لیست آدرس و تلفن نوبت دهی بیمارستان تامین اجتماعی کرج و البرز

پیش شماره استان البرز کد (٠٢۶) میباشد.

مدیریت درمان بیمه تامین اجتماعی در استان البرز

 • کرج، خیابان شهید بهشتی، جنب دهقان ویلای دوم، کدپستی ٣١٣٩٨٨٣۶٧٨
 • مدیریت …………….  ٣۴۴٣٣٠١٠
 • نمابر ………. ٣۴۴٣٣٠٠٢
 • معاون اداری و مالی …………… ٣۴۴٧۴۴٢١
 • معاون درمان ……… ٣۴۴٧٢٠٠۶
 • روابط عمومی ……… ٣۴۴١۶١٧٨
 • مالی ………. ٣۴۴٧۴۴٢٠
 • اداری ……… ٣۴۴٣٣٠٠٣
 • فرابری داده ها ……… ٣۴۴٣٣٠٠۵
 • حسابداری …………… ٣۴۴٣٣٠٠١
 • امور رفاهی ………. ٣۴۴٧۴۴٢۴
 • کمیسیون پزشکی ……………… ٣۴۴٨١٨٨۴
 • تلفنخانه …………. ٣-٣۴۴٣١١۴٠

دفتر رسیدگی به اسناد پزشکی

 • کرج، چهارراه کارخانه قند، میدان شهید فهمیده، نبش کوچه بدر ٢، کدپستی ٣١٧۵۶٨۵٧٧٨
 • ریاست ……….. ٣٢٧۴٣٢٣۵ ، ٣٢٧۴٣٢٠٣
 • نمابر ………… ٣٢٧۴٣٢٢١
 • معاون اداری و مالی ………….. ٣٢٧۴٨٨٧٣
 • معاون رسیدگی ………… ٣٢٧۴٣٢٠۵
 • مالی ………. ٣٢٧۴٣٢۵۵
 • اداری ……….. ٣٢٧٣١٠۴۴
 • فرابری داده ها ……….. ٣٢٧٣١٠۴۶
 • تلفن گویا ……… ٣٢٧٣١٠۴٧، ٣٢٧۵٣٧١٣

بیمارستان هشتگرد

 • هشتگرد قدیم، بلوار امام(ره)، جنب بانک رفاه کارگران
 • ریاست ……….. ۴۴٢٢٩٠١٠
 • نمابر ………….  ۴۴٢٢٩٠١١
 • مالی ……….. ۴۴٢٢۶۶۶٨
 • اداری ………… ۴۴٢١٢٧٨٠
 • فرابری داده ها ………… ۴۴٢٢٩٠١٧
 • حراست ………. ۴۴٢٢٣١١٢
 • نوبت دهی بیمارستان هشتگرد ……………… ٨-۴۴٢١٣١۵۵، ۶-۴۴٢٣۵٠۶۴
 • تلفنخانه …………. ۶- ۴۴٢٢٩٠١٣

دی کلینیک شهید حاجی زاده

 • کرج، فاز ۴ مهرشهر، بلوار گلها، خ بیگی، خ ۴٠٧ شرقی
 • ریاست ………………  ٣٣۵٠٧٠٩٠
 • نمابر ……… ٣٣۵٠٣٧۵٧
 • مالی ………… ٣٣۵١٠٣١٣
 • اداری ………… ٣٣۵٠۵١٧١
 • فرابری داده ها …….. ٣٣۵٠١۴٨٨
 • پذیرش ………… ٣٣۵٠۶٠٩٠، ٣٣۵٠۴٧٠٧، ٣٣۵٢٠٠٩
 • نوبت دهی دی کلینیک شهید حاجی زاده …… ٣٣۵۵٠۴٠٢، ٣٣۵۵٠۴١١، ٣٣۵۵٠۴١٢
 • تلفنخانه ……… ٣٣۵٢٠٠٠٩، ٣٣۵٠۴٧٠٧، ٣٣۵٠۶٠٩٠

پلی کلینیک تخصصی شهید بهشتی

 • کرج، خیابان شهید ‌بهشتی، نرسیده به میدان شهداء
 • ریاست …….. ٣٢٢٢٠٣٣٣
 • نمابر ……….. ٣٢٢۴٢٩۵۴
 • مالی …………. ٣٢٢٣٣٧١١
 • اداری …………. ٣٢٢٢۴١٧٢
 • فرابری داده ها ……….. ٣٢٢٣٨۴٩٢
 • پذیرش …….. ٣٢٢٢٧٠۴٨
 • نوبت دهی پلی کلینیک تخصصی شهید بهشتی……….. ۶-٣٢۴٠١۴۶۴- ٣٢٢١٩٩٨۵، ٣٢٢٠٧٢٢۵، ٣٢٢٠٧٢٢٨، ٣٢٢٠٧٣٢۶، ٣٢٢١٩٩٧٨،- ٣٢۴٠١٩٠٢، ٣٢۴٠١٩٠۵،- ٣٢۴٠١۶٩٩، ٣٢۴٠١٨٣٣، ٣٢۴٠١٣۶۵،-٣٢۴٠١٨٩۶، ٣٢٢١٩٩٧٨، ٣٢۴٠١٩٩۵، ٣٢۴٠١٩١٢
 • تلفنخانه ……………… ۵-٣٢٢٢۴٠۵۴، ٣٢٢۴١١۵٩،  ٣٢٢٣٨۴٩۴

