شعب بیمه تامین اجتماعی در استان چهارمحال وبختیاری

اداره کل بیمه تامین اجتماعی استان چهارمحال وبختیاری

پیش شماره تلفن استان چهارمحال وبختیاری ۰۳۸ می باشد .)
شهر کرد، بلوار طالقانی شمالی، مجتمع ادارات
تلفن مستقیم ………………………… ۳۲۲۲۱۱۰۴، ۳۲۲۲۱۵۶۶
نمابر ………………………………………………………. ۳۲۲۲۱۶۰۱
معاون بیمه ای ……………………………………… ۳۲۲۴۴۸۰۷
معاون اداری و مالی ……………………………….. ۳۲۲۴۵۴۹۶
آمار …………………………………………………….. ۳۲۲۴۵۴۹۱
حراست ………………………………………………….. ۳۲۲۲۱۵۶۵
حقوقی ………………………………………………….. ۳۲۲۴۱۱۴۵
بازرسی …………………………………………………. ۳۲۲۲۹۷۶۷
روابط عمومی، مشاوره، آموزش ……………….. ۳۲۲۶۲۳۵۸
فرابری داده ها ………………………………………….. ۳۲۲۲۱۵۶۷
نظارت و ارزشیابی …………………………………… ۳۲۲۴۵۴۹۲
اجراییات، بازرسی …………………………………… ۳۲۲۴۵۴۹۴
برنامه ریزی …………………………………………….. ۳۲۲۴۵۴۹۱
بیمه شدگان ………………………………………….. ۳۲۲۴۵۴۹۵
درآمد …………………………………………………. ۳۲۲۴۵۴۹۳
مستمری ها …………………………………………….. ۳۲۲۴۵۴۹۰
اداری …………………………………………………… ۳۲۲۶۲۳۵۷
دبیرخانه ……………………………………………….. ۳۲۲۴۵۱۷۵
بایگانی راکد …………………………………………. ۳۲۴۲۸۴۹۴
بودجه …………………………………………………… ۳۲۲۶۳۰۳۱
مالی ……………………………………………………. ۳۲۲۶۳۰۳۰
تلفنخانه  ……………………………………………….. ۳۲۲۲۱۵۶۳

 

شعبه بیمه تامین اجتماعی در شهرکرد
شهرکرد، خیابان پرستار، جنب بیمارستان هاجر
تلفن مستقیم ………………………………………… ۳۲۲۴۰۱۴۴
نمابر ……………………………………………………… ۳۲۲۲۱۵۶۲
معاون بیمه ای ………………………………………. ۳۲۲۲۴۴۹۶
معاون اداری و مالی ……………………………….. ۳۲۲۵۴۶۲۳
درآمد ………………………………………………….. ۳۲۲۵۰۴۶۶
بیمه شدگان …………………………………………… ۳۲۲۵۲۳۳۰
مستمریها، نامنویسی …………………………….. ۳۲۲۵۴۳۴۶
حسابداری ……………………………………………. ۳۲۲۵۴۳۴۵
اداری ………………………………………………….. ۳۲۲۵۴۳۴۴
فرابری داده ها ………………………………………….. ۳۲۲۴۰۱۴۳
اجراییات ……………………………………………….. ۳۲۲۶۲۸۴۱
شعبه اقماری قطب صنعتی …………………….. ۳۳۳۴۹۶۶۱
شعبه اقماری سورشجان ………………………… ۳۳۴۴۰۳۷۰
کارگزاری ۱۳۴  بیمه تامین اجتماعی ……………………………………….. ۳۲۲۷۲۴۵۴
شهرکرد، خ ولیعصر(عج) جنوبی، مجتمع غدیر، طبقه دوم، پلاک ۱۰۷ و ۱۱۹
تلفنخانه  …………………………… ۲-۳۲۲۶۳۳۰۱، ۳۲۲۲۲۰۶۰

 

شعبه بیمه تامین اجتماعی در بروجن
بروجن، خیابان ۱۵ خرداد، کوچه آیت، جنب تربیت‌بدنی
تلفن مستقیم ……………………………………….. ۳۴۲۲۲۶۵۹
نمابر ………………………………………………….. ۳۴۲۲۲۷۸۸
نامنویسی …………………………………………….. ۳۴۲۳۷۹۱۶
حسابداری …………………………………………….. ۳۴۲۳۷۹۱۷
اداری ……………………………………………………. ۳۴۲۳۱۴۲۰
فرابری داده ها ………………………………………….. ۳۴۲۲۶۲۲۴
شعبه اقماری گندمان ……………………………. ۳۴۶۲۳۸۲۶
تلفنخانه  …………. ۳۴۲۲۲۶۵۵، ۳۴۲۲۲۴۵۵، ۳۴۲۳۱۴۲۱

