بیمارستان ها و درمانگاه های تامین اجتماعی در هرمزگان

یش شماره استان هرمزگان کد (٠٧۶) میباشد.

مدیریت درمان سازمان بیمه تامین اجتماعی در استان هرمزگان

بندر عباس، بلوار امام خمینی(ره)، بعد از پارک جنگلی، نبش میدان فرودگاه، کدپستی٧٩١۶٩٩٣٨٣١
مدیریت ………………………………………  ٢-٣٣۶۶٨۶۴١
نمابر ………………………………………………. ٣٣۶۶٨۶۴٠
روابط عمومی ………………………………….. ٣٣۶۶٧۵۵٨
مالی ……………………………………………….. ٣٣۶۶۵۴٢٩
اداری ………………………………………..  ٨-٣٣۶۶٨۴۶٧
فن¬آوری اطلاعات ……………………………… ٣٣۶۶٨۶۶٧
آموزش ………………………………………….. ٣٣۶۶۵۴۴۶
آمار ………………………………………………… ٣٣۶۶۵۴١٩
بودجه ……………………………………………. ٣٣۶۶۵۴۴٧
درمان …………………………………………….. ٣٣۶۶۵۴٣۶
پاراکلینیک ……………………………………… ٣٣۶۶۵۴٣٧
کلینیک ……………………………………………. ٣٣۶۶۵۴۴١
طب کار ………………………………………….. ٣٣۶۶۵۴٣٩
گزینش ……………………………………………. ٣٣۶۶٨١۴٧
حسابداری ……………………………………….. ٣٣۶۶٨۶٨٣
حراست …………………………………………… ٣٣۶۶٨٠٩٧
دبیرخانه ……………………………………………. ٣٣۶۶٨١٢۵
نقلیه ………………………………………………. ٣٣۶۶٨۴۶٠
تلفنخانه ……………………………………… ٨-٣٣۶۶۵۴٢٧

دفتر رسیدگی به اسناد پزشکی

بندر عباس، بلوار امام خمینی(ره)، خیابان میرزا کوچک¬خان، پشت مصلی قدس، کدپستی ٧٩١۴٩۴۴١٣۵
ریاست ………………………………………. ١٧-٣٣٣۵٣٠١۶
نمابر ………………………………………………  ٣٣٣۵٢٣٠٠
معاون اداری و مالی …………………………. ٣٣٣۵۴۵۶۴
اداری ……………………………………………….. ٣٣٣۵٢٣٠١
فنآوری اطلاعات ………………………………. ٣٣٣٣۶٩١٣
حسابداری …………………………………………. ٣٣٣۵٢٣٠٢
تلفنخانه …………………………………….. ١٧-٣٣٣۵٣٠١۶

بیمارستان خلیج فارس

بندرعباس، بلوار دانشگاه، کدپستی ٧٩١٩٧٨٣١۴١
ریاست …………………………………………… ٣٣۶٧٠٣٣۶
مدیریت …………………………………………. ٣٣۶٧٠٣٣٨
نمابر ……………………………………………… ٣٣۶٧٠٣٣٧
اداری ………………………………………………. ٣٣۶٧٠٣٣٢
مالی ……………………………………………… ٣٣۶٧٠٣٣۵
پرستاری …………………………………………. ٣٣۶٧٠٣٣۴
فنآوری اطلاعات ………………………………. ٣٣۶٧٠٣٣٠
حسابداری ………………………………………. ٣٣۶٧٨٨۴۴
کمیسیون پزشکی ……………………………… ٣٣۶٧٠٣٣٩
حراست …………………………………………… ٣٣۶٧٠٣۴٠
تدارکات ………………………………………….. ٣٣۶٧٠٣٣١
نوبت دهی ……………………………………….. ٣٣۶٧۵٢٣٣
تلفن گویا ……………………………………….. ٣٣۶٧٨٨۴١
تلفنخانه  ………………………………………. ٩-٣٣۶٧٠٢٨٠

پلی کلینیک تخصصی ولیعصر(عج)

