۳۳

نامنویسی ………………………………………………. ۳۲۲۸۲۰۳۱

درآمد ………………………………………………….. ۳۲۲۹۴۴۷۹

بیمه شدگان …………………………………………….. ۳۲۲۹۰۰۹۰

مالی ……………………………………………………. ۳۲۲۸۵۲۸۹

مستمریها …………………………………………….. ۳۲۲۸۲۰۳۴

فرابری داده ها ……………………………………………. ۳۲۲۹۵۰۱۱

بازرسی …………………………………………………. ۳۲۲۸۴۶۱۳

اداری ……………………………………………………. ۳۲۲۸۴۵۲۲

اجراییات ……………………………………………….. ۳۲۲۸۲۰۳۲

کارگزاری ۲۲ بیمه تامین اجتماعی ………………………………………….. ۳۲۲۷۴۵۳۰

اصفهان، خیابان بزرگمهر، خیابان شهید مفتح، جنب بانک ملی

تلفنخانه …………………………………………… ۴-۳۲۲۸۲۰۰۳،۳۲۲۸۵۵۵۲، ۳۲۲۹۴۴۸۰، ۳۲۲۶۳۰۰۸

 

شعبه چهار بیمه تامین اجتماعی در شهر اصفهان

اصفهان، خیابان عباس آباد، مقابل پارکینگ بیمارستان

تلفن مستقیم ………………………………………… ۳۲۳۶۷۹۱۲

معاون اداری و مالی ……………………………….. ۳۲۳۶۷۹۱۸

معاونت بیمه­ای …………………………………….. ۳۲۳۶۰۵۱۶

نامنویسی، مستمری ها ……………………………… ۳۲۳۳۰۷۱۵

درآمد …………………………………………………… ۳۲۳۵۱۷۷۱

مالی، بیمه شدگان ………………………………….. ۳۲۳۵۱۷۷۰

فرابری داده ها ………………………………………… ۳۲۳۳۵۰۸۹

بازرسی …………………………………………………. ۳۲۳۵۳۰۳۱

اداری ………………………………. ۳۲۳۳۶۵۸۷، ۳۲۳۵۱۷۷۰

اجراییات ………………………………………………. ۳۲۳۵۱۷۷۲

کارگزاری ۵  بیمه تامین اجتماعی……………………………………………… ۳۲۱۲۱۰۸۳

اصفهان، میدان امام حسین(ع)، ساختمان جهان نما، طبقه اول، پلاک ۱۷

تلفنخانه … ۲-۳۲۳۵۴۲۶۰، ۹-۳۲۳۵۱۵۵۸، ۳۲۳۶۷۹۱۳

 

شعبه پنج  بیمه تامین اجتماعی در شهر اصفهان

اصفهان، خیابان نظر غربی، نرسیده به خواجه پطروس

تلفن مستقیم ………………………………………. ۳۶۲۴۶۴۶۶

نمابر ……………………………………………………. ۳۶۲۵۳۰۱۳

معاون اداری و مالی ……………………………… ۳۶۲۸۴۶۷۳

معاونت بیمه­ ای ……………………………………. ۳۶۲۵۳۰۱۴

نامنویسی …………………………………………….. ۳۶۲۸۵۷۶۱

درآمد …………………………………………………….. ۳۶۲۹۰۶۰۱

بیمه شدگان ………………………………………….. ۳۶۲۸۸۲۱۴

مالی …………………………………………………… ۳۶۲۸۵۷۶۲

مستمریها ……………………………………………. ۳۶۲۸۵۷۶۰

فرابری داده ها ………………………………………. ۳۶۲۷۸۷۸۴

بازرسی ………………………………………………… ۳۶۲۶۶۷۶۴

اداری ………………………………….. ۳۶۲۸۳۰۱۳، ۳۶۲۵۳۰۱۱

اجراییات ………………………………………………. ۳۶۲۸۸۲۱۵

کارگزاری ۱۲۰بیمه تامین اجتماعی ………………………………………… ۳۷۷۶۹۵۵۰

اصفهان، سه راه سیمین، بلوار کشاورز، نرسیده به مسجد انبیاء

تلفنخانه ………………………………………….. ۲-۳۶۲۷۸۳۹۱

 

شعبه شش بیمه تامین اجتماعی در شهر اصفهان (زینبیه)

اصفهان، فلکه عاشق اصفهانی، به طرف فلکه جوان

تلفن مستقیم …………………………………….. ۳۵۶۴۰۴۴۴

درآمد، اجراییات …………………………………… ۳۵۶۴۰۴۴۷

بیمه شدگان، نامنویسی …………………………. ۳۵۶۴۰۴۴۵

مالی ………………………………………………….. ۳۵۶۴۰۴۴۶

مستمریها …………………………………………… ۳۵۶۴۰۴۴۳

فرابری داده ها ………………………………………… ۳۵۶۴۰۴۴۲

بازرسی ……………………………………………….. ۳۵۶۴۰۴۴۸

اداری …………………………………………………… ۳۵۶۰۳۳۴۱

 

شعبه بیمه تامین اجتماعی در شهر کاشان

کاشان، خیابان ۲۲بهمن

تلفن مستقیم ………………………………………. ۵۵۴۵۶۶۶۲

نمابر ………………………………………………….. ۵۵۴۵۶۶۶۳

معاون اداری و مالی ……………………………….. ۵۵۴۶۹۲۹۴

معاونت بیمه­ای ……………………………………. ۵۵۴۶۹۲۹۵

نامنویسی ……………………………………………… ۵۵۴۴۱۲۲۰

درآمد …………………………………………………. ۵۵۴۶۸۵۹۵

بیمه شدگان …………………………………………… ۵۵۴۷۲۲۱۰

مالی …………………………………………………… ۵۵۴۴۷۰۶۰

مستمریها …………………………………………….. ۵۵۴۶۹۶۹۱

فرابری داده ها ……………………………………….. ۵۵۴۴۷۳۷۰

بازرسی …………………………………………………. ۵۵۴۴۱۴۱۷

اداری ……………………………. ۵۵۴۶۴۵۴۴، ۵۵۴۶۹۷۷۷

اجراییات ……………………………………………….. ۵۵۴۶۰۲۲۰

مشاوره ……………………………………………….. ۵۵۴۶۹۹۷۹

کارگزاری ۹۹ بیمه تامین اجتماعی ……………………………………………. ۵۵۴۷۱۹۱۱

کاشان، میدان ۱۵ خرداد، ابتدای خیابان طالقانی، جنب موسسه مالی کوثر، ساختمان جواد الائمه(ع)

کارگزاری ۱۲۸بیمه تامین اجتماعی ………………………………………….. ۵۵۲۲۵۱۹۶

کاشان، میدان کمال الملک، جنب بانک رفاه

تلفنخانه ………… ۵۵۴۴۹۰۹۰، ۵۵۴۴۱۰۲۷، ۵۵۴۴۲۵۹۹

 

شعبه بیمه تامین اجتماعی در شهر نجف آباد

نجف آباد، خیابان امام خمینی(ره)

تلفن مستقیم ………………………………………. ۴۲۶۴۸۲۲۲

نمابر …………………………………………………….. ۴۲۶۴۰۲۰۰

درآمد ………………………………………………….. ۴۲۶۴۷۶۰۰

مالی ……………………………………………………. ۴۲۶۴۹۱۴۴

فرابری داده ها ………………………………………….. ۴۲۶۴۰۳۰۲

بازرسی، اجراییات ……………………………………… ۴۲۶۱۶۲۲۵

اداری ……………………………………………………… ۴۲۶۱۴۲۱۰

مشاوره ………………………………………………….. ۴۲۶۱۶۲۲۶

شعبه اقماری گلدشت …………………………… ۴۲۲۳۴۳۳۷

کارگزاری ۱۰۸بیمه تامین اجتماعی ………………………………………… ۴۲۶۱۷۶۸۳

نجف آباد، چهارراه شیخ بهایی، اول خیابان ۱۷ شهریور شرقی

تلفنخانه …………………………………………….. ۲-۴۲۶۴۱۰۲۱

 

شعبه بیمه تامین اجتماعی در شهر زرین شهر

زرین شهر، خیابان شهید باهنر، روبروی ترمینال

تلفن مستقیم ………………………………………. ۵۲۲۳۹۷۷۶

نمابر ………………………………………………….. ۵۲۲۳۵۳۷۳

معاون اداری و مالی ……………………………….. ۵۲۲۳۹۷۸۰

معاونت بیمه­ای …………………………………… ۵۲۲۳۹۷۷۹

نامنویسی …………………………………………… ۵۲۲۷۳۷۳۳

درآمد ………………………………………………….. ۵۲۲۷۳۷۳۱

بیمه شدگان …………………………………………. ۵۲۲۷۳۷۳۰

مالی …………………………………………………….. ۵۲۲۳۹۹۶۲

مستمریها ……………………………………………. ۵۲۲۷۳۷۳۲

فرابری داده ها ………………………………………….. ۵۲۲۳۴۰۹۵

بازرسی …………………………………………………… ۵۲۲۷۰۰۰۹

اداری ………………………………… ۵۲۲۳۹۷۷۸، ۵۲۲۷۰۰۰۸

تلفنخانه ………….. ۵۲۲۳۹۷۸۱، ۵۲۲۳۸۸۳۴، ۵۲۲۳۵۱۱۲

 

شعبه بیمه تامین اجتماعی در شهر مبارکه

مبارک،میدان انقلاب، بلوار شریعتی، خیابان شهید باهنر

تلفن مستقیم …………………………………………. ۵۲۴۱۰۳۲۰

نمابر …………………………………………………….. ۵۲۴۱۲۶۵۰

معاون اداری و مالی……………………………….. ۵۲۴۰۸۹۸۷

معاون بیمه­ای ……………………………………….. ۵۲۴۱۰۳۲۲

نامنویسی ……………………………………………. ۵۲۴۰۸۳۸۲

درآمد …………………………………………………… ۵۲۴۱۳۰۰۵

بیمه شدگان …………………………………………. ۵۲۴۰۸۳۸۳

مالی …………………………………………………… ۵۲۴۰۸۹۸۸

مستمریها ………………………………………………. ۵۲۴۱۳۰۱۲

فرابری داده ها ………………………………………….. ۵۲۴۱۲۶۵۳

بازرسی …………………………………………………. ۵۲۴۰۳۰۰۴

اداری ………………………………….. ۵۲۴۰۸۹۹۰، ۵۲۴۱۳۰۰۴

کارگزاری ۱۰۶بیمه تامین اجتماعی  …………………………………………. ۵۲۴۲۳۵۶۰

مبارکه، بلوار نیکبخت، مقابل نمایندگی مزدا

تلفنخانه ………………………………………….. ۶- ۵۲۴۱۳۰۰۴


شعبه بیمه تامین اجتماعی در شهر شاهین شهر

شاهین شهر، خیابان مخابرات فرعی

تلفن مستقیم، نمابر ……………………………….. ۴۵۲۲۷۰۲۶

معاون اداری و مالی ………………………………… ۴۵۲۳۰۱۵۰
معاون بیمه­ای ………………………………………. ۴۵۲۲۷۶۰۰

