لیست آدرس و تلفن نوبت دهی بیمارستان تامین اجتماعی در همدان

برای ثبت نوبت دهی در بیمارستان های تامین اجتماعی در سراسر ایران می توانید از طریق کد دستوری USSD اقدام کنید که به مراتب سریع تر و راحت تر از نوبت دهی اینترنتی یا تلفنی می باشد  :

 1. برای ثبت نوبت دهی بیمارستان تامین اجتماعی ابتدا ستاره ۱۴۲ مربع (( #۱۴۲*)) را با تلفن همراه خود شماره گیری کنید >> دریافت نوبت دهی از طریق کد دستوری ussd فقط از طریق خطوط تلفن “همراه اول ” امکان پذیر است.<<
 2.  سپس گزینه “۴ – نوبت دهی درمان” را انتخاب کنید
 3. سپس کد تلفن استان خود را با ۰ وارد کنید. برای مثال در تهران ۰۲۱ را وارد کنید. سپس صبر نمایید تا پاسخ از سمت سازمان تامین اجتماعی ارسال شود
 4. پس از دریافت پاسخ می توانید شهر خود را انتخاب کنید و عدد مربوط به شهر خود را ارسال کنید. در صورتی که پیام ” متنی برای پاسخ یافت نشد” دریافت کردید، گزینه “cancel” را انتخاب و مجددا فرایند بالا را انجام دهید. در صورتی که پس از چند بار تلاش در زمان های مختلف موفق به دریافت لیست شهر ها نشدید، از طریق نوبت دهی تلفنی یا اینترنتی اقدام کنید.
 5. در مرحله بعد، لیست بیمارستان ها مربوط به شهر انتخابی می آید. سپس عدد مربوط به بیمارستان یا درمانگاه را ارسال نمایید. “توجه داشته باشید برای ثبت نوبت دهی بیمارستان حتما می بایست در ساعت اعلام شده که در پیام ussd اعلام شده اقدام نمایید.”
 6. سپس نوع تخصص و زمان برای ویزیت پزشک را انتخاب کنید و نوبت خود را ثبت نمایید.

[button-green url=”https://www.bidbarg.com/%D9%86%D9%88%D8%A8%D8%AA-%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-nobat/” target=”_blank” position=”center”]دریافت نوبت دهی اینترنتی بیمارستان های تامین اجتماعی[/button-green]
پیش شماره استان همدان کد (٠٨١) میباشد.

مدیریت درمان سازمان بیمه تامین اجتماعی در استان همدان

 • خیابان بوعلی، سیزده خانه، کدپستی ۶۵١۶٧٩۵۵۴٧
 • مدیریت ………………  ٣٨٢٧١٨٢٨
 • نمابر …………………  ٣٨٢٧٨٣٣٠
 • معاون ……………..  ٣٨٢٧٨٣۴٧
 • روابط عمومی ……….. ٣٨٢٧٨۴١٩
 • مالی …….. ٣٨٢٧٨۵٣٨
 • اداری ………………… ٣٨٢٧٨۴٧۴
 • فرابری داده ها ……….. ٣٨٢٧٨٣٩۶
 • حسابداری …………….. ٣٨٢۵٣٣٩٠
 • کمیسیون پزشکی ………………… ٣٨٢۴٠٠٩۵
 • تلفنخانه…………… ٣٨٢۶۴۴۵٠، ٣٨٢۶١٠٢۶

دفتر رسیدگی به اسناد پزشکی

 • همدان، میدان بعثت، نبش کوچه تربت، کدپستی ۶۵١۶٨۵٣١۶١
 • ریاست …………………  ٣٨٢۴١٠٩٧
 • نمابر ………. ٣٨٢۴١٠٩٠
 • مالی، حسابداری ………. ٣٨٢۴١٠٩٢
 • اداری ……… ٣٨٢۴١٠٩۶
 • فرابری داده ها …………… ٣٨٢۴١٠٩١
 • پزشک مشاور …………. ٣٨٢۴١٠٩٩
 • مسئول واحد رسیدگی …………….. ٣٨٢۴١٠٩۵
 • تلفنخانه ……………. ۶-٣٨٢۴١٠٧١

بیمارستان آتیه

 • همدان، شهرک شهید مدنی، میدان نبوت، کدپستی ۶۵١٣٩۶۴١۶١
 • ریاست ……………….. ٣۴٢٩۶٣٣٣
 • مدیریت ………………. ٣۴٢٩۶۴٩۴
 • نمابر ……… ٣۴٢٩٠٢٣٠
 • مالی ………. ٣۴٢٨١٢۵٠
 • اداری ………. ٣۴٢٨١٢۵١
 • فرابری داده ها …………. ٣۴٢٩۶۶٢۴
 • حراست …….. ٣۴٢٩٠٢۴١
 • نوبت دهی …………… ٩-٣۴٢٨۶٠۶٣، ٧-٣۴٢٨٩٣۴٠
 • تلفنخانه …………….. ٩-٣۴٢٩٠٢٣١