 

شعبه بیمه تامین اجتماعی در لردگان
لردگان، خیابان ولی عصر(عج)، جنب اداره پست، کد پستی ۸۸۹۱۷۵۷۴۵۳
تلفن مستقیم ……………………………………… ۳۴۴۴۲۷۶۹
نمابر …………………………………………………. ۳۴۴۴۴۶۳۰
فرابری داده ها ………………………………………… ۳۴۴۴۴۲۰۰
شعبه اقماری مال خلیفه ………………………… ۳۴۴۸۳۵۱۰
تلفنخانه ……………………………………………… ۳۴۴۴۲۷۶۶

 

شعبه بیمه تامین اجتماعی در فارسان
فارسان، بلوار آیت اله خامنه‌ای، خیابان طبیعت  
تلفن مستقیم ………………………………………. ۳۳۲۲۸۹۳۳
نمابر …………………………………………………… ۳۳۲۲۳۸۱۷
اداری ………………………………………………………. ۳۳۲۲۰۲۱۱
فرابری داده ها ……………………………………….. ۳۳۲۲۳۷۳۳
بازرسی، اجراییات …………………………………… ۳۳۲۳۲۱۴۳
تلفنخانه  ………… ۳۳۲۲۷۵۰۰، ۳۳۲۲۳۸۱۵، ۳۳۲۲۳۸۱۶

 

شعبه بیمه تامین اجتماعی در فرخشهر
فرخشهر، بلوار ۲۲بهمن، نبش کوچه امامی  
تلفن مستقیم ……………………………………… ۳۲۴۲۴۸۳۵
نمابر ………………………………………………….. ۳۲۴۲۴۸۳۴
نامنویسی ……………………………………………… ۳۲۴۲۰۹۳۰
اداری …………………………………………………….. ۳۲۴۲۰۹۳۱
فرابری داده ها ………………………………………… ۳۲۴۲۳۳۳۲
اجراییات ……………………………………………….. ۳۲۴۲۲۱۳۳
تلفنخانه  ………………………… ۹-۳۲۴۲۴۱۶۸، ۳۲۴۲۰۹۳۱

 

شعبه بیمه تامین اجتماعی در اردل
شهرکرد، اردل، خیابان شهید بهشتی          
تلفن مستقیم ………………………………………. ۳۴۳۴۳۰۰۲
نمابر ………………………………………………….. ۳۴۳۴۲۵۴۰
اداری ………………………………………………….. ۳۴۳۴۲۵۳۹
مالی ………………………………………………….. ۳۴۳۴۳۲۶۲
فرابری داده ها …………………………………………. ۳۴۳۴۲۹۴۱
تلفنخانه …………………………. ۳۴۳۴۲۵۳۹، ۳۴۳۴۲۷۳۰

 

شعبهبیمه تامین اجتماعی در سامان
شهرکرد، سامان، خیابان ارشاد
تلفن مستقیم ………………………………………… ۳۳۵۲۱۳۹۱
نمابر …………………………………………………. ۳۳۵۲۳۵۳۳
اداری …………………………………………………. ۳۳۵۲۳۵۴۴
فرابری داده ها ………………………………………….. ۳۳۵۲۱۳۹۲
تلفنخانه  …………………………….. ۳۳۵۲۲۰۱۰، ۳۳۵۲۵۵۹۹

 

شعبه بیمه تامین اجتماعی در شلمزار
شهرکرد، شلمزار، خیابان ولایت، نرسیده به میدان نماز
تلفن مستقیم ………………………………………. ۳۲۶۲۴۵۵۶
نمابر ……………………………………………………. ۳۲۶۲۴۲۲۶
اداری ……………………………………………………. ۳۵۶۲۴۲۲۵
مالی …………………………………………………… ۳۲۶۲۴۵۵۸
فرابری داده ها ………………………………………… ۳۲۶۲۴۵۵۷
شعبه اقماری شلمزار، ناغان ………………………………. ۳۲۶۴۳۴۵۵
تلفنخانه  ………………………………………………. ۳۲۶۲۴۲۲۵

