لیست آدرس و تلفن نوبت دهی بیمارستان تامین اجتماعی در شیراز

پیش شماره استان فارس ٠٧١ می باشد.

مدیریت درمان بیمه تامین اجتماعی در استان فارس

 • شیراز، خیابان برق، ساختمان شاهد، مدیریت درمان فارس، صندوق پستی: ١٣١١-٧١٣۴۵ ، کدپستی: ١۶۵۵۴-٧١٣٣٨
 • تلفن نوبت دهی : ٣٢٣٢١۴١٨-٣٢٣٢٠۴٠٩
 • نمابر:٣٢٣٢١٢٢٩

دفتر رسیدگی به اسناد پزشکی

 • شیراز ،چهارراه گمرک، ابتدای خیابان مشیر غربی ،٩۵۴٩۵-٧١٧٣۶ صندوق: ١٩٣٧
 • تلفن نوبت دهی : ٣٢٣٢۵۶٢١-٣
 • نمابر:٣٢٣٢۴٢٠٨

بیمارستان‌ شهید دکتر بهشتی‌ شیراز‌

 • شیراز، میدان ولیعصر ، صندوق پستی:١١٩۴ ، کدپستی:١۶۶٩۵-٧١٣۶٨
 • تلفن نوبت دهی : ٣٢٢۴٩٢٠۴-٣٢٢۴٩٢٠١-٢
 • نمابر:٣٢٢٢١١۴١

پلی‌ کلینیک‌ شهید رضایی‌ شیراز

 • شیراز، میدان ولیعصر، بلوار سلمان فارسی، جنب پل پیرنیا
 • تلفن نوبت دهی : ٣٧٢٧٣۵۶۶-٣٧٢٧٢١١١-٣٧٢٧۵٣۴١
 • نمابر:٣٧٢۵۴٧۴٠

پلی کلینیک تخصصی حافظ شیراز

 • شیراز ،بلوار معالی آباد، جنب میدان احسان
 • تلفن نوبت دهی : ٣۶٣۶٣٩٩۵-۶ و٣۶٣۶٣٩٨٧
 • نمابر:٣۶٣۶٣٩٩٠

درمانگاه نی ریز

 • نی ریز، بلوار شهید زردشت،خیابان خلیج فارس، کدپستی ٧۶٣۶٨-٧۴٩١۶
 • تلفن نوبت دهی : ۵٣٨٣٩٢٧٢
 • نمابر:۵٣٨٢٨٠٠١

درمانگاه شماره یک مرودشت

 • مرودشت، کمربندی،محله مهرآباد؛ درمانگاه شماره یک تامین اجتماعی مرودشت
 • تلفن نوبت دهی : ۴٣٣٢۶٧٩٩
 • نمابر:۴٣٣٢۶۵١٠

درمانگاه تامین اجتماعی کوار

 • کوار، خیابان اصلی، بلوار امام خمینی (ره)، روبروی اداره پست ، درمانگاه تامین اجتماعی کوار
 • تلفن نوبت دهی : ٣٧٨٢٢۶٠٠
 • نمابر:٣٧٨٢٣٩٩٣

درمانگاه صاحب الزمان (عج) آباده

 • آباده ،خیابان امام خمینی(ره)، نرسیده به میدان آزادی، نبش خیابان آزادگان
 • تلفن نوبت دهی : ۴۴٣۶٣٢٨١-۴۴٣۶٣٢۵۴
 • نمابر:۴۴٣۶٠٠٠٢

درمانگاه ٢٢ بهمن فسا

 • فسا، میدان مصلی، فاز یک اداری، جنب اداره بازرگانی، درمانگاه ٢٢ بهمن فسا، کدپستی:٨٩۶۵٨-٧۴۶١٧
 • تلفن نوبت دهی : ۵٣٣٣٣٢۶٠
 • نمابر:۵٣٣٣٣٢٢٨

درمانگاه اقلید

 • اقلید، ابتدای بلوار کشاورز، درمانگاه تامین اجتماعی
 • تلفن نوبت دهی : ۴۴۵٢٠٢٨۶
 • نمابر:۴۴۵٣٠٣٨٠

درمانگاه کازرون

 • کازرون، خیابان شریعتی، روبروی بانک رفاه، درمانگاه تامین اجتماعی کازرون، کدپستی: ۴٣۵٧٧-٧٣١٣٨
 • تلفن نوبت دهی : ۴٢٢١١١٠۶-٧
 • نمابر:۴٢٢١١١٠٩

درمانگاه امام علی (ع) قیر و کارزین

 • قیروکارزین، خیابان رضوان، درمانگاه امام علی (ع) ، کدپستی: ۴٢٢٢١٧٨-٠٧٩٢و١٨١۴١-٧۴٧۶١
 • تلفن نوبت دهی : ۵۴۵٢۶٧٢٩-۵۴۵٢٢١٧٨
 • نمابر:۵۴۵٢۴٩٧٠

درمانگاه تخصصی آزادگان شیراز

 • شیراز، چهارراه زندان، بلوار عدالت(ابتدای بلوار دولت)-، کدپستی: ١٣١۴١-٧١۶٧۶
 • تلفن نوبت دهی : ٣٨٢۴٧٢۶٧-٣٨٢۴۶٩٩٠
 • نمابر:٣٨٢۵٠٧۵١

درمانگاه حضرت قائم (عج) خرامه

 • خیابان بنیاد مسکن، درمانگاه حضرت قائم (عج)خرامه، کدپستی:۴۶٣٣٣-٧٣۴۴١
 • تلفن نوبت دهی : ٣٢٧٢٣٧٣۶
 • نمابر:٣٢٧٢۴٧۵۵

درمانگاه فراشبند

 • تقاطع جاده بوشهر، درمانگاه فراشبند، کدپستی:٧۴٧٧١۵٨٧۵۵
 • تلفن نوبت دهی : ٣٨٧۵٣٢۵١
 • نمابر:٣٨٧۵٧٠٧۵

دفتر کمیسیون های پزشکی و طب کار

 • شیراز، فلکه سنگی ،ابتدای بلوار ستارخان
 • تلفن نوبت دهی : ٣۶۴٨١٩٨٨-٣۶۴٨٠۵٩۵
 • نمابر:٣۶۴٧۶٣٧٠

مرکز طب سالمندان

 • شیراز، روبروی انبار شرکت نفت
 • تلفن نوبت دهی : ٣٨٢٠١٨٩٠-٣٨٢١١۵۵۵
 • نمابر:٣٨٣٠۴٢۵٠

اطلاعات تکمیلی :

در صورتی که در زمینه بیمه تامین اجتماعی یا قانون کار نیاز به مشاوره تلفنی تخصصی دارید از طریق صفحه اصلی سایت بیدبرگ درخواست مشاوره خود را ثبت کنید

بیمارستان

علی
 • ممنون بابت قراردادن بیمارستان ها و درمانگاه های بیمه تامین اجتماعی در استان فارس
۳.۰
Sending
User Rating ۱ (۱ vote)

ارسال پاسخ

Sending