نامنویسی ……………………………………………. ۴۵۲۲۹۸۷۸

درآمد …………………………………………………….. ۴۵۲۲۹۱۰۰
مالی ……………………………………………………. ۴۵۲۲۷۶۹۹

فرابری داده ها ………………………………………….. ۴۵۲۲۷۶۱۰

اداری ………………………………… ۴۵۲۲۷۵۰۰، ۴۵۲۲۳۵۷۵

اجراییات ……………………………………………….. ۴۵۲۲۴۰۶۱

کارگزاری ۱۱۹بیمه تامین اجتماعی …………………………………………… ۴۵۲۲۱۸۴۱

شاهین شهر، بلوار شهید مطهری، فرعی ۲ شرقی، پلاک ۵۲

تلفنخانه ……………………………. ۴۵۲۲۷۶۷۲،۴۵۲۲۷۰۳۶،۴۵۲۲۹۸۷۶، ۴۵۲۲۷۷۰۰، ۴۵۲۲۸۹۰۰


شعبه بیمه تامین اجتماعی در شهر خوراسگان
خوراسگان، خیابان جی، ایستگاه کنگاز

تلفن مستقیم ……………………………………… ۳۵۲۴۶۸۷۴

نمابر …………………………………………………… ۳۵۲۴۲۰۷۸
معاون اداری و مالی………………………………. ۳۵۲۴۶۸۷۵
معاون بیمه­ای ……………………………………… ۳۵۲۵۲۴۴۰
نامنویسی ……………………………………………. ۳۵۲۸۸۲۸۰

درآمد …………………………………………………… ۳۵۲۱۷۴۰۰
مالی ………………………………………………….. ۳۵۲۴۶۸۷۵
مستمریها …………………………………………….. ۳۵۲۱۷۹۹۴
فرابری داده ها ………………………………………… ۳۵۲۲۸۹۴۵

اداری …………………………………. ۳۵۲۲۸۹۴۴، ۳۵۲۱۱۶۹۸

اجراییات ………………………………………………… ۳۵۲۱۱۶۹۷

کارگزاری ۱۰۷ بیمه تامین اجتماعی ………………………………………… ۳۵۲۱۰۳۸۷

خوراسگان، خیابان جی، بالاتر از خیابان شهید رجایی، نبش کوچه پیرکمالی

تلفنخانه ……….. ۳۵۲۱۱۲۵۲، ۳۵۲۲۸۹۴۲، ۱۹-۳۵۲۱۰۰۱۸

 

شعبه بیمه تامین اجتماعی در شهر خمینی شهر

خمینی شهر، خیابان بوعلی

تلفن مستقیم ……………………………………….. ۳۳۶۰۲۰۰۸

نمابر …………………………………………………….. ۳۳۶۰۲۰۰۹

معاون اداری و مالی………………………………… ۳۳۶۰۲۰۵۳

معاون بیمه­ای ……………………………………… ۳۳۶۰۲۰۵۴

نامنویسی، بیمه شدگان …………………………… ۳۳۶۰۲۰۷۹

درآمد …………………………………………………… ۳۳۶۰۲۰۹۵

مالی ……………………………………………………. ۳۳۶۰۲۰۲۸
مستمریها ……………………………………………… ۳۳۶۰۲۰۸۱

فرابری داده ها …………………………………………. ۳۳۶۰۲۰۴۷

بازرسی …………………………………………………… ۳۳۶۰۲۱۱۷

اداری ……………………………………………………. ۳۳۶۰۲۰۶۳

اجراییات ………………………………………………. ۳۳۶۰۲۰۵۸

تلفنخانه ………………………………… ۳۹و ۳۸و ۳۳۶۰۲۰۳۴

 

شعبه بیمه تامین اجتماعی در شهر  فلاورجان

فلاورجان، خیابان فردوسی

تلفن مستقیم ……………………………………… ۳۷۴۲۹۹۷۷

نمابر ………………………………………………….. ۳۷۴۲۰۶۸۴

معاون اداری و مالی……………………………….. ۳۷۴۲۹۹۷۶

معاون بیمه­ای ………………………………………. ۳۷۴۲۹۹۸۱

نامنویسی ……………………………………………. ۳۷۴۲۹۹۷۸

درآمد ……………………………………………………. ۳۷۴۲۱۰۰۲
بیمه شدگان …………………………………………. ۳۷۴۲۹۹۷۹
مالی …………………………………………………… ۳۷۴۲۹۹۸۲
مستمریها ……………………………………………… ۳۷۴۲۶۰۰۱
فرابری داده ها ………………………………………… ۳۷۴۲۰۶۸۶
بازرسی ………………………………………………… ۳۷۴۲۹۹۸۰
اداری ………………………………………………….. ۳۷۴۲۹۹۸۳
اجراییات ……………………………………………… ۳۷۴۲۰۶۸۵

تلفنخانه …………………………………………. ۳-۳۷۴۲۰۶۸۱

 

شعبه بیمه تامین اجتماعی در شهرضا

شهرضا، میدان حر ریاحی

تلفن مستقیم …………………………………………. ۵۳۲۳۹۰۰۱

نمابر ……………………………………………………. ۵۳۲۳۹۰۰۴
معاونت بیمه­ای ……………………………………. ۵۳۲۳۹۰۰۳

نامنویسی ……………………………………………….. ۵۳۲۲۲۰۰۱

درآمد …………………………………………………… ۵۳۲۴۵۰۰۱

بیمه شدگان ……………………………………………. ۵۳۲۲۲۰۱۳
مالی ……………………………………………………… ۵۳۲۲۲۰۱۴

مستمریها ………………………………………………. ۵۳۲۲۲۰۱۸

فرابری داده ها ………………………………………….. ۵۳۲۳۹۰۰۲

بازرسی، اجراییات ……………………………………. ۵۳۲۴۵۰۰۲

اداری …………………………………. ۵۳۲۴۳۹۹۸، ۵۳۲۲۲۰۱۵

کارگزاری ۹۸ بیمه تامین اجتماعی …………………………………………. ۵۳۲۳۹۳۹۹

شهرضا، خیابان شهید بهشتی، جنب بانک سرمایه

تلفنخانه …………………………………………….. ۴-۵۳۲۲۲۰۰۱

 

شعبه بیمه تامین اجتماعی در شهر گلپایگان

گلپایگان، خیابان سلمان فارسی، نبش خ آیت اله طالقانی
تلفن مستقیم ……………………………………… ۵۷۴۲۳۵۵۵
نمابر ………………………………………………….. ۵۷۴۲۵۵۵۵

نامنویسی ……………………………………………. ۵۷۴۲۵۳۲۵
درآمد ………………………………………………….. ۵۷۴۵۳۱۱۵
بیمه شدگان، مستمری ها …………………………. ۵۷۴۲۵۳۲۵

مالی …………………………………………………….. ۵۷۴۲۱۷۹۰

فرابری داده ها …………………………………………. ۵۷۴۲۶۲۱۸

بازرسی ………………………………………………….. ۵۷۴۲۱۷۹۰

اداری …………………………………………………. ۵۷۴۲۶۳۸۳

اجراییات ……………………………………………….. ۵۷۴۲۲۰۳۱
تلفنخانه …………………………………………. ۲- ۵۷۴۵۲۰۴۰

 

شعبه بیمه تامین اجتماعی در شهر نائین
نائین، خیابان جانبازان، انتهای خیابان حافظ
تلفن مستقیم ………………………………………. ۴۶۲۵۳۰۴۷
نمابر …………………………………………………… ۴۶۲۵۶۰۵۷
نامنویسی، بیمه شدگان، مستمری ها …………….. ۴۶۲۵۶۹۰۲
درآمد …………………………………………………. ۴۶۲۵۳۰۴۶
مالی …………………………………………………… ۴۶۲۵۳۹۶۷
فرابری داده ها …………………………………………… ۴۶۲۵۶۹۰۱
بازرسی ………………………………………………….. ۴۶۲۶۰۲۹۹
اداری ……………………………………………………… ۴۶۲۵۲۶۱۱
اجراییات ……………………………………………….. ۴۶۲۵۶۹۰۲
تلفنخانه ………………………………. ۴۶۲۵۲۶۱۱، ۴۶۲۵۶۹۰۲


شعبه بیمه تامین اجتماعی در شهر فریدن
فریدن، خیابان گلستان شهدا
تلفن مستقیم …………………………………….. ۵۷۲۲۷۷۳۳
نمابر ……………………………………………………. ۵۷۲۲۲۲۵۳
نامنویسی، بیمه شدگان، مستمری ها ……………. ۵۷۲۲۸۲۳۲

درآمد، بازرسی، اجراییات …………………………. ۵۷۲۲۳۷۹۷

مالی …………………………………………………….. ۵۷۲۲۸۲۳۱

فرابری داده ها ………………………………………….. ۵۷۲۲۲۸۰۰
اداری …………………………………. ۵۷۲۲۲۲۵۳، ۵۷۲۲۸۲۳۱
تلفنخانه ………………………….. ۵۷۲۲۴۴۵۵، ۵۷۲۲۳۲۵۵


شعبه بیمه تامین اجتماعی در شهر  میمه
میمه، خیابان گلزار شهداء
تلفن مستقیم ……………………………………… ۴۵۴۲۶۷۶۷
نمابر …………………………………………………… ۴۵۴۲۲۹۸۸