 

شعبه بیمه تامین اجتماعی در هفشجان
هفشجان، خیابان کاشانی     
تلفن مستقیم ………………………………………. ۳۲۵۷۵۰۹۷
نمابر ……………………………………………………. ۳۲۵۷۶۱۴۱
فرابری داده ها ……………………………………….. ۳۲۵۷۶۶۸۴
تلفنخانه ……………………………. ۳۲۵۷۶۱۴۲، ۳۲۵۷۵۰۹۶

 

شعبه بیمه تامین اجتماعی در جونقان
جونقان، بلوار کشاورز، میدان سپاه 
تلفن مستقیم ……………………………………….. ۳۳۲۶۴۴۲۱
نمابر ………………………………………………….. ۳۳۲۶۳۹۳۹
نامنویسی ……………………………………………… ۳۳۲۶۰۴۰۰
فرابری داده ها ………………………………………….. ۳۲۲۶۴۳۱۶
بازرسی، اجراییات …………………………………… ۳۳۲۶۰۷۴۶
تلفنخانه   …………………………………………….. ۳۳۲۶۳۳۰۰

 

شعبه بیمه تامین اجتماعی در چلگرد (کوه‌رنگ)
چلگرد، بلوار امام خمینی(ره)، انتهای بلوار، روبه‌روی بانک صادرات کوهرنگ
تلفن مستقیم ………………………………………… ۳۳۶۲۲۸۰۱
نمابر …………………………………………………… ۳۳۶۲۲۸۰۴
اداری، فرابری داده ها …………………………………. ۳۳۶۲۲۹۷۰
تلفنخانه  ………………………………………….. ۳-۳۳۶۲۲۸۰۲

 

شعبه بیمه تامین اجتماعی در بن
بِن، انتهای خیابان شهدای بِن
تلفن مستقیم ……………………………………….. ۳۳۷۲۰۴۱۰
نمابر …………………………………………………… ۳۳۷۲۰۳۹۲
اداری …………………………………………………… ۳۳۷۲۴۵۱۵
مالی ……………………………………………………. ۳۳۷۲۰۴۱۳
درآمد ………………………………………………… ۳۳۷۲۴۷۲۷
مستمریها …………………………………………….. ۳۳۷۲۰۴۱۲
نامنویسی ……………………………………………… ۳۳۷۲۰۴۱۱
فرابری داده ها …………………………………………. ۳۳۷۲۰۴۱۴
بازرسی، اجراییات ………………………………….. ۳۳۷۲۴۷۲۷
تلفنخانه  ……………………………………………… ۳۳۷۲۴۵۱۵

 

شعبه بیمه تامین اجتماعی در بلداجی
بلداجی، بلوار آیت اله کاشانی، نبش کوچه ده متری
تلفن مستقیم ………………………………………… ۳۴۶۴۰۱۱۴
نمابر ……………………………………………………. ۳۳۶۴۱۲۸۰
درآمد …………………………………………………… ۳۴۶۴۱۲۹۰
فرابری داده ها ………………………………………….. ۳۴۶۴۰۱۱۳

 


آموزش دریافت فیش و برگ پرداخت حق بیمه ، بیمه شدگان اختیاری و مشاغل آزاد

آموزش گام به گام پرداخت فیش حق بیمه تامین اجتماعی از طریق دستگاه عابر بانک

آموزش کامل مراحل پرداخت فیش حق بیمه از طریق USSD  تلفن همراه

پرداخت فیش حق بیمه از طریق اینترنت

 راهنمای مشاهده سوابق بیمه شدگان تامین اجتماعی

آموزش گام به گام ارسال اینترنتی لیست بیمه و دریافت برگ پرداخت 

آموزش گام به گام تهیه لیست بیمه تامین اجتماعی


سوالات خود را در رابطه با بیمه عمر ,  بیمه تامین اجتماعی , بیمه سلامت , بیمه درمان تکمیلی ( بیمه تکمیلی),  بیمه شخص ثالث  و …  را در مرجع سوالات بیمه بپرسید.

برای دریافت مشاوره رایگان خرید بیمه می توانید فرم دریافت مشاوره رایگان خرید بیمه را تکمیل کنید تا نماینده بیمه منتخب با شما تماس بگیرند.

 

شعبان
  • بروجن کارگزاری تامین اجتماعی داره؟
۵.۰
Sending
User Rating ۰ (۰ votes)

ارسال پاسخ

Sending