شعب بیمه تامین اجتماعی در استان بوشهر

اداره کل بیمه تامین اجتماعی استان بوشهر

پیش شماره تلفن استان بوشهر ۰۷۷ می باشد .)

بوشهر، خیابان امام(ره)، جنب بیمارستان بنت ‌الهدی، کدپستی ۷۵۱۳۹۳۴۸۷۱
تلفن مستقیم ………………………………………. ۳۳۳۴۱۶۲۸
نمابر …………………………………………………… ۳۳۳۴۱۶۳۰
معاون بیمه ­ای ……………………………………… ۳۳۳۴۱۶۲۴
معاون اداری و مالی ………………………………. ۳۳۳۴۱۶۲۵
روابط عمومی ………………………………………. ۳۳۳۴۱۶۴۰
بازرسی …………………………… ۳۳۳۴۱۶۳۷، ۳۳۳۴۱۶۳۹
حراست ………………………………………………… ۳۳۳۴۱۶۳۱
گزینش …………………………………………………. ۳۳۳۴۱۶۲۰
اداری …………………………………………………… ۳۳۳۴۱۶۲۷
دبیرخانه ………………………………………………. ۳۳۳۴۱۵۲۷
حقوقی ……………………………………………….. ۳۳۳۴۱۶۳۵
اقتصاد …………………………………………………. ۳۳۳۴۱۶۲۹
آموزش …………………………………………….. ۳۳۳۳۴۳۲۳
مستمری ها …………………………………………… ۳۳۳۴۱۶۳۸
اجراییات ……………………………………………….. ۳۳۳۴۱۶۲۱
بیمه ­شدگان ………………………………………… ۳۳۳۴۱۶۴۶
نامنویسی، نظارت و ارزشیابی …………………… ۳۳۳۴۱۶۴۲
مشاوره ………………………………………………… ۳۳۳۴۱۶۲۰
فرابری­داده­ها ……………………………………….. ۳۳۳۴۱۶۳۳
درآمد ………………………………………………….. ۳۳۳۴۱۶۴۱
بودجه …………………………………………………. ۳۳۳۴۱۶۳۲
مالی ………………………………. ۳۳۳۴۱۶۳۴، ۳۳۳۴۱۶۲۶

شعبه یک بیمه تامین اجتماعی در بوشهر
بوشهر، خیابان امام خمینی(ره)، جنب ثبت اسناد و املاک، کدپستی ۷۵۱۵۶۸۳۷۹۵
تلفن مستقیم …………………………………….. ۳۳۳۲۸۳۳۷
نمابر …………………………………………………… ۳۳۳۲۲۰۳۶
معاون ………………………………………………… ۳۳۳۲۵۷۰۰
اداری …………………………………………………… ۳۳۳۲۶۰۰۳
مالی …………………………………………………… ۳۳۳۲۰۸۴۰
درآمد …………………………………………………. ۳۳۳۲۵۶۶۲
مستمری ها ……………………………………………. ۳۳۳۲۰۶۶۵
نامنویسی ……………………………………………… ۳۳۳۲۶۰۰۲
صدور دفترچه …………………………………………. ۳۳۳۲۶۹۴۱
بازرسی ………………………………………………… ۳۳۳۲۰۶۶۳
بیمه ­شدگان …………………………………………. ۳۳۳۲۲۰۳۷
بایگانی راکد …………………………………………. ۳۳۳۲۸۲۶۶
اجراییات …………………………………………….. ۳۳۳۲۴۷۹۵

شعبه دو بیمه تامین اجتماعی در بوشهر
بوشهر، خیابان شهید مطهری، سه‌راه بازرگانی، کدپستی ۷۵۱۶۶۵۹۴۵۴
تلفن مستقیم ……………………………………… ۳۳۵۳۴۰۸۰
نمابر ………………………………………………….. ۳۳۵۵۵۰۳۶
معاون ……………………………………………….. ۳۳۵۵۷۵۹۶
اداری …………………………………………………. ۳۳۵۳۷۳۳۰
مالی …………………………………………………. ۳۳۵۳۷۲۷۴
درآمد …………………………………………………. ۳۳۵۳۷۲۹۲
نامنویسی ………………………………………….. ۳۳۵۳۷۷۳۵
بیمه ­شدگان ……………………………………….. ۳۳۵۳۷۲۷۴
فرابری­داده­ها ………………………………………… ۳۳۵۳۰۰۲۳
اجراییات ……………………………………………. ۳۳۵۵۳۷۹۴
تلفنخانه …………………………………………….. ۳۳۵۵۵۷۷۱