نامنویسی، فرابری داده ها ………………………….. ۴۵۴۲۵۹۹۹
درآمد ………………………………………………… ۴۵۴۲۷۸۶۴
بیمه شدگان، مالی …………………………………. ۴۵۴۲۳۳۰۰
اداری ………………………………………………….. ۴۵۴۲۶۸۴۰

اجراییات …………………………………………….. ۴۵۴۲۷۸۶۵
تلفنخانه …………………………… ۴۵۴۲۲۳۴۳، ۴۵۴۲۲۴۹۹


شعبه بیمه تامین اجتماعی در شهر  گزبرخوار

گزبرخوار، خیابان خواجه نصیر
تلفن مستقیم ……………………………………….. ۴۵۷۲۲۲۴۶

نمابر …………………………………………………… ۴۵۷۲۴۰۳۹

مالی، اجراییات …………………………………….. ۴۵۷۲۷۹۸۹

فرابری داده ها ……………………………………….. ۴۵۷۲۴۰۸۳

تلفنخانه ……….. ۴۵۷۲۲۰۳۳، ۴۵۷۲۲۰۸۳، ۴۵۷۲۲۷۵۹


شعبه بیمه تامین اجتماعی در شهر فریدونشهر

فریدونشهر، خیابان گلستان، خیابان شریعتی

تلفن مستقیم ………………………………………. ۵۷۵۹۴۵۱۵
نمابر …………………………………………………… ۵۷۵۹۴۵۱۵
نامنویسی، بیمه شدگان، مستمری ها …………… ۵۷۵۹۲۰۷۵

مالی، فرابری داده ها ………………………………… ۵۷۵۹۲۳۳۵

درآمد، بازرسی، اجراییات …………………………. ۵۷۵۹۲۰۷۵

اداری ………………………………. ۵۷۵۹۴۵۱۵، ۵۷۵۹۲۳۳۵

 

شعبه بیمه تامین اجتماعی در شهر  انارک

انارک، شهرک شهید رجائی

تلفن مستقیم، نمابر ………………………………… ۴۶۲۰۲۴۰۰
فرابری داده ها …………………………………………… ۴۶۲۰۲۱۳۵
تلفنخانه …………………………………………………. ۴۶۲۰۲۰۶۰

 

شعبه بیمه تامین اجتماعی در شهر سمیرم
سمیرم، شعبه تأمین ‌اجتماعی
تلفن مستقیم …………………………………………. ۵۳۲۲۲۰۰۹
نمابر …………………………………………………….. ۵۳۲۲۲۰۳۰
معاون اداری و مالی…………………………………. ۵۳۶۶۱۵۲۶
نامنویسی …………………………………………….. ۵۳۶۶۱۵۲۷
درآمد ………………………………………………….. ۵۳۶۶۲۰۰۸

مالی ……………………………………………………. ۵۳۶۶۱۵۲۶
مستمری، فرابری داده ها …………………………… ۵۳۶۶۳۶۰۰
تلفنخانه …………………………………………….. ۵۳۶۶۳۳۰۰


شعبه بیمه تامین اجتماعی در شهر  خور و بیابنگ
خوروبیابنک، خیابان امامزاده سید، جنب بانک ملی
تلفن مستقیم …………………………………….. ۴۶۳۲۳۳۵۳
نمابر …………………………………………………. ۴۶۳۲۳۳۵۳
نامنویسی، بیمه شدگان، مستمری ها …………… ۴۶۳۲۲۴۸۶
درآمد، بازرسی ………………………………………. ۴۶۳۲۲۴۸۶
مالی، اداری، اجراییات ……………………………. ۴۶۳۲۴۸۸۵
فرابری داده ها ……………………………………….. ۴۶۳۲۳۳۵۴

 

شعبه بیمه تامین اجتماعی در شهر دولت آباد
دولت آباد، بلوار طالقانی، چهارراه اباذر
تلفن مستقیم ………………………………………. ۴۵۸۵۰۸۰۰
نمابر ……………………………………………….. ۴-۴۵۸۵۰۸۰۱
نامنویسی ……………………………………………………. داخلی ۶

درآمد …………………………………………………. ۴۵۸۵۰۸۰۵
بیمه شدگان …………………………………………………. داخلی ۵
مالی ……………………………………………………………. داخلی ۱
مستمریها …………………………………………… ۴۵۸۵۰۸۰۷

فرابری داده ها ………………………………………… ۴۵۸۵۰۸۰۳
بازرسی ……………………………………………………….. داخلی ۴
اداری …………………………………………………………… داخلی ۱
اجراییات ……………………………………………… ۴۵۸۵۰۸۰۶
تلفنخانه …………………….. ۴- ۴۵۸۵۰۸۰۱، ۴۵۸۵۰۰۴۴


شعبه بیمه تامین اجتماعی در شهر  تیران و کرون

تیران و کرون، بلوار امام خمینی(ره)، روبروی اداره برق
تلفن مستقیم ………………………………………. ۴۲۲۲۴۸۸۳

نمابر …………………………………………………… ۴۲۲۲۵۴۵۳
فرابری داده ها ………………………………………….. ۴۲۲۲۵۷۵۲

اجراییات ………………………………………………. ۴۲۲۲۸۹۸۸
تلفنخانه …………. ۴۲۲۲۴۰۰۳، ۴۲۲۲۰۶۶۳، ۴۲۲۲۵۵۸۸

 

شعبه بیمه تامین اجتماعی در شهر  هرند
هرند، بلوار شهید آقابابائی
تلفن مستقیم ………………………………………. ۴۶۴۰۳۲۷۵
نمابر …………………………………………………… ۴۶۴۰۳۰۰۳
نامنویسی، بیمه شدگان، مستمری ها ……………. ۴۶۴۰۳۰۰۴

درآمد، بازرسی، اجراییات …………………………. ۴۶۴۰۳۰۷۵
مالی، اداری، فرابری داده ها ……………………….. ۴۶۴۰۳۵۰۳


شعبه بیمه تامین اجتماعی در شهر  رهنان
رهنان، خیابان شریف شرقی

تلفن مستقیم ………………………………………. ۳۳۳۴۲۸۰۰
نمابر ………………………………………………….. ۳۳۳۱۸۳۶۵

فرابری داده ها ……………………………………….. ۳۳۳۱۸۳۶۷

اداری ………………………………………………….. ۳۳۳۲۸۹۷۰
تلفنخانه ………………………… ۳۳۳۱۲۱۶۴، ۳۳۳۳۷۸۷۸،۳۳۳۲۸۹۸۰، ۳۳۳۴۲۹۰۰، ۳۳۳۱۸۳۶۶

 

شعبه بیمه تامین اجتماعی در شهر  کوهپایه

کوهپایه، خیابان طالقانی
تلفن مستقیم ……………………………………….. ۴۶۴۲۴۰۹۲

نمابر …………………………………………………… ۴۶۴۲۲۷۹۳
نامنویسی، بیمه شدگان، مستمری ها …………….. ۴۶۴۲۲۲۲۵
درآمد، بازرسی، اجراییات …………………………. ۴۶۴۲۴۱۳۷
مالی، اداری …………………………………………… ۴۶۴۲۲۳۳۲
فرابری داده ها ………………………………………….. ۴۶۴۲۲۹۴۱
تلفنخانه ……………………………………………… ۴۶۴۲۲۲۲۵

 

شعبه بیمه تامین اجتماعی در شهر  دهق
دهق، بلوار ولیعصر(ع)
تلفن مستقیم ……………………………………… ۴۲۴۰۳۴۴۸
نمابر ………………………………………………….. ۴۲۲۷۲۷۴۸
نامنویسی …………………………………………… ۴۲۲۷۴۰۰۷۰
درآمد، مالی، اداری، اجراییات ……………………… ۴۲۲۷۳۱۰۰
بیمه شدگان، مستمری ها، بازرسی ………………… ۴۲۲۷۴۰۶۰
فرابری داده ها ……………………………………….. ۴۲۲۷۳۴۴۹


شعبه بیمه تامین اجتماعی در شهر  خوانسار
خوانسار، خیابان امام خمینی(ره)، جنب بانک ملی
تلفن مستقیم ……………………………………….. ۵۷۷۷۱۸۰۰

نمابر …………………………………………………… ۵۷۷۷۳۲۰۰
نامنویسی ……………………………………………………. داخلی ۲
درآمد ………………………………………………………… داخلی ۸
بیمه شدگان ………………………………………………… داخلی ۳
مالی …………………………………………………. ۵۷۷۷۲۷۷۳
مستمریها …………………………………………………… داخلی ۳
فرابری داده ها ……………………………………….. ۵۷۷۷۱۷۸۲

بازرسی ……………………………………………………….. داخلی ۸

اداری ………………………………………………………….. داخلی ۴

اجراییات ……………………………………………. ۵۷۷۷۴۸۴۰
تلفنخانه …………………………… ۵۷۷۷۳۰۲۰، ۵۷۷۷۲۱۲۰

 

شعبه بیمه تامین اجتماعی در شهر  نطنز
نطنز، خیابان ۱۷ شهریور
تلفن مستقیم، نمابر …………………………………. ۵۴۲۲۲۹۲۱
نامنویسی، اداری ………………………………………. ۵۴۲۲۲۱۵۱
درآمد، بازرسی، اجراییات …………………………. ۵۴۲۲۶۵۶۴
بیمه شدگان …………………………………………… ۵۴۲۲۸۱۶۶
مالی ………………………………………………….. ۵۴۲۲۴۴۷۸
فرابری داده ها …………………………………………. ۵۴۲۲۴۶۲۲
اجراییات ……………………………………………… ۵۴۲۲۶۵۶۴
تلفنخانه …………………………………………………. ۵۴۲۲۲۱۵۱


شعبه بیمه تامین اجتماعی در شهر  اردستان
اردستان، میدان انقلاب، خیابان شهید مدرس
تلفن مستقیم ………………………………………. ۵۴۲۴۸۲۷۰
نمابر …………………………………….. (داخلی ۰) ۵۴۲۴۴۰۷۴
نامنویسی، درآمد، بازرسی ………………………………. داخلی ۷
بیمه شدگان ………………………………………………… داخلی ۴
مالی …………………………………………………………… داخلی ۹
مستمریها …………………………………………………… داخلی ۵
فرابری داده ها ………………………………………… ۵۴۲۴۴۰۶۴
اداری، اجراییات ……………………………………………… داخلی ۱
تلفنخانه ……………………………………………….. ۵۴۲۴۲۰۶۰،۵۴۲۴۴۰۷۳، ۵۴۲۴۴۰۶۲، ۵۴۲۴۴۰۶۴


