بیمارستان های تامین اجتماعی در استان همدان

پیش شماره استان همدان کد (٠٨١) میباشد.

مدیریت درمان سازمان بیمه تامین اجتماعی در استان همدان

خیابان بوعلی، سیزده خانه، کدپستی ۶۵١۶٧٩۵۵۴٧
مدیریت …………………………………………..  ٣٨٢٧١٨٢٨
نمابر ……………………………………………..  ٣٨٢٧٨٣٣٠
معاون ………………………………………….  ٣٨٢٧٨٣۴٧
روابط عمومی ……………………………………. ٣٨٢٧٨۴١٩
مالی ……………………………………………… ٣٨٢٧٨۵٣٨
اداری …………………………………………….. ٣٨٢٧٨۴٧۴
فرابری داده ها ……………………………………. ٣٨٢٧٨٣٩۶
حسابداری …………………………………………. ٣٨٢۵٣٣٩٠
کمیسیون پزشکی ………………………………. ٣٨٢۴٠٠٩۵
تلفنخانه…………………………. ٣٨٢۶۴۴۵٠، ٣٨٢۶١٠٢۶

دفتر رسیدگی به اسناد پزشکی

همدان، میدان بعثت، نبش کوچه تربت، کدپستی ۶۵١۶٨۵٣١۶١
ریاست ……………………………………………..  ٣٨٢۴١٠٩٧
نمابر …………………………………………………. ٣٨٢۴١٠٩٠
مالی، حسابداری …………………………………… ٣٨٢۴١٠٩٢
اداری ………………………………………………… ٣٨٢۴١٠٩۶
فرابری داده ها ……………………………………….. ٣٨٢۴١٠٩١
پزشک مشاور ……………………………………… ٣٨٢۴١٠٩٩
مسئول واحد رسیدگی …………………………… ٣٨٢۴١٠٩۵
تلفنخانه ………………………………………… ۶-٣٨٢۴١٠٧١

بیمارستان آتیه

همدان، شهرک شهید مدنی، میدان نبوت، کدپستی ۶۵١٣٩۶۴١۶١
ریاست ……………………………………………. ٣۴٢٩۶٣٣٣
مدیریت …………………………………………… ٣۴٢٩۶۴٩۴
نمابر ………………………………………………… ٣۴٢٩٠٢٣٠
مالی …………………………………………………. ٣۴٢٨١٢۵٠
اداری …………………………………………………. ٣۴٢٨١٢۵١
فرابری داده ها ……………………………………… ٣۴٢٩۶۶٢۴
حراست ……………………………………………… ٣۴٢٩٠٢۴١
نوبت دهی …………… ٩-٣۴٢٨۶٠۶٣، ٧-٣۴٢٨٩٣۴٠
تلفنخانه …………………………………………. ٩-٣۴٢٩٠٢٣١

بیمارستان دکتر غرضی ملایر

بلوار نبوت، کدپستی ۶۵٧١٨۶۴٨٨۵
ریاست ……………………………………………. ٣٣٣۴٠٠۵٣
مدیریت …………………………………………… ٣٣٣۴٠٠۵٢
نمابر ……………………………………………….. ٣٣٣۴٠٠۵٠
مالی ……………………………………………….. ٣٣٣۴۶۶۶١
اداری …………………………………………….. ٣٣٣۴٨٠٨٣
فرابری داده ها ……………………………………. ٣٣٣۴٠٠۵۴
حراست …………………………………………….. ٣٣٣۴٠٠١٢
نوبت دهی ……………………………………. ٨-٣٣٣۵۴٠٨١
تلفنخانه ………………………………………. ۶-٣٣٣۴٠٠۴٢

درمانگاه شماره یک همدان

پشت انبار شرکت نفت، کدپستی ۶۵١۴٧۶۴۶٧۵
نمابر ……………………………………………….. ٣٢۶۵٣٠٠٣
مالی ………………………………………………… ٣٢۶۵٢٧٧١
اداری ……………………………………………….. ٣٢۶۵٣٠٠٣
فرابری داده ها ……………………………………… ٣٢۶۵٣٠١٧
تلفنخانه ………………………………………… ٢-٣٢۶٧٧۵١٠

درمانگاه اسد آباد

میدان آزادگان، بلوار آزادگان، کدپستی ۶۵۴١۶۶٩٧٧١
ریاست ………………………………………………. ٣٣١١۵٩٢۵
نمابر ………………………………………………… ٣٣١١۵٩٢۴
مالی، اداری ………………………………………… ٣٣١١۵٩٢۴
پذیرش ……………………………………………….. ٣٣١١۵٩١٩
تلفنخانه ……………………………………………… ٣٣١١۵٩١٩

درمانگاه تویسرکان

خیابان حافظ غربی، کوچه رز، کدپستی ۶۵٨١٧١٩٨١۴
ریاست ……………………………………………. ٣۴٩٢٨٣٧٩
نمابر ………………………………………………. ٣۴٩٢٨٣٧٩
روابط عمومی، اداری ……………………………. ٣۴٩٢٧٩۵٠
مالی ……………………………………………….. ٣۴٩۴٧۵١۶
فرابری داده ها ………………………………………. ٣۴٩٢٩٩۶٢
نوبت دهی ………………………………………. ۴-٣۴٩۴۵١١٢
تلفنخانه …………………………………………. ٢-٣۴٩٢۴۶١١

درمانگاه نهاوند

شهرک طالقانی، بلوار شهید باهنر، کدپستی۶۵٩١۶٣٩٩٣١
ریاست ……………………………………………. ٣٣٢٣۶۴٩٧
نمابر ……………………………………………….. ٣٣٢٣۶۵٠٢
مالی ……………………………………………….. ٣٣٢٣۶۵٠٢
اداری ………………………………………………. ٣٣٢٢٣۵٨۵
فرابری داده ها ……………………………………… ٣٣٢٣۶۵٠١
نوبت دهی …………………………………… ۶-٣٣٢٣۴٩٨٣
تلفنخانه …………………………….. ٣٢٢١٩٧۴، ٣٢٢٣۵٩٣

پلی کلینیک تخصصی همدان

خیابان جهاد
ریاست ……………………………………………… ٣٨٢١۴٩٧٠
نمابر ………………………………………………… ٣٨٢١۴٩۵٩
مالی ……………………………………………….. ٣٨٢١۴٩۶٨
اداری ……………………………………………….. ٣٨٢١۴٩۵٩
پذیرش ……………………………………………… ٣٨٢١۴٩۶٠
تلفنخانه ………………………………………… ٣-٣٨٢١۴٩۶١


آموزش دریافت فیش پرداخت حق بیمه ، بیمه اختیاری و مشاغل آزاد

مشاهده سابقه بیمه

آموزش ارسال اینترنتی لیست بیمه  

لیست شعب سازمان بیمه تامین اجتماعی

جدیدترین قیمت دارو با احتساب بیمه


سوال بیمه ای خود را در رابطه با بیمه عمر ,  بیمه تامین اجتماعی  , بیمه سلامت , بیمه درمان تکمیلی ( بیمه تکمیلی ),  بیمه شخص ثالث ، قانون کار و …  را در مرجع سوالات بیمه بپرسید.

برای دریافت مشاوره رایگان خرید بیمه می توانید فرم دریافت مشاوره رایگان خرید بیمه را تکمیل کنید تا نماینده بیمه منتخب با شما تماس بگیرند.

علی
  • ممنون بابت قراردادن لیست بیمارستان های تامین اجتماعی در استان همدان
۴.۰
Sending
User Rating ۰ (۰ votes)

ارسال پاسخ

Sending