بیمارستان ها و درمانگاه های بیمه تامین اجتماعی در زنجان

پیش شماره استان زنجان کد (٠٢۴) میباشد.

مدیریت درمان بیمه تامین اجتماعی در زنجان

زنجان، چهارراه دانشسرا، ساختمان حکیم هیدجی، طبقه ٢
صندوق  پستی ١٣۵٨٩- ۴۵١۵۶
مدیریت  …………………………………………. ٣٣۴٢۴٧١٣
معاون ……………………………………………… ٣٣۴٢٠٢٠۵
نمابر ………………………………………………. ٣٣۴٢۴۴١٣
روابط عمومی ……………………………………… ٣٣۴٢١٢٠٠
مالی ……………………………………………….. ٣٣۴٢٢۶۴٠
اداری ……………………………………………… ٣٣۴٢۴٧٨۵
فرابری داده ها ……………………………………… ٣٣۴٢٠٢٠۶
حسابداری ………………………………………… ٣٣۴٢۴٧٢۵
حراست …………………………………………….. ٣٣۴٢٢٣۵١
تلفنخانه …………………………………………..  ٣٣۴٢٠۵۵٢

دفتر رسیدگی به اسناد پزشکی

زنجان، چهارراه دانشسرا، ساختمان حکیم هیدجی، طبقه اول، کدپستی ١٣۵٨٩-۴۵١۵۶
ریاست …………………………………………….. ٣٣۴٢٢۶۴٢
نمابر ………………………………………………. ٣٣۴٢٠۴۶٣
پزشک مشاور ………………………………….. ٣٣۴٢۴٧٨۴
روابط عمومی ……………………………………… ٣٣۴٢٢١۶٠
مالی ………………………………………………… ٣٣۴٢٠۵١۴
اداری ……………………………………………….. ٣٣۴٢۴٧١٢
فرابری داده ها ……………………………………… ٣٣۴٢٠٢۴٠
حسابداری …………………………………………. ٣٣۴٢٠۵١۴

بیمارستان امام حسین (ع) زنجان

زنجان، سه راه امجدیه، ابتدای کوی فرهنگ، کدپستی ۴۵١٩٧٨۶٩١١
ریاست ………………………………………………. ٣٣۵۶٢٠٠١
مدیریت ……………………………………………. ٣٣۵۶٢٠٠٢
نمابر ……………………………………………….. ٣٣۵۶۴٠٠٠
روابط عمومی ……………………………………… ٣٣۵۶٢٠٠١
مالی ……………………………………………….. ٣٣۵۶٣٩٠٠
اداری ………………………………………………. ٣٣۵۶۴٠٣٠
فرابری داده ها ……………………………………… ٣٣۵۶٢٠٠۵
حسابداری …………………………………………… ٣٣٠١١٢۵٨
حراست …………………………………………….. ٣٣۵۶٣٠٠١
پذیرش ………………………………………………. ٣٣۵۶١٠٠٠
نوبت دهی ………………………………………. ۴-٣٣۵۶١٠٠٠
تلفنخانه ………………………………………………  ٣٣٠١١٠٠٠

بیمارستان امید شهرستان ابهر

شهرک کارمندان، شهرک گلسار، کدپستی ۴۵۶١۶١۴٣۵١
ریاست ……………………………………………… ٣۵٢٧٩٢۵١
مدیریت …………………………………………… ٣۵٢٧٩٢۴٩
نمابر ……………………………………………….. ٣۵٢٧٩٢۴۵
روابط عمومی …………………………………….. ٣۵٢٧٩٢۴١
مالی ………………………………………………… ٣۵٢٧٩٢۴٠
اداری ………………………………………………… ٣۵٢٧٩٢۵٠
فرابری داده ها …………………………………….. ٣۵٢٧٩٢۴٨
حراست ……………………………………………. ٣۵٢٧٩٢٣۵
پذیرش ……………………………………………… ٣۵٢۵٠٠٩۵
نوبت دهی …………………………………….. ٩-٣۵٢٧٩٢٣٧
تلفنخانه ……………………………………….. ۴-٣۵٢٧٩٢۴١

پلی کلینیک تخصصی حکیم هیدجی زنجان

زنجان، م هنرستان، ساختمان اداری-درمانی تأمین اجتماعی
ریاست ……………………………………………. ٣٣٧٨۴٢٠٠
نمابر ……………………………………………..  ٣٣٧٨۴۵٠٠
امور عمومی و پشتیبانی ……………………… ٣٣٧٨٩٢٠٢
روابط عمومی …………………………………….. ٣٣٧٨٩٠٠١
فرابری داده ها …………………………………….. ٣٣٧٨٩٢٠۴
نوبت دهی …………………………………….. ٣-٣٣٧٨٩٠٠٢
تلفنخانه ……………………………………………. ٣٣٧٨٩٠٠١