شعبه بیمه تامین اجتماعی در شهر  آران و بیدگل
آران و بیدگل، بلوار آیت اله عاملی

تلفن مستقیم ………………………………………. ۵۴۷۵۲۵۱۰
نمابر …………………………………………………… ۵۴۷۵۲۵۰۰
معاون اداری و مالی ……………………………… ۵۴۷۵۳۰۴۳
نامنویسی ……………………………………………. ۵۴۷۵۲۵۰۶
درآمد …………………………………………………. ۵۴۷۵۴۹۷۲
مالی …………………………………………………… ۵۴۷۵۲۵۰۷
مستمریها ……………………………………………. ۵۴۷۵۴۹۷۱
فرابری داده ها ………………………………………… ۵۴۷۵۲۵۰۵
بازرسی ………………………………………………. ۵۴۷۵۴۹۷۳
اجراییات ……………………………………………… ۵۴۷۵۲۵۰۴
تلفنخانه ………………………………………….. ۳-۵۴۷۵۲۵۰۱

 

شعبه بیمه تامین اجتماعی در شهر  دُرچه
دُرچه، خیابان آیت اله درچه ای، جنب تربیت بدنی
تلفن مستقیم ………………………………………. ۳۳۷۵۵۶۰۰
نمابر …………………………………………………… ۳۳۷۵۵۶۰۰
درآمد، اجراییات ………………………………….. ۳۳۷۶۶۴۴۴

مالی ………………………………………………… ۳۳۷۵۷۷۷۴

فرابری داده ها ……………………………………….. ۳۳۷۵۸۰۰۴
نمابر اداری ………………………………………….. ۳۳۷۶۴۶۶۶
تلفنخانه …………………… ۳۳۷۵۸۰۰۳، ۳-۳۳۷۶۸۸۸۱


شعبه بیمه تامین اجتماعی در شهر  بادرود

بادرود، خیابان ۱۷ شهریور

تلفن مستقیم ……………………………………… ۵۴۳۴۹۰۵۷
نمابر ………………………………………………… ۵۴۳۴۴۷۵۸
نامنویسی، بیمه شدگان ………………………… ۵۴۳۴۴۷۵۷
درآمد …………………………………………………. ۵۴۳۴۹۰۵۸
مالی ………………………………………………….. ۵۴۳۴۸۶۶۶
فرابری داده ها ………………………………………. ۵۴۳۴۸۶۴۶
بازرسی ……………………………………………….. ۵۴۳۴۹۰۵۸
اداری …………………………………………………. ۵۴۳۴۸۶۴۶


شعبه بیمه تامین اجتماعی در شهر  دهاقان
دهاقان، بلوار گلستان، خیابان حافظ، بالاتر از دادگستری، کدپستی ۸۶۴۱۷۲۱۱۱۱
تلفن مستقیم ……………………………………… ۵۳۳۳۷۴۰۰
نمابر ………………………………………………….. ۵۳۳۳۷۴۰۱
نامنویسی، بیمه شدگان، مستمری ها ………….. ۵۳۳۳۷۴۰۲
درآمد، مالی، بازرسی ……………………………… ۵۳۳۳۷۴۱۳
فرابری داده ها ………………………………………. ۵۳۳۳۷۴۰۳
اداری ………………………………………………… ۵۳۳۳۷۴۴۳
اجراییات …………………………………………….. ۵۳۳۳۷۴۰۲


شعبه بیمه تامین اجتماعی در شهر  علویجه
علویجه، خیابان امام خمینی(ره)
تلفن مستقیم ………………………………………….. ۴۲۴۱۲۰۱۰
نمابر …………………………………………………….. ۴۲۴۱۲۰۰۸
نامنویسی، بیمه شدگان، مستمری ها …………….. ۴۲۴۱۲۰۰۸
درآمد، بازرسی، اجراییات ……………………………. ۴۲۴۱۲۰۰۹
مالی، اداری، فرابری داده ها ………………………….. ۴۲۴۱۲۶۲۰


شعبه بیمه تامین اجتماعی در شهر  نیک آباد
نیک آباد، بلوار امام خمینی(ره)
تلفن مستقیم ………………………………………… ۴۶۶۲۳۹۰۰
نمابر ……………………………………………………. ۴۶۶۲۲۸۳۱
نامنویسی، بیمه شدگان، مستمری ها ……………. ۴۶۶۲۳۰۳۱
درآمد، اجراییات …………………………………….. ۴۶۶۲۳۸۱۵
مالی، بازرسی …………………………………………. ۴۶۶۲۲۵۲۶
فرابری داده ها …………………………………………. ۴۶۶۲۳۸۹۹
اداری ……………………………………………………. ۴۶۶۲۳۰۳۱


شعبه بیمه تامین اجتماعی در شهر  ورزنه
اصفهان، بخش بن رود، ورزنه، شهرک امام جعفر صادق(ع)، خیابان ساحل، ابتدای خیابان توکل
تلفن مستقیم …………………………………….. ۴۶۴۸۵۳۷۷
نمابر ………………………………………………… ۴۶۴۸۵۳۸۸
تلفنخانه ………………………………………………. ۴۶۴۸۲۳۹۰


شعبه بیمه تامین اجتماعی در شهر  ایرانکوه
اصفهان، شهرتیربکران، خیابان شهید مطهری، جنب بانک سپه
تلفن مستقیم ………………………………………… ۳۷۲۲۶۰۶۰
نمابر ……………………………………………………. ۳۷۲۲۶۰۶۰
کارگزاری ۶۶  بیمه تامین اجتماعی ………………………………………….. ۵۲۵۰۵۶۷۰
اصفهان، شهرستان باغ بهادران، میدان انقلاب، روبروی بخشداری


هسته گزینش منطقه سه (استان اصفهان و استان چهارمحال و بختیاری)
اصفهان، خیابان عباس آباد
تلفن مستقیم ……………………………………. ۲-۳۲۳۵۹۵۶۱
نمابر …………………………………………………… ۳۲۳۵۹۵۶۰


سوالات خود را در رابطه با بیمه عمر  بیمه تامین اجتماعی , بیمه سلامت بیمه درمان تکمیلی بیمه تکمیلی),  بیمه شخص ثالث  و …  را در مرجع سوالات بیمه بپرسید.

برای دریافت مشاوره رایگان خرید بیمه می توانید فرم دریافت مشاوره رایگان خرید بیمه را تکمیل کنید تا نماینده بیمه منتخب با شما تماس بگیرند.

اداره کل بیمه تامین اجتماعی در استان اصفهان

( پیش شماره تلفن استان اصفهان۰۳۱ می باشد )

اصفهان، خیابان عباس آباد، مقابل کلیسا حضرت لوقا، کدپستی ۸۱۲۳۷۷۵۷۱۱

تلفن مستقیم ………………………………………. ۳۲۳۶۷۵۰۷

نمابر …………………………………………………… ۳۲۳۶۸۱۳۵

معاون اداری و مالی ………………………………. ۳۲۳۶۷۹۹۴

معاون بیمه­ای ……………………………………… ۳۲۳۶۸۱۳۴

بازرسی ……………………………………………….. ۳۲۳۳۳۳۲۷

اداری …………………………………………………… ۳۲۳۴۲۲۹۳

فرابری داده ها …………………………………………. ۳۲۳۴۲۲۹۴

آموزش ……………………………………………… ۳۲۳۳۵۳۴۵

برنامه و بودجه ……………………………………….. ۳۲۳۶۰۳۲۰

مالی …………………………………………………… ۳۲۳۶۷۵۰۸

حقوقی …………………………………………………. ۳۲۳۶۷۹۱۶

روابط عمومی ……………………………………….. ۳۲۳۶۷۲۵۳

نظارت و ارزشیابی …………………………………… ۳۲۳۴۲۲۹۵

اقتصاد بیمه و برنامه­ریزی ………………………. ۳۲۳۳۹۴۶۷

حراست …………………………………………………. ۳۲۳۴۲۲۹۲

بازرسی …………………………………………………. ۳۲۳۶۷۲۵۱

کارگزاری­­ها ………………………………………….. ۳۲۳۷۰۷۵۸

درآمد …………………………………………………. ۳۲۳۶۷۲۵۴

بیمه شدگان، مستمری ها …………………………. ۳۲۳۳۷۹۵۸

نامنویسی ……………………………………………. ۳۲۳۳۲۸۲۸

اجراییات ……………………………………………… ۳۲۳۶۷۲۵۰

آمار و اطلاعات ………………………………………. ۳۲۳۵۲۹۰۲

خدمات عمومی و رفاه …………………………….. ۳۲۳۶۵۸۱۰

مشاوره ……………………………………………… ۳۲۳۳۴۷۴۶

کارگزاری ۶۷بیمه تامین اجتماعی ………………………………………….. ۳۶۶۲۱۶۹۸

اصفهان، خیابان سجاد، نرسیده به گلستان شهدا

تلفنخانه ………………………………………….. ۲-۳۲۳۵۴۲۶۰۹-۳۲۳۵۱۵۵۸، ۳۲۳۶۷۵۰۴، ۳۲۳۶۷۹۱۳

 

شعبه یک بیمه تامین اجتماعی در شهر  اصفهان

اصفهان، چهارباغ بالا، روبروی پمپ بنزین

تلفن مستقیم ………………………………………… ۳۶۶۷۱۶۶۱

نمابر …………………………………………………… ۳۶۶۷۲۰۸۶

معاون اداری و مالی……………………………….. ۳۶۶۷۱۳۷۸

معاونت بیمه­ای …………………………………….. ۳۶۶۷۱۲۰۸

نامنویسی …………………………………………….. ۳۶۶۷۱۵۸۲

درآمد ………………………………………………….. ۳۶۶۷۱۶۳۶

بیمه شدگان …………………………………………. ۳۶۶۷۱۶۳۴

مالی …………………………………………………. ۳۶۶۷۴۴۶۳

مستمریها ……………………………………………. ۳۶۶۷۲۳۲۹

فرابری داده ها …………………………………………. ۳۶۶۷۱۰۴۸

بازرسی ……………………………………………….. ۳۶۶۷۳۴۴۲

اداری ……………………………….. ۳۶۶۷۱۴۹۴، ۳۶۶۷۱۶۳۵

اجراییات ………………………………………………. ۳۶۶۷۲۲۴۰

تلفنخانه …………………………… ۳۶۶۷۳۰۱۲، ۳۶۶۷۱۰۴۳،۳۶۶۷۴۰۶۲، ۳۶۶۷۰۳۸۵

 

