بیمارستان ها و درمانگاه های بیمه تامین اجتماعی در استان فارس

پیش شماره استان فارس ٠٧١ می باشد.

مدیریت درمان بیمه تامین اجتماعی در استان فارس

شیراز، خیابان برق، ساختمان شاهد، مدیریت درمان فارس، صندوق پستی: ١٣١١-٧١٣۴۵ ، کدپستی: ١۶۵۵۴-٧١٣٣٨تلفن:٣٢٣٢١۴١٨-٣٢٣٢٠۴٠٩
نمابر:٣٢٣٢١٢٢٩

دفتر رسیدگی به اسناد پزشکی

شیراز ،چهارراه گمرک، ابتدای خیابان مشیر غربی ،٩۵۴٩۵-٧١٧٣۶ صندوق: ١٩٣٧تلفن:٣٢٣٢۵۶٢١-٣
نمابر:٣٢٣٢۴٢٠٨

بیمارستان‌ شهید دکتر بهشتی‌ شیراز‌

شیراز، میدان ولیعصر ، صندوق پستی:١١٩۴ ، کدپستی:١۶۶٩۵-٧١٣۶٨تلفن:٣٢٢۴٩٢٠۴-٣٢٢۴٩٢٠١-٢
نمابر:٣٢٢٢١١۴١

پلی‌ کلینیک‌ شهید رضایی‌ شیراز

شیراز، میدان ولیعصر، بلوار سلمان فارسی، جنب پل پیرنیا تلفن:٣٧٢٧٣۵۶۶-٣٧٢٧٢١١١-٣٧٢٧۵٣۴١
نمابر:٣٧٢۵۴٧۴٠

پلی کلینیک تخصصی حافظ شیراز

شیراز ،بلوار معالی آباد، جنب میدان احسانتلفن:٣۶٣۶٣٩٩۵-۶ و٣۶٣۶٣٩٨٧
نمابر:٣۶٣۶٣٩٩٠

درمانگاه نی ریز

نی ریز، بلوار شهید زردشت،خیابان خلیج فارس، کدپستی ٧۶٣۶٨-٧۴٩١۶تلفن:۵٣٨٣٩٢٧٢
نمابر:۵٣٨٢٨٠٠١

درمانگاه شماره یک مرودشت

مرودشت، کمربندی،محله مهرآباد؛درمانگاه شماره یک تامین اجتماعی مرودشتتلفن:۴٣٣٢۶٧٩٩
نمابر:۴٣٣٢۶۵١٠

درمانگاه تامین اجتماعی کوار

کوار، خیابان اصلی، بلوار امام خمینی (ره)، روبروی اداره پست ، درمانگاه تامین اجتماعی کوارتلفن:٣٧٨٢٢۶٠٠
نمابر:٣٧٨٢٣٩٩٣

درمانگاه صاحب الزمان (عج) آباده

آباده ،خیابان امام خمینی(ره)، نرسیده به میدان آزادی، نبش خیابان آزادگانتلفن:۴۴٣۶٣٢٨١-۴۴٣۶٣٢۵۴
نمابر:۴۴٣۶٠٠٠٢

درمانگاه ٢٢ بهمن فسا

فسا، میدان مصلی، فاز یک اداری، جنب اداره بازرگانی، درمانگاه ٢٢ بهمن فسا، کدپستی:٨٩۶۵٨-٧۴۶١٧تلفن:۵٣٣٣٣٢۶٠
نمابر:۵٣٣٣٣٢٢٨

درمانگاه اقلید

اقلید، ابتدای بلوار کشاورز، درمانگاه تامین اجتماعیتلفن:۴۴۵٢٠٢٨۶
نمابر:۴۴۵٣٠٣٨٠

درمانگاه کازرون

کازرون، خیابان شریعتی، روبروی بانک رفاه، درمانگاه تامین اجتماعی کازرون، کدپستی: ۴٣۵٧٧-٧٣١٣٨تلفن:۴٢٢١١١٠۶-٧
نمابر:۴٢٢١١١٠٩

درمانگاه امام علی (ع) قیر و کارزین

قیروکارزین، خیابان رضوان، درمانگاه امام علی (ع) ، کدپستی: ۴٢٢٢١٧٨-٠٧٩٢و١٨١۴١-٧۴٧۶١تلفن:۵۴۵٢۶٧٢٩-۵۴۵٢٢١٧٨
نمابر:۵۴۵٢۴٩٧٠

درمانگاه تخصصی آزادگان شیراز

شیراز، چهارراه زندان، بلوار عدالت(ابتدای بلوار دولت)-، کدپستی: ١٣١۴١-٧١۶٧۶تلفن:٣٨٢۴٧٢۶٧-٣٨٢۴۶٩٩٠
نمابر:٣٨٢۵٠٧۵١

درمانگاه حضرت قائم (عج) خرامه

خیابان بنیاد مسکن، درمانگاه حضرت قائم (عج)خرامه، کدپستی:۴۶٣٣٣-٧٣۴۴١تلفن:٣٢٧٢٣٧٣۶
نمابر:٣٢٧٢۴٧۵۵

درمانگاه فراشبند

تقاطع جاده بوشهر، درمانگاه فراشبند، کدپستی:٧۴٧٧١۵٨٧۵۵تلفن:٣٨٧۵٣٢۵١
نمابر:٣٨٧۵٧٠٧۵

دفتر کمیسیون های پزشکی و طب کار

شیراز، فلکه سنگی ،ابتدای بلوار ستارخانتلفن:٣۶۴٨١٩٨٨-٣۶۴٨٠۵٩۵
نمابر:٣۶۴٧۶٣٧٠

مرکز طب سالمندان

شیراز، روبروی انبار شرکت نفتتلفن:٣٨٢٠١٨٩٠-٣٨٢١١۵۵۵
نمابر:٣٨٣٠۴٢۵٠

علی
  • ممنون بابت قراردادن بیمارستان ها و درمانگاه های بیمه تامین اجتماعی در استان فارس
۳.۰
Sending
User Rating ۱ (۱ vote)

ارسال پاسخ

Sending