درمانگاه روزبه زنجان

زنجان، اتوبان ٢٢ بهمن، فلکه سربازگمنام، جنب دانشگاه پیام نور، کدپستی ۴۵١٣٨۶٩٩٨٩
ریاست ……………………………………………  ٣٣۴٧٣۶٩٠
نمابر …………………………………………….. ٣٣۴٧٢٨٨۵
امور عمومی و پشتیبانی …………………….. ٣٣۴۶۵۶٢٩
روابط عمومی ……………………………………. ٣٣۴۶۵۶٢٩
مالی ……………………………………………….. ٣٣۴۴۴٠١٠
اداری ……………………………………………….. ٣٣۴۶۴٠٩٠
فرابری داده ها …………………………………… ٣٣۴٧٢٨٨۴
حسابداری …………………………………………. ٣٣۴۶۴٠٩٠
پذیرش ……………………………………………. ٣٣۴٧٣۶٩١
نوبت دهی …………………………………………. ٣٣۴۶۶١۶٠
تلفنخانه ……………………. ٣٣۴٧٣۶٩١-٣٣۴۴٨۴۶٣

درمانگاه شفاء ابهر

ابهر، خیابان شهید بهشتی، نشاط نرسیده به کمربندی، کدپستی ۴۵۶١٩۵٩٨٣۵
ریاست …………………………………………….  ٣۵٢۶۴٠٨٩
نمابر ………………………………………………..  ٣۵٢۶٠٧١٢
امور عمومی و پشتیبانی ……………………… ٣۵٢۶۴٢٢٧
روابط عمومی ……………………………………. ٣۵٢۶۵٧١٣
اداری ……………………………………………….. ٣۵٢۶۴٢٢٧
فرابری داده ها ……………………………………… ٣۵٢۶۵٧١٢
حسابداری …………………………………………. ٣۵٢۶۴٠٩۴
پذیرش …………………………………………….. ٣۵٢۶۵٧١۴
نوبت دهی ………………………………………….. ٣۵٢۶۵١۶٢
تلفنخانه …………………………………………… ٣۵٢۶۵٧١۴

درمانگاه شهدا خرمدره

خرمدره، خیابان سید جمال الدین اسدآبادی، نرسیده به کمربندی، پشت سازمان آب، کدپستی ۴۵٧١٨٨٣٧۵۵
ریاست، نمابر ……………………………………. ٣۵۵٢٨٣٠٠
امور عمومی و پشتیبانی ……………………… ٣۵۵٣٩٠٠٣
روابط عمومی …………………………………….. ٣۵۵٢٨٣٠١
پذیرش …………………………………………….. ٣۵۵٢٨٣٠٢
نوبت دهی …………………………………………. ٣۵۵٢٨٣٠٢
تلفنخانه ……………………………………………. ٣۵۵٢٨٣٠١

درمانگاه سهروردی

شهرستان خدابنده، میدان سهرورد، خیابان اوقاف
ریاست ……………………………………………… ٣۴٢٢۴٠۶٢
نمابر ………………………………………………. ٣۴٢٢۴٠۴٧
اداری ـ مالی و پشتیبانی ……………………… ٣۴٢٢۴٠٨٣
پذیرش …………………………………………….. ٣۴٢٢۴٠۵۶
نوبت دهی ………………………………………… ٣۴٢٢۴٠۴۵


سوال بیمه ای خود را در رابطه با بیمه عمر ,  بیمه تامین اجتماعی  , بیمه سلامت , بیمه درمان تکمیلی ( بیمه تکمیلی ),  بیمه شخص ثالث ، قانون کار و …  را در مرجع سوالات بیمه بپرسید.

برای دریافت مشاوره رایگان خرید بیمه می توانید فرم دریافت مشاوره رایگان خرید بیمه را تکمیل کنید تا نماینده بیمه منتخب با شما تماس بگیرند.


آموزش دریافت فیش پرداخت حق بیمه ، بیمه اختیاری و مشاغل آزاد

مشاهده سابقه بیمه

آموزش ارسال اینترنتی لیست بیمه  

لیست شعب سازمان بیمه تامین اجتماعی

جدیدترین قیمت دارو با احتساب بیمه

آدرس پیشخوان دولت و نمایندگی های بیمه سلامت

علی
  • ممنون بابت قراردادن بیمارستان ها و درمانگاه های بیمه تامین اجتماعی در زنجان
۴.۰
Sending
User Rating ۰ (۰ votes)

ارسال پاسخ

Sending