شعبه دو بیمه تامین اجتماعی در شهر اصفهان

اصفهان، خیابان امام خمینی(ره)، جنب روغن نباتی ناز

تلفن مستقیم ………………………………………. ۳۳۳۱۰۷۵۷

نمابر …………………………………………………… ۳۳۳۱۵۲۳۵

معاون اداری و مالی……………………………….. ۳۳۳۱۵۲۳۴

معاونت بیمه­ای …………………………………… ۳۳۳۱۵۲۳۶

نامنویسی ……………………………………………. ۳۳۳۲۶۰۳۹

درآمد …………………………………………………… ۳۳۳۱۵۱۲۵

بیمه شدگان …………………………………………. ۳۳۳۲۶۰۳۷

مالی …………………………………………………… ۳۳۳۱۸۳۹۶

مستمریها …………………………………………… ۳۳۳۲۶۰۳۸

فرابری داده ها ………………………………………… ۳۳۳۱۰۷۵۶

بازرسی …………………………………………………. ۳۳۳۱۵۱۲۷

اداری ………………………………………………….. ۳۳۳۱۸۳۹۵

اجراییات ……………………………………………….. ۳۳۳۱۵۱۲۶

مشاوره ………………………………………………… ۳۳۳۲۶۲۲۲

کارگزاری ۳۵ بیمه تامین اجتماعی  ……………………………………… ۳۳۳۳۴۷۸۶

خیابان امام خمینی(ره)، بین چهارراه امام رضا(عو تابلو خانه اصفهان، جنب چاپخانه یاسمن و ایران خودرو، طبقه زیر زمین، ساختمان ۱۱۰

تلفنخانه ………………………………………… ۸- ۳۳۳۲۰۰۸۶

 

شعبه سه بیمه تامین اجتماعی در شهر اصفهان

اصفهان، خیابان ولیعصر(عج)، جنب مخابرات

تلفن مستقیم ………………………………………… ۳۲۲۶۳۰۰۹

نمابر ………………………………………………….. ۳۲۲۵۵۷۸۳

معاون اداری و مالی ……………………………….. ۳۲۳۱۷۳۱۸

معاون بیمه­ای ………………………………………. ۳۲۲۸۲۰۳۳

نامنویسی ………………………………………………. ۳۲۲۸۲۰۳۱

درآمد ………………………………………………….. ۳۲۲۹۴۴۷۹

بیمه شدگان …………………………………………….. ۳۲۲۹۰۰۹۰

مالی ……………………………………………………. ۳۲۲۸۵۲۸۹

مستمریها …………………………………………….. ۳۲۲۸۲۰۳۴

فرابری داده ها ……………………………………………. ۳۲۲۹۵۰۱۱

بازرسی …………………………………………………. ۳۲۲۸۴۶۱۳

اداری ……………………………………………………. ۳۲۲۸۴۵۲۲

اجراییات ……………………………………………….. ۳۲۲۸۲۰۳۲

کارگزاری ۲۲ بیمه تامین اجتماعی ………………………………………….. ۳۲۲۷۴۵۳۰

اصفهان، خیابان بزرگمهر، خیابان شهید مفتح، جنب بانک ملی

تلفنخانه …………………………………………… ۴-۳۲۲۸۲۰۰۳،۳۲۲۸۵۵۵۲، ۳۲۲۹۴۴۸۰، ۳۲۲۶۳۰۰۸

 

شعبه چهار بیمه تامین اجتماعی در شهر اصفهان

اصفهان، خیابان عباس آباد، مقابل پارکینگ بیمارستان

تلفن مستقیم ………………………………………… ۳۲۳۶۷۹۱۲

معاون اداری و مالی ……………………………….. ۳۲۳۶۷۹۱۸

معاونت بیمه­ای …………………………………….. ۳۲۳۶۰۵۱۶

نامنویسی، مستمری ها ……………………………… ۳۲۳۳۰۷۱۵

درآمد …………………………………………………… ۳۲۳۵۱۷۷۱

مالی، بیمه شدگان ………………………………….. ۳۲۳۵۱۷۷۰

فرابری داده ها ………………………………………… ۳۲۳۳۵۰۸۹

بازرسی …………………………………………………. ۳۲۳۵۳۰۳۱

اداری ………………………………. ۳۲۳۳۶۵۸۷، ۳۲۳۵۱۷۷۰

اجراییات ………………………………………………. ۳۲۳۵۱۷۷۲

کارگزاری ۵  بیمه تامین اجتماعی……………………………………………… ۳۲۱۲۱۰۸۳

اصفهان، میدان امام حسین(ع)، ساختمان جهان نما، طبقه اول، پلاک ۱۷

تلفنخانه … ۲-۳۲۳۵۴۲۶۰، ۹-۳۲۳۵۱۵۵۸، ۳۲۳۶۷۹۱۳

 

شعبه پنج  بیمه تامین اجتماعی در شهر اصفهان

اصفهان، خیابان نظر غربی، نرسیده به خواجه پطروس

تلفن مستقیم ………………………………………. ۳۶۲۴۶۴۶۶

نمابر ……………………………………………………. ۳۶۲۵۳۰۱۳

معاون اداری و مالی ……………………………… ۳۶۲۸۴۶۷۳

معاونت بیمه­ ای ……………………………………. ۳۶۲۵۳۰۱۴

نامنویسی …………………………………………….. ۳۶۲۸۵۷۶۱

درآمد …………………………………………………….. ۳۶۲۹۰۶۰۱

بیمه شدگان ………………………………………….. ۳۶۲۸۸۲۱۴

مالی …………………………………………………… ۳۶۲۸۵۷۶۲

مستمریها ……………………………………………. ۳۶۲۸۵۷۶۰

فرابری داده ها ………………………………………. ۳۶۲۷۸۷۸۴

بازرسی ………………………………………………… ۳۶۲۶۶۷۶۴

اداری ………………………………….. ۳۶۲۸۳۰۱۳، ۳۶۲۵۳۰۱۱

اجراییات ………………………………………………. ۳۶۲۸۸۲۱۵

کارگزاری ۱۲۰بیمه تامین اجتماعی ………………………………………… ۳۷۷۶۹۵۵۰

اصفهان، سه راه سیمین، بلوار کشاورز، نرسیده به مسجد انبیاء

تلفنخانه ………………………………………….. ۲-۳۶۲۷۸۳۹۱

 

شعبه شش بیمه تامین اجتماعی در شهر اصفهان (زینبیه)

اصفهان، فلکه عاشق اصفهانی، به طرف فلکه جوان

تلفن مستقیم …………………………………….. ۳۵۶۴۰۴۴۴

درآمد، اجراییات …………………………………… ۳۵۶۴۰۴۴۷

بیمه شدگان، نامنویسی …………………………. ۳۵۶۴۰۴۴۵

مالی ………………………………………………….. ۳۵۶۴۰۴۴۶

مستمریها …………………………………………… ۳۵۶۴۰۴۴۳

فرابری داده ها ………………………………………… ۳۵۶۴۰۴۴۲

بازرسی ……………………………………………….. ۳۵۶۴۰۴۴۸

اداری …………………………………………………… ۳۵۶۰۳۳۴۱

 

شعبه بیمه تامین اجتماعی در شهر کاشان

کاشان، خیابان ۲۲بهمن

تلفن مستقیم ………………………………………. ۵۵۴۵۶۶۶۲

نمابر ………………………………………………….. ۵۵۴۵۶۶۶۳

معاون اداری و مالی ……………………………….. ۵۵۴۶۹۲۹۴

معاونت بیمه­ای ……………………………………. ۵۵۴۶۹۲۹۵

نامنویسی ……………………………………………… ۵۵۴۴۱۲۲۰

درآمد …………………………………………………. ۵۵۴۶۸۵۹۵

بیمه شدگان …………………………………………… ۵۵۴۷۲۲۱۰

مالی …………………………………………………… ۵۵۴۴۷۰۶۰

مستمریها …………………………………………….. ۵۵۴۶۹۶۹۱

فرابری داده ها ……………………………………….. ۵۵۴۴۷۳۷۰

بازرسی …………………………………………………. ۵۵۴۴۱۴۱۷

اداری ……………………………. ۵۵۴۶۴۵۴۴، ۵۵۴۶۹۷۷۷

اجراییات ……………………………………………….. ۵۵۴۶۰۲۲۰

مشاوره ……………………………………………….. ۵۵۴۶۹۹۷۹

کارگزاری ۹۹ بیمه تامین اجتماعی ……………………………………………. ۵۵۴۷۱۹۱۱

کاشان، میدان ۱۵ خرداد، ابتدای خیابان طالقانی، جنب موسسه مالی کوثر، ساختمان جواد الائمه(ع)

کارگزاری ۱۲۸بیمه تامین اجتماعی ………………………………………….. ۵۵۲۲۵۱۹۶

کاشان، میدان کمال الملک، جنب بانک رفاه

تلفنخانه ………… ۵۵۴۴۹۰۹۰، ۵۵۴۴۱۰۲۷، ۵۵۴۴۲۵۹۹

 

شعبه بیمه تامین اجتماعی در شهر نجف آباد

نجف آباد، خیابان امام خمینی(ره)

تلفن مستقیم ………………………………………. ۴۲۶۴۸۲۲۲

نمابر …………………………………………………….. ۴۲۶۴۰۲۰۰

درآمد ………………………………………………….. ۴۲۶۴۷۶۰۰

مالی ……………………………………………………. ۴۲۶۴۹۱۴۴

فرابری داده ها ………………………………………….. ۴۲۶۴۰۳۰۲

بازرسی، اجراییات ……………………………………… ۴۲۶۱۶۲۲۵

اداری ……………………………………………………… ۴۲۶۱۴۲۱۰

مشاوره ………………………………………………….. ۴۲۶۱۶۲۲۶

شعبه اقماری گلدشت …………………………… ۴۲۲۳۴۳۳۷

کارگزاری ۱۰۸بیمه تامین اجتماعی ………………………………………… ۴۲۶۱۷۶۸۳

نجف آباد، چهارراه شیخ بهایی، اول خیابان ۱۷ شهریور شرقی

تلفنخانه …………………………………………….. ۲-۴۲۶۴۱۰۲۱

 