پلی کلینیک تخصصی حصارک

 • کرج، حصارک، روبروی پاسگاه
 • ریاست ……..  ٣۴۶٠٣١١٣
 • نمابر ………. ٣۴۶٠٩۵۴۵
 • روابط عمومی ……….. ٣۴۶١٢٣١٠
 • مالی ……….. ٣۴۶٠٩۵٣۵
 • اداری ………… ٣۴۶٠۴١۶١
 • فرابری داده ها ……….. ٣٢٢٣٨۴٩٢
 • پذیرش ……………. ٣-٣۴۶٠٢٠٠١
 • نوبت دهی پلی کلینیک تخصصی حصارک …………….. ٣۴۶٠۵١٢١
 • تلفنخانه …………… ٣-٣۴۶٠٢٠٠١

درمانگاه تخصصی فردیس

 • فردیس، فلکه دوم، خیابان پانزدهم غربی
 • ریاست ………. ٣۶۵۶١٠۶٠
 • نمابر ……..  ٣۶۵٣۴٣٣٢
 • مالی …………. ٣۶۵۶١٠٩٠
 • اداری ……….. ٣۶۵۴١٨٨١
 • فرابری داده ها ……….. ٣۶۵١٩۴٩۴
 • نوبت دهی درمانگاه تخصصی فردیس …….. ۵٠-٣۶۵۶٠٢۴٧
 • تلفنخانه …….. ٣۶۵۶١۴٨٩، ٣۶۵٣۴٣٣١، ٣۶۵۶١۴٨٧

درمانگاه تخصصی نظرآباد

 • نظرآباد، بلوار مدرس، چهارراه الغدیر
 • ریاست …………….. ۴۵٣۶٢٧٨٨
 • نمابر، اداری ……….. ۴۵٣۴٢٨٠۵
 • مالی ………. ۴۵٣۶٩٢۴٣
 • فرابری داده ها ……… ۴۵٣۶٢٧٨٧
 • نوبت دهی درمانگاه تخصصی نظرآباد……… ٢-۴۵٣۶۴۴٠٠١
 • تلفنخانه ……………. ۴۵٣۶٢٧٨۶

مرکز خدمات دندانپزشکی رجائی شهر

 • کرج، رجایی شهر، خیابان دهم شرقی، پلاک ٢۵
 • ریاست، نمابر ………….  ٣۴۴٣۵۵۵١
 • مالی ……….. ٣۴۴۶٨٧٠١
 • اداری ………. ٣۴۴۶٨٧٠١
 • پذیرش ……………… ٣۴۴١۶٧٩٧
 • نوبت دهی مرکز خدمات دندانپزشکی رجائی شهر ………… ٣۴۴۶٨٧٠٣، ٣۴۴۶٨۶٨٢- ٣۴۴۶٨۶٧۵، ٣۴۴١٢۵٩۴
 • تلفنخانه ……………. ٣۴۴١۶٧٩٧

درمانگاه اشتهارد

 • اشتهارد، میدان شهید سلطانی، کدپستی ٣١٨٧١٨۵٨٩٩
 • ریاست ……..  ٣٧٧٢٩٩٠٢
 • نمابر ………… ٣٧٧٢٩٩٠١
 • پذیرش ……… ٣٧٧٢٩٩٠١
 • تلفنخانه  ……………… ٣٧٧٢٩٩٠١

موسسه خدمات بهداشتی و درمانی البرز

 • کرج، انتهای باغستان غربی (بیمارستان تخصصی البرز)
 • مدیرعامل ………… ٣۴٣٧۵٢۵۴
 • نمابر ……….. ٣۴٣٠۵۵٢٢
 • معاون ……… ٣۴٣٠۵۵١١
 • روابط عمومی ………. ٣۴١٩٢۴٣٠
 • مالی ……….. ٣۴٣١۶٨۴٠
 • اداری ……… ٣۴٣١۶٨۴۴
 • فرابری داده ها ………… ٣۴١٩٢۵۵٠
 • حراست ………. ٣۴١٩٢١٢۵
 • پذیرش …….. ٣۴١٩٢٣۶۴
 • نوبت دهی موسسه خدمات بهداشتی و درمانی البرز ………….. ٣۴٣٠۵۵۶٠
 • تلفنخانه ………….. ٨-٣۴٣٢٠٠٠١

اطلاعات تکمیلی :

در صورتی که در زمینه بیمه تامین اجتماعی یا قانون کار نیاز به مشاوره تلفنی تخصصی دارید از طریق صفحه اصلی سایت بیدبرگ درخواست مشاوره خود را ثبت کنید

بیمارستان تامین اجتماعی,بیمارستان تامین اجتماعی تهران,بیمارستان بیمه,لیست بیمارستان,لیست تامین اجتماعی,ر

علی
 • ممنون بابت قرار دادن بیمارستان ها و درمانگاه های بیمه تامین اجتماعی در استان البرز
۴.۰
Sending
User Rating ۵ (۳ votes)

ارسال پاسخ

Sending