شعبه بیمه تامین اجتماعی در دشتستان برازجان
برازجان، ۲۸ هکتاری جنوبی، کدپستی ۷۵۶۱۸۵۸۲۱۲
تلفن مستقیم ……………………………………… ۳۴۲۴۲۸۶۷
نمابر ………………………………………………….. ۳۴۲۴۲۸۶۶
اداری ……………………………………………………. ۳۴۲۴۱۰۰۳
مالی ……………………………………………………… ۳۴۲۴۷۱۱۱
درآمد ………………………………………………….. ۳۴۲۵۱۶۸۴
مستمری ها، نامنویسی …………………………….. ۳۴۲۴۹۶۶۰
بازرسی …………………………………………………. ۳۴۲۵۱۶۸۶
بیمه ­شدگان …………………………………………. ۳۴۲۵۱۶۸۵
فرابری­داده­ها …………………………………………. ۳۴۲۴۲۱۵۷
اجراییات ………………………………………………. ۳۴۲۴۷۱۱۳

شعبه بیمه تامین اجتماعی در دیر
دیر، ابتدای بلوار شهید بهشتی، جنب ترمینال مسافربری، آریا سفر دیر، کدپستی ۷۵۵۴۱۷۷۷۴۹
تلفن مستقیم ……………………………………….. ۳۵۴۲۶۱۲۷
نمابر ………………………………………………….. ۳۵۴۲۳۶۰۸
اداری ………………………………………………….. ۳۵۴۲۶۵۸۶
مالی …………………………………………………… ۳۵۴۲۸۵۱۸
درآمد ………………………………………………… ۳۵۴۲۷۸۹۸
فرابری­داده­ها ………………………………………….. ۳۵۴۲۶۶۲۱
کانون بازنشستگان ………………………………… ۳۵۴۲۲۳۶۶

شعبه بیمه تامین اجتماعی در اهرم
اهرم، خیابان انقلاب، کدپستی ۷۷۵۵۱۶۱۷۴۶۱
تلفن مستقیم ……………………………………….. ۳۵۲۲۳۷۰۰
نمابر ……………………………………………………. ۳۵۲۲۳۴۰۹
اداری ……………………………………………………. ۳۵۲۲۵۹۸۰
مالی ……………………………………………………. ۳۵۲۲۴۶۴۰
درآمد ………………………………………………….. ۳۵۲۲۵۸۶۹
نامنویسی …………………………………………….. ۳۵۲۲۵۸۹۹
فرابری­داده­ها …………………………………………. ۳۵۲۲۳۶۵۰
تلفنخانه ………………………………………………. ۳۵۲۲۴۸۳۰

شعبه بیمه تامین اجتماعی در جم
جم، میدان امام حسین(ع)، خ معلم، نرسیده به فرمانداری جم، کدپستی ۷۵۵۸۱۵۷۱۱۹
تلفن مستقیم ……………………………………….. ۳۷۶۲۳۶۱۹
نمابر …………………………………………………… ۳۷۶۲۳۶۲۰
اداری …………………………………………………… ۳۷۶۲۲۷۰۶
مالی …………………………………………………… ۳۷۶۲۲۷۰۴
درآمد …………………………………………………… ۳۷۶۲۲۵۶۱
نامنویسی ……………………………………………. ۳۷۶۳۳۹۰۶
بیمه ­شدگان …………………………………………… ۳۷۶۲۲۷۱۰
اجراییات ……………………………………………… ۳۷۶۲۲۷۰۷
فرابری­داده­ها …………………………………………. ۳۷۶۲۲۶۴۲
کانون بازنشستگان ………………………………… ۳۷۶۵۳۰۹۰