شعبه بیمه تامین اجتماعی در شهر زرین شهر

زرین شهر، خیابان شهید باهنر، روبروی ترمینال

تلفن مستقیم ………………………………………. ۵۲۲۳۹۷۷۶

نمابر ………………………………………………….. ۵۲۲۳۵۳۷۳

معاون اداری و مالی ……………………………….. ۵۲۲۳۹۷۸۰

معاونت بیمه­ای …………………………………… ۵۲۲۳۹۷۷۹

نامنویسی …………………………………………… ۵۲۲۷۳۷۳۳

درآمد ………………………………………………….. ۵۲۲۷۳۷۳۱

بیمه شدگان …………………………………………. ۵۲۲۷۳۷۳۰

مالی …………………………………………………….. ۵۲۲۳۹۹۶۲

مستمریها ……………………………………………. ۵۲۲۷۳۷۳۲

فرابری داده ها ………………………………………….. ۵۲۲۳۴۰۹۵

بازرسی …………………………………………………… ۵۲۲۷۰۰۰۹

اداری ………………………………… ۵۲۲۳۹۷۷۸، ۵۲۲۷۰۰۰۸

تلفنخانه ………….. ۵۲۲۳۹۷۸۱، ۵۲۲۳۸۸۳۴، ۵۲۲۳۵۱۱۲

 

شعبه بیمه تامین اجتماعی در شهر مبارکه

مبارک،میدان انقلاب، بلوار شریعتی، خیابان شهید باهنر

تلفن مستقیم …………………………………………. ۵۲۴۱۰۳۲۰

نمابر …………………………………………………….. ۵۲۴۱۲۶۵۰

معاون اداری و مالی……………………………….. ۵۲۴۰۸۹۸۷

معاون بیمه­ای ……………………………………….. ۵۲۴۱۰۳۲۲

نامنویسی ……………………………………………. ۵۲۴۰۸۳۸۲

درآمد …………………………………………………… ۵۲۴۱۳۰۰۵

بیمه شدگان …………………………………………. ۵۲۴۰۸۳۸۳

مالی …………………………………………………… ۵۲۴۰۸۹۸۸

مستمریها ………………………………………………. ۵۲۴۱۳۰۱۲

فرابری داده ها ………………………………………….. ۵۲۴۱۲۶۵۳

بازرسی …………………………………………………. ۵۲۴۰۳۰۰۴

اداری ………………………………….. ۵۲۴۰۸۹۹۰، ۵۲۴۱۳۰۰۴

کارگزاری ۱۰۶بیمه تامین اجتماعی  …………………………………………. ۵۲۴۲۳۵۶۰

مبارکه، بلوار نیکبخت، مقابل نمایندگی مزدا

تلفنخانه ………………………………………….. ۶- ۵۲۴۱۳۰۰۴


شعبه بیمه تامین اجتماعی در شهر شاهین شهر

شاهین شهر، خیابان مخابرات فرعی

تلفن مستقیم، نمابر ……………………………….. ۴۵۲۲۷۰۲۶

معاون اداری و مالی ………………………………… ۴۵۲۳۰۱۵۰
معاون بیمه­ای ………………………………………. ۴۵۲۲۷۶۰۰

نامنویسی ……………………………………………. ۴۵۲۲۹۸۷۸

درآمد …………………………………………………….. ۴۵۲۲۹۱۰۰
مالی ……………………………………………………. ۴۵۲۲۷۶۹۹

فرابری داده ها ………………………………………….. ۴۵۲۲۷۶۱۰

اداری ………………………………… ۴۵۲۲۷۵۰۰، ۴۵۲۲۳۵۷۵

اجراییات ……………………………………………….. ۴۵۲۲۴۰۶۱

کارگزاری ۱۱۹بیمه تامین اجتماعی …………………………………………… ۴۵۲۲۱۸۴۱

شاهین شهر، بلوار شهید مطهری، فرعی ۲ شرقی، پلاک ۵۲

تلفنخانه ……………………………. ۴۵۲۲۷۶۷۲،۴۵۲۲۷۰۳۶،۴۵۲۲۹۸۷۶، ۴۵۲۲۷۷۰۰، ۴۵۲۲۸۹۰۰


شعبه بیمه تامین اجتماعی در شهر خوراسگان
خوراسگان، خیابان جی، ایستگاه کنگاز

تلفن مستقیم ……………………………………… ۳۵۲۴۶۸۷۴

نمابر …………………………………………………… ۳۵۲۴۲۰۷۸
معاون اداری و مالی………………………………. ۳۵۲۴۶۸۷۵
معاون بیمه­ای ……………………………………… ۳۵۲۵۲۴۴۰
نامنویسی ……………………………………………. ۳۵۲۸۸۲۸۰

درآمد …………………………………………………… ۳۵۲۱۷۴۰۰
مالی ………………………………………………….. ۳۵۲۴۶۸۷۵
مستمریها …………………………………………….. ۳۵۲۱۷۹۹۴
فرابری داده ها ………………………………………… ۳۵۲۲۸۹۴۵

اداری …………………………………. ۳۵۲۲۸۹۴۴، ۳۵۲۱۱۶۹۸

اجراییات ………………………………………………… ۳۵۲۱۱۶۹۷

کارگزاری ۱۰۷ بیمه تامین اجتماعی ………………………………………… ۳۵۲۱۰۳۸۷

خوراسگان، خیابان جی، بالاتر از خیابان شهید رجایی، نبش کوچه پیرکمالی

تلفنخانه ……….. ۳۵۲۱۱۲۵۲، ۳۵۲۲۸۹۴۲، ۱۹-۳۵۲۱۰۰۱۸

 

شعبه بیمه تامین اجتماعی در شهر خمینی شهر

خمینی شهر، خیابان بوعلی

تلفن مستقیم ……………………………………….. ۳۳۶۰۲۰۰۸

نمابر …………………………………………………….. ۳۳۶۰۲۰۰۹

معاون اداری و مالی………………………………… ۳۳۶۰۲۰۵۳

معاون بیمه­ای ……………………………………… ۳۳۶۰۲۰۵۴

نامنویسی، بیمه شدگان …………………………… ۳۳۶۰۲۰۷۹

درآمد …………………………………………………… ۳۳۶۰۲۰۹۵

مالی ……………………………………………………. ۳۳۶۰۲۰۲۸
مستمریها ……………………………………………… ۳۳۶۰۲۰۸۱

فرابری داده ها …………………………………………. ۳۳۶۰۲۰۴۷

بازرسی …………………………………………………… ۳۳۶۰۲۱۱۷

اداری ……………………………………………………. ۳۳۶۰۲۰۶۳

اجراییات ………………………………………………. ۳۳۶۰۲۰۵۸

تلفنخانه ………………………………… ۳۹و ۳۸و ۳۳۶۰۲۰۳۴

 

شعبه بیمه تامین اجتماعی در شهر  فلاورجان

فلاورجان، خیابان فردوسی

تلفن مستقیم ……………………………………… ۳۷۴۲۹۹۷۷

نمابر ………………………………………………….. ۳۷۴۲۰۶۸۴

معاون اداری و مالی……………………………….. ۳۷۴۲۹۹۷۶

معاون بیمه­ای ………………………………………. ۳۷۴۲۹۹۸۱

نامنویسی ……………………………………………. ۳۷۴۲۹۹۷۸

درآمد ……………………………………………………. ۳۷۴۲۱۰۰۲
بیمه شدگان …………………………………………. ۳۷۴۲۹۹۷۹
مالی …………………………………………………… ۳۷۴۲۹۹۸۲
مستمریها ……………………………………………… ۳۷۴۲۶۰۰۱
فرابری داده ها ………………………………………… ۳۷۴۲۰۶۸۶
بازرسی ………………………………………………… ۳۷۴۲۹۹۸۰
اداری ………………………………………………….. ۳۷۴۲۹۹۸۳
اجراییات ……………………………………………… ۳۷۴۲۰۶۸۵

تلفنخانه …………………………………………. ۳-۳۷۴۲۰۶۸۱

 

شعبه بیمه تامین اجتماعی در شهرضا

شهرضا، میدان حر ریاحی

تلفن مستقیم …………………………………………. ۵۳۲۳۹۰۰۱

نمابر ……………………………………………………. ۵۳۲۳۹۰۰۴
معاونت بیمه­ای ……………………………………. ۵۳۲۳۹۰۰۳

نامنویسی ……………………………………………….. ۵۳۲۲۲۰۰۱

درآمد …………………………………………………… ۵۳۲۴۵۰۰۱

بیمه شدگان ……………………………………………. ۵۳۲۲۲۰۱۳
مالی ……………………………………………………… ۵۳۲۲۲۰۱۴

مستمریها ………………………………………………. ۵۳۲۲۲۰۱۸

فرابری داده ها ………………………………………….. ۵۳۲۳۹۰۰۲

بازرسی، اجراییات ……………………………………. ۵۳۲۴۵۰۰۲

اداری …………………………………. ۵۳۲۴۳۹۹۸، ۵۳۲۲۲۰۱۵

کارگزاری ۹۸ بیمه تامین اجتماعی …………………………………………. ۵۳۲۳۹۳۹۹

شهرضا، خیابان شهید بهشتی، جنب بانک سرمایه

تلفنخانه …………………………………………….. ۴-۵۳۲۲۲۰۰۱

 

شعبه بیمه تامین اجتماعی در شهر گلپایگان

گلپایگان، خیابان سلمان فارسی، نبش خ آیت اله طالقانی
تلفن مستقیم ……………………………………… ۵۷۴۲۳۵۵۵
نمابر ………………………………………………….. ۵۷۴۲۵۵۵۵

نامنویسی ……………………………………………. ۵۷۴۲۵۳۲۵
درآمد ………………………………………………….. ۵۷۴۵۳۱۱۵
بیمه شدگان، مستمری ها …………………………. ۵۷۴۲۵۳۲۵