بیمارستان دکتر غرضی ملایر

 • بلوار نبوت، کدپستی ۶۵٧١٨۶۴٨٨۵
 • ریاست ……………….. ٣٣٣۴٠٠۵٣
 • مدیریت ………………. ٣٣٣۴٠٠۵٢
 • نمابر …….. ٣٣٣۴٠٠۵٠
 • مالی …….. ٣٣٣۴۶۶۶١
 • اداری ………………… ٣٣٣۴٨٠٨٣
 • فرابری داده ها ……….. ٣٣٣۴٠٠۵۴
 • حراست ………………… ٣٣٣۴٠٠١٢
 • نوبت دهی ……….. ٨-٣٣٣۵۴٠٨١
 • تلفنخانه ………….. ۶-٣٣٣۴٠٠۴٢

درمانگاه شماره یک همدان

 • پشت انبار شرکت نفت، کدپستی ۶۵١۴٧۶۴۶٧۵
 • نمابر …….. ٣٢۶۵٣٠٠٣
 • مالی ……… ٣٢۶۵٢٧٧١
 • اداری …….. ٣٢۶۵٣٠٠٣
 • فرابری داده ها …………. ٣٢۶۵٣٠١٧
 • تلفنخانه ……………. ٢-٣٢۶٧٧۵١٠

درمانگاه اسد آباد

 • میدان آزادگان، بلوار آزادگان، کدپستی ۶۵۴١۶۶٩٧٧١
 • ریاست ……… ٣٣١١۵٩٢۵
 • نمابر ……… ٣٣١١۵٩٢۴
 • مالی، اداری ……………. ٣٣١١۵٩٢۴
 • پذیرش …….. ٣٣١١۵٩١٩
 • تلفنخانه …….. ٣٣١١۵٩١٩

درمانگاه تویسرکان

 • خیابان حافظ غربی، کوچه رز، کدپستی ۶۵٨١٧١٩٨١۴
 • ریاست ……………….. ٣۴٩٢٨٣٧٩
 • نمابر ……… ٣۴٩٢٨٣٧٩
 • روابط عمومی، اداری ……………… ٣۴٩٢٧٩۵٠
 • مالی …….. ٣۴٩۴٧۵١۶
 • فرابری داده ها ………….. ٣۴٩٢٩٩۶٢
 • نوبت دهی ………….. ۴-٣۴٩۴۵١١٢
 • تلفنخانه …………….. ٢-٣۴٩٢۴۶١١

درمانگاه نهاوند

 • شهرک طالقانی، بلوار شهید باهنر، کدپستی۶۵٩١۶٣٩٩٣١
 • ریاست ……………….. ٣٣٢٣۶۴٩٧
 • نمابر …….. ٣٣٢٣۶۵٠٢
 • مالی …….. ٣٣٢٣۶۵٠٢
 • اداری ……… ٣٣٢٢٣۵٨۵
 • فرابری داده ها …………. ٣٣٢٣۶۵٠١
 • نوبت دهی ………. ۶-٣٣٢٣۴٩٨٣
 • تلفنخانه ………………. ٣٢٢١٩٧۴، ٣٢٢٣۵٩٣

پلی کلینیک تخصصی همدان

 • خیابان جهاد
 • ریاست …….. ٣٨٢١۴٩٧٠
 • نمابر ……… ٣٨٢١۴٩۵٩
 • مالی …….. ٣٨٢١۴٩۶٨
 • اداری …….. ٣٨٢١۴٩۵٩
 • پذیرش …….. ٣٨٢١۴٩۶٠
 • تلفنخانه ……………. ٣-٣٨٢١۴٩۶١

اطلاعات تکمیلی :

[button-green url=”https://www.bidbarg.com/%D9%86%D9%88%D8%A8%D8%AA-%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-nobat/” target=”_blank” position=”center”]دریافت نوبت دهی اینترنتی بیمارستان های تامین اجتماعی[/button-green]

در صورتی که در زمینه بیمه تامین اجتماعی یا قانون کار نیاز به مشاوره تلفنی تخصصی دارید از طریق صفحه اصلی سایت بیدبرگ درخواست مشاوره خود را ثبت کنید

[button-blue url=”https://www.bidbarg.com/?cd=&b=WP-12797″ target=”_blank” rel=”nofollow” position=”center”]مشاوره تلفنی تخصصی >>[/button-blue]

بیمارستان

علی
 • ممنون بابت قراردادن لیست بیمارستان های تامین اجتماعی در استان همدان
  (۴)
Overall
۴
بررسی کاربر
۰ (۰ رای)
در حال ارسال

ارسال یک پاسخ

در حال ارسال

اسکرول به بالا