لیست آدرس و تلفن نوبت دهی بیمارستان تامین اجتماعی بندرعباس و هرمزگان

یش شماره استان هرمزگان کد (٠٧۶) میباشد.

مدیریت درمان سازمان بیمه تامین اجتماعی در استان هرمزگان

 • بندر عباس، بلوار امام خمینی(ره)، بعد از پارک جنگلی، نبش میدان فرودگاه، کدپستی٧٩١۶٩٩٣٨٣١
 • مدیریت ………..  ٢-٣٣۶۶٨۶۴١
 • نمابر …………….. ٣٣۶۶٨۶۴٠
 • روابط عمومی …………………. ٣٣۶۶٧۵۵٨
 • مالی ……………… ٣٣۶۶۵۴٢٩
 • اداری ………  ٨-٣٣۶۶٨۴۶٧
 • فن¬آوری اطلاعات …………….. ٣٣۶۶٨۶۶٧
 • آموزش ………… ٣٣۶۶۵۴۴۶
 • آمار ………………. ٣٣۶۶۵۴١٩
 • بودجه ………….. ٣٣۶۶۵۴۴٧
 • درمان …………… ٣٣۶۶۵۴٣۶
 • پاراکلینیک ……….. ٣٣۶۶۵۴٣٧
 • کلینیک ………….. ٣٣۶۶۵۴۴١
 • طب کار ………… ٣٣۶۶۵۴٣٩
 • گزینش ………….. ٣٣۶۶٨١۴٧
 • حسابداری ……… ٣٣۶۶٨۶٨٣
 • حراست …………. ٣٣۶۶٨٠٩٧
 • دبیرخانه ………….. ٣٣۶۶٨١٢۵
 • نقلیه …………….. ٣٣۶۶٨۴۶٠
 • تلفنخانه ……….. ٨-٣٣۶۶۵۴٢٧

دفتر رسیدگی به اسناد پزشکی

 • بندر عباس، بلوار امام خمینی(ره)، خیابان میرزا کوچک¬خان، پشت مصلی قدس، کدپستی ٧٩١۴٩۴۴١٣۵
 • ریاست …….. ١٧-٣٣٣۵٣٠١۶
 • نمابر …………….  ٣٣٣۵٢٣٠٠
 • معاون اداری و مالی ………… ٣٣٣۵۴۵۶۴
 • اداری ……………… ٣٣٣۵٢٣٠١
 • فنآوری اطلاعات ……………… ٣٣٣٣۶٩١٣
 • حسابداری ……….. ٣٣٣۵٢٣٠٢
 • تلفنخانه ………. ١٧-٣٣٣۵٣٠١۶

بیمارستان خلیج فارس

 • بندرعباس، بلوار دانشگاه، کدپستی ٧٩١٩٧٨٣١۴١
 • ریاست …………. ٣٣۶٧٠٣٣۶
 • مدیریت ……….. ٣٣۶٧٠٣٣٨
 • نمابر ……………. ٣٣۶٧٠٣٣٧
 • اداری …………….. ٣٣۶٧٠٣٣٢
 • مالی ……………. ٣٣۶٧٠٣٣۵
 • پرستاری ……….. ٣٣۶٧٠٣٣۴
 • فنآوری اطلاعات ……………… ٣٣۶٧٠٣٣٠
 • حسابداری …….. ٣٣۶٧٨٨۴۴
 • کمیسیون پزشکی …………….. ٣٣۶٧٠٣٣٩
 • حراست …………. ٣٣۶٧٠٣۴٠
 • تدارکات ………… ٣٣۶٧٠٣٣١
 • نوبت دهی ……… ٣٣۶٧۵٢٣٣
 • تلفن گویا ……… ٣٣۶٧٨٨۴١
 • تلفنخانه  …….. ٩-٣٣۶٧٠٢٨٠

پلی کلینیک تخصصی ولیعصر(عج)