مالی …………………………………………………….. ۵۷۴۲۱۷۹۰

فرابری داده ها …………………………………………. ۵۷۴۲۶۲۱۸

بازرسی ………………………………………………….. ۵۷۴۲۱۷۹۰

اداری …………………………………………………. ۵۷۴۲۶۳۸۳

اجراییات ……………………………………………….. ۵۷۴۲۲۰۳۱
تلفنخانه …………………………………………. ۲- ۵۷۴۵۲۰۴۰

 

شعبه بیمه تامین اجتماعی در شهر نائین
نائین، خیابان جانبازان، انتهای خیابان حافظ
تلفن مستقیم ………………………………………. ۴۶۲۵۳۰۴۷
نمابر …………………………………………………… ۴۶۲۵۶۰۵۷
نامنویسی، بیمه شدگان، مستمری ها …………….. ۴۶۲۵۶۹۰۲
درآمد …………………………………………………. ۴۶۲۵۳۰۴۶
مالی …………………………………………………… ۴۶۲۵۳۹۶۷
فرابری داده ها …………………………………………… ۴۶۲۵۶۹۰۱
بازرسی ………………………………………………….. ۴۶۲۶۰۲۹۹
اداری ……………………………………………………… ۴۶۲۵۲۶۱۱
اجراییات ……………………………………………….. ۴۶۲۵۶۹۰۲
تلفنخانه ………………………………. ۴۶۲۵۲۶۱۱، ۴۶۲۵۶۹۰۲


شعبه بیمه تامین اجتماعی در شهر فریدن
فریدن، خیابان گلستان شهدا
تلفن مستقیم …………………………………….. ۵۷۲۲۷۷۳۳
نمابر ……………………………………………………. ۵۷۲۲۲۲۵۳
نامنویسی، بیمه شدگان، مستمری ها ……………. ۵۷۲۲۸۲۳۲

درآمد، بازرسی، اجراییات …………………………. ۵۷۲۲۳۷۹۷

مالی …………………………………………………….. ۵۷۲۲۸۲۳۱

فرابری داده ها ………………………………………….. ۵۷۲۲۲۸۰۰
اداری …………………………………. ۵۷۲۲۲۲۵۳، ۵۷۲۲۸۲۳۱
تلفنخانه ………………………….. ۵۷۲۲۴۴۵۵، ۵۷۲۲۳۲۵۵


شعبه بیمه تامین اجتماعی در شهر  میمه
میمه، خیابان گلزار شهداء
تلفن مستقیم ……………………………………… ۴۵۴۲۶۷۶۷
نمابر …………………………………………………… ۴۵۴۲۲۹۸۸

نامنویسی، فرابری داده ها ………………………….. ۴۵۴۲۵۹۹۹
درآمد ………………………………………………… ۴۵۴۲۷۸۶۴
بیمه شدگان، مالی …………………………………. ۴۵۴۲۳۳۰۰
اداری ………………………………………………….. ۴۵۴۲۶۸۴۰

اجراییات …………………………………………….. ۴۵۴۲۷۸۶۵
تلفنخانه …………………………… ۴۵۴۲۲۳۴۳، ۴۵۴۲۲۴۹۹


شعبه بیمه تامین اجتماعی در شهر  گزبرخوار

گزبرخوار، خیابان خواجه نصیر
تلفن مستقیم ……………………………………….. ۴۵۷۲۲۲۴۶

نمابر …………………………………………………… ۴۵۷۲۴۰۳۹

مالی، اجراییات …………………………………….. ۴۵۷۲۷۹۸۹

فرابری داده ها ……………………………………….. ۴۵۷۲۴۰۸۳

تلفنخانه ……….. ۴۵۷۲۲۰۳۳، ۴۵۷۲۲۰۸۳، ۴۵۷۲۲۷۵۹


شعبه بیمه تامین اجتماعی در شهر فریدونشهر

فریدونشهر، خیابان گلستان، خیابان شریعتی

تلفن مستقیم ………………………………………. ۵۷۵۹۴۵۱۵
نمابر …………………………………………………… ۵۷۵۹۴۵۱۵
نامنویسی، بیمه شدگان، مستمری ها …………… ۵۷۵۹۲۰۷۵

مالی، فرابری داده ها ………………………………… ۵۷۵۹۲۳۳۵

درآمد، بازرسی، اجراییات …………………………. ۵۷۵۹۲۰۷۵

اداری ………………………………. ۵۷۵۹۴۵۱۵، ۵۷۵۹۲۳۳۵

 

شعبه بیمه تامین اجتماعی در شهر  انارک

انارک، شهرک شهید رجائی

تلفن مستقیم، نمابر ………………………………… ۴۶۲۰۲۴۰۰
فرابری داده ها …………………………………………… ۴۶۲۰۲۱۳۵
تلفنخانه …………………………………………………. ۴۶۲۰۲۰۶۰

 

شعبه بیمه تامین اجتماعی در شهر سمیرم
سمیرم، شعبه تأمین ‌اجتماعی
تلفن مستقیم …………………………………………. ۵۳۲۲۲۰۰۹
نمابر …………………………………………………….. ۵۳۲۲۲۰۳۰
معاون اداری و مالی…………………………………. ۵۳۶۶۱۵۲۶
نامنویسی …………………………………………….. ۵۳۶۶۱۵۲۷
درآمد ………………………………………………….. ۵۳۶۶۲۰۰۸

مالی ……………………………………………………. ۵۳۶۶۱۵۲۶
مستمری، فرابری داده ها …………………………… ۵۳۶۶۳۶۰۰
تلفنخانه …………………………………………….. ۵۳۶۶۳۳۰۰


شعبه بیمه تامین اجتماعی در شهر  خور و بیابنگ
خوروبیابنک، خیابان امامزاده سید، جنب بانک ملی
تلفن مستقیم …………………………………….. ۴۶۳۲۳۳۵۳
نمابر …………………………………………………. ۴۶۳۲۳۳۵۳
نامنویسی، بیمه شدگان، مستمری ها …………… ۴۶۳۲۲۴۸۶
درآمد، بازرسی ………………………………………. ۴۶۳۲۲۴۸۶
مالی، اداری، اجراییات ……………………………. ۴۶۳۲۴۸۸۵
فرابری داده ها ……………………………………….. ۴۶۳۲۳۳۵۴

 

شعبه بیمه تامین اجتماعی در شهر دولت آباد
دولت آباد، بلوار طالقانی، چهارراه اباذر
تلفن مستقیم ………………………………………. ۴۵۸۵۰۸۰۰
نمابر ……………………………………………….. ۴-۴۵۸۵۰۸۰۱
نامنویسی ……………………………………………………. داخلی ۶

درآمد …………………………………………………. ۴۵۸۵۰۸۰۵
بیمه شدگان …………………………………………………. داخلی ۵
مالی ……………………………………………………………. داخلی ۱
مستمریها …………………………………………… ۴۵۸۵۰۸۰۷

فرابری داده ها ………………………………………… ۴۵۸۵۰۸۰۳
بازرسی ……………………………………………………….. داخلی ۴
اداری …………………………………………………………… داخلی ۱
اجراییات ……………………………………………… ۴۵۸۵۰۸۰۶
تلفنخانه …………………….. ۴- ۴۵۸۵۰۸۰۱، ۴۵۸۵۰۰۴۴


شعبه بیمه تامین اجتماعی در شهر  تیران و کرون

تیران و کرون، بلوار امام خمینی(ره)، روبروی اداره برق
تلفن مستقیم ………………………………………. ۴۲۲۲۴۸۸۳

نمابر …………………………………………………… ۴۲۲۲۵۴۵۳
فرابری داده ها ………………………………………….. ۴۲۲۲۵۷۵۲

اجراییات ………………………………………………. ۴۲۲۲۸۹۸۸
تلفنخانه …………. ۴۲۲۲۴۰۰۳، ۴۲۲۲۰۶۶۳، ۴۲۲۲۵۵۸۸

 

شعبه بیمه تامین اجتماعی در شهر  هرند
هرند، بلوار شهید آقابابائی
تلفن مستقیم ………………………………………. ۴۶۴۰۳۲۷۵
نمابر …………………………………………………… ۴۶۴۰۳۰۰۳
نامنویسی، بیمه شدگان، مستمری ها ……………. ۴۶۴۰۳۰۰۴

درآمد، بازرسی، اجراییات …………………………. ۴۶۴۰۳۰۷۵
مالی، اداری، فرابری داده ها ……………………….. ۴۶۴۰۳۵۰۳


شعبه بیمه تامین اجتماعی در شهر  رهنان
رهنان، خیابان شریف شرقی

تلفن مستقیم ………………………………………. ۳۳۳۴۲۸۰۰
نمابر ………………………………………………….. ۳۳۳۱۸۳۶۵

فرابری داده ها ……………………………………….. ۳۳۳۱۸۳۶۷

اداری ………………………………………………….. ۳۳۳۲۸۹۷۰
تلفنخانه ………………………… ۳۳۳۱۲۱۶۴، ۳۳۳۳۷۸۷۸،۳۳۳۲۸۹۸۰، ۳۳۳۴۲۹۰۰، ۳۳۳۱۸۳۶۶

 

شعبه بیمه تامین اجتماعی در شهر  کوهپایه

کوهپایه، خیابان طالقانی
تلفن مستقیم ……………………………………….. ۴۶۴۲۴۰۹۲

نمابر …………………………………………………… ۴۶۴۲۲۷۹۳
نامنویسی، بیمه شدگان، مستمری ها …………….. ۴۶۴۲۲۲۲۵
درآمد، بازرسی، اجراییات …………………………. ۴۶۴۲۴۱۳۷
مالی، اداری …………………………………………… ۴۶۴۲۲۳۳۲
فرابری داده ها ………………………………………….. ۴۶۴۲۲۹۴۱
تلفنخانه ……………………………………………… ۴۶۴۲۲۲۲۵

 

