لیست آدرس و تلفن نوبت دهی بیمارستان تامین اجتماعی در همدان

پیش شماره استان همدان کد (٠٨١) میباشد.

مدیریت درمان سازمان بیمه تامین اجتماعی در استان همدان

 • خیابان بوعلی، سیزده خانه، کدپستی ۶۵١۶٧٩۵۵۴٧
 • مدیریت ………………  ٣٨٢٧١٨٢٨
 • نمابر …………………  ٣٨٢٧٨٣٣٠
 • معاون ……………..  ٣٨٢٧٨٣۴٧
 • روابط عمومی ……….. ٣٨٢٧٨۴١٩
 • مالی …….. ٣٨٢٧٨۵٣٨
 • اداری ………………… ٣٨٢٧٨۴٧۴
 • فرابری داده ها ……….. ٣٨٢٧٨٣٩۶
 • حسابداری …………….. ٣٨٢۵٣٣٩٠
 • کمیسیون پزشکی ………………… ٣٨٢۴٠٠٩۵
 • تلفنخانه…………… ٣٨٢۶۴۴۵٠، ٣٨٢۶١٠٢۶

دفتر رسیدگی به اسناد پزشکی

 • همدان، میدان بعثت، نبش کوچه تربت، کدپستی ۶۵١۶٨۵٣١۶١
 • ریاست …………………  ٣٨٢۴١٠٩٧
 • نمابر ………. ٣٨٢۴١٠٩٠
 • مالی، حسابداری ………. ٣٨٢۴١٠٩٢
 • اداری ……… ٣٨٢۴١٠٩۶
 • فرابری داده ها …………… ٣٨٢۴١٠٩١
 • پزشک مشاور …………. ٣٨٢۴١٠٩٩
 • مسئول واحد رسیدگی …………….. ٣٨٢۴١٠٩۵
 • تلفنخانه ……………. ۶-٣٨٢۴١٠٧١

بیمارستان آتیه

 • همدان، شهرک شهید مدنی، میدان نبوت، کدپستی ۶۵١٣٩۶۴١۶١
 • ریاست ……………….. ٣۴٢٩۶٣٣٣
 • مدیریت ………………. ٣۴٢٩۶۴٩۴
 • نمابر ……… ٣۴٢٩٠٢٣٠
 • مالی ………. ٣۴٢٨١٢۵٠
 • اداری ………. ٣۴٢٨١٢۵١
 • فرابری داده ها …………. ٣۴٢٩۶۶٢۴
 • حراست …….. ٣۴٢٩٠٢۴١
 • نوبت دهی …………… ٩-٣۴٢٨۶٠۶٣، ٧-٣۴٢٨٩٣۴٠
 • تلفنخانه …………….. ٩-٣۴٢٩٠٢٣١

بیمارستان دکتر غرضی ملایر

 • بلوار نبوت، کدپستی ۶۵٧١٨۶۴٨٨۵
 • ریاست ……………….. ٣٣٣۴٠٠۵٣
 • مدیریت ………………. ٣٣٣۴٠٠۵٢
 • نمابر …….. ٣٣٣۴٠٠۵٠
 • مالی …….. ٣٣٣۴۶۶۶١
 • اداری ………………… ٣٣٣۴٨٠٨٣
 • فرابری داده ها ……….. ٣٣٣۴٠٠۵۴
 • حراست ………………… ٣٣٣۴٠٠١٢
 • نوبت دهی ……….. ٨-٣٣٣۵۴٠٨١
 • تلفنخانه ………….. ۶-٣٣٣۴٠٠۴٢

درمانگاه شماره یک همدان

 • پشت انبار شرکت نفت، کدپستی ۶۵١۴٧۶۴۶٧۵
 • نمابر …….. ٣٢۶۵٣٠٠٣
 • مالی ……… ٣٢۶۵٢٧٧١
 • اداری …….. ٣٢۶۵٣٠٠٣
 • فرابری داده ها …………. ٣٢۶۵٣٠١٧
 • تلفنخانه ……………. ٢-٣٢۶٧٧۵١٠

درمانگاه اسد آباد

 • میدان آزادگان، بلوار آزادگان، کدپستی ۶۵۴١۶۶٩٧٧١
 • ریاست ……… ٣٣١١۵٩٢۵
 • نمابر ……… ٣٣١١۵٩٢۴
 • مالی، اداری ……………. ٣٣١١۵٩٢۴
 • پذیرش …….. ٣٣١١۵٩١٩
 • تلفنخانه …….. ٣٣١١۵٩١٩

درمانگاه تویسرکان

 • خیابان حافظ غربی، کوچه رز، کدپستی ۶۵٨١٧١٩٨١۴
 • ریاست ……………….. ٣۴٩٢٨٣٧٩
 • نمابر ……… ٣۴٩٢٨٣٧٩
 • روابط عمومی، اداری ……………… ٣۴٩٢٧٩۵٠
 • مالی …….. ٣۴٩۴٧۵١۶
 • فرابری داده ها ………….. ٣۴٩٢٩٩۶٢
 • نوبت دهی ………….. ۴-٣۴٩۴۵١١٢
 • تلفنخانه …………….. ٢-٣۴٩٢۴۶١١

درمانگاه نهاوند

 • شهرک طالقانی، بلوار شهید باهنر، کدپستی۶۵٩١۶٣٩٩٣١
 • ریاست ……………….. ٣٣٢٣۶۴٩٧
 • نمابر …….. ٣٣٢٣۶۵٠٢
 • مالی …….. ٣٣٢٣۶۵٠٢
 • اداری ……… ٣٣٢٢٣۵٨۵
 • فرابری داده ها …………. ٣٣٢٣۶۵٠١
 • نوبت دهی ………. ۶-٣٣٢٣۴٩٨٣
 • تلفنخانه ………………. ٣٢٢١٩٧۴، ٣٢٢٣۵٩٣

پلی کلینیک تخصصی همدان

 • خیابان جهاد
 • ریاست …….. ٣٨٢١۴٩٧٠
 • نمابر ……… ٣٨٢١۴٩۵٩
 • مالی …….. ٣٨٢١۴٩۶٨
 • اداری …….. ٣٨٢١۴٩۵٩
 • پذیرش …….. ٣٨٢١۴٩۶٠
 • تلفنخانه ……………. ٣-٣٨٢١۴٩۶١

اطلاعات تکمیلی :

در صورتی که در زمینه بیمه تامین اجتماعی یا قانون کار نیاز به مشاوره تلفنی تخصصی دارید از طریق صفحه اصلی سایت بیدبرگ درخواست مشاوره خود را ثبت کنید

بیمارستان

علی
 • ممنون بابت قراردادن لیست بیمارستان های تامین اجتماعی در استان همدان
۴.۰
Sending
User Rating ۰ (۰ votes)

ارسال پاسخ

Sending