 • بلوار جمهوری اسلامی، امیر آباد، جنب پمپ بنزین وحدت، کدپستی ٧٩١٨٧٧۴٨٧٧
 • ریاست …………… ٣٣۵۶۴٠٠٠
 • نمابر …………….. ٣٣۵۶۴٠٠۴
 • مالی …………….. ٣٣۵۶٢٧۶٨
 • اداری …………….. ٣٣۵۶۵٠۴۵
 • فنآوری اطلاعات …………….. ٣٣۵۶۴٨۶۴
 • تلفن گویا ……….. ٣٣۵۶٠١٧۴، ٣٣۵۶۵٠۶۵
 • تلفنخانه  ………. ٣٣۵۵٣٨٠٧، ٣٣۵۵٣٩٠۴

درمانگاه بعثت

 • خیابان آیت اله غفاری شمالی، جنب بازار بزرگ قشم، روبروی کانون فکری کودکان، کدپستی ٧٩١۴٩۴۴١٧٩
 • ریاست …………… ٣٣٣١٣١۴٣
 • نمابر ……………. ٣٣٣۵٠۵۶٣
 • اداری ………………. ٣٣٣١٣١۴١
 • مالی ………………. ٣٣٣١٣١۴٠
 • تلفنخانه ……… ٣٣٣١٣٠٣۵،  ٣٣٣١٣١٣٩

درمانگاه ولیعصر(عج) میناب

 • میناب، بلوار آل محمد، جنب فرمانداری، کدپستی ٧٩٨١٧٣۴١١١
 • ریاست …………….. ۴٢٢٣٠۵١٢
 • نمابر ………………. ۴٢٢٣٠۵١٣
 • اداری ………………. ۴٢٢٣٠۴٠۵
 • پذیرش …………….. ۴٢٢٣٠۵١۶

درمانگاه ولیعصر(عج)  رودان

 • رودان، بلوار انقلاب، کدپستی ٧٩٩١٨٨٣٩٣۵
 • ریاست …………… ۴٢٨٨۴١۶٢
 • نمابر ……………… ۴٢٨٨۴١۶٢
 • تلفنخانه ………….. ۴٢٨٨٢١٢٧

درمانگاه ولیعصر(عج)جاسک

 • جاسک، بلوار حر، کدپستی ٧٩٧٩١٣۶۴۵٩
 • ریاست، نمابر ……… ۴٢۵٢١۵۶۶
 • تلفنخانه ………….. ۴٢۵٢١۵۶٨

درمانگاه امام رضا(ع) قشم

 • قشم، میدان امام قلی‌خان، جنب مجتمع تجاری سیمرغ، کدپستی ٧٩۵١۶١٣٧٩٩
 • ریاست، نمابر ……….. ٣۵٢۴٠١۶٠
 • اداری ………………. ٣۵٢۴٠١۶٣
 • تلفنخانه …………… ٣۵٢۴٠١۶٢

درمانگاه ولیعصر(عج) بندر لنگه

 • بندرلنگه، بلوار جانبازان، کدپستی ٧٩٧١۶١٣۶١٨
 • ریاست، نمابر …….. ۴۴٢۴٠٨٧٨
 • تلفنخانه ………….  ۴۴٢۴١۶٨٠

درمانگاه پایانه بار بیمارستان بندرعباس

 • ریاست، نمابر …….. ٣٢۵٨٩٣٧۴

اطلاعات تکمیلی :

در صورتی که در زمینه بیمه تامین اجتماعی یا قانون کار نیاز به مشاوره تلفنی تخصصی دارید از طریق صفحه اصلی سایت بیدبرگ درخواست مشاوره خود را ثبت کنید

بیمارستان

محمد
 • ممنون بابت قراردادن بیمارستان ها و درمانگاه های تامین اجتماعی در هرمزگان
۴.۰
Sending
User Rating ۵ (۱ vote)

ارسال پاسخ

Sending