شعبه بیمه تامین اجتماعی در شهر  دهق
دهق، بلوار ولیعصر(ع)
تلفن مستقیم ……………………………………… ۴۲۴۰۳۴۴۸
نمابر ………………………………………………….. ۴۲۲۷۲۷۴۸
نامنویسی …………………………………………… ۴۲۲۷۴۰۰۷۰
درآمد، مالی، اداری، اجراییات ……………………… ۴۲۲۷۳۱۰۰
بیمه شدگان، مستمری ها، بازرسی ………………… ۴۲۲۷۴۰۶۰
فرابری داده ها ……………………………………….. ۴۲۲۷۳۴۴۹


شعبه بیمه تامین اجتماعی در شهر  خوانسار
خوانسار، خیابان امام خمینی(ره)، جنب بانک ملی
تلفن مستقیم ……………………………………….. ۵۷۷۷۱۸۰۰

نمابر …………………………………………………… ۵۷۷۷۳۲۰۰
نامنویسی ……………………………………………………. داخلی ۲
درآمد ………………………………………………………… داخلی ۸
بیمه شدگان ………………………………………………… داخلی ۳
مالی …………………………………………………. ۵۷۷۷۲۷۷۳
مستمریها …………………………………………………… داخلی ۳
فرابری داده ها ……………………………………….. ۵۷۷۷۱۷۸۲

بازرسی ……………………………………………………….. داخلی ۸

اداری ………………………………………………………….. داخلی ۴

اجراییات ……………………………………………. ۵۷۷۷۴۸۴۰
تلفنخانه …………………………… ۵۷۷۷۳۰۲۰، ۵۷۷۷۲۱۲۰

 

شعبه بیمه تامین اجتماعی در شهر  نطنز
نطنز، خیابان ۱۷ شهریور
تلفن مستقیم، نمابر …………………………………. ۵۴۲۲۲۹۲۱
نامنویسی، اداری ………………………………………. ۵۴۲۲۲۱۵۱
درآمد، بازرسی، اجراییات …………………………. ۵۴۲۲۶۵۶۴
بیمه شدگان …………………………………………… ۵۴۲۲۸۱۶۶
مالی ………………………………………………….. ۵۴۲۲۴۴۷۸
فرابری داده ها …………………………………………. ۵۴۲۲۴۶۲۲
اجراییات ……………………………………………… ۵۴۲۲۶۵۶۴
تلفنخانه …………………………………………………. ۵۴۲۲۲۱۵۱


شعبه بیمه تامین اجتماعی در شهر  اردستان
اردستان، میدان انقلاب، خیابان شهید مدرس
تلفن مستقیم ………………………………………. ۵۴۲۴۸۲۷۰
نمابر …………………………………….. (داخلی ۰) ۵۴۲۴۴۰۷۴
نامنویسی، درآمد، بازرسی ………………………………. داخلی ۷
بیمه شدگان ………………………………………………… داخلی ۴
مالی …………………………………………………………… داخلی ۹
مستمریها …………………………………………………… داخلی ۵
فرابری داده ها ………………………………………… ۵۴۲۴۴۰۶۴
اداری، اجراییات ……………………………………………… داخلی ۱
تلفنخانه ……………………………………………….. ۵۴۲۴۲۰۶۰،۵۴۲۴۴۰۷۳، ۵۴۲۴۴۰۶۲، ۵۴۲۴۴۰۶۴


شعبه بیمه تامین اجتماعی در شهر  آران و بیدگل
آران و بیدگل، بلوار آیت اله عاملی

تلفن مستقیم ………………………………………. ۵۴۷۵۲۵۱۰
نمابر …………………………………………………… ۵۴۷۵۲۵۰۰
معاون اداری و مالی ……………………………… ۵۴۷۵۳۰۴۳
نامنویسی ……………………………………………. ۵۴۷۵۲۵۰۶
درآمد …………………………………………………. ۵۴۷۵۴۹۷۲
مالی …………………………………………………… ۵۴۷۵۲۵۰۷
مستمریها ……………………………………………. ۵۴۷۵۴۹۷۱
فرابری داده ها ………………………………………… ۵۴۷۵۲۵۰۵
بازرسی ………………………………………………. ۵۴۷۵۴۹۷۳
اجراییات ……………………………………………… ۵۴۷۵۲۵۰۴
تلفنخانه ………………………………………….. ۳-۵۴۷۵۲۵۰۱

 

شعبه بیمه تامین اجتماعی در شهر  دُرچه
دُرچه، خیابان آیت اله درچه ای، جنب تربیت بدنی
تلفن مستقیم ………………………………………. ۳۳۷۵۵۶۰۰
نمابر …………………………………………………… ۳۳۷۵۵۶۰۰
درآمد، اجراییات ………………………………….. ۳۳۷۶۶۴۴۴

مالی ………………………………………………… ۳۳۷۵۷۷۷۴

فرابری داده ها ……………………………………….. ۳۳۷۵۸۰۰۴
نمابر اداری ………………………………………….. ۳۳۷۶۴۶۶۶
تلفنخانه …………………… ۳۳۷۵۸۰۰۳، ۳-۳۳۷۶۸۸۸۱


شعبه بیمه تامین اجتماعی در شهر  بادرود

بادرود، خیابان ۱۷ شهریور

تلفن مستقیم ……………………………………… ۵۴۳۴۹۰۵۷
نمابر ………………………………………………… ۵۴۳۴۴۷۵۸
نامنویسی، بیمه شدگان ………………………… ۵۴۳۴۴۷۵۷
درآمد …………………………………………………. ۵۴۳۴۹۰۵۸
مالی ………………………………………………….. ۵۴۳۴۸۶۶۶
فرابری داده ها ………………………………………. ۵۴۳۴۸۶۴۶
بازرسی ……………………………………………….. ۵۴۳۴۹۰۵۸
اداری …………………………………………………. ۵۴۳۴۸۶۴۶


شعبه بیمه تامین اجتماعی در شهر  دهاقان
دهاقان، بلوار گلستان، خیابان حافظ، بالاتر از دادگستری، کدپستی ۸۶۴۱۷۲۱۱۱۱
تلفن مستقیم ……………………………………… ۵۳۳۳۷۴۰۰
نمابر ………………………………………………….. ۵۳۳۳۷۴۰۱
نامنویسی، بیمه شدگان، مستمری ها ………….. ۵۳۳۳۷۴۰۲
درآمد، مالی، بازرسی ……………………………… ۵۳۳۳۷۴۱۳
فرابری داده ها ………………………………………. ۵۳۳۳۷۴۰۳
اداری ………………………………………………… ۵۳۳۳۷۴۴۳
اجراییات …………………………………………….. ۵۳۳۳۷۴۰۲


شعبه بیمه تامین اجتماعی در شهر  علویجه
علویجه، خیابان امام خمینی(ره)
تلفن مستقیم ………………………………………….. ۴۲۴۱۲۰۱۰
نمابر …………………………………………………….. ۴۲۴۱۲۰۰۸
نامنویسی، بیمه شدگان، مستمری ها …………….. ۴۲۴۱۲۰۰۸
درآمد، بازرسی، اجراییات ……………………………. ۴۲۴۱۲۰۰۹
مالی، اداری، فرابری داده ها ………………………….. ۴۲۴۱۲۶۲۰


شعبه بیمه تامین اجتماعی در شهر  نیک آباد
نیک آباد، بلوار امام خمینی(ره)
تلفن مستقیم ………………………………………… ۴۶۶۲۳۹۰۰
نمابر ……………………………………………………. ۴۶۶۲۲۸۳۱
نامنویسی، بیمه شدگان، مستمری ها ……………. ۴۶۶۲۳۰۳۱
درآمد، اجراییات …………………………………….. ۴۶۶۲۳۸۱۵
مالی، بازرسی …………………………………………. ۴۶۶۲۲۵۲۶
فرابری داده ها …………………………………………. ۴۶۶۲۳۸۹۹
اداری ……………………………………………………. ۴۶۶۲۳۰۳۱


شعبه بیمه تامین اجتماعی در شهر  ورزنه
اصفهان، بخش بن رود، ورزنه، شهرک امام جعفر صادق(ع)، خیابان ساحل، ابتدای خیابان توکل
تلفن مستقیم …………………………………….. ۴۶۴۸۵۳۷۷
نمابر ………………………………………………… ۴۶۴۸۵۳۸۸
تلفنخانه ………………………………………………. ۴۶۴۸۲۳۹۰


شعبه بیمه تامین اجتماعی در شهر  ایرانکوه
اصفهان، شهرتیربکران، خیابان شهید مطهری، جنب بانک سپه
تلفن مستقیم ………………………………………… ۳۷۲۲۶۰۶۰
نمابر ……………………………………………………. ۳۷۲۲۶۰۶۰
کارگزاری ۶۶  بیمه تامین اجتماعی ………………………………………….. ۵۲۵۰۵۶۷۰
اصفهان، شهرستان باغ بهادران، میدان انقلاب، روبروی بخشداری


هسته گزینش منطقه سه (استان اصفهان و استان چهارمحال و بختیاری)
اصفهان، خیابان عباس آباد
تلفن مستقیم ……………………………………. ۲-۳۲۳۵۹۵۶۱
نمابر …………………………………………………… ۳۲۳۵۹۵۶۰

 


آموزش دریافت فیش و برگ پرداخت حق بیمه ، بیمه شدگان اختیاری و مشاغل آزاد

آموزش گام به گام پرداخت فیش حق بیمه تامین اجتماعی از طریق دستگاه عابر بانک

آموزش کامل مراحل پرداخت فیش حق بیمه از طریق USSD  تلفن همراه

پرداخت فیش حق بیمه از طریق اینترنت

 راهنمای مشاهده سوابق بیمه شدگان تامین اجتماعی

آموزش گام به گام ارسال اینترنتی لیست بیمه و دریافت برگ پرداخت 

آموزش گام به گام تهیه لیست بیمه تامین اجتماعی


سوالات خود را در رابطه با بیمه عمر ,  بیمه تامین اجتماعی , بیمه سلامت , بیمه درمان تکمیلی ( بیمه تکمیلی),  بیمه شخص ثالث  و …  را در مرجع سوالات بیمه بپرسید.

برای دریافت مشاوره رایگان خرید بیمه می توانید فرم دریافت مشاوره رایگان خرید بیمه را تکمیل کنید تا نماینده بیمه منتخب با شما تماس بگیرند.

 

حیدر
  • کارگزاری بیمه تامین اجتماعی در نطنز کجاست
Sending
User Rating ۰ (۰ votes)

ارسال پاسخ