بلوار جمهوری اسلامی، امیر آباد، جنب پمپ بنزین وحدت، کدپستی ٧٩١٨٧٧۴٨٧٧
ریاست …………………………………………….. ٣٣۵۶۴٠٠٠
نمابر ………………………………………………. ٣٣۵۶۴٠٠۴
مالی ………………………………………………. ٣٣۵۶٢٧۶٨
اداری ………………………………………………. ٣٣۵۶۵٠۴۵
فنآوری اطلاعات ……………………………… ٣٣۵۶۴٨۶۴
تلفن گویا …………………….. ٣٣۵۶٠١٧۴، ٣٣۵۶۵٠۶۵
تلفنخانه  ……………………. ٣٣۵۵٣٨٠٧، ٣٣۵۵٣٩٠۴

درمانگاه بعثت

خیابان آیت اله غفاری شمالی، جنب بازار بزرگ قشم، روبروی کانون فکری کودکان، کدپستی ٧٩١۴٩۴۴١٧٩
ریاست …………………………………………….. ٣٣٣١٣١۴٣
نمابر ……………………………………………… ٣٣٣۵٠۵۶٣
اداری ………………………………………………… ٣٣٣١٣١۴١
مالی ………………………………………………… ٣٣٣١٣١۴٠
تلفنخانه ………………………. ٣٣٣١٣٠٣۵،  ٣٣٣١٣١٣٩

درمانگاه ولیعصر(عج) میناب

میناب، بلوار آل محمد، جنب فرمانداری، کدپستی ٧٩٨١٧٣۴١١١
ریاست ………………………………………………. ۴٢٢٣٠۵١٢
نمابر ………………………………………………… ۴٢٢٣٠۵١٣
اداری ………………………………………………… ۴٢٢٣٠۴٠۵
پذیرش ………………………………………………. ۴٢٢٣٠۵١۶

درمانگاه ولیعصر(عج)  رودان

رودان، بلوار انقلاب، کدپستی ٧٩٩١٨٨٣٩٣۵
ریاست …………………………………………….. ۴٢٨٨۴١۶٢
نمابر ……………………………………………….. ۴٢٨٨۴١۶٢
تلفنخانه ……………………………………………. ۴٢٨٨٢١٢٧

درمانگاه ولیعصر(عج)جاسک

جاسک، بلوار حر، کدپستی ٧٩٧٩١٣۶۴۵٩
ریاست، نمابر ……………………………………. ۴٢۵٢١۵۶۶
تلفنخانه ……………………………………………. ۴٢۵٢١۵۶٨

درمانگاه امام رضا(ع) قشم

قشم، میدان امام قلی‌خان، جنب مجتمع تجاری سیمرغ، کدپستی ٧٩۵١۶١٣٧٩٩
ریاست، نمابر ……………………………………… ٣۵٢۴٠١۶٠
اداری ………………………………………………… ٣۵٢۴٠١۶٣
تلفنخانه …………………………………………….. ٣۵٢۴٠١۶٢

درمانگاه ولیعصر(عج) بندر لنگه

بندرلنگه، بلوار جانبازان، کدپستی ٧٩٧١۶١٣۶١٨
ریاست، نمابر …………………………………… ۴۴٢۴٠٨٧٨
تلفنخانه ……………………………………………  ۴۴٢۴١۶٨٠

درمانگاه پایانه بار بیمارستان بندرعباس

ریاست، نمابر …………………………………… ٣٢۵٨٩٣٧۴


آموزش دریافت فیش پرداخت حق بیمه ، بیمه اختیاری و مشاغل آزاد

مشاهده سابقه بیمه

آموزش ارسال اینترنتی لیست بیمه  

لیست شعب سازمان بیمه تامین اجتماعی

جدیدترین قیمت دارو با احتساب بیمه


سوال بیمه ای خود را در رابطه با بیمه عمر ,  بیمه تامین اجتماعی  , بیمه سلامت , بیمه درمان تکمیلی ( بیمه تکمیلی ),  بیمه شخص ثالث ، قانون کار و …  را در مرجع سوالات بیمه بپرسید.

برای دریافت مشاوره رایگان خرید بیمه می توانید فرم دریافت مشاوره رایگان خرید بیمه را تکمیل کنید تا نماینده بیمه منتخب با شما تماس بگیرند.

محمد
  • ممنون بابت قراردادن بیمارستان ها و درمانگاه های تامین اجتماعی در هرمزگان
۴.۰
Sending
User Rating ۵ (۱ vote)

ارسال پاسخ

Sending