بیمارستان ها و درمانگاه های بیمه تامین اجتماعی در سیستان و بلوچستان

پیش شماره استان سیستان و بلوچستان ٠۵۴ می باشد.

مدیریت‌ درمان‌ بیمه تامین اجتماعی در استان‌ سیستان ‌و بلوچستان‌

زاهدان‌انتهای‌بلواربهداشت‌، میدان‌امام‌رضا- کدپستی ٩٨١۶٩٨٣٩٩٩
تلفن:٣٣۴٨٠١۵٠
نمابر:٣٣۴٨٠١۴١

دفتر رسیدگی‌ به‌ اسناد پزشکی‌

خیابان‌ دانشگاه‌، بلوار معلم‌- نبش معلم ٣ – کدپستی: ٩٨١۶٨۴٨١٧۵
تلفن:٣٣۴۴٧٩١٧-٣٣۴۴٢٣۵٨-٣٣۴٢۵۶۶٨
نمابر:٣٣۴١۴٩١٩

بیمارستان‌ زاهدان‌‌

انتهای‌ بلوار بهداشت‌، میدان‌ امام‌ رضا- کد پستی ٩٨١۶٩٨٣٩٩٩
تلفن:٣٣۴٨٠١١٧-٣٣۴٨٠١١۶-٣٣۴٨٣٠٠٠
نمابر:٣٣۴٨٠١٢١

درمانگاه‌ الزهراء (س‌) چابهار

چابهار – بلوار توحید – کدپستی : ٩٩٧١٨٣۶٩٧٣
تلفن:٣۵٣٣٢٢٧١
نمابر:٣۵٣٣٢٢٧٩

درمانگاه‌ صاحب‌الزمان‌ (عج‌) زاهدان‌

خیابان امام خمینی غربی – روبروی سیلوگندم جنب روانپزشکی کد پستی :٩٨١٩٧١٣٨٨۶
تلفن:۴۵٠۴۵٨٢-۴۵٠۴۵٨٣
نمابر:۴۵٠٣١٨٩

درمانگاه‌ امام‌ جعفر صادق‌ (ع‌) زاهدان‌

زاهدان- خیابان سعدی حدفاصل خیابان طالقانی و آزادی کد پستی :٩٨۶١٧۴٨٨١۶
تلفن:٣٢۵۴٠٨٢-٣٢۵۴٠٨٣
نمابر:٣٢۵۶۵۴۶

درمانگاه‌ امام‌ علی‌ (ع‌) ایرانشهر

ایرانشهر،خیابان فردوسی روبروی مدرسه راهنمایی رازی کد پستی:٩٩١۴٨١۶۶٣١
تلفن:٣٧٢٢٢٩٩۵
نمابر:٣٧٢٣١٠١٢

درمانگاه‌ آزادگان‌ خاش‌

خاش- خیابان سرباز- جنب اداره ثبت واسناد واملاک – کد پستی :٩٨١٩٨١٨٣٩٣
تلفن:۴٣۴٢٢٩٠٧١-٣
نمابر:٣۴٢٢٧۴۶٠

بیمارستان هامون زابل

زابل – خیابان هیرمند تقاطع سام غربی- کد پستی:٩٨۶١٧۴٨٨١۶
تلفن:٢٢٨١۵٠۶-١٢
نمابر:٢٢٨١۵٢٠

مرکز بهداشتی‌ / درمانی‌ سینا سراوان

بلوار معلم‌- جنب ترمینال مسافربری -کد پستی :٩٩۵١۶۶٣١۶١
تلفن:٣٧۶٢۴٧٣٠-٣٧۶٢٢٠١٣
نمابر:٣٧۶۴۴٧٣٠

علی
  • ممنون بابت قرار دادن بیمارستان ها و درمانگاه های بیمه تامین اجتماعی در سیستان و بلوچستان
۴.۰
Sending
User Rating ۰ (۰ votes)

ارسال پاسخ

Sending