شعبه بیمه تامین اجتماعی در دیلم
دیلم، بلوار امام خمینی(ره)، کدپستی ۷۵۳۶۱۶۹۶۸۷
تلفن مستقیم ……………………………………….. ۳۳۲۴۰۰۸۰
نمابر …………………………………………………….. ۳۳۲۴۰۵۱۱
اداری …………………………………………………… ۳۳۲۴۰۰۷۹
مالی ……………………………………………………. ۳۳۲۴۰۰۴۲
درآمد …………………………………………………… ۳۳۲۴۰۰۸۱
نامنویسی ……………………………………………. ۳۳۲۴۰۰۳۸
بیمه ­شدگان …………………………………………… ۳۳۲۴۰۰۴۱
فرابری­داده­ها ………………………………………… ۳۳۲۴۰۰۷۸

شعبه بیمه تامین اجتماعی در  بیدخون
بیدخون، بلوار شهدا، جنب بانک صادرات، کدپستی ۷۵۳۹۱۷۶۹۸۷
تلفن مستقیم ……………………………………….. ۳۷۳۶۲۹۰۹
نمابر ……………………………………………………. ۳۷۳۶۲۵۰۱
فرابری­داده­ها ………………………………………….. ۳۷۳۶۲۹۱۰
اداری ……………………………………………………. ۳۷۳۶۲۹۰۱
نامنویسی …………………………………………….. ۳۷۳۶۲۵۰۲
تلفنخانه ………………………………………….. ۸-۳۷۳۶۲۹۰۱

شعبه بیمه تامین اجتماعی در دلوار
دلوار، خ اصلی، پشت بانک ملی، کدپستی ۷۵۴۷۱۳۸۵۳۵
تلفن مستقیم ………………………………………. ۳۵۲۳۲۴۹۸
نمابر ……………………………………………………. ۳۵۲۳۲۰۰۵
درآمد …………………………………………………… ۳۵۲۳۳۲۱۹
بیمه ­شدگان ………………………………………….. ۳۵۲۳۲۲۵۶
مالی ……………………………………………………. ۳۵۲۳۳۲۲۰
اداری …………………………………………………… ۳۵۲۳۲۲۵۷
فرابری­داده­ها ………………………………………… ۳۵۲۳۲۸۵۹

شعبه بیمه تامین اجتماعی در شبانکاره
شبانکاره، بلوار امام ­خمینی(ره)، کوچه ۵، کدپستی ۷۵۶۴۱۳۳۶۱۹
تلفن مستقیم ……………………………………. ۳۴۸۵۳۳۷۳
نمابر …………………………………………………. ۳۴۸۵۳۳۷۰
اداری، مالی ………………………………………… ۳۴۸۵۳۳۷۴
درآمد ………………………………………………… ۳۴۸۵۲۷۵۶
نامنویسی، بیمه ­شدگان ………………………… ۳۴۸۵۳۳۷۲
فرابری­داده­ها ……………………………………….. ۳۴۸۵۳۳۷۱

شعبه بیمه تامین اجتماعی در  عسلویه
عسلویه، انتهای خیابان پاسداران، خیابان فرهنگ، کدپستی ۷۵۳۹۱۳۵۹
تلفن مستقیم ……………………………………… ۳۷۲۶۵۸۶۶
نمابر …………………………………………………… ۳۷۲۶۴۵۳۱
معاون اداری و مالی …………………………………. ۳۷۲۶۲۷۱۱
معاون بیمه ­ای …………………………………….. ۳۷۲۶۵۸۶۷
اداری …………………………………………………… ۳۷۲۶۳۸۱۶
مالی ………………………………………………….. ۳۷۲۶۵۸۶۵
درآمد …………………………………………………. ۳۷۲۶۵۸۶۹
نامنویسی ……………………………………………. ۳۷۲۶۳۸۱۵
صدور دفترچه ……………………………………….. ۳۷۲۶۵۸۶۸
بیمه ­شدگان ………………………………………… ۳۷۲۶۴۵۳۳
فرابری­داده­ها ………………………………………… ۳۷۲۶۴۵۳۰
اجراییات …………………………………………….. ۳۷۲۶۵۳۷۷

شعبه بیمه تامین اجتماعی در کنگان
کنگان، بلوار امام خمینی(ره)، خیابان دارایی، خیابان ابن سینا، کدپستی ۷۵۵۷۱۶۶۴۷۶
تلفن مستقیم …………………………………………. ۳۷۲۲۲۰۵۱
نمابر ……………………………………………………. ۳۷۲۲۵۲۴۱
معاون ……………………………………………….. ۳۷۲۲۶۷۷۴
فرابری­داده­ها …………………………………………. ۳۷۲۲۵۲۴۰
حسابداری ………………………………………………. ۳۷۲۲۰۹۱۵
اداری ………………………………… ۳۷۲۲۸۴۷۰، ۳۷۲۲۰۹۱۴
درآمد ……………………………….. ۳۷۲۲۲۳۱۷، ۳۷۲۲۳۱۶۷
اجراییات …………………………………………….. ۳۷۲۲۸۴۷۷
مستمری ها …………………………………………….. ۳۷۲۳۰۱۹۵
نامنویسی ……………………………………………… ۳۷۲۲۱۷۳۲
تلفنخانه ……………………………………………… ۳۷۲۲۳۴۴۰

شعبه بیمه تامین اجتماعی در خارک
جزیره خارک، خیابان طالقانی، کدپستی ۷۵۴۶۱۷۳۱۶۱
تلفن مستقیم ……………………………………….. ۳۳۸۲۲۹۳۰
نمابر …………………………………………………… ۳۳۸۲۳۶۰۰
اداری ……………………………………………………. ۳۳۸۲۲۲۳۰
مالی، درآمد ………………………………………… ۳۳۸۲۳۶۸۰
نامنویسی …………………………………………….. ۳۳۸۲۳۶۰۲
فرابری­داده­ها ………………………………………… ۳۳۸۲۳۶۸۱
بیمه ­شدگان …………………………………………. ۳۳۸۲۳۸۲۰

شعبه بیمه تامین اجتماعی در گناوه
کناوه، بلوار امام علی(ع)، کدپستی ۷۵۳۱۸۶۳۴۴۹
تلفن مستقیم ………………………………………… ۳۳۱۴۶۹۰۱
نمابر ……………………………………………………. ۳۳۱۴۶۹۰۰
اداری …………………………………………………….. ۳۳۱۴۸۹۱۰
مالی …………………………………………………….. ۳۳۱۴۶۷۰۱
درآمد ……………………………………………………. ۳۳۱۴۸۹۱۱
بیمه ­شدگان، مستمری ها …………………………… ۳۳۱۴۶۴۰۰
نامنویسی …………………………………………….. ۳۳۱۴۶۷۰۲
بازرسی، اجراییات ………………………………….. ۳۳۱۴۶۸۸۸
فرابری­داده­ها ………………………………………….. ۳۳۱۴۶۹۰۲
تلفنخانه ……………………………………………….. ۳۳۱۴۶۵۰۲
کانون بازنشستگان ………………………………….. ۳۳۱۴۶۸۶

شعبه بیمه تامین اجتماعی در دشتی
خورموج، بلوار بسیج جنوب شرق پمپ بنزین، کدپستی ۷۵۴۱۸۱۳۵۸۹
تلفن مستقیم ………………………………………. ۳۵۳۲۵۰۵۳
نمابر ……………………………………………………. ۳۵۳۲۷۱۶۰
مالی …………………………………………………… ۳۵۳۲۵۰۷۲
درآمد …………………………………………………. ۳۵۳۲۵۰۵۴
بیمه ­شدگان …………………………………………. ۳۵۳۲۷۰۷۲
فرابری­داده­ها …………………………………………. ۳۵۳۲۷۱۶۰
اجراییات ………………………………………………. ۳۵۳۲۱۶۹۵
اداری ……………………………………………………. ۳۵۳۲۹۲۸۰

شعبه اقماری بیمه تامین اجتماعی در  ریز
شهرستان جم، بخش ریز، جنب بخشداری، کدپستی ۷۵۵۶۱۱۷۷۱۵، صندوق پستی ۱۳۳
تلفن مستقیم ………………………………………. ۳۷۶۸۳۰۰۵
نمابر …………………………………………………… ۳۷۶۸۳۰۹۰

شعبه اقماری  بیمه تامین اجتماعی در کاکی
شهرستان دشتی، کاکی، خیابان شهرداری، روبروی کمیته امداد
تلفن مستقیم ……………………………………… ۳۵۳۱۴۷۳۹
نمابر ………………………………………………….. ۳۵۳۱۴۷۴۰

شعبه اقماری بیمه تامین اجتماعی در آبپخش
شهرستان دشتستان، آبپخش، جنب اداره آموزش و پرورش
تلفن مستقیم، نمابر …………………………….. ۳۴۸۲۶۶۸۸

شعبه اقماری بیمه تامین اجتماعی در وحدتیه
شهرستان دشتستان، وحدتیه، خیابان امام خمینی(ره)
تلفن مستقیم، نمابر ……………………………… ۳۴۸۴۵۵۰۰

شعبه اقماری بیمه تامین اجتماعی در تنگ ارم
شهرستان دشتستان، تنگ ارم، خانه بهداشت
تلفن مستقیم، نمابر ………………………………. ۳۴۴۵۲۰۲۹

شعبه اقماری بیمه تامین اجتماعی در دالکی
شهرستان دشتستان، دالکی، خ شهدا، جنب صندوق قرض الحسنه علی بن ابیطالب(ع)، کدپستی ۷۵۶۳۱۱۵۸۸
تلفن مستقیم، نمابر …………………………….. ۳۴۳۴۳۸۰۹

شعبه اقماری بیمه تامین اجتماعی در سعدآباد
شهرستان دشتستان، سعدآباد، چهارراه بخشداری، جنب تربیت بدنی
تلفن مستقیم، نمابر ……………………………. ۳۴۸۳۴۷۳۰شعبه اقماری کلمه
شهرستان دشتستان، کلمه، مستقر در منازل سازمانی بخشداری
تلفن مستقیم، نمابر …………………………….. ۳۴۴۴۲۶۷۴

شعبه اقماری بیمه تامین اجتماعی در آبدان
شهرستان دیر، آبدان، مستقر در ساختمان شهرداری
تلفن مستقیم، نمابر ……………………………. ۳۵۴۵۳۳۳۷

شعبه اقماری  بیمه تامین اجتماعی در بردخون
شهرستان دیر، بردخون، خ امام خمینی (ره)
تلفن مستقیم، نمابر ……………………………. ۳۵۴۵۳۳۳۷

شعبه اقماری بیمه تامین اجتماعی در  بندر ریگ
شهرستان گناوه، بندر ریگ، خ­گمرک، کدپستی ۷۵۳۴۱۰۰۰۰۰
تلفن مستقیم، نمابر ………………………………. ۳۳۸۲۳۰۱۶

شعبه اقماری  بیمه تامین اجتماعی در چغادک
شهرستان بوشهر، چغدک، بازار شهرداری
تلفن مستقیم، نمابر …………………………….. ۳۳۴۲۴۹۶۷

شعبه اقماری بیمه تامین اجتماعی درعالیشهر
شهرستان بوشهر، عالیشهر، مستقر در ساختمان شورای شهر
تلفن مستقیم، نمابر ………………………………… ۳۳۶۸۰۱۲۱

شعبه اقماری بیمه تامین اجتماعی در بندر امام حسن
شهرستان دیلم، بندر امام حسن(ع)، مستقر در ساختمان بخشداری
تلفن مستقیم، نمابر ……………………………… ۳۳۲۵۲۷۹۵


آموزش دریافت فیش و برگ پرداخت حق بیمه ، بیمه شدگان اختیاری و مشاغل آزاد

آموزش گام به گام پرداخت فیش حق بیمه تامین اجتماعی از طریق دستگاه عابر بانک

آموزش کامل مراحل پرداخت فیش حق بیمه از طریق USSD  تلفن همراه

پرداخت فیش حق بیمه از طریق اینترنت

 راهنمای مشاهده سوابق بیمه شدگان تامین اجتماعی

آموزش گام به گام ارسال اینترنتی لیست بیمه و دریافت برگ پرداخت 

آموزش گام به گام تهیه لیست بیمه تامین اجتماعی


سوالات خود را در رابطه با بیمه عمر ,  بیمه تامین اجتماعی , بیمه سلامت , بیمه درمان تکمیلی ( بیمه تکمیلی),  بیمه شخص ثالث  و …  را در مرجع سوالات بیمه بپرسید.

برای دریافت مشاوره رایگان خرید بیمه می توانید فرم دریافت مشاوره رایگان خرید بیمه را تکمیل کنید تا نماینده بیمه منتخب با شما تماس بگیرند.

برازجانی
  • بوشهر کارگزاری تامین اجتماعی داره؟
Sending
User Rating ۰ (۰ votes)

یک دیدگاه

  1. محمد سجادی خرداد ۲۸, ۱۳۹۷

ارسال پاسخ

Sending